uzupełnia sprzedawca) Dane osoby zgłaszającej reklamację: Imię i nazwiskoPobieranie 13.39 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar13.39 Kb.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO / ZWROTU

(należy dołączyć do przesyłki)NUMER ZGŁOSZENIA .................................. (uzupełnia sprzedawca)
Dane osoby zgłaszającej reklamację:
Imię i nazwisko: …...................................................................................................................................................
Adres: .....................................................................................................................................................................
Kod: …......................... Miejscowość: …..............................................................................................................
Nr telefonu: ….............................. Adres poczty elektronicznej: …....................................................................

Data zakupu: …...............................
Nazwa reklamowanego towaru: ….......................................................................................................................


Opis usterki: …........................................…..........................................................................................................
….................................................................…........................................….............................................................
…........................................…..........................................…........................................…........................................
…........................................….................................................................................................................................
…........................................…........................................…........................................…..........................................
…........................................…........................................…........................................…..........................................


Data powstania / ujawnienia wady / zwrotu: …..................................................
WARUNKI REKLAMACJI

1. Okres umowy gwarancyjnej określa producent.

2. Reklamujący dostarcza sprzęt na własny koszt.

3. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi.

4. Usunięcie plomb gwarancyjnych powoduje utratę gwarancji.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, a także uszkodzenia mechaniczne.

6. Reklamacje uwzględniane są według kolejności zgłoszeń w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych. W przypadku bardziej skomplikowanych napraw lub potrzeby ściągnięcia części okres ten może ulec wydłużeniu.

7. Za nieuzasadnione reklamacje będzie pobierana opłata za testowanie sprzętu, a w przypadku nie uiszczenia opłaty przez Kupującego w terminie 30 dni od pisemnego wezwania do zapłaty Sprzedawca zastrzega sobie możliwość utylizacji reklamowanego urządzenia..

8. Sprzęt należy dostarczyć do w oryginalnym opakowaniu, z kompletem wyposażenia, dowodem zakupu, katą gwarancyjną oraz formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.

........................................................................................................................................................................................Data, miejscowość, imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna