W poznaniu zzp 2380-3/2016 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Wyjaśnienie treści siwzPobieranie 20.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.83 Kb.


K
OMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI
Poznań, dnia 05 lutego 2016 roku

W POZNANIU
ZZP 2380-3/2016
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

zamówienia publicznego

Wyjaśnienie treści SIWZ
dot. postępowania przetargowego na świadczenia usług serwisowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu AlkoSensor
Informuję1, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

„W opisie przedmiotu zamówienia w formularzu ofertowym oraz projekcie umowy Zamawiający używa wielokrotnie pojęcia kalibracja i wzorcowanie, które według międzynarodowego słownika metrologicznego są tożsame. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę pojęcia kalibracji na adiustację na podstawie poniższego wyjaśnienia?

Pojęcie kalibracja funkcjonuje również w nomenklaturze serwisowej dostawcy i oznacza adiustację, czyli zbiór czynności wykonywanych przy układzie pomiarowym zapewniających, że wartości mierzonej odpowiadają właściwe wskazania. Adiustacja jest wykonywana w ramach serwisu technicznego urządzenia i często jest mylona z wzorcowaniem(kalibracją). Wzorcowanie (kalibracja) jest to działanie, w którym w pierwszym kroku ustala się zależności pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości, a w drugim kroku oblicza się niepewność pomiaru dla uzyskanych wyników co pozwala właściwie interpretować uzyskane wyniki wskazań.

Innymi słowy: adiustacja – ustawienie parametrów, wzorcowanie (kalibracja) – seria pomiarów”.Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje zmianę pojęć i wobec powyższego zmienia zapisy SIWZ w miejscu, gdzie pojawia się pojęcie „kalibracji” na pojęcie „adiustacji”. Zmiany uwzględnione zostają w rozdziale II pkt 1 SIWZ, w zał. nr 1 do SIWZ, w opisie przedmiotu zamówienia, w zał. nr 2 do SIWZ – formularzu ofertowym w poz. nr 1 i w projekcie umowy. Poprawione zapisy przyjmują brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowych urządzeń AlcoSensor (…)w zakresie:

1)przeglądów technicznych, adiustacji

2) wzorcowania,

3) ewentualnych napraw urządzeń i osprzętu (drukarki, ładowarki, okablowanie).

Pod pojęciami, o których mowa powyżej należy rozumieć:

adiustacja, przegląd techniczny - czynności mające na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu;

wzorcowanie – zbiór operacji ustalających, w określonych warunkach relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy albo układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary (wzorcowanie odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi w dniu wzorcowania wytycznych GUM). Zgodnie z zapisem w komunikacie GUM (…) wzorcowanie jest procesem mającym na celu wyznaczenie błędów wskazań w określonych punktach pomiarowych np. 0,10 mg/l i 0,25 mg/l (…) oraz oszacowanie niepewności wyznaczenia tych błędów.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że urządzenie wymaga naprawy w celu otrzymania świadectwa wzorcowania, Wykonawca sporządzi wycenę naprawy i przekaże ją Zamawiającemu w formie pisemnej (faks, e-mail) w terminie 2 dni od daty odebrania urządzenia przez Wykonawcę. Naprawa może być wykonana po akceptacji kosztów przez Zamawiającego. W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe. W przypadku konieczności użycia do naprawy urządzenia, części nie wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, stosowane będą ceny, wg aktualnego na dzień naprawy cennika Wykonawcy”.

Mając na uwadze wprowadzone przez Zamawiającego zmiany, Wykonawcy podczas sporządzania ofert są zobowiązani do ich uwzględnienia i przygotowania oferty na „formularzu ofertowym po zmianach”, który zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.


Ponadto Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Wyk. w poj. egz.Egz. zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłano do wykonawców.

1 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna