Łuszczewska marzena Archeologia Rzymu I prowincji rzymskich -wykładPobieranie 8.9 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar8.9 Kb.
ŁUSZCZEWSKA Marzena - Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich -wykład

Wykład ma na celu zaprezentowanie głównych etapów rozwoju starożytnej cywilizacji rzymskiej uwidocznionych w jej dorobku materialnym zachowanym do naszych czasów. Ta część kursu jest poświęcona okresowi od początków istnienia Rzymu do I w. n.e. (jakkolwiek niektóre, spośród omawianych zagadnień, będą analizowane w szerszej perspektywie czasowej). Omówiony zostanie proces urbanizacji Lacjum w pierwszej połowie 1. tysiąclecia przed naszą erą, ze szczególnym uwzględnieniem formowania się Rzymu jako organizmu miejskiego, okres rozwoju Rzymu pod silnym wpływem kultury etruskiej, greckiej i italskiej, proces hellenizacji w okresie rzymskich podbojów na Wschodzie w II i I w. p.n.e. Szczególny nacisk położony zostanie na osiągnięcia technologiczne oraz kulturę materialną tego okresu. Wiele miejsca poświęcone zostanie rozwojowi urbanistyki, architektury, rzemiosła i sztuki w okresie Augusta i dynastii julijsko-klaudyjskiej w Italii i prowincjach; zwrócona zostanie uwaga na tworzenie się kanonu oficjalnej architektury imperialnej (fora, świątynie, łuki triumfalne, mauzolea, termy) i sztuki (portret, relief) jako wizualnych nośników propagandy cesarskiej, rozkwit wszelkich form rzemieślniczych (wyroby użytkowe jak i artystyczne) i innowacji technologicznych oraz proces romanizacji Imperium Romanum.

 Literatura obowiązkowa

Boëthius A., Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth 1978

Garbsch J., Terra sigillata. Porcelana antyku, Warszawa 1993

Grimal P., Miasta rzymskie, Warszawa 1970

Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1999

Kleiner D.E.E., Roman Sculpture, New Heaven - London 1992

Łukaszewicz A., Świat papirusów

Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999

Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t.I-II, Warszawa 1975-80

Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red E. Wipszyckiej-Bravo, t. 1-2, [wyd. nowe]

Ward-Perkins J.B., Roman Imperial Architecture, New Heaven - London 1981

Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, (tłum. K. Kumaniecki), Warszawa 1999

Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004

Literatura uzupełniająca

Adam J.P., La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris 1984

Anderson J.C., Roman Architecture and Society, London 1997

Biernacka-Lubańska M., Starożytne akwedukty rzymskie, Warszawa 1959

Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966

Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987

Coarelli F., Rome and Environs. An Archaeological Guide, 2007

Cornell T., Matthews J., Rzym, [Wielkie Kultury Świata], Warszawa 1995

Favro D., The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge 1996

Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990

Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996

Kolendo J., Żelazowski J., Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu cesarstwa rzymskiego, Warszawa 2003

Kretschmer F., Bilddokumente römischer Technik, Düsseldorf 1978

Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985

Oleson J.P., Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, 2008

Potter T.W., Roman Italy, 1990

Ross Holloway R., The Archaeology of Early Rome and Latium, 1996

Richardson L., A new Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1992

M. Sartre, Wschód Rzymski, Wrocław 1997

Scullard H., Cary M., Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992

Simon E., Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende, München 1986

Słownik terminologiczny sztuk pięknych (wydanie nowe), Warszawa1996

Strong D., Brown D. (eds), Roman Crafts, London 1976

Toynbee J.M.C., Roman Historical Portraits, London 1978

Wamser L. (ed.), Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer, München 2000

Wielowiejski J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983

Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna