W celu zawarcia umowy dotacji/pożyczki* należy dostarczyć do biura Wojewódzkiego Funduszu następujące dokumentyPobieranie 5.6 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar5.6 Kb.W celu zawarcia umowy dotacji/pożyczki* należy dostarczyć do biura Wojewódzkiego Funduszu następujące dokumenty:  1. harmonogram rzeczowo – finansowy zadania wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Funduszu www.wfos.krakow.pl (2 egz. z oryginalnymi podpisami
    i pieczęciami osób zawierających umowę ze strony Dotowanego),

  2. umowy z wykonawcami zadania (1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

  3. stosowne oświadczenie dotyczące wyboru wykonawcy/ów**

  4. zaświadczenie dokumentujące wywiązywanie się Wnioskodawcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) i kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (WIOŚ),

  5. oświadczenie o nazwie banku i numerze rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja,

  6. dokumenty potwierdzające upoważnienie osób do składania w imieniu Dotowanego oświadczenia woli (1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do Funduszu wszystkie wymagane do podpisania umowy dokumenty w terminie wskazanym w piśmie z decyzją o rozpatrzeniu wniosku.*W przypadku pożyczki wymagane są dodatkowo dokumenty ekonomiczne, które należy ustalić
z Zespołem Analiz Ekonomicznych.
**Zgodnie z zasadami obowiązującymi w WFOŚiGW w Krakowie wybór wykonawcy musi nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W przypadku zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy należy wyłonić wykonawcę zgodnie z zasadą konkurencyjności, jawności, celowości i zasady uzyskania największych efektów z danych nakładów (w oświadczeniu należy wówczas wskazać również podstawę zwolnienia ze stosowania w/w ustawy).


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna