W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczeniaPobieranie 40.91 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar40.91 Kb.
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne,


2. stypendium za wyniki w nauce,
3. stypendium za wyniki w sporcie,
4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
5. stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
6. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe,
7. stypendium na wyżywienie,
8. stypendium mieszkaniowe,
9. zapomogę.

Ad 1. STYPENDIUM SOCJALNE przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej (także powtarzającemu rok) na wniosek, który student składa w miejscu wyznaczonym na wydziale wraz z dokumentacją potwierdzającą sytuację materialną w jego rodzinie.
Starając się o stypendium socjalne na rok akademicki 2008/2009 student winien złożyć następującą dokumentację:
a) wniosek o przyznanie pomocy materialnej;
b) oświadczenie potwierdzające wiarygodność złożonej dokumentacji (zamieszczone we wniosku);
c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez studenta i członków jego rodziny w roku kalendarzowym 2007, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych; należy złożyć zaświadczenia z US dla każdego członka rodziny osobno – także wówczas, jeśli rodzice studenta rozliczali się wspólnie;
d) oświadczenia studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym 2007, jeżeli student bądź członkowie jego rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tym przypadku należy do każdego oświadczenia dołączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego w roku 2007 lub oświadczenie i decyzję o wysokości karty podatkowej w 2007 roku albo oświadczenie i kopię PIT – 28 za rok 2007;
e) oświadczenia studenta i członków jego rodziny o wysokości uzyskanych w roku kalendarzowym 2007 dochodów nieopodatkowanych (wszystkie dochody nieopodatkowane są wyszczególnione w pouczeniu do oświadczenia). Z dochodów niopodatkowanych wyłączone są stypendia, o których mowa w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym w art. 173 (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365). Wszystkie inne stypendia, w tym także stypendium Sokrates/Erasmus, należą do dochodów nieopodatkowanych i są doliczane do dochodu rodziny studenta.

W zależności od sytuacji rodzinnej studenta, należy dołączyć:
a) zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód. Ponieważ dochód z gospodarstwa rolnego jest dochodem nieopodatkowanym do zaświadczenia z Urzędu Gminy dołącza się oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez członków rodziny studenta w roku 2007 na zasadach ogólnych lub z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym albo kartą podatkową;
b) umowę dzierżawy, w przypadku oddania w dzierżawę części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
c) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
d) kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny, lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny studenta;
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
• oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
e) decyzja właściwego organu przyznająca zaliczkę alimentacyjną z określeniem jej wysokości;
f) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
g) kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka - studenta;
h) odpis zupełny aktu urodzenia, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
i) kopię prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
j) kopię prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego stwierdzającego przysposobienie dziecka lub zaświadczenie z Sądu Rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
k) zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
l) zaświadczenie ze szkoły/uczelni o uczącym się rodzeństwie do 26 roku życia; istnienie rodzeństwa do 7 roku życia należy udokumentować skróconym aktem urodzenia (rodzeństwo studenta powyżej 18 roku życia, które się nie uczy oraz uczące się po 26 roku życia nie jest wliczane do rodziny studenta);
m) orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta, a także rodzeństwa studenta (jeśli ma powyżej 18 lat i nie uczy się);
n) zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku (stypendium) w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta;
o) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy (tylko w przypadku, gdy dochód przypadający na osobę w rodzinie studenta kształtuje się w granicach 0-351 zł /osobę/miesiąc – dotyczy tylko osób w rodzinie studenta rozliczających się na zasadach podatku zryczałtowanego lub karty podatkowej);
p) zaświadczenie z właściwego urzędu o wysokości dochodów studenta i członków jego rodziny uzyskanych za granicą RP, pomniejszonych odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zaświadczenie to obowiązuje osoby, które legalnie pracowały poza granicami kraju. W tym przypadku oprócz zaświadczenia o dochodach uzyskanych za granicą, osoby te dołączają zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w Polsce;
q) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
r) zaświadczenie z urzędu skarbowego dla rodzica, który nigdy nie pracował, zawierające informację, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z urzędem skarbowym w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku przez studenta o pomoc materialną oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu;
s) dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej tzn.
• kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzielone na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.),
• zgodę na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
• kopię ważnej Karty Polaka;
t) inne zaświadczenia niezbędne do ustalenia dochodów w rodzinie studenta;
u) w przypadku zmiany liczby członków rodziny studenta np. urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć członka rodziny studenta itd. – należy fakt ten zgłosić i udokumentować;
v) w przypadku utraty/uzyskania dochodu z roku 2007 należy dołączyć:
wniosek o ponowne przeliczenie dochodów rodziny studenta z roku 2007 w związku z utratą/uzyskaniem dochodu;
• dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
• dokument określający datę uzyskania dochodu oraz miesięczną wysokość dochodu uzyskanego.
Dokumentacja poświadczająca dochody w rodzinie studenta powinna zawierać wszystkie zaświadczenia niezbędne do ustalenia aktualnego na dzień składania wniosku stanu rodziny studenta oraz dochodów tej rodziny w roku 2007, a w przypadku, gdy sytuacja w bieżącym roku kalendarzowym uległa zmianie w stosunku do roku 2007, zmianę tę należy udokumentować poprzez złożenie wniosku o ponowne przeliczenie dochodu, a następnie dołączenie odpowiedniego zaświadczenia (vide: powyżej pkt v)
Przypominam, że do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie przyjmuje się wartości netto uzyskanego dochodu. Pragnę dodać, że studenci, którzy będą składać oświadczenia o dochodach rodziny z tytułu rozliczania na zasadach podatku zryczałtowanego lub karty podatkowej oraz studenci, którzy będą dokumentować dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, mają obowiązek dołączyć dodatkowo zaświadczenia o dochodach członków rodziny z Urzędu Skarbowego, obowiązujące przy rozliczaniu na zasadach ogólnych.
Informuję, że prawo do przyznania świadczeń pomocy materialnej ustala się na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz.1365 z późn. zm.). Do zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta, stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dn. 28.11.2003 r. (z późn. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia do ww. ustawy z dnia 02.06.2005 r.(z późn. zm.) Dochód studenta i członków jego rodziny pomniejsza się o: składki na ubezpieczenie społeczne, podatek należny i składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być odliczane zarówno w części odliczanej od podatku, jak i w części odliczanej od dochodu. Urzędy Skarbowe w zaświadczeniach wydawanych studentom odliczają tylko składkę zdrowotną odliczoną od podatku . Aby obliczyć sumę tych składek na ubezpieczenie zdrowotne należy zastosować następujący wzór:

S = (Sp x P) / Pp

gdzie:
S = składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w złotych


Sp = składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku wyrażona w złotych (wykazana w zaświadczeniu urzędu skarbowego)
P = składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach obowiązująca w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - w 2007 r. to: 9,00% (7,75% + 1,25%)
Pp = składka na ubezpieczenie zdrowotne wyrażona w procentach, odliczona od podatku (7,75%).

Tę samą zasadę obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przy obliczaniu dochodu z działalności gospodarczej (przy podatku zryczałtowanym i karcie podatkowej). W związku z faktem, że dochód netto po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne obliczonej w podany sposób zmieni się o kilkadziesiąt złotych w skali roku może to robić różnicę przy obliczaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta na tyle znaczącą, że będzie go ona kwalifikować do innego progu lub w ogóle do otrzymania świadczenia. Bardzo proszę o zastosowanie wyżej wskazanej zasady do przeliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Kompletność dokumentacji oraz wysokość dochodu netto w rodzinie studenta powinna być sprawdzona w obecności wnioskodawcy.
W razie stwierdzenia braków w dokumentacji należy wręczyć studentowi wezwanie o uzupełnienie dokumentacji - wezwanie przekazuje się na piśmie za potwierdzeniem odbioru (podpis studenta i data odbioru wezwania – kopia wezwania pozostaje w aktach studenta). Wystawienie wezwania należy do obowiązków koordynatora ds. pomocy materialnej na wydziale. Dokumentacja niekompletna i nieuzupełniona w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania pozostaje bez rozpatrzenia.

Ad 2. STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE LUB SPORCIE – stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za wyniki w sporcie przyznaje się na wniosek studenta.
Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie może otrzymać student, który w roku akademickim 2007/2008 uzyskał:
a) wysoką średnią ocen;
b) wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;
Stypendium za wyniki w nauce będzie mógł otrzymać student, który:
a) złożył wniosek na swoim wydziale o stypendium za wyniki w nauce;
b) znalazł się w grupie 18% studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce na danym roku i kierunku (specjalności);
c) uzyskał w roku akademickim 2007/2008 średnią ważoną ocen nie niższą niż 4,00;
d) do końca roku akademickiego zdał wszystkie egzaminy i wypełnił wszystkie inne warunki przewidziane planem studiów i programem nauczania, wymagane do zaliczenia roku studiów;
e) uzyskał 60 punktów ECTS - do punktacji wlicza się punkty ECTS za:
• egzaminy przepisane – ale do średniej ważonej nie wlicza się ocen z tych egzaminów;
• nadwyżkę punktową, uzyskaną w poprzednich latach – ale do średniej ważonej nie wlicza się ocen z nadwyżki punktowej;
f) jest wpisany na kolejny rok akademicki.
Ponadto informuję, że:
a) do stypendium za wyniki w nauce kwalifikuje się studenta na podstawie średniej ważonej z ostatniego roku akademickiego;
b) do obliczenia średniej ważonej bierze się pod uwagę wszystkie oceny, które jednocześnie:
• stanowiły oceny z egzaminów lub końcowych zaliczeń z przedmiotów nie-kończących się egzaminem; o tym, które zaliczenia są uważane za „końcowe” decyduje plan studiów i program nauczania danego kierunku (specjalności);
• zostały uzyskane w ciągu całego poprzedniego roku akademickiego tzn. od 1 października 2007 roku do 30 września 2008 roku. Nie uwzględnia się zatem do średniej ważonej przedmiotów uznanych za nadwyżkę punktową z lat ubiegłych; uwzględnia się natomiast przedmioty zaliczane „awansem”, które powodują nadwyżkę punktową na kolejny rok akademicki.
c) do obliczenia średniej ważonej ocen nie bierze się pod uwagę ocen:
• z przedmiotów zaliczonych w innych latach i na innych kierunkach, chociaż uzyskane z tych przedmiotów punkty są uwzględniane do zaliczenia roku w ramach toku studiów,
 jak również ocen:
z przedmiotów, których obowiązku zaliczenia lub możliwości wyboru nie przewiduje plan studiów i program nauczania danego kierunku (specjalności). Jeżeli student chciałby włączyć do swojego toku studiów takie przedmioty (tzw. pozaprogramowe), powinien uzyskać na to zgodę właściwego dziekana, co wówczas będzie podstawą do uwzględnienia takich przedmiotów przy obliczaniu średniej ważonej ocen.
d) jeżeli student stara się o stypendium za wyniki w nauce na drugim lub kolejnym kierunku studiów, wysokość tego stypendium ulega zmniejszeniu proporcjonalnie (w ujęciu procentowym) o egzaminy zaliczane na innych kierunkach (w poprzednim roku akademickim lub w innych latach akademickich) i odwrotnie;
e) listy rankingowe sporządza się osobno dla każdego roku, każdego kierunku i każdej formy studiów. W odniesieniu do formy studiów dziekan, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może postanowić o połączeniu list rankingowych na danym kierunku (specjalności) studiów. Możliwe jest także wprowadzenie osobnych list rankingowych dla poszczególnych specjalności, lecz niedopuszczalne jest wprowadzenie osobnych list rankingowych dla poszczególnych specjalizacji.
f) lista rankingowa powinna obejmować wszystkich studentów wpisanych na rok akademicki 2008/2009 (także tych powtarzających rok studiów i urlopowanych, mimo że nie mogą oni otrzymać stypendium). Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje 18 % studentów zajmujących czołowe miejsca na liście rankingowej.

Stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku studiów II stopnia

a) także to stypendium jest przyznawane na wniosek studenta;


b) do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen na ostatnim roku studiów w ukończonej szkole wyższej, chyba że student po ukończeniu studiów I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim kontynuuje naukę na studiach II stopnia na tym samym kierunku (specjalności);
c) średnią ocen podaną w zaświadczeniu dołączonym do wniosku weryfikuje się na podstawie złożonego z wnioskiem indeksu;
d) pkt c nie dotyczy to absolwentów UJ, których średnią weryfikuje się na podstawie posiadanej przez uczelnię dokumentacji przebiegu studiów I stopnia, o ile kontynuują oni studia na tym samym kierunku(specjalności);
e) stypendium za wyniki w nauce dla studentów I roku II stopnia przyznaje się na podstawie średniej z ocen uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia w ramach toku studiów. Do średniej nie wlicza się oceny z obrony pracy licencjackiej;
f) w celu przyznania stypendium za wyniki w nauce studentom I roku studiów II stopnia sporządza się równolegle dwie listy rankingowe średnich ocen:
 (1) dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim listę ze średnimi ważonymi;
 (2) dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia na uczelniach innych niż Uniwersytet Jagielloński ze średnimi arytmetycznymi;
Stypendium za wyniki w nauce otrzymuje 18 % najlepszych studentów z każdej listy rankingowej;
g) stypendium to może otrzymać student I roku studiów II stopnia tylko wówczas, jeśli studia II stopnia rozpoczął nie później niż w ciągu roku kalendarzowego od ukończenia studiów I stopnia;
h) stypendium za wyniki w nauce otrzymuje 18 % studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce z każdej listy rankingowej. Obydwie listy rankingowe powinny łącznie obejmować wszystkich studentów I roku studiów II stopnia.
i) studenci I roku studiów II stopnia, którzy, po ukończeniu jednych studiów I stopnia, podjęli studia na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów II stopnia mogą otrzymywać stypendium za wyniki w nauce tylko na jednym, wybranym kierunku studiów II stopnia;
j) w przypadku, jeśli skala ocen na uczelni, w której student ukończył studia I stopnia jest wyższa niż skala ocen na Uniwersytecie Jagiellońskim średnia ocen ulega przeliczeniu wg zasad wskazanych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

INSTYTUTY SĄ ZOBOWIĄZANE DO WYWIESZENIA LIST RANKINGOWYCH STUDENTÓW Z PODANIEM NUMERU ALBUMU STUDENTA I JEGO ŚREDNIĄ WAŻONĄ NAJPÓŹNIEJ DO 15 PAŹDZIERNIKA 2008 R.

Wnioski studentów o stypendium za wyniki w nauce po zweryfikowaniu średniej ocen są dostarczane do wydziałowej komisji stypendialnej. Wnioski nie potwierdzone imiennie przez koordynatora ds. pomocy materialnej nie będą rozpatrzone przez wydziałowe komisje stypendialne.

Stypendium za wyniki w sporcie będzie mógł otrzymać student, który:
a) złoży wniosek na wydziale o przyznanie stypendium za wyniki w sporcie;
b) udokumentuje wniosek załącznikami potwierdzającymi jego osiągnięcia sportowe;
c) uzyska potwierdzenie osiągnięć sportowych poprzez uzyskanie pozytywnej opinii Kierownika Studium Wychowania Fizycznego UJ i prezesa AZS UJ lub prezesa właściwego klubu sportowego;
Do uzyskania stypendium za wyniki w sporcie uprawnia:
• posiadanie statusu członka kadry narodowej – stypendium I stopnia lub
• zajęcie medalowego miejsca w zawodach krajowych (Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski oraz Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych) – stypendium I stopnia lub
• zakwalifikowanie się w drodze eliminacji i występ w zawodach finałowych Mistrzostw Polski Szkół Wyższych – stypendium II stopnia lub
• zakwalifikowanie się w drodze eliminacji i występ w zawodach Strefy C Mistrzostw Polski Szkół Wyższych – stypendium III stopnia.
Stypendium przysługuje za wyniki w sporcie osiągnięte tylko w roku akademickim 2007/2008.

Stypendium za wyniki w nauce i sporcie – w przypadku, gdy student osiągnął wysokie wyniki zarówno w nauce jak i w sporcie w roku akademickim 2007/2008, należy do wniosku o stypendium za wyniki w nauce dołączyć wniosek o stypendium za wyniki w sporcie i złożyć obydwa wnioski na swoim wydziale.

Ad 3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
Stypendium to jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego na wydziale udokumentowanego:
a) zaświadczeniem określającym stopień niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub,
b) orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez ZUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub,
c) orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej.
Studenci niepełnosprawni studiujący na więcej niż jednym kierunku, mogą otrzymywać powyższe stypendium na każdym ze studiowanych kierunków.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy student dostarczy kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w ciągu roku akademickiego Wydziałowa Komisja Stypendialna przyznaje mu stypendium dla niepełnosprawnych od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, czyli bez wyrównania za poprzednie miesiące, ze względu na zapis art. 184 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

Ad 4-5. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe – jest przyznawane na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wypłacania stypendium ministra za osiągnięcia w nauce oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w piśmie Prorektora ds. dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Nr 5413/6/1-15/07/08 z dnia 17.06.08 rozesłanym na wydziały oraz na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – www.mnisw.gov.pl.

Ad 6. Stypendium na wyżywienie jest przyznawane studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. Sytuację materialną rodziny studenta, ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Stypendium na wyżywienie przyznawane jest na wniosek studenta.

Ad 7. Stypendium mieszkaniowe jest przyznawane z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, studentom studiów stacjonarnych znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium to przysługuje jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych, który spełnia powyższe kryteria, może otrzymywać to stypendium również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendium to jest przyznawane na wniosek studenta. Sytuację materialną rodziny studenta do uzyskania stypendium mieszkaniowego ustala się na podstawie dokumentacji obowiązującej przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Oprócz dokumentów poświadczających sytuację materialną rodziny studenta oraz wniosku wszyscy studenci ubiegający się o stypendium mieszkaniowe są zobowiązani do złożenia oświadczenia w związku z codziennym dojazdem do uczelni. Wzór oświadczenia znajduje się w ostatniej części wniosku o pomoc materialną (str. 5 wniosku)
Jeżeli student stara się o stypendium z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, należy przedłożyć umowę najmu. Stypendium mieszkaniowe wypłacane jest dopiero po przedłożeniu pracownikowi odpowiedzialnemu za pomoc materialną w sekretariacie podstawowej jednostki organizacyjnej dowodu wpłaty za zamieszkanie, co należy uczynić do dnia 10 każdego miesiąca. Stypendium to jest wypłacane w danym miesiącu za miesiąc poprzedni. Dowodem wpłaty za zamieszkanie są: potwierdzenia pocztowe, przelewy bankowe oraz oświadczenia pisemne osoby wynajmującej lokal potwierdzające wpłatę kwoty określonej w umowie najmu łącznie z aktualną umową najmu.

Ad 8. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie trudną sytuacją materialną rodziny studenta – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne we wskazanych przez uczelnię terminach.

***TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW I DOKUMENTACJI

a) wnioski o przyznanie stypendium: socjalnego, na wyżywienie, na zamieszkanie oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać do 10 października 2008 roku;
b) wnioski o stypendium za wyniki w nauce i o stypendium za wyniki w sporcie należy składać do 20 października 2008 r.,
c) wszystkie wnioski należy składać we właściwych sekretariatach wydziałów zajmujących się pomocą materialną. Wnioski o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie można składać w instytutach prowadzących tok studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan Wydziału. O miejscu składania wniosków o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie należy studentów poinformować poprzez ogłoszenie informacji na stronie internetowej wydziału.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych UJ stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe przyznawane są na semestr, a stypendia za wyniki w nauce lub sporcie na rok akademicki, z wyjątkiem przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa semestr. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na 10 miesięcy w danym roku akademickim.


Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r., w myśl art.184 ust. 4 – Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać: stypendium socjalne, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe oraz stypendium za wyniki w sporcie, na jednym z kierunków, według własnego wyboru, a stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w nauce na każdym ze studiowanych kierunków.
W myśl art. 184 ust. 5 ww. ustawy – Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 września 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1227 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2007 r. wynosiło 936 zł, a od 1 stycznia 2008 roku wynosi 1126 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz. U. 2007 r., nr 171, poz. 1209);
Jest to istotna informacja przy obliczaniu samodzielności finansowej studentów. Przypominam, że do weryfikacji samodzielności finansowej studenta wskazane kwoty brutto minimalnego wynagrodzenia za pracę traktować należy jako kwoty netto.
Najniższe wynagrodzenie asystenta wynosi 1740 zł. Zgodnie z art. 184 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym suma kwot otrzymywanych przez studenta z tytułu przyznania mu: stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego i stypendium za wyniki w nauce lub sporcie nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia asystenta tzn. niż 1566 zł.

Informacje organizacyjne

Studenci, którzy ubiegać się będą o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2008/2009, składają komplet dokumentów w celu ustalenia sytuacji materialnej za rok kalendarzowy 2007. W przypadku, gdy sytuacja materialna studenta w roku 2007 uległa zmianie, tzn. nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodów w rozumieniu art. 3 ust. 23 i 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. z późn. zm., obowiązują zaświadczenia wydane przez zakład pracy, w którym nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu. W przypadku utraty dochodu zaświadczenie takie powinno zawierać informację o miesięcznej wysokości dochodu netto z ostatniego pełnego miesiąca zatrudnienia, a w przypadku uzyskania dochodu z pierwszego pełnego miesiąca zatrudnienia Pozostałe zaświadczenia poświadczające dochód rodziny studenta wydają (w większości przypadków) właściwe dla miejsca zamieszkania rodziny studenta Urzędy Skarbowe. Dokumentacja złożona do wniosku o miejsce w domu studenckim może być uwzględniana przy składaniu wniosku o pomoc materialną na rok akademicki 2008/09, pod warunkiem, że dochody rodziny studenta nie uległy od tego czasu zmianie.


Koordynatorzy ds. pomocy materialnej powinni tę dokumentację skopiować, potwierdzić za zgodność z oryginałem i dołączyć do wniosku studenta o przyznanie pomocy materialnej na rok akad. 2008/09.
Kompletność dokumentacji, oraz poprawność obliczenia dochodu netto w rodzinie studenta powinny być sprawdzane w obecności wnioskodawcy. W przypadku niepełnej dokumentacji, należy studentowi wręczyć wezwanie o uzupełnienie brakujących dokumentów. W razie braku możliwości wręczenia wezwania osobiście, albo w przypadku braku możliwości sprawdzenia poprawności obliczenia dochodu, wezwanie należy wysłać na stały adres zameldowania studenta, albo na adres wskazany przez niego do korespondencji. Wezwanie przekazywane jest na piśmie, za potwierdzeniem odbioru, fakt wysłania wezwania powinien być odnotowany we wniosku studenta o pomoc materialną w miejscu: adnotacje, a jego kopia powinna zostać zarchiwizowana w aktach studenta. Student powinien dostarczyć brakujące dokumenty w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie, wniosek uznaje się za niekompletny i nie podlega on rozpatrzeniu.
Uprzejmie przypominam, że pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana studentom na semestr, a stypendia za wyniki w nauce i za wyniki w sporcie na rok akademicki, a nie na rok studiów. Podobnie średnia ocen jest obliczana za przedmioty zaliczane w ciągu całego roku akademickiego, a nie w ciągu roku studiów.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna