Uzgodniony protokóŁ nr 5Pobieranie 23.39 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar23.39 Kb.
UZGODNIONY PROTOKÓŁ NR 5
W ramach Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi, parafowanej w Brukseli dnia 15 grudnia 1992 roku, Strony uzgodniły, co następuje:
„Wietnamski wywóz tkanin wyprodukowanych chałupniczo, tkanych na krosnach obsługiwanych ręcznie lub przy pomocy nóg, odzieży lub innych wyrobów produkowanych ręcznie z takich materiałów oraz produktów rzemieślniczych sztuki ludowej nie podlega limitom ilościowym, pod warunkiem, że wyroby te pochodzące z Wietnamu spełniają warunki ustanowione w protokole D załączonym do niniejszego Uzgodnionego Protokołu”.


W imieniu Rządu

Socjalistycznej Republiki Wietnamu

W imieniu Rady

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej


PROTOKÓŁ D
załączony do Uzgodnionego Protokołu nr 5

Chałupnictwo i wyroby sztuki ludowej pochodzące z Wietnamu  1. Zwolnienie przewidziane w uzgodnionym protokole nr 5 w odniesieniu do wyrobów chałupnictwa ma zastosowanie tylko do następujących rodzajów wyrobów:
  1. tkaniny tkane na krosnach obsługiwanych wyłącznie ręcznie lub przy pomocy nóg, posiadające charakter tradycyjnego wietnamskiego wyrobu chałupniczego;
  1. odzież lub inne wyroby włókiennicze o charakterze tradycyjnego wietnamskiego wyrobu chałupniczego wykonane ręcznie z materiałów wymienionych powyżej i szyte wyłącznie ręcznie bez pomocy maszyn;
  1. tradycyjne wyroby wietnamskiej sztuki ludowej wykonane ręcznie, wymienione w wykazie, który zostanie uzgodniony między Wspólnotą a Wietnamem.

Zwolnienie zostaje przyznane wyłącznie w odniesieniu do wyrobów objętych świadectwem zgodnym z wzorem załączonym do niniejszego protokołu i wydanym przez właściwe władze w Wietnamie. Świadectwa te muszą wskazywać powody uzasadniające ich wydanie; właściwe organy Wspólnoty dokonują ich akceptacji po sprawdzeniu, że przedmiotowe wyroby spełniają warunki ustanowione w niniejszym protokole. Świadectwa dotyczące wyrobów wymienionych w literze c) muszą być wyraźnie oznaczone pieczęcią „FOLKLORE”. W przypadku wystąpienia różnic w ocenie Stron co do charakteru tych wyrobów, w terminie jednego miesiąca zostaną przeprowadzone konsultacje w celu rozstrzygnięcia sporu.


Gdyby przywóz jednego z wyrobów objętych niniejszym protokołem osiągnął proporcje mogące spowodować zakłócenia we Wspólnocie, należy możliwie najszybciej rozpocząć konsultacje z Wietnamem, w celu uporządkowania sytuacji poprzez przyjęcie, jeśli to będzie konieczne, limitów ilościowych zgodnie z procedurą ustanowioną w artykule 17 umowy.
2. Postanowienia tytułu IV i V protokołu A stosuje się mutatis mutandis do wyrobów objętych ustępem 1 niniejszego protokołu.
Załącznik do protokołu D, o którym mowa w Uzgodnionym Protokole nr 5


1 In the currency of the sale contract. — Dans la monnaie du contrat de vente.

2 Delete as appropriate. — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).


1 Exporter (name, full address, country)

Exportateur (nom, adresse complète, pays)ORIGINAL

2 No

CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community

3 Consignee (name, full address, country)

Destinataire (nom, adresse complète, pays)
CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne4 Country of origin

Pays d'origine5 Country of destination

Pays de destination
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport


7 Supplementary details

Données supplémentaires8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS

Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
9 Quantity

Quantité10 FOB value1

Valeur fob1
11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY – VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box 4:

a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms)2

b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under (a) and sewn solely by hand without the aid of any machine i (handicrafts)2

c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community and the country shown in box 4.


Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays | figurant dans la case 4:

a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms)2

b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits sous a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts)2

c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne e I pays indiqué dans la case 4.

12 Competent authority (name, full address, country)

Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)At-À …......…...……., on-le ………...……......Signature Stamp-Cachet

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Dyrektywa 2002/30/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 26 marca 2002 r w sprawie ustanowienia zasad I procedur w odniesieniu do wprowadzenia ograniczeń odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Wspólnoty
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna