Uzasadnienie do Uchwały Nr xxiv/153/09 Rady Gminy w Sterdyni z dnia 15 czerwca 2009 r. Zmiany w uchwale dotyczą: Zwiększenia dochodów z tytułuPobieranie 21.05 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar21.05 Kb.
UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXIV/153/09

Rady Gminy w Sterdyni

z dnia 15 czerwca 2009 r.
Zmiany w uchwale dotyczą:
Zwiększenia dochodów z tytułu;

Dokonuje się zmian planu wydatków na następujące cele;


 • Dział 010- zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia do realizacji zadania „ Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lebiedziach „ kwota 476 000 zł, oraz zwiększenie wydatków na zadanie „Przebudowa/modernizacja/ Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie „ kwota 218 000 zł. wynikające z rozstrzygniętego przetargu oraz zmienionych zasad WFOŚiGW odnośnie zabezpieczenia udziału własnego .
 • Dział 600 - zwiększenie środków na zadanie „Budowa drogi w Sterdyni” o kwotę 29 000 zł, oraz „Modernizacja drogi w Sterdyni „ o kwotę 50 000 zł. Wprowadza się do lanu wydatków plan na wydatki na zadania „przebudowa drogi gminnej Paulinów – Stary Ratynie” 900.000 zł, i na zadanie „przebudowa drogi gminnej Sterdyń – dzięcioły bliższe 1.000.000zł.
 • Dział 700- na remont budynków w Szwejkach 5.000 zł i w Ratyńcu Nowym 6.000 zł, a poza tym zwiększa się o 2.000 zł plan na remont kotłowni przy ośrodku zdrowia w Sterdyni.

 • Dział 750 – wprowadza się plan na zakup kopiarki do urzędu gminy, a zmniejsz się plan na 2009 r. na zadanie „Rozwój e-usług w powiecie sokołowskim(gminie Sterdyń), przesuwając realizację zadania na rok 2010.

 • Dział 754 – zwiększenie planu wydatków na rozbudowę remizy strażackiej w Mursach – kwota 55.777 zł

 • Dział 801 – zwiększenie planu na budowę bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej w Sterdyni o kwotę 8.000 zł.

 • Dział 900 – zwiększenie planu na zakup przystanków autobusowych 6.300 zł.

 • Dział 921 – zwiększenie dotacji dla GOKIS o kwotę 7.000 zł. na remont. pomieszczeń oraz wydatki związane z prowadzeniem orkiestry.

 • Dział 926 – zmniejszenie planu na zadanie „doposażenie stadionu w Sterdyni”, na który pierwotnie przeznaczono 60.000 zł. Obecnie zadanie to będzie realizowane w ramach zadania „doposażenie boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Sterdyni” w ramach komponentu B „mazowiecki instrument wsparcia modernizacji placówek oświatowych.

W/w zmiany powodują zwiększenia dochodów o kwotę 1.364.470 zł, zwiększenie wydatków o kwotę 1.831.627 zł zł.

Na zabezpieczenie w/w zmian wprowadza się wolne środki w kwocie 483.457 zł. oraz zwiększa się kwotę środków do pozyskania o kwotę 1.3161.200 zł. dochody własne zwiększa się o kwotę 3.270 zł, a zmniejsza się plan kredytów o kwotę 16.300 zł.
W załączniku inwestycyjnym dokonuje się następujących zmian :


 • Wykreślić zadanie pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lebiedziach przenosząc jego realizację na rok 2010. Proszę o podwyższenie wartości całej inwestycji na kwotę 2.777.471zł. W związku z faktem, iż planowane było finansowanie zadania ze środków unijnych a wniosek o dofinansowanie w ramach PROW zostanie złożony w czerwcu br. ( pierwszy nabór wniosków w ramach tego działania) zakładamy, że rozpatrzenie wniosku może nastąpić na przełomie roku. Sytuacja finansowa Gmina nie pozwala ponieść ryzyka bez wiedzy czy Gmina pozyskała środki finansowe na realizację zadnia ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy i część prac wykonać w rb.

 • Podwyższyć całkowitą wartość zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi w Sterdyni” na kwotę 264.595,00 w tym w roku 2009 na 250.000,00 i zmienić montaż finansowy zadania. Proponowany montaż 31.300,00 środki własne i 218.700,00 środki do pozyskania z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C „ Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”. Wniosek zostanie złożony w m-cu czerwcu.

 • Podwyższyć całkowitą wartość zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja drogi w Sterdyni” na kwotę 95.000,00zł i zmienić montaż finansowy zadania. Proponowany montaż 14.000,00zł środki własne i 81.000,00zł środki do pozyskania z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponentu C „ Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej”. Wniosek zostanie złożony w m-cu czerwcu.

 • Dopisać do przebudowy (modernizacji ) Stacji Uzdatniania Wody w Łazowie – 218.000 zł w środkach własnych. Planuje się finansowanie zadania ze środków WFOŚiGW. Zmiana zasad w WFOŚiGW w Warszawie wpływa na zwiększenie o 10% niezbędnego udziału własnego gminy oraz przetarg nieograniczony wskazał na większą kwotę na inwestycję niż zaplanowano.

 • Wprowadzić w załącznik budżetowy na rok 2009 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Paulinów-Stary Ratyniec” planowane w budżecie do realizacji na rok 2010, podwyższając jego całkowitą wartość na kwotę 1.844.660,00zł w tym w roku 2009 środki własne 450.000,00zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 450.000,00zł i w 2010r środki własne 459.760,05zł środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 459.760,04zł.

Podwyższenie wartości jest konieczne ze względu na zwiększony zakres robót do wykonania w ramach zadania.

Na powyższą inwestycję jesienią roku ubiegłego został złożony wniosek w ramach RPO WM 2007-2013 priorytetu III Regionalny system transportowy działania 3.1 Infrastruktura drogowa wskazując okres realizacji na lata 2009-2010. Na I etapie oceny zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania przez Unię, zostało ujęte na liście rankingowej. Składając kolejne dokumenty do II etapu oceny okres realizacji powinien być zgodny ze złożonym wnioskiem. • Podwyższyć całkowitą wartość zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej Sterdyń – Dzięcioły Bliższe ” na kwotę 2.000.000,00zł w tym w roku 2009 1.000.000,00zł ( środki własne 150.000,00zł, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 850.000,00zł ) i w 2010r 1.000.000,00zł środki własne 150.000,00zł i środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 850.000,00zł.

Podwyższenie wartości jest konieczne ze względu na zwiększony zakres robót do wykonania w ramach zadania.

Na powyższą inwestycję jesienią roku ubiegłego został złożony wniosek w ramach RPO WM 2007-2013 priorytetu III Regionalny system transportowy działania 3.1 Infrastruktura drogowa wskazując okres realizacji na lata 2009-2010. Na I etapie oceny zadanie zakwalifikowało się do dofinansowania przez Unię, zostało ujęte na liście rankingowej. Składając kolejne dokumenty do II etapu oceny okres realizacji powinien być zgodny ze złożonym wnioskiem. • Podwyższyć całkowitą wartość zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Mursach” na kwotę 120.000zł (o kwotę 54.000zł) w tym do poniesienia w roku 2009 95.777,00zł i w roku 2010r 12.000zł. Założenia były, że członkowie OSP Mursy wykonają wszelkie prace a Gmina dostarczy niezbędne materiały. Niektóre prace muszą być jednak zlecone specjalistycznym firmom np. wykonanie prac elektrycznych czy wykonanie instalacji sanitarnych i c.o. Dopisane środki zostaną również przeznaczone na zakup materiałów. Inwestycja realizowana jest przy dużym udziale pracy i wkładu materialnego społeczności. Dużo materiałów budowlanych nieodpłatnie przekazywanych jest przez mieszkańców, dlatego trudno było i jest oszacować potrzebne środki finansowe.

 • dopisać do remontu kotłowni w budynku Ośrodku Zdrowia w Sterdyni – 2.000zł (wydatki bieżące.

PrzewodniczącyRady Gminy
Adam Góral


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna