Uzasadnieni ePobieranie 49.92 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar49.92 Kb.


U Z A S A D N I E N I E
Założenia

Projekt ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie stanowi element reformy administracji publicznej, w ramach której przewiduje się wzmocnienie pozycji wojewody.

Wprowadzone rozwiązania zostały oparte na następujących założeniach:


 1. wzmocnieniu roli wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów,

 2. realności funkcji wojewody,

 3. zamkniętego katalogu funkcji wojewody,

 4. traktowania administracji rządowej w sensie strukturalnym jako megaorganizacji, w której więzi opierają się na hierarchicznym podporządkowaniu,

 5. rozdzielenia administracji rządowej funkcjonalnej (zadania) od strukturalnej (organizacja),

 6. wprowadzenia opartego na normie prawnej współdziałania jako modus vivendi między zarządzaniem terytorialnym (horyzontalnym) a zarządzaniem resortowym (wertykalnym),

 7. wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności oraz komasacji zadań jednorodnych w ramach danego organu administracji,

 8. przesunięcia zadań administracji publicznej wykonywanych dotychczas przez wojewodę w kierunku samorządu wojewódzkiego jako zadań własnych oraz w kierunku wyspecjalizowanych organów, w tym samorządowych kolegiów odwoławczych.

Zaproponowane rozwiązania zmierzają do wyraźnego podporządkowania wojewody Prezesowi Rady Ministrów tak w sferze służbowej, jak i osobowej, przy założeniu możliwości dekoncentracji znacznej części uprawnień Prezesa Rady Ministrów na rzecz ministra właściwego do spraw administracji.

Należy podkreślić, iż pozycja wojewody względem organów centralnych została zbudowana na zasadzie braku konkurencyjności zarządzania terytorialnego i resortowego, a przejawy takiej konkurencyjności powinny być przez Prezesa Rady Ministrów rozstrzygane na płaszczyźnie osobowej.

Warto zaznaczyć, że w tych sytuacjach, gdy przepis rangi ustawowej wskazuje na podporządkowanie wojewody ministrowi, proponowana ustawa niczego nie zmienia, wręcz popierając tę konstrukcję. Należy jednak przyjąć, iż takie rozwiązania powinny wynikać z charakteru funkcjonalnego danego systemu kierowania sprawami publicznymi.

W proponowanej ustawie przyjęto koncepcję rządowej administracji zespolonej jako jednolitej organizacji opartej na hierarchicznym podporządkowaniu wojewodzie (zarządzanie terytorialne, horyzontalne), uzupełnieniem której są organy niezespolonej administracji rządowej i urzędy ich obsługujące podporządkowane ministrom kierującym działami administracji rządowej oparte również na hierarchicznym podporządkowaniu (zarządzanie resortowe, wertykalne).

Zastosowano ścisłe określenie organizacji aparatu pomocniczego przez ustawodawcę jako cechy administracji rządowej oraz zasadę ogólną wyłączenia samodzielności organizacyjnej przy dodatkowym zabezpieczeniu władczego oddziaływania zwierzchnika terytorialnego lub Prezesa Rady Ministrów na struktury organizacyjne (zatwierdzanie statutu).
Systematyka

Systematyka projektu ustawy została oparta na uwzględnieniu przepisów dotyczących zasad ogólnych funkcjonowania administracji rządowej w województwie, ze szczególnym wyeksponowaniem roli wojewody oraz przepisów w zakresie realizacji najważniejszych funkcji wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów. Wskazano również, że wojewoda pełni istotną funkcję jako organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, wskazując jednak tylko, że zasady i tryb tego nadzoru określają przepisy odrębne, mając tu na myśli ustrojowe ustawy samorządowe. W tym miejscu należy tylko zaznaczyć, że w zakresie nadzoru wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego planuje się także modyfikacje zmierzające do jednolitego określenia zasad i form nadzoru.

Ponadto projekt ustawy określa również zasady stanowienia aktów prawa miejscowego przez wojewodę i organy administracji niezespolonej oraz ogólne zasady kontroli ich stanowienia.

Istotną część projektu stanowią także przepisy dotyczące organizacji zespolonej administracji rządowej.


Przepisy ogólne

Wracając do ogólnych zasad funkcjonowania administracji rządowej w województwie, należy wskazać, że już sam tytuł projektu ustawy odzwierciedla najważniejszą rolę wojewody w strukturze tej administracji. We wstępnych przepisach została też utrzymana zasada pełnienia przez wojewodę władzy administracji ogólnej w województwie.

Zadania administracji rządowej w województwie zgodnie z projektem ustawy będą wykonywać: wojewoda, organy rządowej administracji zespolonej, w tym: kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, organy niezespolonej administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy lub zawartego porozumienia, oraz starosta i inne samorządy, jeżeli wykonywanie zadań administracji rządowej wynika z ustawy.

Wskazano także, że zasady ustalania niepokrywajacych się z zasadniczym podziałem terytorialnym państwa podziałów terytorialnych w celu wykonywania zadań rządowej administracji niezespolonej regulują odrębne ustawy. Należy do nich zaliczyć w szczególności ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 12 października 1990 r . o Straży Granicznej i ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

W stosunku do obecnie obowiązujących przepisów wprowadzono zasadę, zgodnie z przepisami ustrojowych ustaw samorządowych, że zadania wykonują jednostki, a nie organy samorządu terytorialnego. Wskazano również, że starosta, który nie jest organem samorządu terytorialnego, ma możliwość realizacji określonych zadań administracji rządowej, w szczególności jako zwierzchnik powiatowej administracji zespolonej oraz na podstawie ustaw.

Projekt utrzymuje też zasadę wyraźnego wskazania katalogu funkcji wojewody, rozszerzając go o funkcje organu administracji rządowej w sprawach określonych w odrębnych ustawach oraz organu właściwego do stanowienia aktów prawa miejscowego w tych sprawach. Wojewoda będzie też organem administracji rządowej w województwie, do właściwości którego należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie, niezastrzeżone na rzecz innych organów tej administracji.

W przepisach ogólnych znalazł się również przepis, że wojewoda wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, co wyraźnie wskazuje, jaki aparat pomocniczy wojewoda ma do dyspozycji.

Powoływanie i odwoływanie wojewodów pozostanie wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, podejmowaną w przypadku wojewodów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, a w przypadku wicewojewodów na wniosek właściwego wojewody. Bardzo istotnym novum w stosunku do obecnie obowiązującej ustawy jest wprowadzenie kryteriów, jakie musi spełnić kandydat na wojewodę i wicewojewodę: musi on posiadać obywatelstwo polskie, tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kryteria te w zakresie wymagania niekaralności i konieczności posiadania nieposzlakowanej opinii są identyczne z kryteriami wymaganymi od członków korpusu służby cywilnej zarówno w obowiązujących przepisach, jak i w projekcie nowelizacji ustawy o służbie cywilnej.

W zakresie nadzoru nad wojewodą utrzymano rozwiązania dotyczące kierowania działalnością wojewody przez Prezesa Rady Ministrów, który wydaje w tym celu wytyczne i polecenia oraz dokonuje okresowej oceny pracy wojewody i żąda przekazania sprawozdań z działalności wojewody. Nadzór sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów odbywa się na podstawie kryterium zgodności działania z polityką rządu, natomiast nadzór pod kątem legalności, rzetelności i gospodarności sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej. Pozostali ministrowie wykonują swoje uprawnienia wobec wojewody na zasadach określonych w K.p.a. oraz innych ustawach. Uprawnienia nadzorcze Prezesa Rady Ministrów mogą zostać scedowane na ministra właściwego do spraw administracji publicznej, z wyjątkiem powoływania i odwoływania wojewodów oraz rozstrzygania sporów między wojewodą a członkiem Rady Ministrów.

W zakresie nadzoru nad działalnością wojewody zmianie uległy zatem zasady dokonywania okresowej oceny działalności wojewody oraz składania sprawozdań z działalności przez wojewodę.

Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody lub dwóch wicewojewodów. Jeżeli chodzi o zasady powoływania i odwoływania wicewojewody (lub wicewojewodów), pozostaje to wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów, podejmowaną na wniosek wojewody. Tak jak w przypadku powoływania wojewodów, również kandydat na wicewojewodę musi spełniać określone kryteria: musi posiadać obywatelstwo polskie, tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 3-letni staż pracy w zakresie kierowania zespołami ludzkimi oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią, korzystać z pełni praw publicznych i nie być karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wojewodzie pozostawiono natomiast możliwość określenia – w formie zarządzenia – zakresu kompetencji oraz zadań wykonywanych przez wicewojewodów. W zapewnianiu prawidłowego funkcjonowania urzędu wojewódzkiego wojewodzie pomaga ponadto dyrektor generalny urzędu, którego prawa i obowiązki określone są w przepisach odrębnych.

Wojewodzie pozostawiono kompetencję do nadawania statutu urzędu wojewódzkiego określającego organizację rządowej administracji zespolonej w  województwie. Obowiązkową część statutu stanowi wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie. W zakresie zatwierdzania statutu urzędu wojewódzkiego utrzymano kompetencję Prezesa Rady Ministrów, jednakże zatwierdzenia nie wymagają zmiany statutu polegające na aktualizacji wykazu jednostek podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych. Przepisy projektu określają również nazewnictwo komórek organizacyjnych wchodzących w skład urzędu wojewódzkiego (wydziały, biura, oddziały).


Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów

Przepisy w tym zakresie powtarzają katalog zadań wynikających z odpowiedzialności za wykonywanie polityki rządu w województwie, zadań kontrolnych i zadań reprezentacyjnych, który jest zamieszczony w obecnie obowiązującej ustawie, dopisując zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Jednocześnie wzmocnieniu ulegną uprawnienia kontrolne wojewody wobec organów niezespolonej administracji rządowej, co stanowi istotne wzmocnienie pozycji wojewody w stosunku do tych organów. O  wynikach kontroli wykonywanej w rządowej administracji zespolonej, organach niezespolonej administracji rządowej i organach samorządu terytorialnego wojewoda jest zobowiązany informować właściwe organy wyższego stopnia w rozumienia K.p.a. Kolejnym rozszerzeniem kompetencji wojewody jest nałożenie na kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży obowiązku przekazywania wojewodzie wszelkich informacji o wynikach kontroli w ich jednostkach. Taka konstrukcja sytuuje wojewodę jako najważniejszy organ kontroli w  województwie, posiadający pełną informację o wykonywaniu zadań administracji rządowej w województwie i ewentualnych nieprawidłowościach w ich realizacji. W projekcie ustawy określono również osoby upoważnione do prowadzenia kontroli na podstawie pisemnego upoważnienia, zasady wyłączenia z udziału w kontroli, obowiązki kontrolowanego, rodzaje kontroli i sposób jej dokumentowania. Natomiast w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zostaną określone m.in. tryb kontroli prowadzonej przez wojewodę w administracji rządowej w województwie, czynności kontrolującego, wojewody i kontrolowanego dokonywane po zakończeniu kontroli oraz dokumenty z nimi związane i wzór upoważnienia do kontroli.

Uzupełnieniem funkcji kontrolnych wojewody jest możliwość wydawania poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji rządowej w  województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych także organy samorządu terytorialnego, oraz możliwość wstrzymania przez wojewodę egzekucji administracyjnej w drodze decyzji administracyjnej. W tym ostatnim zakresie w  stosunku do obecnych przepisów doprecyzowano formę wstrzymania egzekucji, a także wprowadzono dodatkowo w odniesieniu do egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym obowiązek informowania właściwego ze względu na przedmiot egzekucji ministra, co obecnie obowiązuje tylko w  odniesieniu do obowiązków o charakterze pieniężnym, o których wojewoda informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Wojewoda będzie ponadto posiadać możliwość wglądu w tok każdej sprawy prowadzonej w województwie przez organy administracji rządowej oraz przez organy samorządu terytorialnego w zakresie zadań przejętych na podstawie porozumienia lub zadań zleconych, jak również prawo żądania od organów administracji rządowej działających w województwie bieżących informacji i  wyjaśnień o ich działalności, w tym w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów o postępowaniu administracyjnym.

Przepisy projektu określają, iż wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej w województwie: kieruje nią i koordynuje jej działalność, kontroluje jej działalność, zapewnia warunki do jej skutecznego działania, jak również ponosi odpowiedzialność za rezultaty działania rządowej administracji zespolonej na terenie województwa. Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej w województwie zostanie uregulowany w  przepisach odrębnych. Zmiany w przepisach szeregu ustaw dotyczących poszczególnych administracji zespolonych mają na celu ujednolicenie trybu powoływania i odwoływania organów rządowej administracji zespolonej.

W zakresie nadzoru wojewody nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków bez zmian utrzymano rozwiązanie obecnie obowiązujące.


Akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej

Przepisy w powyższym zakresie w zasadzie stanowią powtórzenie rozwiązań przyjętych w obecnie obowiązującej ustawie o administracji rządowej w województwie.

Uprawnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących w  województwie lub jego części pozostawiono wojewodzie oraz organom niezespolonej administracji rządowej.

Wojewodzie pozostawiono kompetencję do wydawania rozporządzeń porządkowych w zakresie nieuregulowanym w ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, w przypadku gdy jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Bez zmian pozostawiono również rozwiązania określające kompetencje nadzorcze Prezesa Rady Ministrów w stosunku do aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę oraz organy niezespolonej administracji rządowej. Analogicznie jak w obecnie obowiązującej ustawie o administracji rządowej w   województwie przewidziano powszechne prawo skargi do sądu administracyjnego. Pozostawiono również możliwość zastosowania ww. rozwiązania w przypadku, gdy wojewoda lub organy niezespolonej administracji rządowej nie wykonują czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności naruszają prawa osób trzecich.
Organizacja niezespolonej administracji rządowej

W przepisach projektu ustanowiono katalog organów niezespolonej administracji rządowej oraz wskazano, że sposób ich powoływania i odwoływania jest określony w odrębnych ustawach. Ponadto organy administracji niezespolonej są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji o swojej działalności. Dookreślono też termin składania tych informacji. Wojewoda uzyskał uprawnienie do kontroli organów niezespolonej administracji rządowej w  szczególnie uzasadnionych przypadkach. Katalog organów niezespolonej administracji rządowej zostanie także uzupełniony o regionalnych dyrektorów ochrony środowiska zgodnie z projektem ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko i organach administracji w tym zakresie, w przypadku wejścia w  życie ww. ustawy przed ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w  województwie.


Organizacja rządowej administracji zespolonej

Istotną funkcją wojewody jest zwierzchnictwo nad rządową administracją zespoloną w województwie, której kierownicy wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

W celu obsługi zadań kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich nieposiadających własnego aparatu pomocniczego w ramach urzędu tworzy się wydzielone komórki organizacyjne, co stanowi o domniemaniu zespolenia aparatów pomocniczych kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży w urzędzie wojewódzkim.

Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu określa, w drodze zarządzenia, wojewoda w regulaminie urzędu wojewódzkiego, natomiast regulaminy urzędów obsługujących kierowników administracji zespolonej będą podlegać zatwierdzeniu przez wojewodę. W porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami zrezygnowano z rozwiązania, na mocy którego regulaminy jednostek organizacyjnych rządowej administracji zespolonej wchodziły w skład regulaminu organizacyjnego urzędu wojewódzkiego, co czyniło te dokumenty w dużym stopniu nieprzejrzystymi. Uregulowano ponadto możliwość wydawania przez wojewodę aktów kierownictwa wewnętrznego w formie zarządzeń, czego nie przewidywały dotychczasowe przepisy.

W celu uproszczenia struktur administracji rządowej w województwie, a w szczególności urzędów wojewódzkich, a także w związku z planowanym w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie przekazaniem części kompetencji wojewodów samorządowi województwa, likwidacji ulegają delegatury urzędów wojewódzkich.

Utrzymano przepisy dotyczące ustanawiania przez wojewodów, na czas oznaczony, pełnomocników do prowadzenia spraw w zakresie określonym w pełnomocnictwie oraz możliwość tworzenia przez wojewodę zespołów doradczych.

Doprecyzowano przepisy dotyczące upoważniania na piśmie pracowników urzędu wojewódzkiego do załatwiania określonych spraw w imieniu wojewody. Przepis w obecnym brzmieniu wyłącza możliwość wydania takich upoważnień pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych kierowanych przez kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, a także stanowi, że upoważnienie takie nie może dotyczyć wstrzymania egzekucji administracyjnej.

Rozszerzono także dotychczasową możliwość powierzania przez wojewodę jednostkom samorządu terytorialnego lub organom innych samorządów z obszaru województwa, a także kierownikom państwowych osób prawnych i    innych państwowych jednostek organizacyjnych funkcjonujących w województwie, prowadzenia niektórych spraw w imieniu wojewody. W nowym stanie prawnym możliwość taką będą mieli również kierownicy samorządowych osób prawnych.

W związku z działaniami mającymi na celu dokończenie reformy administracyjnej państwa, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania, przechowywania dokumentów, ich ochrony oraz sprawnego obiegu konieczne będzie dokonanie m.in. zmiany instrukcji kancelaryjnej dla rządowej administracji zespolonej w województwie. Przekazanie powyższej kompetencji proponuje się Prezesowi Rady Ministrów.

Biorąc pod uwagę wprowadzane zmiany, w tym w szczególności likwidację delegatur urzędów wojewódzkich, i uchylenie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, konieczne stało się uregulowanie w projekcie następujących kwestii: 1. statusu wojewodów i wicewojewodów powołanych na podstawie uchylanej ustawy,

 2. statusu istniejących delegatur komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich – utworzonych na mocy uchylanej ustawy – oraz ich pracowników,

 3. zachowania w mocy: statutów urzędów wojewódzkich wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 uchylanej ustawy i porozumień wojewody zawartych na podstawie art. 33 ust. 1 uchylanej ustawy,

 4. określenia statusu prawnego pracowników likwidowanych delegatur urzędów wojewódzkich – proponuje się, aby stosunki pracy z pracownikami wykonującymi pracę w delegaturach urzędu wojewódzkiego wygasały w dniu likwidacji delegatury urzędu wojewódzkiego, jeżeli w terminie 3 miesięcy przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. Do urzędników służby cywilnej będą miały natomiast zastosowanie przepisy rozdziału 4 ustawy o służbie cywilnej.

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 1 stycznia 2009 r.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Cel wprowadzenia ustawy

Projekt ustawy o wojewodach i administracji rządowej w województwie ma m.in. na celu wzmocnienie funkcji wojewody w stosunku do organów rządowej administracji zespolonej i niezespolonej działających w województwie, skupienie jego funkcji na reprezentowaniu Rady Ministrów oraz zwiększenie odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe oraz stan porządku publicznego i bezpieczeństwa, co pozwoli zwiększyć sprawność funkcjonowania administracji rządowej w województwie.

2. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Przepisy ustawy będą miały wpływ przede wszystkim na wojewodów, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organy niezespolonej administracji rządowej i urzędy ich obsługujące, a także na jednostki samorządu terytorialnego oraz pracowników urzędów wojewódzkich.

3. Konsultacje

Projekt uzgodniono z członkami Rady Ministrów. Projekt przekazano również wojewodom – przedstawione stanowiska wykorzystano w dalszych pracach nad projektem i w pełni uwzględniono, o ile nie pozostawały w sprzeczności z głównymi założeniami projektu. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt został umieszczony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) – nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektem.

4. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety samorządu terytorialnego

Przedmiotowy projekt może w nieznacznym stopniu wywołać skutki finansowe dla budżetu państwa w związku z likwidacją delegatur urzędów wojewódzkich do dnia 31 grudnia 2009 r. i wypłatą ewentualnych odpraw dla pracowników tych delegatur. Jednakże trudno jest przewidzieć, jaka liczba pracowników nie podejmie pracy w urzędach wojewódzkich czy też innych urzędach w tej samej miejscowości lub innej w przypadku urzędników służby cywilnej.

W 34 delegaturach urzędów wojewódzkich zatrudnionych jest łącznie 1.597 osób, w tym w korpusie służby cywilnej: 43 urzędników służby cywilnej i 1.465 pracowników służby cywilnej (delegatur nie posiadają Opolski i Świętokrzyski Urząd Wojewódzki).

Przy założeniu, że średnie wynagrodzenie brutto dla urzędników służby cywilnej wynosi 3 000 zł i że ze wszystkimi urzędnikami nastąpi rozwiązanie stosunku pracy, wówczas budżet państwa maksymalnie poniesie koszt w wysokości 774 000 zł (3 000 zł x 6 mies. x 43 urzędników).

Przy założeniu, że średnie wynagrodzenie pracowników służby cywilnej oraz pracowników zatrudnionych na podstawie innych przepisów niż ustawa o służbie cywilnej wynosi 2 630 zł brutto i że ze wszystkimi pracownikami nastąpi rozwiązanie stosunku pracy, wówczas budżet państwa poniesie skutki finansowe w wysokości 12 261 060 zł (2 630 zł x 3 mies. x 1.554 pracowników).

Łącznie maksymalne skutki finansowe wynikające z likwidacji delegatur urzędów wojewódzkich mogą wynieść 13 035 060 zł.

Przedmiotowy projekt ustawy nie wywoła skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację i rozwój regionalny

Projekt ustawy nie wpłynie na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz przedsiębiorczość, a także nie będzie miał wpływu na rynek pracy.

Przepisy ustawy nie są objęte zakresem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

8-06-dg
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna