Vi sesji Rady Gminy WiznaPobieranie 52.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar52.13 Kb.
Protokół Nr VI/07

VI Sesji Rady Gminy Wizna


z dnia 23 lutego 2007r.
Miejsce obrad: sala OSP w Wiźnie Pl. Kpt. Raginisa 35

Obrady rozpoczęto o godzinie 10oo, zakończono o godzinie 13oo


Przewodniczył Zbigniew Szulc – Przewodniczący Rady Gminy

Obecni :

1/ Radni: 13 osób na stan 15, co stanowi 87 % wg załączonej listy obecności

w załączeniu do protokołu sesji

Radny nieobecny – Dariusz Burzyński

Mirosław Szymanowski

2/ Wójt Gminy - Zbigniew Sokołowski

3/ Skarbnik Gminy – Krystyna Szabłowska

4/ Sekretarz Gminy - Józef Gawroński

5/ inspektor - Marianna Rembiszewska

6/ sołtysi wg załączonej listy obecności – str.w załączeniu do protokołu.


Informacje o terminie i miejscu sesji podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, sołectw przed sesją oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Ad pkt 1.

---------------Otwarcia VI sesji dokonał Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc, który powitał Radnych, Pana Zbigniewa Sokołowskiego Wójta Gminy Wizna, pracowników samorządowych, sołtysów, mieszkańców na podstawie listy obecności poinformował, że na ogólną liczbę Radnych 15 w sesji uczestnicy 13 Radnych, co upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych rozstrzygnięć.


Ad pkt 2.

---------------Przewodniczący Rady -zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad VI sesji.

Jednocześnie poinformował, że zgodnie z art. 20 ust 1a ustawy o samorządzie gminnym zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzane bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady / 50% +1/.

Rada Gminy obradowała wg następującego porządku:


 1. Otwarcie obrad.

 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.

 4. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.

 7. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Gminy.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

 10. Sprawozdanie z działalności za rok 2006 ;

a/ uczniowskiego klubu sportowego Narew

b/ klubu sportowego SKRA Wizna.

11.Podjęcie uchwały w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż

trzy lata.

12.Wyrażenie opinii Rady dotyczącej zakupu gruntu położonego w miejscowości Wizna po

byłym skupie ziemniaków i określenie górnej stawki rokowań.

13. Odpowiedzi interpelacje i zapytania radnych.

14.Wolne wnioski i zapytania.

15.Zamknięcie obrad.


Ad pkt. 3

----------------- Przewodniczący Rady Gminy -zwrócił się z pytaniem czy na

dzisiejszej sesji będzie odczytywany protokół z obrad V sesji i czy będą uwagi?

Radni nie wnieśli uwag do protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.

Pan Zbigniew Szulc zaproponował, aby przeprowadzić w tej sprawie głosowanie – kto jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania 13 głosów za”.
W głosowaniu jawnym protokół z obrad V sesji został przyjęty bez zmian i poprawek.
Ad pkt. 4

------------------ Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski– przedstawił sprawozdanie z uchwał z poprzedniej sesji.

Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy z V sesji

Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski -przedstawił informacje o pracy Wójta w okresie między sesjami tj.

uczestniczyłem w spotkaniach: • wybory sołtysów miejscowości Gminy Wizna,

 • spotkanie z Kuratorem Oświaty w Białymstoku dotyczące tworzenia arkuszy organizacyjnych szkół,

Złożone zostały następujące wnioski tj.

 • wniosek na drogę Nieławice- Rutki,

 • wniosek o przesunięcie środków przyznanych z totalizatora sportowego z roku 2007 na rok 2008.

Spotkanie dotyczące mostu w Bronowie, gdzie pozyskanie środków na most jest możliwe pod warunkiem, że złożymy wniosek o środki na budowę drogi, na której jest most.

Istnieje również druga szansa wówczas jeśli rolnicy wyrażą zgodę, żeby na 100 ha przeprowadzić melioracje koszt od 1 ha melioracji przez 15 lat 120 zł rocznie, a w ramach tej inwestycji przeprowadzić remont mostu i remonty dróg Składam wnioski w dwóch liniach.

- zebranie sprawozdawczo wyborcze w Gminnej Straży Pożarnej ,

- spotkanie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży w sprawie


pozyskiwanie środków z zewnątrz na modernizację hydroforni w Bożejewie na 2009 rok ok. 1mln zł z tym 30 % udział własny,

 • Związek Gmin Dorzecza Biebrzy w Grajewie wspólnie z Przewodniczącym Rady uczestniczyliśmy w spotkaniu odnośnie tworzenie lokalnych grupy działania

Po rozmowach pozostajemy w bramie na Bagna .Brama na Bagna koszt na jedna gminę 3.500zł.

W ramach gmin powiatu łomżyńskiego jest inicjatywa wejścia innych gmin do Stowarzyszenia Brama na Bagna tj. Łomża Piątnica Miastkowo, gdyż dotychczasowa grupa 3 gmin nie miała mocy.

Dzisiaj odbywa się spotkanie w Bramie na Bagna, jeśli dodatkowo przystąpi 3 gminy wówczas będą większe możliwości działania

Rada Gminy przyjęła informację z działalności Wójta w okresie między.


Ad pkt. 5

----------------- Radny Jan Gacki – ze środków pozostających ze szkoły, którą zlikwidowano w Zanklewie miały być budowane drogi. Słyszałem, że na drogę do Zanklewa został opracowany projekt, to dlaczego dotychczas się nic nie mówiło?


Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski- np. na drogę do Zanklewa koło punktu skupu nie ma projektu, natomiast został opracowany projekt na drogę Boguszki- Jarnuty- Zanklewo o szerokości 3,5 km z tym że się kończy na końcu Zanklewa,

Radny Wojciech Kalinowski - jak pozwoli pogoda równiarka koło szkoły i

do Taraskowa.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szulc - niektóre gminy mają już przygotowane projekty na drogi gminne, czy inne inwestycje.

Rok 2008 to ostatni rok jeśli chodzi o kanalizację później rolnicy będą płacić kary, opracować projekt Srebrowo – Męczki.


Radny Jan Gacki – budować asfalt w Rutkach a później kanalizację prowadzić to chyba zły pomysł.
Radny Jan Mroczkowski -czy jest sens budować kanalizacje w Rutkach
jak nie ma chętnych?

Radna Grażyna Zarzecka- czy można pozyskać środki na kanalizacje?


Radny Janusz Podbielski - trzeba przygotować projekty na drogi gminne bo później będą projekty nie będzie środków

Ad pkt 6.

--------------Inspektor Maria Skrocka przedstawiła - projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szulc poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy

/13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”/ w głosowaniu jawnym podjęła

uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży

służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna.


Uchwała Nr V/20/07 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia diety i zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego Rady Gminy Wizna ( w załączeniu).

Ad pkt 7.

------------------------ Pan Henryk Borawski przedstawił projekt planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budżetu i Finansów na 2007rok.
Rada Gminy w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęła plan Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budżetu i Finansów na 2007 rok.

Pani Danuta Trepanowska przedstawiła projekt planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na 2007rok.

Rada Gminy w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęła plan Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych na 2007 rok.

Pani Grażyna Zarzecka zapoznała z projektem planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok

Rada Gminy w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęła plan Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.

Ad pkt 8.

-----------------Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szulc -przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 rok.
Radny Zenon Grabowski – zapytał, czy nie za późno na miesiąc wrzesień przygotowanie placówek oświaty do rozpoczęcia roku szkolnego? Proszę o takie spotkanie do końca marca, gdzie Rada zajmuje się tym tematem i ustali ile szkół zostaje na terenie

Radny Henryk Borawski projekty organizacyjne dyrektorzy przygotowują do końca kwietnia a Wójt przyjmuje w maju


Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – w miesiącu kwietniu możemy zająć się siecią szkół na rok następny.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szulc – wyjaśnił ,że istnieje możliwość ujęcia tego tematu w innym miesiącu.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szulc -poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 rok.
W głosowaniu wzięło udział 13 Radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy

/13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0„wstrzymujących”/ jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 rok.


Uchwała Nr VI/.../07 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady na 2007 rok.

( w załączeniu).


Ad. Pkt. 9

--------------------- Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – doskonale Państwo Radni wiecie,

jakie są kompetencje rady. Wójt może zatrudniać pracowników oprócz dwóch stanowisk tj. stanowiska skarbnika i sekretarza.

To właśnie jest kompetencja Rada Gminy. Bez woli Rady Gminy mogłem powołać Zastępcę Wójta. Stanowisko Sekretarza w siatce zaszeregowania nieco niższe wynagrodzenie. Rozważałem kandydatury kilku osób. Brałem pod uwagę szczególnie osoby zamieszkałe w Wiźnie związane z tą miejscowością i jak najbardziej kompetentne w tym zakresie. Po wnikliwej analizie najlepszym z kandydatów okazał się Pan Józef Gawroński. Do Państwa kompetencji należy powołanie będzie to okazaniem woli współpracy Rady i Wójta

Państwo okazujecie wole rekomenduje Państwu Pana Józefa Gawrońskiego na stanowisko Sekretarza Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szulc -minie nie interesuje osoba. W Gminie Piątnica jest Zastępca. Wójt chce przełożyć na Radnych zatrudnienie Różnica w wynagrodzeniu jest niewielka. Mógłbym Pan zatrudnić jako zastępcę
Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – zazwyczaj Zastępca jest stanowiskiem politycznym powołanym przez Radę na okres kadencji.

W Gminie Piątnica mnie ma Zastępcy jest Sekretarz, natomiast w Przytułach Rada nie wyraziła woli dlatego jest Zastępca.

Nie wnikam w kompetencje Rady Gminy jeśli Państwo zechcecie zrezygnować ze swojej kompetencji. Mam wole współpracy z Radą i nie wnikam w kompetencje. Po analizie

jest to rozwiązanie najlepsze ale kompetencje są Rady Gminy.

Rozwiązań prawnych jest wiele na zatrudnienie. Zamierzam z Radą współpracować a Rada okazuje swoją wole.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Szulc - nikt nie ma zastrzeżeń do tej osoby a pani skarbnik przedstawi jakie płace.
Skarbnik Gminy Krystyna Szabłowska - wynagrodzenie to kompetencja Wójta a nie Rady Gminy, Rada powołuje, natomiast wynagrodzenie ustala Wójt.
Radna Grażyna Zarzecka -czy ten pan spełnia kryteria ,czyli wyższe wykształcenie?
Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski -kończy studia jest przed złożeniem dyplomu.
Radny Robert Słonicki -czy powołanie jest nieodzowne ?
Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski -żeby ten urząd gminy pracował prawidłowo to musi być to stanowisko. Proszę o wyrażenie swojej opinii.
Radny Janusz Podbielski – proponuję głosowanie tajne.
Radny Henryk Borawski – zgłaszam wniosek do wójta od Radnych , że Rada zgodzi się na powołanie na sekretarza pod warunkiem, że Pan Gawroński będzie miał również obowiązki Zastępcy Wójta.
Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski -jest to obligatoryjne, żeby Sekretarz miał w zakresie czynności obowiązki Zastępcy Wójta, co należy do Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy.

W głosowaniu wzięło udział 10 Radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy

/10 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”/ jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę sprawie powołania Sekretarza Gminy
uchwała nr V/21/07 w sprawie powołania Sekretarza Gminy .( w załączeniu).
Ad pkt 10

------------------------ Pan Henryk Borawski przedstawił sprawozdanie z działalności uczniowskiego Klubu sportowego Narew za rok szkolny 2005/2006 oraz z działalności Klubu Sportowego SKRA Wizna za rok 2006 / w załączeniu/


Rada Gminy przyjęła informację z działalności Wójta w okresie między.
Ad pkt. 11

------------------- Inspektor Marianna Rembiszewska poinformowała, że zmieniła się ustawa o gospodarce nieruchomościami w art. 25 oraz nastąpiła zmienia w projekcie przesłanym Radnym ,gdyż został wykreślony jeden rozdział .


Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – jest wiele uchwał, gdzie nadal jest zapis, że wykonuje Zarząd, a obecnie wykonuje Wójt,
Radny Janusz Podbielski sprzedaż, nabycie lub zbycie, jak będzie przebiegało?

Inspektor Marianna Rembiszewska sprzedaż, nabycie lub zbycie będzie na podstawie zarządzenia wójta wykaz zostanie wywieszony na 21 dni przed terminem sprzedaży na tablicy ogłoszeń.

Radny Henryk Borawski -czy rada Gminy może zablokować sprzedaż?
Radny Wojciech Kalinowski -czy mieszkańcy danej miejscowości mają głos?

Inspektor Marianna Rembiszewska mieszkańcy mają swoich przedstawicieli w Radzie, jak również na sesje są zapraszani sołtysi.


Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski –sprzedaż w danej miejscowości rozszerzam o konsultacje z mieszkańcami miejscowości, której będzie dotyczyło.

Temat będzie przedstawiony na Radę Gminy, jeśli będą konsultacje to decydują mieszkańcy danej miejscowości.

Inspektor Marianna Rembiszewska - przedstawiła projekt uchwały w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
Przewodniczący Rady zaproponował aby przeprowadzić głosowanie na nad projektem uchwały w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych . W wyniku głosowania Rada Gminy /13 głosami „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”/ jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę w

w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.


Uchwała Nr V/22/07 w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. ( w załączeniu)

Ad pkt 12-------------------- Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – w budżecie zabezpieczono kwotę 15 tys zł na zakup gruntu, Grunt, którym jesteśmy zainteresowani tj. grunt po byłym skupie ziemniaków. Były już organizowane przetargi i grunt był za kwotę 19 tys zł i w tej kwocie można było ten grunt zakupić.

Po przetargach jest tryb negocjacji, jednak nie mamy zabezpieczonych wystarczających środków w budżecie gminy tj 25 tys zł. Proszę o ustalenie górnej ceny negocjacji do, której byłbym upoważniony. 2,28 ha ziemi za kwotę 15 tys zł nie kupimy. Kwota 19 tys zł to była kwota przetargowa Jeśli niska cena nie będzie negocjacji.


Inspektor Marianna Rembiszewska- o ile mi wiadomo PPS ma ten grunt w użytkowaniu wieczystym możemy kupić jako użytkowanie wieczyste lub wystąpić z wnioskiem o przekształcenie z prawa wieczystego użytkowania we własność
Radny Jan Gacki - to co miało by być na tym gruncie?

Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski -zastanawiam się nad składowiskiem eternitu. Jest to areał z którym możemy coś zrobić lub na zamianę na inny grunt. Rada Gminy powinna ustalić limit środków do negocjacji.

Radny Jan Gacki -były płyty wówczas była większa wartość teraz sama ziemia.

Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski -obecnie ceny ziemi są znacznie wyższe.
Radny Robert Słonicki - jeśli cena się zwiększy a Rada ustali niższą?
Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc – Rada Gminy podejmie decyzje ze kupuje a Wójt sam ustali cenę.
Radna Grażyna Zarzecka – zaproponowała ustalenie kwoty do 25 tys zł.

Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski- jeśli Rada Gminy ustali niższą cenę do negocjacji to na następnej sesji zwiększymy.

Radny Henryk Borawski – zaproponował kwotę 20 tys zł.

Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc – zarządził przeprowadzić głosowanie

Kto jest za kupnem ziemi i kwotą do negocjacji 20 tys zł

Rada Gminy jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedziała się za kupnem ziemi i kwotą do negocjacji 20 tys zł

Ad pkt 13

--------------------Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski- udzielił odpowiedzi :

- Bożejewo równiarka, kiedy to będzie możliwe, jednak tutaj jest prośba żeby ktoś nadzorował

- w miarę możliwości przygotowuje dokumentacje na następujące inwestycje :

- droga przez Rutki, • dokumentacja na oświetlenie,

 • złożony wniosek na droga do Nieławic,

 • wytypowanie 3 osób żeby pojechać do Przytuł i obejrzeć halę i realizować,

 • kanalizacja Kramkowo 4 mln zł udział własny 25% tj.1 mln zł. Pytanie na ile gminę stać żeby realizować dalej. Możliwe jest żeby z tych 234 zdjąć 40 tys zł i zlecić dalszą dokumentacje na kanalizację Srebrowo, czy Rutki, Męczki,

 • zainteresowanie Rutek jest niewielkie gdyż do tej oczyszczalni nie można podłączyć zbiorników na mleko Natomiast są rozwiązania inne do których można podłączyć gospodarstwo. W dniu wczorajszym był Pan który przedstawił koszty przygotowania dokumentacji. Na sesję zaproszę przedstawicieli kilku firm, którzy przedstawią ofertę oczyszczalni przyzagrodowych.

Ad.pkt 14

----------------------Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski- przynależność do grup Lokalnego Działania będzie opracowany statut będzie można taka organizację zawiązać.

Nie korzystając z jednych projektów, czy będzie można korzystać z następnych.

Organizacja była słaba, gdyż działały 3 gminy. Nie zatrudniano osoby, które by te sprawy prowadziła. Ograniczały nas progi finansowe. Podjąłem rozmowy i 3 gminy zadeklarowały przystąpienie Gmina Pątnica, Łomża, Miastkwo

Aneks do bramy na bagna 25 tys mieszkańców. W dniu dzisiejszym została zorganizowana konferencja przez ODR Szepietowo. Proponuje pozostanie w tym stowarzyszeniu.

Rada Gminy jednogłośnie w głosowaniu jawnym opowiedziała się za pozostaniem w Stowarzyszeniu Brama na Bagna.Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc - w Stowarzyszeniu Gmin Dorzecza Biebrzy też pozostajemy.
Radny Jan Gacki- ulgi inwestycyjne dla osób które założyły wodę a wszyscy dostali pisma o usuniecie braków formalnych, jeśli nie będzie ulgi to należy zabezpieczyć środki i zakupić żwir na drogi

Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – zapoznał z pismem Parafii Rzymsko Katolickiej odnośnie zainteresowania Wójta nową lokalizacją cmentarza.

Może zaproponujemy Parafii grunt na cmentarz zakupiony pod boisko.Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc – jaki jest areał działki zakupionej pod boisko?

Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – działka zakupiona pod boisko to 3,65 ha.

Przewodniczący Rady Zbigniew Szulc – Radni z Wizny powinni zaprosić do udziału w rozmowach Proboszcza Parafii i ustalić ewentualną zamianę gruntu.

Sołtys wsi Witold Szczęsny – zmiana diet dla sołtysów.
Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – składam Radzie Gminy propozycje ustalenia diety w formie ryczałtu miesięcznego zarówno dla Radnych jak i sołtysów. Proszę o rozważenie tej propozycji.
Sołtys wsi Andrzej Milewski – czy istnieje możliwość zorganizowania kursu na opryskiwacze dla rolników.
Wójt Gminy Zbigniew Sokołowski – w tym celu trzeba się skontaktować z ODR Szepietowo.

Ad pkt 15

-------------------

Dziękuję wszystkim zebranym za aktywny udział w obradach.

zamykam VI sesję Rady Gminy Wizna.

Protokołowała PrzewodniczącyMaria Skrocka Zbigniew Szulc


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna