W Olsztynie Warmińsko-mazurska droga do współpracy bibliotek publicznychPobieranie 89.21 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar89.21 Kb.Roman Ławrynowicz

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

w Olsztynie

Warmińsko-mazurska droga do współpracy bibliotek publicznych

Przygotowując swoje wystąpienie wyszedłem z założenia, że sytuacja bibliotek we wszystkich województwach naszego kraju kształtuje się podobnie jak w naszym województwie. Wszędzie zachodziły te same procesy, tylko w różnym czasie, w innej kolejności, z różnym nasileniem i dawały zróżnicowane, ale podobne, efekty. Z tego powodu przypomnę o przeobrażeniach, które stały się udziałem bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawię naszą koncepcję rozwiązań. Ich kształt finalny wiąże się też z realizacją projektu PULMAN.
Działania służące unowocześnieniu bibliotek publicznych na Warmii i Mazurach podjęte zostały w końcu lat 80 dwudziestego wieku i miały kilka źródeł.

Najistotniejsze z nich to wyraźne pogarszanie się sytuacji bibliotek publicznych we wszystkich wskaźnikach. Ilustruje to poniższa tabela:
Rok

Liczba bibliotek

i filii

Liczba punktów bibliotecznych

Zakup zbiorów na 100

mieszkańców

Liczba czytelników

Wypożyczenia na 100

czytelników

Ogółem

% na 100 mieszkańców

1988

250

940

22 vol.

194.529

26 % *1

477

1993

227

279

10 vol.

158.110

20,7 %

439

1998

213

169

6 vol.

167.388

21,5 %

422

2001

363 *2

155

4 vol.

294.522

20,05 %

360


* 1 wynik ten dawał województwu olsztyńskiemu II miejsce w kraju

* 2 wzrost liczby bibliotek był wynikiem zwiększenia obszaru województwa o ok. 50%

w wyniku reformy administracyjnej kraju w 1999 r.


Niekorzystne zmiany następowały mimo działań obronnych ze strony środowiska bibliotekarskiego: protestów, petycji, apeli, odwołań do parlamentarzystów i władz, interwencji prasowych, itp.

Drugim czynnikiem były widoczne w Polsce od końca lat 80 zmiany cywilizacyjne spowodowane upowszechnianiem się komputeryzacji. Wzorce zagraniczne i obserwacje krajowe pozwalały przewidzieć wzrost zapotrzebowania na szybką aktualną informację, co z kolei pozwalało uświadomić konieczność umieszczania bibliotek w nowym coraz bardziej wartkim obiegu informacji. Pojawienie się komputerów wyzwoliło nowe ambicje.

Już w 1989 r. podjęte zostały w WBP poszukiwania możliwości stworzenia bazy komputerowej informacji użytkowej, w tym bibliograficznej. Pomysł, mimo wielu prób, nie został zrealizowany z braku środków finansowych, lokalowych oraz niedostatku specjalistów w dziedzinie informatyki.

Jeszcze w końcu lat osiemdziesiątych podjęta została ambitna próba budowy komputerowej informacji bibliograficznej; najpierw regionalnej, w oparciu o program MICRO ISIS.

Próby rozpoczynały nowy nurt działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ale nie zmieniały w sposób zasadniczy trudnego położenia wszystkich bibliotek publicznych w województwie. Sytuację natomiast pogarszały dalsze następujące zmiany, a głównie: zwiększenie stopnia zależności bibliotek publicznych od samorządów w dowolny sposób interpretujących ciążące na nich prawa i obowiązki.

Systematycznie następowały, niekorzystne przeważnie, zmiany organizacyjne i kadrowe; przesunięcie na dalszy plan potrzeb bibliotek, stałe obniżanie zakupu zbiorów, osłabienie opieki merytorycznej nad bibliotekami w wyniku likwidacji w 1992 r. bibliotek rejonowych, stanowiących ogniwo pośrednie między Wojewódzką Biblioteką Publiczną a bibliotekami gminnymi i miejskimi.
Od 1992 roku znacznie pogorszyła się sytuacja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej ze struktury, której wyłączone zostały filie miejskie. Zredukowano w ten sposób kadrę WBP o 65 etatów, zmniejszono też budżet. Osłabieniu potencjału instytucji towarzyszył wzrost zadań i rozszerzenie zasięgu oddziaływania. Od 1999 r. po reformie administracyjnej kraju doszedł obowiązek bezpośredniego nadzoru nad powiększoną o 50 % siecią wojewódzką bibliotek publicznych.

Trudna sytuacja finansowa i organizacyjna bibliotek w całym województwie, a szczególnie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, utwierdziły w przekonaniu o konieczności kontynuacji poszukiwań nowych źródeł wzmocnienia i ożywienia bibliotek.

Analiza czytelnictwa, wskazująca na wzrost liczby poszukujących szybkiej, aktualnej informacji oraz upowszechnianie się internetu przesądziły o wyborze koncepcji: wzbogacania bibliotek o możliwości, jakie dają komputery. Pozostało trudne pytanie, skąd wziąć komputery. Intensywne i systematyczne, trwające do dziś, działania komputeryzowania bibliotek podjęte zostały w 1998 r. W roku tym zrealizowany został, finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego, program INTERNET DLA WSI, GMINY, MIASTA I WOJEWÓDZTWA. Głównym celem była popularyzacja internetu i poszerzenie dostępu do nowego źródła informacji.

W programie udział wzięły: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury, w strukturze którego były filie miasta Olsztyna, Centrum Polsko-Francuskie, Gminny Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olsztynie, Liceum Ogólnokształcące nr 2, Liceum Ogólnokształcące nr 6 w Olsztynie. Efekty były wymierne. Zakupiono sprzęt komputerowy za 98.664 zł. W trakcie realizacji programu poszukiwania w internecie prowadziło 7200 osób; 2024 osoby poznały zasady korzystania z internetu. Założone zostały 282 konta poczty elektronicznej, powstało 116 stron www, 35 osób redagowało czasopismo internetowe „Forum Wymiany Myśli i Danych”, 113 osób poszukiwało pracy lub możliwości poszerzenia własnych kwalifikacji.

Cennymi wartościami osiągniętymi dzięki programowi były: wzrost zainteresowania internetem, podniesienie poziomu wiedzy, rozwój czytelnictwa, szczególnie literatury fachowej, dotyczącej oprogramowania i sprzętu komputerowego, pobudzenie kreatywności osób indywidualnych na rzecz społeczności lokalnych, zacieśnienie więzi międzyludzkich, wzbogacenie wiedzy o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji.
Znacznie większym przedsięwzięciem był realizowany od października 1998 r. do października 1999 r. program: BIBLIOTEKI PUBLICZNE JAKO CENTRA KULTURY I INFORMACJI znany jako PLACCAI (od angielskiej nazwy Public Libraries as Centres for Culture and Information).

Realizatorami programu PLACCAI byli: Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Gminy Jonkowo, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Morągu, Samorządowy Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jonkowie; ze strony szwedzkiej Sejmik Województwa Halland, Biblioteka Województwa Halland oraz biblioteki publiczne tego województwa (Laholm, Unnaryd, Wennigsen, Kungsbacka, Hyltebruk).

Celem programu była popularyzacja osiągnięć w pracy nad rozszerzeniem funkcji bibliotek jako centrów kultury i ośrodków informacji lokalnych. Zakres zainteresowań i działań został rozszerzony w trakcie realizacji między innymi o nowoczesne prace z dziećmi oraz zaspokajania potrzeb społeczeństwa obywatelskiego.

Polscy bibliotekarze uczestniczący w pracach zdobyli wiedzę o różnorodnych możliwościach dobrze zorganizowanych i odpowiednio wyposażonych bibliotek, zobaczyli i zrozumieli wiele nowych rozwiązań z zakresu bibliotekarstwa oraz funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa demokratycznego. Z kontaktów z władzami i bibliotekarzami poznaliśmy, jak ważnym zadaniem jest zapewnienie potrzebnej informacji społecznościom lokalnym.

Zakup sprzętu komputerowego za pieniądze przyznane przez Fundację Phare umożliwił bibliotekom w Bartoszycach i Morągu zapewnienie użytkownikom dostępu do internetu, opracowanie własnej strony www oraz bazy informacji lokalnej.

Wzbogacenie bazy komputerowej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie pozwoliło rozwinąć nowe formy działalności i zaproponować bibliotekom w województwie nowe usługi.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna nie tylko umieściła na swoim serwerze strony www wymienionych bibliotek, ale podjęła inicjatywę zgromadzenia na nim informacji o województwie.

Wcześniej Wojewódzka Biblioteka Publiczna przeszkoliła w zakresie obsługi komputera pracowników bibliotek Morąga, Bartoszyc i Jonkowa.

Wzorując się na bibliotekach szwedzkich, biblioteki uczestniczące w realizacji programu znacznie rozszerzyły działalność kulturalną oraz pracę z najmłodszymi dziećmi.

Efektem realizacji projektu PLACCAI było stworzenie zarysu koncepcji wojewódzkiej sieci informacyjnej i utwierdzenie się w przekonaniu o słuszności własnej drogi. Potwierdzeniem naszej koncepcji były wypowiedzi zagranicznych partnerów. Warto może przypomnieć niektóre z nich. • Roland Eliasson, jeden z twórców projektu powiedział: „..Czy zbudujemy biblioteki przyszłości? Czy stworzymy miejsce dla wiedzy, dialogu, dla demokracji? To nieodpowiednie pytanie. Musimy to zrobić albo zginiemy.”

 • Ants Virman – dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Czasu Wolnego Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych stwierdził: „..najlepszą gwarancją przyszłości wspaniałych profesjonalnych bibliotek na terenie naszych krajów, bibliotek z których korzysta wielu obywateli spragnionych wiedzy, jest konkretne sformułowanie naszego zadania: zbieranie, organizowanie i udostępnianie materiałów przeciętnemu obywatelowi, żeby mógł się stać członkiem społeczności w pełnym tego słowa znaczeniu, obywatelem zdolnym przejąć część zbiorowej odpowiedzialności, osobą, która nie da się manipulować przez władzę czy instytucje komercyjne. Jeśli tego dokonamy, nasze biblioteki będą najlepszymi obrońcami ludzkich wartości i najważniejszymi instytucjami kulturalnymi w małych społecznościach lokalnych, a także w skali kraju.”

 • Kerstin Grum, dyrektorka Biblioteki Województwa Halland, mówiąc o polskim udziale w projekcie skomplementowała: „ Uważam, że skorzystaliście z tego, że w porównaniu ze szwedzkimi bibliotekami wystartowaliście później. Chciałabym powtórzyć to, co powiedziałam wcześniej: te cztery biblioteki, które wzięły udział w programie, pod wieloma względami osiągnęły w ciągu 10 miesięcy tyle, co szwedzkie w ciągu 10 lat.”

Przekonani o słuszności własnych działań zmuszało do kontynuacji poszukiwań sposobów wdrożenia koncepcji biblioteki wzbogaconej o funkcje, które daje komputer. Ostatnie lata to pasmo prób podejmowanych z różnym skutkiem.

W latach 1999 – 2001 zrealizowanych zostało kilka nowych projektów, w tym:


 1. KOMPUTEROWE SZKOLENIA WYJAZDOWE - lata 1999 – 2000

Współfinansowanie: Open Society Institute w Budapeszcie.

Współrealizatorami projektu było sześć bibliotek miejskich z terenu województwa. 1. COMPUTER, ENGLISH, INTERNET – lata 2000 – 2001

Współfinansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności za pośrednictwem Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Współrealizatorem była: Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście. 1. KLUBY

Współfinansowanie: Open Society Institute Budapest

Termin realizacji: 2001 rok

Współrealizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrym Mieście.


 1. RODZINNE WEEKENDY KULTURY

Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin realizacji: 2001 rok

Współrealizatorzy: Instytucje Kultury z siedzibą w Olsztynie w tym: Muzeum Warmii i Mazur, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie, Obserwatorium Astronomiczne.


 1. WIRTUALNA POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Współfinansowanie: Zarząd Powiatu Ziemskiego Olsztyn

Współrealizatorzy: Zarząd Powiatu w Olsztynie wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i z 12 bibliotekami publicznymi z terenu powiatu olsztyńskiego.

Początek realizacji: 1999 rok.

Realizacja projektu odbywa się w dwu etapach. W pierwszym pilotażowo wzięło udział 5 bibliotek miejskich, w drugim pozostałych 7 gminnych. Każda biblioteka (w I etapie) wyposażona została w 2 jednostki komputerowe (Pentium II 300 Mhz 64 RAM), fax modem, hard disc 46 B, monitor 17II + 15III, drukarka HP Desk Jet Color, oprogramowanie: Windows 98, Office 98, MAK www.

Pracownicy bibliotek przeszkoleni zostali w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej według programu:

- podstawowy obsługi komputera, WINDOWS, OFFICE, INTERENET - 70 godz.

- MAK - 40 godz.

- USMARC - 10 godz.

Fundamentem koncepcji wirtualnej powiatowej biblioteki publicznej jest traktowanie jej jako wartości wyższej lecz dodatkowej, uzupełniającej funkcje bibliotek szczebla podstawowego.

Celem głównym tak rozumianej biblioteki powiatowej jest zorganizowanie powiatowej bazy katalogowej, bazy informacji lokalnej, a także pomoc finansowa i merytoryczna w utworzeniu baz katalogowych oraz informacyjnych w bibliotekach gminnych i miejskich na terenie powiatu.

Ważnym zadaniem jest również włączanie bibliotek do działań wzbogacających ich ofertę w zakresie zaspokajania rosnącego społecznego zapotrzebowania na informację i wiedzę.

Wirtualna powiatowa biblioteka publiczna będzie to struktura jednolita, rozproszona w sensie fizycznym. Koncepcyjnie i organizacyjnie tworzą ją starostwo oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna. Realizacyjnie wyżej wymienieni oraz biblioteki publiczne zainteresowanych miast i gmin.

Wirtualna Powiatowa Biblioteka Publiczna to pracownicy i księgozbiory bibliotek gminnych, miejsko-gminnych i miejskich z terenu powiatu oraz różnorodne funkcje dostępne wszystkim mieszkańcom powiatu, bez względu na miejsce zamieszkania. Oznacza to, że:


 • księgozbiór wpbp to zbiory wszystkich bibliotek z terenu powiatu

 • katalog to informacja o zbiorach wszystkich bibliotek (oraz katalogi poszczególnych bibliotek)

 • wypożyczenia międzybiblioteczne za pośrednictwem internetu według opracowanego systemu wpbp

 • bazy informacji lokalnej – powiatowa, gminne i miejskie zapewniające wszystkim mieszkańcom dostęp do niezbędnych informacji

 • szkolenia we wszystkich dziedzinach przy pomocy internetu

 • opracowanie zbiorów – opisy przejmowane za pośrednictwem internetu z dostępnych baz (w tym głównie wbp)

 • dwustronny kontakt urząd – obywatel za pośrednictwem komputera w bibliotece

 • system aktualizowanego zestawu linków umożliwiający dostęp do innych zasobów bibliotecznych w bibliotekach różnych sieci

 • informacja zawodowa, doradztwo i poradnictwo zawodowe dostępne za pośrednictwem Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Krajowego Urzędu Pracy, a także organizacji pozarządowych i policji przy pomocy skrzynek kontaktowych np. typu „narcotic line”.

 1. Poważnym krokiem naprzód w realizacji baz informacyjnych w bibliotekach była realizacja w 2001 roku współfinansowanego przez Open Society Institute Budapest projektu BAZA INFORMACJI LOKALNEJ.

Uczestnicy: Urząd Miasta i Gminy w Węgorzewie, Urząd Miasta i Gminy w Ełku, Urząd Miasta w Giżycku, Urząd Miasta w Nidzicy i Urząd Gminy w Braniewie, 12 urzędów (miejskie i gminne) powiatu ziemskiego olsztyńskiego (Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda i Świątki) wraz z bibliotekami na ich terenie oraz Starostwo Powiatowe w Olsztynie.

Zakupiono sprzęt komputerowy za 82.387 zł. Przeszkolono 66 bibliotekarzy na


8 kursach. Opracowano następujący komputerowy schemat bazy informacji lokalnej
z programem wspomagającym.
Model informacji o mieście - gminie
 • Charakterystyka Miasta-Gminy


 • Zagadnienia prawno-administracyjne

 • Zagadnienia społeczno-polityczne

 • Zagadnienia gospodarcze i usługowe

 • Nauka i oświata

 • Kultura i sztuka

 • Sport i turystyka

 • Służba zdrowia i opieka społeczna

 • Komunikacja

 • Parafie


Charakterystyka miasta - gminy

 • Historia

 • Charakterystyka środowiska (ludność, powierzchnia, fauna i flora, ochrona przyrody)

 • Nazwa i charakterystyka poszczególnych miejscowości

 • nas w mediach


Zagadnienia prawno-administracyjne

 • Urząd miasta-gminy (adres, telefon, e-mail), godziny przyjmowania interesantów, imię i nazwisko burmistrza, radni, komisje, spis wydziałów wraz z nazwiskami ich kierowników, przewodnik po urzędzie (co, gdzie i jak załatwić)

 • Jak napisać podanie i do kogo je skierować (wzory formularzy)

 • Akty prawne uchwalone przez urząd miasta – gminy

 • Komunikaty urzędu miasta – gminy

 • Terminarz posiedzeń komisji

 • Inne urzędy (adresy, godziny przyjmowania interesantów, spis wydziałów wraz z nazwiskami ich kierowników)


Zagadnienia społeczno-polityczne

 • Partie polityczne

 • Organizacje społeczne

 • Organizacje młodzieżowe

 • Stowarzyszenia mniejszości narodowych

 • Związki zawodowe

 • Organizacje pozarządowe


Zagadnienia gospodarcze i usługowe

 • Zakłady usługowe

 • Zakłady pracy, przemysłowe

 • Placówki handlowe

 • Specjalistyczne gospodarstwa rolne

 • Restauracje, kawiarnie, bary, puby, dansingi, kluby

 • Spółdzielnie mieszkaniowe

 • Banki

 • Informacje o miejscach pracy

 • Informacje o organizowanych przetargach


Nauka. Oświata

 • Szkoły podstawowe, średnie i zawodowe, szkolnictwo wyższe, przedszkola

 • Internaty

 • Świetlice

 • Domy dziecka

 • Poradnie zawodowo-wychowawcze

 • Instytuty, towarzystwa i organizacje naukowe


Kultura

 • Biblioteki

 • Archiwa

 • Księgarnie

 • Domu kultury, świetlice, kluby

 • Zespoły amatorskie

 • Muzea

 • Stowarzyszenia kulturalne i regionalne

 • Prasa lokalna

 • Radio i telewizja lokalna

 • Związki hobbystów

 • Twórcy zamieszkujący na terenie miasta-gminy


Sztuka

 • Zabytki architektury

 • Salony wystawowe

 • Teatry

 • Kina

 • Sale koncertowe

 • Zespoły artystyczne

 • Twórcy profesjonalni i amatorzy


Turystyka. Sport

 • Hotele, motele, zajazdy, baza noclegowa

 • Biura podróży

 • Ośrodki wypoczynkowe

 • Gospodarstwa agroturystyczne

 • Organizacje sportowe, obiekty sportowe


Służba zdrowia. Opieka społeczna

 • Przychodnie zdrowia

 • Kasy chorych

 • Szpitale

 • Domy opieki społecznej

 • Sanatoria

 • Praktyki prywatne, lekarze

 • Służba weterynaryjna

Komunikacja

 • Rozkład jazdy PKP

 • Rozkład jazdy PKS

 • Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

 • Odległość do najbliższych miast i charakterystycznych obiektów


Parafie

 • Charakterystyka wyznaniowa mieszkańców

 • Parafie

 • Obiekty sakralne

 • Ogłoszenia


Możliwości rozwoju bazy

 • Budowa bazy informacji lokalnej w postaci stricte bazy danych

 • Ułatwienia podczas tworzenia zasobów bazy

 • Możliwości współpracy z innymi województwami – poprzez biblioteki

Początkowo podjęta została próba pozyskania samorządów w sposób następujący. Wszystkie Samorządy otrzymały propozycję bezpłatnego utrzymania na serwerze Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej strony internetowej każdej gminy oraz trzech kont indywidualnych w zamian za zakup komputera do własnej, gminnej lub miejskiej, biblioteki.

Niestety tylko nieliczne samorządy przejawiły krótkotrwałe zainteresowanie.

Fazą decydującą w batalii o stworzenie Wojewódzkiej Sieci bibliotek publicznych stał się program BIS czyli BIBLIOTECZNA INFORMACYJNA SIEĆ SZKOLENIOWA.

Program ten włączony został do kontraktu województwa warmińsko-mazurskiego z Rządem.

Finansowany on jest przez budżet państwa, budżety samorządów różnych szczebli (wszyscy złożyli deklaracje udziału), środki Unii Europejskiej.

Termin realizacji: lata 2002 – 2003.

Uczestniczą w nim wszystkie biblioteki gminne i miejskie (z WBP), czyli 117 jednostek


z całego województwa.

 • Wszystkie biblioteki wyposażone zostaną w sprzęt komputerowy. Już w tym roku zrealizowano zakup do 62 bibliotek.

 • Przyjęty został cały program szkoleń w zakresie (obsługa komputera, MAK, MS office, Internet, tworzenie bazy informacji lokalnej, USMARC).

 • Zamiarem jest włączanie do realizacji projektu samorządów terytorialnych oraz instytucji kultury, osób indywidualnych – liderów, sponsorów,

Stworzenie bazy informacji bibliograficznej oraz użytkowej według projektu BIL.

Cel projektu: zapewnienie łatwego dostępu do informacji i wiedzy wszystkim mieszkańcom województwa. Dostęp do usług edukacyjnych i kulturalnych, co umożliwi korzystanie z nowych technologii niezależnie od stopnia zamożności i przyczyni się do podniesienia poziomu życia. Szanse nowej działalności daje gotowość współpracy innych organizacji. (Porozumienie z Krajową Agencją Informacyjną INFO oraz twórcami Internetowego Portalu Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji).

Rozwinięciem i pogłębieniem naszych działań jest udział – Olsztyńskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w realizacji projektu PULMAN (nazwa od Public Libraries Mobilising Adwanced Networks czyli Sieć Aktywizacji Bibliotek Publicznych.

W projekcie uczestniczy już ponad 30 krajów, w tym 16 jako partnerzy.

Celem projektu jest poprawa działania bibliotek publicznych przez:


 • zebranie, opracowanie, rozpowszechnienie przetłumaczonych na język polski standardów społecznych i technicznych oraz wskazówek dla profesjonalistów służących łatwemu użyciu formatów elektronicznych,

 • wsparcie na gruncie teoretycznym oraz stymulowanie rozwoju współpracy między bibliotekami publicznymi oraz instytucjami kulturalnymi w państwach członkowskich i stowarzyszonych.

 • rozpowszechnienie informacji dotyczących innowacji w bibliotekach publicznych, tworzenie polityki bibliotecznej, rozwój sektora usług dla wszystkich, przy jednoczesnym likwidowaniu różnic w świadczonych usługach.

 • Pulman reprezentuje europejską społeczność bibliotek publicznych jako konsorcjum działające na dużym obszarze. Działania kieruje zarówno do decydentów jak i do dyrektorów bibliotek. Szczególny nacisk kładzie na 10 krajów Europy środkowej i wschodniej, które wystąpiły o przyjęcie do Unii Europejskiej oraz kraje Europy południowej.

Celem programu Pulman jest doprowadzenie do dialogu między środowiskiem ekspertów i decydentami oraz do współpracy instytucji kultury (biblioteki, muzea, archiwa), działających na szczeblu lokalnym. Biblioteki powinny być miejscami oferującymi użytkownikom dostęp do zasobów archiwalnych oraz obrazów cyfrowych umieszczonych w muzeach.

Motywacja takiego działania wynika z faktu, że: • Europa wkroczyła w erę cyfrową

 • nastąpił gwałtowny wzrost ilości danych przesyłanych elektronicznie

 • zróżnicowany jest dostęp i poziom usług, w zależności od kraju, grupy zawodowej czy społecznej, stopnia zamożności.

 • trudno jest zapewnić dostęp wszystkim , likwidować izolację społeczną, zapobiec powstawaniu „cyfrowej przepaści”.

 • konieczne jest zapewnienie umiejętności korzystania z technologii cyfrowej, łatwego dostępu do sprzętu, dostępu do wartościowych treści.

W trakcie realizacji projektu opracowane zostały następujące poradniki :

SEKCJA I – POLITYKA SPOŁECZNA

Uczestnictwo obywatelskie w nowych formach sprawowania władzy.

Włączenie społeczne.

Dostęp i usługi dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz mających problemy z czytaniem słowa drukowanego.

Usługi bibliotek publicznych dla dzieci i szkół.

Usługi bibliotek publicznych wspierające edukację dorosłych.

Wsparcie dla biznesu i ekonomii.

Dostęp do zróżnicowanych zasobów kultury.

Dostęp do muzyki i materiałów niedrukowanych.

Sekcja II – ZARZĄDZANIE

Pomiary efektywności oraz narzędzia oceny.

Fundusze i możliwości finansowania.

Współpraca i partnerstwo.

Publiczne zainteresowanie dostępem do materiałów chronionych prawami autorskimi.

Obsługa zagadnień prawnych w środowisku technicznym.

SKCJA III – TECHNICZNE

Digitalizacja.

Postęp w zintegrowanych systemach bibliotecznych.

Dostarczanie multimedialnych usług cyfrowych.

Kanały dostępu.

Opis, wyszukiwanie i otrzymywanie zasobów.

Dostosowywanie usług.

Techniczne rozwiązania problemów wielojęzycznych.


Działaniami swoimi biedę materialną mieszkańców naszego województwa staramy się rekompensować dostępem do nowoczesnych źródeł informacji i wiedzy w przekonaniu, że rozwój poziomu wiedzy przyczyni się do poprawy sytuacji materialnej.

Wszystkie działania są wynikiem dużego zaangażowania pracowników WBP, które wynika z przeświadczenia, że jest to praca dla społeczeństwa współczesnego i przyszłych pokoleń.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna