Uzasadnienie potrzeby realizacji programuPobieranie 63.1 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar63.1 Kb.Białystok, 2007 rok

UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU:
Analiza zdarzeń z udziałem nieletnich wskazuje na utrzymujący się - wysoki poziom popełnianych przez nich czynów karalnych. Dla przykładu na przestrzeni ostatnich trzech lat udział nieletnich sprawców w liczbie popełnionych na terenie woj. podlaskiego przestępstw – kształtował się następująco:


 • rok 2004 – 1.515 nieletnich sprawców, którzy popełnili 1.831 czynów karalnych;

 • rok 2005 – 1.375 nieletnich sprawców, którzy popełnili 1.375 czynów karalnych;

 • rok 2006 - 1.496 nieletnich sprawców, którzy popełnili 1.314 czynów karalnych.

Zjawiska z kręgu patologii społecznej i demoralizacji determinują zachowania ryzykowne z udziałem dzieci i młodzieży, skutkując powstawaniem szeregu niekorzystnych dla stanu bezpieczeństwa – zdarzeń. Szczególnie dotkliwym problemem stała się w ostatnim czasie grupująca się na klatkach, bądź też pod blokami – młodzież zwana potocznie blokersami, która zakłóca spokój mieszkańców, dopuszcza się dewastacji mienia oraz niejednokrotnie innych poważniejszych zdarzeń przestępczych.


Codzienne obserwacje pozwalają na stwierdzenie, iż jest to zjawisko, występujące na każdym białostockim osiedlu, coraz częściej w stopniu bardziej zaawansowanym,
w związku z czym istnieje duże zapotrzebowanie na stworzenie systemu opieki otwartej nad tzw. „dziećmi ulicy”. Bardzo często pozostawione są one same sobie, dużo czasu spędzają na ulicy, niejednokrotnie wychowują się w trudnych warunkach socjalnych, wagarują, mają epizody ze spożywaniem alkoholu, braniem środków psychoaktywnych.
Dzieci i młodzież żywotnie interesują się tym co nowe, szokujące, nieznane, często narażając się przez to na negatywne wpływy czy niewłaściwe życiowe wybory.
W związku z dużą zależnością od grupy – poszukują autorytetów w środowisku rówieśniczym, łatwo chłonąc ideologie niezgodne z obowiązującymi normami społecznymi.
Osoby pracujące z młodzieżą niejednokrotnie zadają sobie pytanie: W jaki sposób promować wartości pozytywne, aby były one bardziej atrakcyjne od wzorców negatywnych zachowań oraz pozwalały zaspokoić potrzebę indywidualności
i jednocześnie przynależności do grupy?
Ważnym czynnikiem, który poprzez swoją atrakcyjność znacznie podnosi skuteczność wielu działań profilaktycznych kierowanych do młodego pokolenia, jest wykorzystanie wartości i możliwości jakie tkwią w prawidłowo zorganizowanym czasie wolnym: kulturze, rozrywce i zabawie. W wielu przypadkach tak też się dzieje, jednakże obecnie najczęściej ogranicza się do zajęć odpłatnych, na które
w dzisiejszej, trudnej sytuacji materialnej większości polskich rodzin po prostu nie stać. Ci, którzy nie mają gdzie rozwijać swoich zainteresowań (nie stać ich bowiem na wynajmowanie sal gimnastycznych, opłacanie zajęć w klubach sportowych, czy tanecznych...) - wychodzą na ulicę, snują się po osiedlach bez żadnego celu sami wyszukując sobie zajęcia – najczęściej niezgodnego z przyjętymi normami społecznymi.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku dostrzegając powyższe zagrożenia,


a także możliwości działań, które mogą w szybkim czasie skutecznie przyczynić się do ograniczenia liczby wybryków chuligańskich oraz aktów wandalizmu na osiedlach, przy współudziale Urzędu Miejskiego w Białymstoku, uczelni wyższych oraz spółdzielni mieszkaniowych - zainicjowała wdrożenie na terenie miasta Białegostoku programu profilaktycznego pod nazwą „Wychowawca Podwórkowy”. Powyższy program opracowany został przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, a następnie zmodyfikowany i dostosowany do lokalnych możliwości i uwarunkowań.
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU:
Program „Wychowawca Podwórkowy” jest programem aktywizującym zawodowo studentów wyższych uczelni o profilu pedagogicznym, resocjalizacyjnym, wychowania fizycznego lub innej specjalizacji, dającej możliwość rozwijania zainteresowań podopiecznych. Umożliwia on ponadto studentom zdobycie praktyki i doświadczenia w pracy profilaktyczno-wychowawczej – tak istotnego w procesie rekrutacji zawodowej. Studenci uczestniczą w programie w formie wolontariatu lub praktyk studenckich na rzecz Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Działania programowe organizowane są w oparciu o przedstawioną ofertę poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych.
Cel główny:
Zasadniczym celem projektu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym,
w szczególności – zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci
i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań oraz organizowanie czasu wolnego.
Cele pośrednie:


 • tworzenie środowiskowej koalicji profilaktyczno – wychowawczej, spośród różnych lokalnych placówek, instytucji i organizacji, wolontariuszy, rodziców...;

 • pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych, jak i psychologicznych.


Główni realizatorzy:
W założeniu projekt przewiduje udział studentów wyższych uczelni - kierunków
o profilu pedagogicznym, resocjalizacyjnym, wychowania fizycznego lub innej specjalizacji, dającej możliwość rozwijania zainteresowań podopiecznych (studia dzienne i zaoczne).
W praktyce głównymi realizatorami programu zostali studenci Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu oraz studenci Nauczycielskiego Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego w Białymstoku. Wśród nich znaleźli się prawdziwi mistrzowie, osiągający sukcesy na arenie międzynarodowej – m.in.:


 • mistrz świata w trójboju siłowym;

 • wicemistrzyni Europy w Taekwondo;

 • wicemistrzyni Europy w badmintonie;

 • wicemistrz w półfinałach mistrzostw Europy w koszykówce - klub sportowy „Żubry Białystok”;

zdobywcy brązowych medali na mistrzostwach Polski w: • kickboxingu;

 • judo.

Ponadto wielu z nich posiada uprawnienia instruktorskie w różnych dziedzinach sportowych, stanowiąc jednocześnie wzór do naśladowania dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, z którymi prowadzą zajęcia.


Współorganizatorzy:


 • Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku;

 • Urząd Miejski w Białymstoku – Wydział Spraw Społecznych oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego;

 • Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego w Warszawie;

 • Punkt Konsultacyjny MONAR w Białymstoku;

 • białostockie szkoły podstawowe i gimnazjalne;

 • białostockie spółdzielnie mieszkaniowe i rady osiedlowe.


Uczestnicy:
Dzieci i młodzież z białostockich osiedli mieszkaniowych.
Warunki umożliwiające realizację programu:


 • udostępnienie przez szkoły znajdujące się w obrębie realizacji programu – boisk szkolnych oraz sal gimnastycznych (w miarę możliwości i potrzeb);

 • udostępnienie przez spółdzielnie mieszkaniowe pomieszczeń znajdujących się na terenie osiedla z możliwością nieodpłatnego korzystania przez realizatorów;

 • zapewnienie materiałów do prowadzenia zajęć plastycznych oraz sportowych;

 • aktywizacja lokalnych firm i przedsiębiorstw na rzecz wsparcia realizacji programu.


Kryteria doboru kadry prowadzącej zajęcia:
Do realizacji działań programowych przewidziani są studenci uczelni wyższych. Preferowane są osoby kreatywne i odpowiedzialne oraz wyróżniające się pewnymi predyspozycjami do pracy z dziećmi. Niewątpliwym atutem jest posiadanie dodatkowych zdolności o charakterze: muzycznym, plastycznym, tanecznym, sportowym...


Etapy rekrutacji studentów:


 • wyłonienie przez uczelnię osób chętnych do wzięcia udziału w programie, zgodnie z określonymi kryteriami oraz przekazanie oferty do Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;

 • zbudowanie narzędzia do weryfikacji studentów;

 • powołanie komisji, która dokona weryfikacji predyspozycji studentów do prowadzenia działań profilaktycznych;

 • wyłonienie beneficjentów programu.

Przed rozpoczęciem zajęć programowych, studentom – przyszłym wychowawcom zorganizowano cykl szkoleń z zakresu:
 • specyfiki pracy wychowawcy podwórkowego;

 • zasad odpowiedzialności nieletnich;

 • krzywdzenia dziecka oraz patologii społecznych;

 • pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie;

 • działalności wolontariuszy;

 • prowadzenia dokumentacji.

Szkolenie przeprowadzili przedstawiciele:
 • Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego (szkolenie dwudniowe – zakończone certyfikatem);

 • Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku;

 • Policyjnej Izby Dziecka;

 • Punktu Konsultacyjnego „MONAR”;

 • Centrum Wolontariatu;

 • Stowarzyszenia „FAROS”.


Zakres działania „Wychowawcy Podwórkowego”:


 • organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z białostockich osiedli mieszkaniowych w godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia;

 • oferowanie ciekawych form spędzania tego czasu - różnorodnych zajęć profilaktycznych, rekreacyjnych, sportowych czy gier zespołowych, wspólnych wyjść (do kina, teatru, na basen, na wystawy, na wycieczki), zajęć plastycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, itp.;

 • pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych, rodzinnych, jak i psychologicznych.

Zadania „Wychowawcy Podwórkowego”:


 • poznanie środowiska lokalnego oraz ustalenie potrzeb i możliwości działania;

 • nawiązywanie kontaktów z dziećmi, proponowanie wspólnych zajęć, rozrywki, rozwijania pomysłów, zachęcanie dzieci do podejmowania wspólnej pracy - urządzania placu zabaw, boiska, itp.;

 • organizowanie zajęć zgodnie z kierunkiem działania wychowawcy podwórkowego np.: rozgrywek sportowych, zajęć plastycznych, tanecznych, konkursów....


Podział kompetencji partnerów programowych odpowiedzialnych za realizację projektu:

Spółdzielnie mieszkaniowe:


 • upowszechnienie informacji o realizacji programu wśród mieszkańców;

 • zintegrowanie mieszkańców spółdzielni na rzecz realizacji programu;

 • udostępnienie lokalu na potrzeby realizatorów programu;

 • udział w rekrutacji studentów;

 • przygotowanie sprawozdania z realizacji programu na terenie poszczególnych osiedli;

 • bieżąca koordynacja działań w zakresie realizacji programu na terenie spółdzielni.


Urząd Miejski w Białymstoku:


 • opracowanie założeń porozumienia z uczelniami;

 • partycypacja w kosztach realizacji programu;

 • podpisanie deklaracji dot. realizacji programu (ze studentami);

 • nadzór merytoryczny nad realizacją programu;Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku:


 • opracowanie założeń programowych;

 • zorganizowanie szkolenia dla realizatorów programu;

 • monitoring realizacji programu;

 • udział w rekrutacji studentów;

 • zebranie ofert spółdzielni mieszkaniowych dotyczących akcesu uczestnictwa;

 • przygotowanie ankiet ewaluacyjnych skierowanych do studentów realizujących program oraz odbiorców działań;

 • przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu oraz podsumowanie wyników.


Wyższe uczelnie:


 • upowszechnienie działań programowych wśród studentów oraz wyłonienie kandydatów do prowadzenia zajęć (w formie wolontariatu lub w ramach praktyk studenckich);

 • organizacja praktyk studentów;

 • udział w rekrutacji studentów;

 • szkolenie studentów z zakresu realizacji programu;

 • opracowanie scenariuszy zajęć oraz ich prowadzenie przez studentów;

 • upowszechnienie informacji o realizacji programu wśród kadry pedagogicznej
  i uczniów szkół znajdujących się na terenie działania spółdzielni;

 • przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;

 • ewaluacja programu.


Zasady monitoringu i ewaluacji:
Mając na uwadze potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności realizacji programu jego wdrożenie będzie wspierane poprzez monitoring, który ma na celu:

 • korektę odchyleń od poprawnej realizacji przyjętych celów,

 • zapewnienie osiągnięcia zakładanych rezultatów programu.

Partnerzy programu ponoszą odpowiedzialność za poprawny przebieg realizacji programu w zakresie powierzonych zadań. Bieżące informacje z realizacji działań programowych będą sporządzane przez wychowawców - studentów


i przekazywane Wydziałowi Prewencji KWP w Białymstoku, zaś ewaluacja efektów programu zostanie przeprowadzona na podstawie ankiet. Otrzymane informacje pozwolą na ocenę skuteczności i efektywności podjętych działań po zakończeniu udziału w programie.
Etapy wdrażania i realizacji projektu:
Etap pierwszy:

Analiza stanu zagrożenia przestępczością i demoralizacją dzieci i młodzieży na terenie miasta Białegostoku – z jednoczesną weryfikacją dotychczasowych działań prewencyjnych podejmowanych w ramach poszczególnych programów - pod kątem:

 • dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym;

 • dewastacji mienia, wybryków chuligańskich oraz innych przejawów zakłócania porządku publicznego.


Etap drugi - Pilotaż programu:

Wypracowano nowe założenia programu oraz pozyskano i przygotowano podmiot mogący przeprowadzić pilotaż – w celu przetestowania funkcjonalności projektu.

Dnia 10 października 2005 roku na osiedlu TBS w Białymstoku wdrożono pilotaż programu „Wychowawca Podwórkowy”, który funkcjonował do 13 grudnia roku 2005.
Realizatorem projektu było Stowarzyszenie FAROS, którego głównymi celami jest profilaktyka HIV/AIDS, uzależnień oraz edukacja seksualna, zaś uczestnikami - uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum z osiedla TBS Bacieczki, zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

Dzieci te pochodziły głównie z rodzin nieudolnych wychowawczo, z problemem uzależnień lub takich, w których rodzice spędzają bardzo dużo czasu w pracy i nie wykazują dostatecznego zainteresowania swoimi dziećmi. Nie uczestniczyły one wcześniej w zajęciach pozaszkolnych, w organizacjach dziecięcych i młodzieżowych, klubach itp., spędzały dużo czasu na ulicy, wagarowały, miały epizody ze spożywaniem alkoholu i innych środków uzależniających. Niektórzy chłopcy uczący się w gimnazjum pozostawali w zainteresowaniu Policji z powodu pierwszych aktów wandalizmu i kradzieży.


W ramach projektu podopieczni brali udział w ciekawych (alternatywnych) sposobach spędzania wolnego czasu, uczęszczali do kina i teatru, na lodowisko oraz na basen. Na terenie Publicznego Gimnazjum Nr 6 odbywały się zajęcia z kick – boxingu oraz aerobik i warsztaty taneczne; zorganizowano konkurs plastyczny na plakat antynikotynowy pod hasłem: „Dziękuję, nie palę” z nagrodami oraz pokaz sztuki walki i tańca: capoeira w wykonaniu białostockiej sekcji ABADA Capoeira Polonia. W lokalu przy ul. Pietkiewicza w Białymstoku miały miejsce zajęcia plastyczne dla grupy dziewcząt z zastosowaniem interesujących technik oraz gry planszowe i zabawy zespołowe dla grupy chłopców zakończone turniejem gier planszowych.
Po zakończeniu pilotażowej realizacji programu – dokonano jego ewaluacji
z jednoczesnym dostosowaniem form realizacyjnych programu do lokalnych możliwości i zapotrzebowania. Ponadto uszczegółowiono jego założenia w zakresie: formalnym, koalicyjnym oraz finansowym.
Etap trzeci – Podpisanie listu intencyjnego:

Realizacją programu zainteresowano wyższe uczelnie oraz białostockie spółdzielnie mieszkaniowe. Z koalicjantami, którzy zgłosili akces uczestniczenia w projekcie - dnia 6 lipca 2006 roku w Pałacyku Gościnnym podpisano list intencyjny w sprawie akceptacji założeń i współdziałania w realizacji programu ,,Wychowawca Podwórkowy”. List podpisali: • Prezydent Miasta Białegostoku - mgr inż. Ryszard Tur;

 • Komendant Wojewódzki Policji  w Białymstoku - mł. insp. Adam Mularz;

 • Podlaski Kurator Oświaty - mgr Jadwiga Mariola Szczypiń;

 • Rektor Uniwersytetu w Białymstoku - prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz;

 • Kanclerz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki
  w Supraślu - dr Cezary Wysocki;

 • Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Resocjalizacji, Rewalidacji  i Wychowania Fizycznego - dr Grażyna Olszewska – Baka;

 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wielkoblokowa” - Andrzej Adamski;

 • Prezes Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej - Zenon Babicki;

 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Rodzina Kolejowa” - Andrzej Rojek;

 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Piaski” - Bogdan Ptaszyński;

 • Prezes Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego - Jarosław Parzyszek;

 • Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Słoneczny Stok” - Jerzy Cywoniuk.


Etap czwarty - Realizacja programu:
W okresie wakacji 2006 roku…
Dnia 19 czerwca 2006 roku młodzi wychowawcy rozpoczęli pracę z dziećmi na białostockich osiedlach. Prowadzone przez nich zajęcia miały charakter zabaw ruchowych z elementami gier zespołowych i opierały się o przedstawioną ofertę poszczególnych spółdzielni mieszkaniowych oraz placówek oświatowych.
Zajęcia w okresie letnim prowadzone były na przełomie czerwca i sierpnia (od 19 czerwca do 29 sierpnia 2006 roku) w ramach praktyk studenckich przez 10-13 studentów z Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu oraz
2 studentki z Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji
i Wychowania Fizycznego - na terenie 4 spółdzielni mieszkaniowych: „Piaski”, „Rodzina Kolejowa”, Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz „BSM”- osiedle Sienkiewicza.
Łącznie odbyło się 46 dwugodzinnych spotkań z dziećmi, które miały
w szczególności charakter gier i zabaw ruchowych z elementami gier zespołowych (głównie piłka nożna i koszykowa). Przy pomocy i zaangażowaniu akademickich trenerów - drużyna chłopców z osiedla Piaski zajęła II miejsce w wakacyjnym turnieju piłki nożnej. Ponadto, studenci prowadzili (w jednym z osiedlowych klubów) przez okres dwóch tygodni półkolonie dla dzieci. Łącznie młodzi wychowawcy przepracowali około 200 godzin z dziećmi i młodzieżą, którzy spędzali wakacje w miejscu swojego zamieszkania.
Dnia 26 października 2006 roku o godz. 10:00 w sali zegarowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - odbyło się uroczyste podsumowanie wakacyjnej realizacji programu „Wychowawca Podwórkowy’’. W spotkaniu udział wzięli: Prezydent Miasta Białegostoku, Komendant Wojewódzki Policji
w Białymstoku, prezesi białostockich spółdzielni mieszkaniowych, rektorzy wyższych uczelni oraz studenci. Uhonorowano najaktywniejszych studentów oraz tych wszystkich, dzięki którym program może być realizowany. Szczególnym zaangażowaniem zarówno w fazie opracowywania założeń projektu jak i jego późniejszej realizacji - wykazali się przedstawiciele Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu.

W okresie roku szkolnego 2006/2007…
Biorąc pod uwagę fakt, iż założenia programowe przewidują okres realizacji w/w działań - jako proces ciągły - po zakończeniu wakacji rozpoczęto rozmowy
z dyrektorami placówek oświatowych na temat możliwości udostępnienia w okresie jesienno – zimowym sal gimnastycznych oraz innych pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego kontynuacja programu oparła się w głównej mierze o bazę lokalową szkół i klubów osiedlowych. I tak utworzyła się stała kadra 16 wychowawców podwórkowych, którzy od dnia 1 września 2006 roku prowadzą zajęcia w 6 punktach miasta Białegostoku (3 klubach osiedlowych oraz
w 3 szkołach).
Podsumowując działalność Wychowawców Podwórkowych w roku 2006 -
30 studentów (20 z Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, 10 z Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji
i Wychowania Fizycznego) przepracowało na białostockich osiedlach mieszkaniowych - około 300 godzin.

ZNACZENIE PROJEKTU DLA REALIZOWANYCH KIERUNKÓW
I CELÓW PROGRAMU „RAZEM BEZPIECZNIEJ”:

Założone kierunki i cele, które ma realizować program profilaktyczny „Wychowawca Podwórkowy” w pełni pokrywają się z kierunkami
i celami Programu Rządowego „Razem Bezpieczniej”. Zadania realizowane
w ramach programu zawierają się w dwóch, spośród siedmiu obszarów działania wyszczególnionych w Programie „Razem Bezpieczniej” tj. : • bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;

 • bezpieczeństwo w szkole – w okresie jesienno-zimowym, w trakcie realizacji programu na terenie placówek oświatowych.SPODZIEWANE REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU:
Wdrożenie bogatej oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego przynosi wymierne efekty, skutecznie przyczyniając się do ograniczenia liczby wybryków chuligańskich oraz aktów wandalizmu na osiedlach, a tym samym poprawy stanu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców.
Działania programowe mają głównie na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz podejmowaniu przez młodzież zachowań ryzykownych, organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Oczekiwane rezultaty to przede wszystkim:
 • ograniczenie zachowań agresywnych i społecznie nieakceptowanych;

 • zmniejszenie liczby dzieci i młodzieży eksperymentującej
  z alkoholem i innymi środkami uzależniającymi;

 • zorganizowanie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców białostockich osiedli;

 • wyrobienie zainteresowań sportem oraz możliwościami alternatywnych form spędzania czasu wolnego;

 • wzrost świadomości, wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży
  w zakresie specyfiki zagrożeń oraz możliwości ich unikania;

 • dostarczenie studentom umiejętności praktycznych i nowych doświadczeń
  z zakresu pracy z „dziećmi ulicy”.

Ponadto realizacja w roku 2007 programu pozwoli na dokładną analizę zagrożeń bezpieczeństwa poprzez:
 • określenie realnego poziomu zagrożenia patologią, przestępczością, demoralizacją dzieci i młodzieży;

 • określenie potrzeb i problemów dzieci, zarówno szkolnych, socjalnych
  i rodzinnych;

 • ustalenie miejsc grupowania się na klatkach schodowych, pod blokami młodzieży zwanej potocznie blokersami.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU:
Koszt realizacji programu wynosi 120.000 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) - na jego wysokość składa się:


 • umowy zlecenia, o dzieło dla wychowawców – 90.000 zł.;

 • zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą (artykuły papiernicze, materiały plastyczne, gry planszowe, sprzęt sportowy) – 20.000 zł.;

 • ubezpieczenie kadry OC, NW – 3.000 zł.;

 • wyposażenie realizatorów w materiały programowe - 3.000 zł.;

 • koszty manipulacyjne związane z prowadzeniem zajęć programowych - 4.000 zł.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:

Realizacja projektu odbywa się na białostockich osiedlach mieszkaniowych. Została ona zainicjowana w 2005 roku i zaplanowana jako proces ciągły (ramy czasowe realizacji programu są modyfikowane - stosownie do możliwości realizatorów).KONTAKT DO KOORDYNATORÓW PROJEKTU:
Urząd Miejski w Białymstoku:

Maciej Żywno - Sekretarz Miasta

telefon: 085/878-60-02
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku:

nadkom. Adam Petelski

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku

telefon: 085/677-22-11

e-mail: prewencja@podlaska.policja.gov.pl
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu:

Marta Gęgotek

telefon: 0609-438-542
Nauczycielskie Kolegium Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego
w Białymstoku:

Marzanna Grabarczyktel. 085/732-22-42, 0601-653-332
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna