Uwagi metodologicznePobieranie 13.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar13.95 Kb.

UWAGI METODOLOGICZNE


W opracowaniu zaprezentowane zostały wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń, posiadających zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce, prowadzących działalność ubezpieczeniową bezpośrednią i pośrednią w 2001 r., które przedłożyły organowi nadzoru sprawozdania finansowe za rok 2001 zbadane przez podmioty uprawnione do badania (biegłych rewidentów).

Zastosowane kryteria agregacji danych miały na celu wszechstronne przedstawienie sytuacji na rynku ubezpieczeń gospodarczych w 2001 r. Z agregacji według niektórych kryteriów zrezygnowano w sytuacji gdy:  • dane kryterium spełniały mniej niż trzy zakłady ubezpieczeń (za wyjątkiem agregacji danych powszechnie dostępnych – publikowanych w Monitorze Polskim B),

  • ze względów statystycznych niecelowe było wyznaczanie większości szacowanych miar statystycznych.

Klasyfikacja zakładów ubezpieczeń według roku rozpoczęcia działalności uwzględnia rzeczywisty moment rozpoczęcia działalności operacyjnej, nie zaś moment wydania przez Ministra Finansów zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Zakład ubezpieczeń PZU Życie S.A. zaliczono do grupy zakładów, które rozpoczęły działalność do 1991 r. mimo, iż spółka ta powstała w 1992 r. w drodze wydzielenia ze struktur PZU S.A. Spółka ta przejęła od PZU rozbudowaną sieć oddziałów, agentów i cały portfel ubezpieczeń życiowych istniejący od wielu lat. Spółka ta posiada więc wszelkie cechy pozwalające zaliczyć ją do grupy zakładów działających od wielu lat. Przyjęto podział zakładów ubezpieczeń na te, które rozpoczęły działalność operacyjną do 1995 r. włącznie oraz te, które zaczęły działać w latach 1996 – 2001.

Stan na 1 stycznia 2001 r. określa otwarcie roku 2001 przez zakłady, a nie zamknięcie roku 2000. Informacje na temat zamknięcia roku 2000 można znaleźć w „Biuletynie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń za rok 2000”. W analizach wieloletnich dane za lata wcześniejsze niż rok 2000 dotyczą końca tych lat i pochodzą z biuletynów PUNU za lata: 1996, 1997, 1998, 1999 i 2000.

Przy określaniu kategorii agregacji przyjęto następujące definicje:


  • zakłady publiczne – zakłady ubezpieczeń, w których bezpośredni udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału podstawowego,

  • zakłady z przeważającym udziałem kapitału zagranicznego – zakłady ubezpieczeń, w których bezpośredni udział podmiotów zagranicznych w kapitale podstawowym przekracza 50%.

W Biuletynie KNUiFE „Rynek ubezpieczeń w roku 2001” po raz kolejny omówione zostały zagadnienia dotyczące funkcjonowania dwóch instytucji rynku ubezpieczeniowego: tj. Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Definicje miar statystycznych wykorzystywanych w opracowaniu


Średnia - średnia arytmetyczna jest sumą zaobserwowanych wartości cechy elementów populacji podzieloną przez liczebność populacji.Odchylenie standardowe - miara zróżnicowania wartości cechy - jest równe pierwiastkowi kwadratowemu z wariancji (drugiego momentu centralnego). Interpretuje się je jako przeciętne odchylenie wartości cechy od jej średniej wartości.

Do wyznaczania wartości odchylenia standardowego wykorzystuje się również inne wzory. Program MS Excel np. wyznacza wartości odchylenia standardowego w oparciu o wzór:

Mediana (kwartyl drugi) - wartość cechy, która dzieli populację na dwie podpopulacje w ten sposób, że co najmniej 50% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie większą od mediany i co najmniej 50% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie mniejszą od mediany

Kwartyl pierwszy - wartość cechy, która dzieli populację na dwie podpopulacje w ten sposób, że co najmniej 25% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie większą od kwartyla pierwszego i co najmniej 75% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie mniejszą od kwartyla pierwszego.

Kwartyl trzeci - wartość cechy, która dzieli populację na dwie podpopulacje w ten sposób, że co najmniej 75% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie większą od kwartyla trzeciego i co najmniej 25% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie mniejszą od kwartyla trzeciego.

Rozstęp (rozstęp między kwartylami) - miara rozproszenia równa różnicy między trzecim kwartylem i pierwszym kwartylem

Percentyl 0,1 - wartość cechy, która dzieli populację na dwie podpopulacje w ten sposób, że co najmniej 10% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie większą od percentyla 0,1 i co najmniej 90% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie mniejszą od percentyla 0,1.

Percentyl 0,9 - wartość cechy, która dzieli populację na dwie podpopulacje w ten sposób, że co najmniej 90% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie większą od percentyla 0,9 i co najmniej 10% elementów populacji charakteryzuje się wartością cechy nie mniejszą od percentyla 0,9.

Min - minimalna wartość cechy elementów populacji

Max - maksymalna wartość cechy elementów populacji

Skośność - trzeci moment centralny podzielony przez odchylenie standardowe podniesione do trzeciej potęgi. Skośność=0 oznacza, że rozkład wartości cechy jest symetryczny, Skośność<0 oznacza, że rozkład wartości cechy jest lewostronnie asymetryczny (skupia się na większych wartościach cechy). Skośność>0 oznacza, że rozkład wartości cechy jest prawostronnie asymetryczny (skupia się na mniejszych wartościach cechy).

Do wyznaczania wartości współczynnika skośności wykorzystuje się również inne wzory. Program Excel np. wyznacza wartości współczynnika skośności w oparciu o wzór

Kurtoza - miara spłaszczenia rozkładu wartości cechy równa ilorazowi czwartego momentu centralnego i kwadratu drugiego momentu centralnego (wariancji) pomniejszonemu o 3. Kurtoza=0 oznacza, że rozkład wartości cechy jest pod względem spłaszczenia podobny do rozkładu normalnego z parametrami . Kurtoza<0 oznacza, że rozkład wartości cechy jest pod względem spłaszczenia bardziej płaski od rozkładu normalnego z parametrami . Kurtoza>0 oznacza, że rozkład wartości cechy jest pod względem spłaszczenia mniej płaski od rozkładu normalnego z parametrami .

-3

Do wyznaczania wartości współczynnika kurtozy wykorzystuje się również inne wzory. Program Excel np. wyznacza wartości współczynnika kurtozy w oparciu o wzórRYNEK UBEZPIECZEŃ W ROKU 2001

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna