Uzasadnienie kontekst wnioskuPobieranie 3.56 Mb.
Strona1/23
Data05.05.2016
Rozmiar3.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


UZASADNIENIE

1. KONTEKST WNIOSKU

Obie Strony, Unia Europejska i Republika Mołdowy, zmierzają do wzajemnej ochrony oznaczeń geograficznych (OG) w celu poprawy warunków dwustronnego handlu, promowania jakości w łańcuchu żywnościowym oraz wspierania wartości zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Negocjacje przebiegły sprawnie. Dla UE negocjacje te miały dwa cele: z jednej strony – rozszerzenie stosowania i ochrony systemu oznaczeń geograficznych (Republika Mołdowy będzie chronić cały wykaz oznaczeń geograficznych UE), z drugiej strony – interweniowanie u źródła potencjalnego niewłaściwego wykorzystania oznaczeń geograficznych UE. Wzajemnie Republika Mołdowy jest zainteresowana rozwojem i ochroną swoich obecnych oznaczeń geograficznych na terytorium UE oraz wzmocnieniem stosunków z UE.

Niniejszy wniosek jest wynikiem dwustronnych negocjacji zakończonych dnia 18 kwietnia 2011 r. Umowa zakłada wzajemną ochronę oznaczeń geograficznych (CHNP i CHOG) chronionych przez odpowiednie Strony.2. WPŁYW NA BUDŻET

Wniosek nie ma wpływu na budżet Unii Europejskiej.

2012/0069 (NLE)

Wniosek


DECYZJA RADY

w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust. 4 akapit pierwszy w związku z jego art. 218 ust. 6 lit. a) ppkt (v),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W imieniu Unii Komisja wynegocjowała Umowę między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (zwaną dalej „umową”).

(2) Umowa umożliwi wzajemną ochronę oznaczeń geograficznych odpowiednich stron oraz przyczyni się do zbliżenia przepisów krajów sąsiadujących z UE.

(3) Zgodnie z decyzją Rady 2010/xxx z dnia […] r. umowa została podpisana w dniu […] r., z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym terminie.

(4) Niektóre zadania związane z wdrażaniem zostały powierzone wspólnemu komitetowi ustanowionemu umową, w szczególności uprawnienia do zmiany niektórych technicznych aspektów umowy oraz niektórych załączników do niej.

(5) Należy określić wewnętrzną procedurę przyjmowania przez Unię stanowiska w odniesieniu do zagadnień związanych z umową.

(6) Umowę należy zawrzeć w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Umowę między Unią Europejską a Republiką Mołdowy w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych produktów rolnych i środków spożywczych (zwaną dalej „umową”).

Tekst umowy, która ma zostać zawarta, jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Komisja reprezentuje Unię we wspólnym komitecie, o którym mowa w art. 11 umowy.

Zmiany wprowadzone do umowy w drodze decyzji podjętych przez wspólny komitet, o którym mowa w art. 11 umowy, zatwierdzane są przez Komisję w imieniu Unii.

Jeżeli zainteresowane strony nie mogą wypracować wspólnego stanowiska w wyniku sprzeciwów dotyczących oznaczenia geograficznego, Komisja przyjmuje takie stanowisko na podstawie procedury określonej w art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję2. Komisję wspiera stały komitet Stały Komitet ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych3 lub Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)4 lub Komitet Wykonawczy ds. Napojów Spirytusowych ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych5.Artykuł 3

Przewodniczący Rady wyznacza osobę uprawnioną lub osoby uprawnione do złożenia w imieniu Unii instrumentu zatwierdzenia określonego w art. 14 umowy w celu wyrażenia zgody Unii Europejskiej na to, aby umowa stała się dla niej wiążąca.Artykuł 4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

UMOWA

W SPRAWIE

OchronY

oznaczeń geograficznych

produktóW rolnyCH i środkÓW spożywczyCH,

Rząd Republiki Mołdowy, z jednej strony,

oraz

Unia Europejska, z drugiej strony,Zwane dalej „umawiającymi się stronami”,

Mając na uwadze cele umowy o partnerstwie i współpracy oraz odpowiedni plan działania mające zapewnić poziom ochrony praw własności intelektualnej podobny z poziomem istniejącym w UE, w tym skuteczne środki egzekwowania tych praw,

Mając na uwadze cele umowy o stowarzyszeniu, zwłaszcza w ramach postanowień ewentualnej przyszłej pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, mające zapewnić poziom ochrony praw własności intelektualnej podobny do poziomu istniejącego w UE, w tym skuteczne środki egzekwowania tych praw,

Mając na uwadze, że umawiające się strony zgadzają się promować między sobą harmonijny rozwój oznaczeń geograficznych zgodnie z art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) oraz wspierać handel produktami rolnymi i środkami spożywczymi pochodzącymi z terytoriów umawiających się stron,

Postanawiają zawrzeć niniejszą umowę:

Artykuł 1

Zakres

1. Niniejsza umowa stosuje się do uznawania i ochrony oznaczeń geograficznych pochodzących z terytoriów umawiających się stron.

2. Aby oznaczenie geograficzne jednej umawiającej się strony było chronione przez drugą umawiającą się stronę, musi ono dotyczyć produktów objętych zakresem przepisów tej umawiającej się strony,o których mowa w art. 2.

3. „Oznaczenie geograficzne” oznacza oznaczenie zdefiniowane w art. 22 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej WTO-TRIPS, które również obejmuje „nazwy pochodzenia”.Artykuł 2

Ustalone oznaczenia geograficzne

1. Po przeanalizowaniu przepisów Republiki Mołdowy dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych, wymienionych w załączniku I część A, Unia Europejska stwierdza, że przepisy te są zgodne z elementami określonymi w załączniku I część C.

2. Po przeanalizowaniu przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony oznaczeń geograficznych, wymienionych w załączniku I część B, rząd Republiki Mołdowy stwierdza, że przepisy te są zgodne z elementami określonymi w załączniku I część C.

3. Po zakończeniu procedury sprzeciwu przeprowadzonej zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku II, po przeanalizowaniu oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej wymienionych w załączniku III oraz win, win aromatyzowanych i napojów spirytusowych odpowiadających oznaczeniom geograficznym Unii Europejskiej wymienionym w załączniku IV, które zostały zarejestrowane przez Unię Europejską na mocy przepisów określonych w ust. 2, rząd Republiki Mołdowy zobowiązuje się do ochrony tych oznaczeń geograficznych w zależności od poziomu ochrony określonego niniejszą umową.

4. Po zakończeniu procedury sprzeciwu przeprowadzonej zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku II, po przeanalizowaniu produktów rolnych i środków spożywczycho dpowiadających oznaczeniom geograficznym Republiki Mołdowy wymienionym w załączniku III oraz win, win aromatyzowanych i napojów spirytusowych odpowiadających oznaczeniom geograficznym Republiki Mołdowy wymienionym w załączniku IV, które zostały zarejestrowane przez Republikę Mołdowy na mocy przepisów określonych w ust. 1, Unia Europejska zobowiązuje się do ochrony tych oznaczeń geograficznych w zależności od poziomu ochrony określonego niniejszą umową.

Artykuł 3

Dodawanie nowych oznaczeń geograficznych

1. Umawiające się strony zgadzają się co do możliwości dodawania do załączników III i IV nowych oznaczeń geograficznych w celu ochrony zgodnie z procedurą ustaloną w art. 11 ust. 3 po zakończeniu procedury sprzeciwu i po przeanalizowaniu oznaczeń geograficznych, jak określono w art. 2 ust. 3 i 4, w sposób zadowalający obie strony.

2. Umawiająca się strona nie jest zobowiązana do ochrony jako oznaczenia geograficznego nazwy sprzecznej z nazwą odmiany rośliny, w tym odmiany winorośli, lub rasy zwierząt i w konsekwencji mogącej wprowadzić konsumenta w błąd, co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Artykuł 4

Zakres ochrony oznaczeń geograficznych

1. Oznaczenia geograficzne wymienione w załącznikach III i IV oraz oznaczenia dodane w zastosowaniu art. 3 są chronione przed:

a) wszelkim bezpośrednim lub niebezpośrednim wykorzystywaniem chronionej nazwy w celach handlowych:


  • w odniesieniu do porównywalnych produktów niezgodnych ze specyfikacją produktu chronionej nazwy, lub

  • w stopniu, w jakim takie użycie wykorzystuje renomę oznaczenia geograficznego;

b) wszelkim niewłaściwym stosowaniem, naśladowaniem bądź przywołaniem6, nawet jeśli prawdziwe pochodzenie produktu jest podane, lub przed umieszczeniem chronionej nazwy w tłumaczeniu, w formie transkrybowanej lub transliterowanej, w tym z towarzyszącym jej określeniem takim jak: „w stylu”, „typu”, „zgodnie z metodą”, „jak produkowane w”, „imitacja”, „o smaku”, „podobne do” itp.;

c) wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi wskazaniami odnoszącymi się do pochodzenia, charakteru lub podstawowych właściwości produktu, na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu oraz opakowaniem produktu w pojemnik mogący stwarzać fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;

d) wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić konsumentów w błąd co do prawdziwego pochodzenia produktu.

2. W przypadku całkowicie lub częściowo homonimicznych oznaczeń geograficznych ochronę przyznaje się każdemu oznaczeniu, o ile było ono użyte w dobrej wierze i z należytym uwzględnieniem zastosowań lokalnych i tradycyjnych oraz rzeczywistego ryzyka pomyłki. Nie naruszając postanowień art. 23 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS), umawiające się strony wspólnie uzgadniają praktyczne warunki zastosowania, na podstawie których homonimiczne oznaczenia geograficzne będą odróżniane, uwzględniając przy tym konieczność zapewnienia równego traktowania producentów i uniknięcia sytuacji, w której konsumenci mogliby zostać wprowadzeni w błąd. Nazwa homonimiczna prowadząca do błędnego przekonania konsumenta, że produkty pochodzą z innego terytorium, nie podlega rejestracji nawet w przypadku, gdy ta nazwa i jej brzmienie są dokładnie takie same jak nazwa faktycznego terytorium, regionu lub miejsca pochodzenia danych produktów.

3. W przypadku gdy umawiająca się strona, w kontekście negocjacji z państwem trzecim, proponuje ochronę oznaczenia geograficznego tego państwa trzeciego, a nazwa ta jest homonimiczna z oznaczeniem geograficznym drugiej umawiającej się strony, ta ostatnia jest o tym informowana i otrzymuje możliwość wyrażenia uwag na ten temat, zanim nazwa zacznie być chroniona.

4. Żadne postanowienia niniejszej umowy nie są wiążące dla umawiającej się strony, jeżeli chodzi o ochronę oznaczenia geograficznego drugiej umawiającej się strony, które nie jest chronione lub przestanie być chronione w jego kraju pochodzenia. Umawiające się strony zawiadamiają się wzajemnie, jeżeli oznaczenie geograficzne przestanie być chronione w jego kraju pochodzenia.

5. Postanowienia niniejszego układu w żaden sposób nie naruszają prawa jakiejkolwiek osoby do używania do celów handlowych swojej własnej nazwy (nazwiska) lub nazwy (nazwiska) swojego poprzednika, z wyjątkiem przypadku, gdy dana nazwa (nazwisko) stosowana jest w sposób wprowadzający w błąd konsumentów.

Artykuł 5

Prawo do wykorzystania oznaczeń geograficznych

1. Nazwa chroniona na mocy niniejszej umowy może być wykorzystywana przez każdy podmiot wprowadzający do obrotu, produkujący lub przetwarzający produkty rolne, środki spożywcze, wina, wina aromatyzowane lub napoje spirytusowe zgodne z odpowiednią specyfikacją.

2. Jeżeli oznaczenie geograficzne jest chronione na mocy niniejszej umowy, wykorzystanie tej nazwy chronionej nie podlega rejestracji użytkowników ani dodatkowym kosztom.

Artykuł 6

Egzekwowanie ochrony

Umawiające się strony wdrażają ochronę, o której mowa w art. 2-7, poprzez wszelkie odpowiednie działania administracyjne lub postępowania sądowe, w zależności od przypadku, w tym na granicy celnej (wywóz i przywóz) w celu zapobiegania wszelkim niezgodnym z prawem przypadkom wykorzystywania chronionych oznaczeń geograficznych i położenia im kresu. Egzekwują również tę ochronę na wniosek zainteresowanej strony.Artykuł 7

Przepis szczególny

Nie naruszając wcześniejszych zobowiązań Republiki Mołdowy w zakresie ochrony oznaczeń geograficznych UE wynikających z międzynarodowych umów w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i ich egzekwowania, w tym zobowiązań podjętych w Umowie lizbońskiej w sprawie ochrony nazw pochodzenia i ich międzynarodowych rejestracji, oraz zgodnie z art. 6 Republika Mołdowy korzysta z pięcioletniego okresu przejściowego, począwszy od daty wejścia w życie niniejszej umowy, na wprowadzenie wszelkich działań uzupełniających koniecznych do położenia kresu wszelkim niezgodnym z prawem wykorzystaniom chronionych oznaczeń geograficznych, w szczególności środków mających zastosowanie na granicy celnej.Artykuł 8

Związek ze znakami towarowymi

1. Umawiające się strony odmawiają rejestracji lub unieważniają rejestrację, ex officio lub na wniosek zainteresowanej strony, zgodnie z przepisami każdej ze stron, znaku towarowego odpowiadającego sytuacjom, o których mowa w art. 4 ust. 1, w związku z chronionym oznaczeniem geograficznym dla podobnych produktów, o ile wniosek o rejestrację znaku towarowego został złożony po dacie złożenia wniosku o ochronę oznaczenia geograficznego na odnośnym terytorium.

2. W odniesieniu do oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 2, data wniosku o ochronę odpowiada dacie wejścia w życie niniejszej umowy.

3. W odniesieniu do oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 3, data wniosku o ochronę odpowiada dacie przekazania wniosku drugiej umawiającej się stronie w celu ochrony oznaczenia geograficznego.

4. W odniesieniu do oznaczeń geograficznych, o których mowa w art. 3, umawiające się strony nie są zobowiązane do ochrony oznaczenia geograficznego, jeżeli – w świetle renomy lub popularności znaku towarowego – ochrona mogłaby wprowadzić konsumenta w błąd co do prawdziwej tożsamości produktu.

5. Nie naruszając postanowień ust. 4, umawiające się strony chronią oznaczenia geograficzne również wtedy, gdy istnieje poprzedni znak towarowy. Przez poprzedni znak towarowy rozumie się znak towarowy, którego wykorzystanie odpowiada jednej z sytuacji, o których mowa w art. 4 ust. 1, i w odniesieniu do którego złożono wniosek, który został zarejestrowany lub ustanowiony poprzez użycie, jeżeli odnośne przepisy przewidują tę możliwość, na terytorium jednej z umawiających się stron przed datą złożenia przez drugą umawiającą się stronę wniosku o ochronę oznaczenia geograficznego na mocy niniejszej umowy. Ten znak towarowy może nadal być używany i wznawiany pomimo ochrony oznaczenia geograficznego, pod warunkiem że w przepisach umawiających się stron dotyczących znaków towarowych nie istnieje żaden powód nieważności lub unieważnienia znaku towarowego.Artykuł 9

Zasady ogólne

1. Niniejszą umowę stosuje się bez uszczerbku dla praw i obowiązków umawiających się stron wynikających z Porozumienia WTO, mianowicie Porozumienia z Marrakeszu ustanawiającego Światową Organizację Handlu, podpisanego dnia 15 kwietnia 1994 r.

2. Niezależnie od postanowień art. 7 operacje przywozu, wywozu i wprowadzania do obrotu wszelkich produktów, o których mowa w art. 2 i 3, odbywają się zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi na terytorium umawiającej się strony dokonującej przywozu.

3. Wszelkie kwestie wynikające ze specyfikacji technicznych zarejestrowanych nazw rozpatrywane są w ramach komitetu ustanowionego w art. 11.

4. Oznaczenia geograficzne chronione na mocy niniejszej umowy mogą być anulowane jedynie przez umawiającą się stronę, z której pochodzi produkt.

5. Specyfikacja produktu, o której mowa w niniejszej umowie, zostaje zatwierdzona, w tym wszelkie zmiany również zatwierdzone, przez organy umawiającej się strony, z której pochodzi produkt.Artykuł 10

Współpraca i przejrzystość

1. Umawiające się strony pozostają w bezpośrednim kontakcie lub kontaktują się za pośrednictwem wspólnego komitetu ustanowionego zgodnie z art. 11 we wszelkich kwestiach dotyczących wdrażania i funkcjonowania niniejszej umowy; w szczególności umawiająca się strona może zwrócić się do drugiej umawiającej się strony o informacje dotyczące specyfikacji produktów i zmian do nich oraz – do punktów kontaktowych – w sprawie przepisów dotyczących kontroli.

2. Każda umawiająca się strona może udostępnić publicznie specyfikacje produktu lub ich skrócone wersje oraz punkty kontaktowe w sprawie przepisów dotyczących kontroli odpowiadających oznaczeniom geograficznym drugiej umawiającej się strony chronionych na mocy niniejszej umowy.

Artykuł 11

Wspólny komitet

1. Obie umawiające się strony postanawiają ustanowić wspólny komitet składający się z przedstawicieli umawiających się stron w celu zapewnienia monitorowania funkcjonowania niniejszej umowy oraz zacieśnienia ich współpracy i dialogu w zakresie oznaczeń geograficznych.

2. Wspólny komitet podejmuje decyzje w drodze konsensusu. Sam określa swój regulamin. Komitet zbiera się co najmniej raz do roku na wniosek którejkolwiek z umawiających się stron, na przemian w Unii Europejskiej i Republice Mołdowy, w terminie, w miejscu oraz w sposób (może to być również wideokonferencja) ustalony wspólnie przez umawiające się strony, lecz nie później niż 90 dni od przedstawienia wniosku.

3. Wspólny komitet dba również o prawidłową realizację niniejszej umowy i może rozpatrywać wszelkie sprawy związane z jej wdrożeniem i wykonaniem. Jest odpowiedzialny w szczególności za:

a) zmianę części A i częsci B załacznika I do niniejszej umowy w zakresie odniesień do przepisów obowiązujących w umawiających się stronach,

b) zmianę załączników III i IV w odniesieniu do oznaczeń geograficznych,

c) wymianę informacji na temat zmian w polityce i przepisach w zakresie oznaczeń geograficznych oraz wszelkich innych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w tym obszarze,

d) wymianę informacji dotyczących oznaczeń geograficznych w celu rozważenia ich ochrony zgodnie z niniejszą umową.

e) monitorowanie najnowszych zmian dotyczących egzekwowania ochrony oznaczeń geograficznych wymienionych w załącznikach III i IV.

Artykuł 12

Zakres terytorialny

Niniejsza umowa ma zastosowanie, z jednej strony, do terytoriów, do których ma zastosowanie Traktat o Unii Europejskiej, na warunkach ustanowionych w tym Traktacie, oraz, z drugiej strony, do terytorium Republiki Mołdowy.Artykuł 13

Autentyczne wersje językowe

1. Niniejszą umowę sporządza się w dwóch egzemplarzach w każdym z oficjalnych języków umawiających się stron.

2. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych rozstrzygające znaczenie ma tekst w języku angielskim.

Artykuł 14

Przepisy końcowe

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym umawiające się strony przekazały sobie pisemne notyfikacje, że zakończono procedury warunkujące jej wejście w życie.

2. Każda z umawiających się stron może wypowiedzieć niniejszą umowę, wręczając drugiej umawiającej się stronie pisemne wypowiedzenie z rocznym wyprzedzeniem.

ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A

Przepisy, o których mowa w art. 2 ust. 1

Ustawa w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjalności (nr 66-XVI z 27.3.2008) oraz przepisy wykonawcze do niej, do celów procedury składania, badania i rejestracji oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia i gwarantowanych tradycyjnych specjalności w Republice Mołdowy.CZĘŚĆ B

Przepisy, o których mowa w art. 2 ust. 2

1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych wraz z przepisami wykonawczymi do niego w zakresie rejestracji, kontroli i ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej;

2. Część II tytuł II rozdział I sekcja 1a rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) wraz z przepisami wykonawczymi do niego;

3. Rozporządzenie (WE) nr 110/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych wraz z przepisami wykonawczymi do niego;

4. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91 z dnia 10 czerwca 1991 r. ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji win aromatyzowanych, aromatyzowanych napojów winopochodnych i aromatyzowanych koktajli winopodobnych wraz z przepisami wykonawczymi do niego.

CZĘŚĆ C

Elementy wymagane do rejestracji i kontroli oznaczeń geograficznych
(o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2)

1. Rejestr zawierający oznaczenia geograficzne chronione na terytorium.

2. Administracyjna procedura weryfikacji oznaczeń geograficznych służących do identyfikacji produktu jako pochodzącego z terytorium jednego państwa członkowskiego lub kilku państw członkowskich bądź regionu lub miejscowości na tym terytorium, w przypadkach gdy jakość, renoma lub inna określona właściwość produktu może być zasadniczo związana z jego pochodzeniem geograficznym.

3. Wymóg, zgodnie z którym zarejestrowana nazwa powinna odpowiadać jednemu produktowi lub kilku konkretnym produktom, w odniesieniu do których określono specyfikację, który może być zmieniony jedynie przez odpowiednią procedurę administracyjną.

4. Przepisy dotyczące kontroli mające zastosowanie do produkcji.

5. Procedura sprzeciwu, która umożliwia uwzględnienie uzasadnionych interesów poprzednich użytkowników danej nazwy, bez względu na to, czy nazwa ta jest chroniona jako forma własności intelektualnej, czy nie.

6. Zasada, zgodnie z którą nazwy chronione nie mogą stać się nazwami rodzajowymi.

7. Przepisy dotyczące rejestracji, które mogą obejmować odmowę rejestracji, terminy homonimiczne lub częściowo homonimiczne z zarejestrowanymi terminami, terminy będące w powszechnym użyciu w języku codziennym, takie jak nazwy własne towarów, terminy obejmujące nazwy odmian roślin i ras zwierząt. Przepisy te powinny uwzględniać uzasadnione interesy wszystkich zainteresowanych stron.ZAŁĄCZNIK II
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna