Uwaga producenci rolni – 25 czerwca 2014 r ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego w Agencji Rynku RolnegoPobieranie 8.11 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.11 Kb.


Uwaga producenci rolni – 25 czerwca 2014 r. ostatecznym terminem składania wniosków o dopłatę do materiału siewnego
w Agencji Rynku Rolnego.

Jeszcze tylko do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, dotyczące materiału siewnego - zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r.

Głównym celem udzielania takich dopłat jest zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego, a tym samym podniesienie poziomu jakości uzyskiwanej produkcji roślinnej. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon oraz uprawy ziemniaka odmiany genetycznie modyfikowanej AMFLORA.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:


  • 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,

  • 160 zł w przypadku roślin strączkowych,

  • 500 zł w przypadku ziemniaków.

Producenci rolni, którzy zużyją do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany na gruntach rolnych będących w ich posiadaniu, mogą się ubiegać o przyznanie dopłaty mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioskodawca, ubiegający się o dopłatę powinien posiadać, działki rolne, na których uprawiane są gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, a powierzchnia działki rolnej obsianej/obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Ważne, aby wniosek wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi zakup materiału siewnego został złożony:

  • w obowiązującym terminie składania wniosków,

  • na aktualnym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,

  • po faktycznym zużyciu do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego.

Pod adresem https://elf.arr.gov.pl/ dostępna jest bezpłatna aplikacja „ELF”, służąca do wypełniania i drukowania wniosku o przyznanie ww. dopłaty.

Należy pamiętać, że bez względu na formę i cel pomocy otrzymanej


w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, całkowita kwota tej pomocy nie może przekroczyć 15 000 euro dla producenta rolnego w okresie trzech lat obrotowych, przy czym jeśli producent rolny jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit 15 000 euro należy odnieść do „jednego przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013.

Poprawnie wypełniony formularz wniosku o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami, należy dostarczyć osobiście lub przesyłką pocztową na adres Oddziału Terenowego ARR w Gorzowie Wlkp.,


ul. Sikorskiego 20 66-400 Gorzów Wlkp.
, tel 95 728 26 58;
95 720 87 74, www.arr.gov.pl

Serdecznie zapraszamy Producentów Rolnych do skorzystania z tej formy dofinansowania!!!

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.

 


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna