„Usługi i instytucje opieki społecznej w Wielkiej Brytanii Ekspertyza”Pobieranie 0.61 Mb.
Strona3/13
Data07.05.2016
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Źródło: Biuro Rejestru Centralnego (Szkocja), Agencja ds. Statystyki I Badań Irlandii Północnej, Krajowy Urząd Statystyczny, Zgromadzenie Walijskie: Szacunki populacji w połowie roku 2008:

Tabela 2: PKB na osobę w czterech krajach Wielkiej Brytanii, 2008

Kraj PKB na osobę 2008 (£)


Anglia 21,020

Szkocja 20,086

Walia 15,237

Irlandia Północna 16,188


GB 20,520
Źródło: Krajowy Urząd Statystyczny, Biuletyn Statystyczny w sprawie regionalnej, subregionalnej oraz lokalnej wartości dodanej brutto. Grudzień 2009.

Po drugiej wojnie światowej oraz Beveridge Report, Wielka Brytania korzystała ze swoich elżbietańskich, wiktoriańskich oraz edwardiańskich tradycji, by budować państwo socjalne, które miałoby kompleksowy charakter i świadczyło opiekę dla swoich mieszkańców „od kołyski do grobu” (Fraser 2009; Lowe 2005; Thane 1982). Utworzono unikatowy system opieki społecznej, obejmujący uniwersalne oraz darmowe i dostępne usługi, takie jak edukacja oraz opieka społeczna, wraz z wybiórczymi opartymi na dochodach świadczeniami finansowanymi z systemu ubezpieczeń krajowych oraz opodatkowania. Tak zbudowany system opieki społecznej, z systemem opieki zdrowotnej – National Health Service, był słusznie postrzegany jako modelowy, trwały pomnik powojennego konsensusu i był przedmiotem zazdrości innych krajów (Lowe 2005; Glennerster 2006; Wilding 1986).

W kolejnych dziesięcioleciach wprowadzono liczne zmiany, z powodu niepewnej sytuacji ekonomicznej, zmian w poziomie oraz rodzajach potrzeb ludności, zmian w filozofii oraz myśleniu odniesieniu do tego, jak najlepiej zaspokajać potrzeby ludności w efektywny kosztowo sposób. Te zmiany I debaty trwają do dziś, a niektóre z nich zostały omówione w Sekcji 2. Jednakże fundamenty państwa socjalnego w UK zmieniły się zaskakująco niewiele i przetrwały rządu, mody w myśleniu oraz wrogą krytykę, zarówno z prawej, jak i lewej strony. Trwająca popularność państwa socjalnego wśród brytyjskiej opinii publicznej ma dobrze udokumentowaną historię dzięki badaniom opinii oraz badaniom społecznym (Jowell, Witherspoon and Brock 1987; Papadakis and Bean 1993; Taylor-Gooby 1989).

Niniejszy raport zawiera przegląd porównawczy usług oraz instytucji opieki społecznej w czterech krajach wchodzących w skład UK, szczególnie dla wybranych grup ludności wraz z analizą oraz komentarzem do niektórych wybranych zagadnień o kluczowym znaczeniu. W szczególności analizie zostanie poddany zakres usług socjalnych (w tym praca i opieka społeczna) świadczonych na rzecz osób starszych, osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi oraz osób pozostających bez pracy.


Co więcej, uwzględniono przepisy dotyczące opieki i pracy społecznej oraz zarządzania tymi usługami i świadczącymi je osobami. Kwestia standaryzacji oraz regulacji usług społecznych oraz ich dostawców, w tym ramy prawne, podstawowe akty prawne oraz kluczowe daty wprowadzenia w życie także uwzględniono w tej analizie. “Mix” usług socjalnych, który obejmuje głównych aktorów zaangażowanych w świadczenie usług społecznych, takich jak organizacje non-profit, organizacje działające w celu osiągnięcia zysku, organizacje rządowe oraz równowaga gospodarki mieszanej także zostaną omówione w niniejszym raporcie.
Kilku komentatorów zauważyło, że brytyjska polityka i praktyka w odniesieniu do opieki społecznej oraz środowiskowej charakteryzuje się różnorodnością oraz powszechnością (Hunter and Wistow 1987; Titterton 1989; 1997; 2001; 2005). Jak zostanie wykazane w odrębnych prezentacjach poświęconych krajom UK w Sekcji 1, istnieje zróżnicowanie w odniesieniu do prawa oraz polityki, a także administracji i organizacji usług socjalnych w poszczególnych krajach.
Zakres tego raport został więc rozszerzony o element porównawczy. Obejmuje on przegląd usług socjalnych nie tylko w Anglii, ale w czterech krajach Wielkiej Brytanii: w związku z tym uwzględniono Szkocję, Walię i Irlandię Północną, ponieważ prezentują one różne podejścia i kultury, a także inne ustalenia prawne i administracyjne. Co więcej, raport obejmuje pewne odwołania porównawcze do niektórych krajów w Europie, co pozwala na umiejscowienie wyników omówienia w kontekście europejskim.

Metodologia

W raporcie zastosowano następujące metody: przeprowadzono badanie dokumentów wydanych przez rząd Wielkiej Brytanii oraz organy oficjalne, podmioty niezależne, źródła zawodowe oraz akademickie, a także ograny międzynarodowe, w tym Unię Europejską. Przeprowadzono zarówno badanie tradycyjne, jak i internetowe. Kluczowe terminy w kwerendzie zasobów bibliograficznych obejmowały: opieka socjalna; gospodarka mieszana państwa socjalnego; usługi socjalne; usługi dla dorosłych; rodziny z dziećmi; osoby w podeszłym wieku; niepełnosprawni; bieda; bezrobocie; ryzyko, personalizacja; uczestnictwo oraz subsydiarność. Badanie przeprowadzono w okresie marzec – maj 2010 r.


Należy zauważyć, że w wyniku ostatnich zmian w rządzie zachodzą istotne zmiany dotyczące struktur oraz polityki i dlatego informacje zawarte w tym raporcie odzwierciedlają status aktualny na maj 2010 r., choć proponowane zmiany były już przedstawione do publicznej wiadomości w czasie pisania tego raportu.
Struktura raportu

Sekcja 1: Usługi Socjalne & Instytucje Pomocy Społecznej w Wielkiej Brytanii

Ta sekcja obejmuje przegląd badania standaryzacji usług socjalnych oraz opieki społecznej w czterech krajach wchodzących w skład Wielkiej Brytanii, w tym osobiste usługi socjalne:
  • Anglia,

  • Walia,

  • Szkocja,

  • Irlandia Północna.

W tej sekcji omówiono następujące zagadnienia:


Pakiet usług socjalnych (praca społeczna, opieka społeczna & programy powiązane) świadczonych dla następujących grup:

a. bezrobotni,

b. osoby w podeszłym wieku,

c. niepełnosprawni,

d. rodziny i dzieci (szczególnie te doświadczające przemocy),

e. rodziny zastępcze oraz dzieci z rodzin zastępczych oraz instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi.


Uwzględniono przepisy dotyczące opieki i pracy społecznej, świadczenia tych usług oraz przepisów i akredytacji mających zastosowanie do wykonujących je osób.
Ustawy dotyczące standaryzacji usług socjalnych oraz podmiotów je świadczących, tj. ramy prawne oraz podstawowe akty prawne. Ta część obejmuje także kluczowe daty dla podejmowania działań.
Zasady I standard zlecania podmiotom pozarządowym świadczenia usług socjalnych (w tym organizacjom pozarządowym, sektorowi wolontariatu).
Mix opieki społecznej: Główni aktorzy zaangażowani w świadczenie usług socjalnych, organizacje typy non-profit, organizacje nastawione na osiąganie zysku lub organizacje rządowe oraz równowaga gospodarki mieszanej i opieki.
W końcu przedstawimy definicje podstawowych oraz kluczowych terminów, by pomóc czytelnikom.
Sekcja 2: Państwo socjalne Wielkiej Brytanii w kontekście Unii Europejskiej: Kluczowe zagadnienia dla Usług i instytucji opieki społecznej
W tej sekcji eksperci omawiają istotne cechy przegląd czterech krajów wchodzących w skład UK oraz ich znaczenie wraz z wybranymi odniesieniami porównawczymi do kontekstu europejskiego. To powinno pomóc czytelnikowi raportu w wyrobieniu porównawczego obrazu systemów opieki społecznych oraz ich kluczowych zagadnień, takich jak regulacja oraz zarządzanie, w szczególności w odniesieniu do grup, które wspomniano powyżej. Obejmuje to odniesienie do głównych europejskich ram polityki społecznej, w celu umiejscowienia wniosków z Sekcji 1 w szerszym europejskim kontekście.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna