W sprawie szczegółowych zasad studiowaniaPobieranie 49.97 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar49.97 Kb.


U
Z poprawkami przyjętymi przez Radę Wydziału 21 września 2010 r.
chwała

Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

z dnia 22 czerwca 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad studiowania

na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego


Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 1 - 7, § 8 ust. 6 i 11, § 22 ust. 4, § 23b ust. 1 i ust. 2 pkt 2, § 30 ust. 5, § 34 ust. 2 oraz § 35 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, który stanowi załącznik do obwieszczenia nr 2 Rektora UW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr 142 Senatu UW z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2010 r. Nr 3B, poz. 70) Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego postanawia, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanym dalej „WGSR”.Studia równoległe, wznawianie studiów

§ 2

1. Za zgodą dziekana WGSR student WGSR może podjąć inne studia (na innym kierunku, innym wydziale lub innej uczelni) w trybie studiów równoległych. W takim wypadku jednostką macierzystą pozostaje WGSR (w szczególnym przypadku: pierwszy z kierunków WGSR, na którym student podjął studia).

2. Za zgodą dziekana WGSR student II roku studiów II stopnia na WGSR może podjąć studia równoległe na innej specjalności lub specjalizacji tego samego kierunku studiów, pod warunkiem zgody kierownika danej specjalności lub specjalizacji i po sprawdzeniu, że możliwa jest jednoczesna realizacja obydwu tych rodzajów studiów. Zajęcia wspólne na obydwu specjalnościach lub specjalizacjach realizowanych przez studenta są w takim przypadku zaliczone mu na poczet obydwu tych studiów. Z tytułu jednoczesnego odbywania studiów na dwóch specjalnościach lub specjalizacjach nie przysługują studentowi żadne ulgi w trakcie zaliczania poszczególnych przedmiotów lub etapów studiów. W odniesieniu do każdej z realizowanych specjalności lub specjalizacji student podlega przepisom określonym w § 16 ust. 2 Zasad.

§ 3

1. Osoba skreślona z listy studentów może ubiegać się o wznowienie studiów.

2. Osoba, która nie uzyskała absolutorium i ubiega się o wznowienie studiów, powinna złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem cyklu dydaktycznego, od którego chce wznowić studia, jeżeli cykl ten należy do roku akademickiego następującego po tym, w którym nastąpiło skreślenie lub w innym przypadku nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem cyklu dydaktycznego, od którego chce wznowić studia. Wznowienie studiów może nastąpić od drugiego lub trzeciego roku studiów. Decyzję w sprawie wznowienia studiów i o cyklu dydaktycznym, od którego to nastąpi, podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności: powody skreślenia oraz różnice programowe.

3. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona ze studiów, może ubiegać się o ich wznowienie na dzień egzaminu dyplomowego, jeżeli złoży pracę dyplomową w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty uzyskania absolutorium.

4. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona ze studiów i w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium nie złożyła pracy dyplomowej albo nie zdała egzaminu dyplomowego, może ubiegać się o wznowienie studiów na ostatnim roku studiów. Wniosek w tej sprawie powinien być złożony nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem cyklu dydaktycznego, od którego wnioskujący chce wznowić studia. Decyzję w sprawie wznowienia studiów i o cyklu dydaktycznym, od którego to nastąpi, podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności różnice programowe.

5. Jeżeli osoba wznawiająca studia została skreślona z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej i uzyskała absolutorium nie więcej niż 5 lat przed wznowieniem studiów, może w trakcie wyrównywania różnic programowych nie realizować przedmiotów spoza standardu danego kierunku studiów.

6. Wznowienie następuje na te same studia (ten sam kierunek oraz tę samą specjalność lub specjalizację), z których student uprzednio został skreślony. W uzasadnionym przypadku dziekan może podjąć decyzję o wznowieniu na innych studiach, z tym że prawo do wznowienia studiów stacjonarnych przysługuje wyłącznie byłemu studentowi studiów stacjonarnych.

Organizacja studiów

§ 4

Etapem studiów na WGSR jest rok akademicki, który składa się z dwóch cykli dydaktycznych (semestrów). Okresem rozliczeniowym na WGSR jest semestr.§ 5

1. Warunkiem koniecznym zaliczenia danego przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu w USOS. Student ma obowiązek zaliczenia na danym etapie studiów przedmiotów, na które jest zapisany.

2. Zasady zaliczania przedmiotu określa nauczyciel akademicki, znajdują się one w sylabusie oraz są podane na pierwszych zajęciach.

3. Student ma obowiązek usprawiedliwienia swej nieobecności na zajęciach przed prowadzącym te zajęcia. Jeżeli obecność na zajęciach jest jednym z warunków zaliczenia przedmiotu, nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech zajęciach w przypadku zajęć trwających cały semestr lub na dwóch zajęciach w przypadku zajęć trwających pół semestru może być podstawą do niezaliczenia tych zajęć (zasada ta jest podana w sylabusie przedmiotu).

4. Egzaminator może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu przed główną sesją egzaminacyjną. Studentowi, który uzyskał w tym terminie ocenę niedostateczną, przysługują jeszcze dwa terminy egzaminów.

5. Student nieobecny na egzaminie ma obowiązek przedstawienia egzaminatorowi lub złożenia do dziekanatu usprawiedliwienia swej nieobecności w ciągu siedmiu dni od daty egzaminu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą jednego terminu egzaminacyjnego.

6. Na WGSR maksymalna liczba egzaminów w danym etapie studiów wynosi dziewięć.

7. Praktyki (zawodowe) na studiach I stopnia na WGSR zalicza studentom pełnomocnik dziekana ds. praktyk zawodowych, zgodnie z Zasadami odbywania praktyk zawodowych na studiach pierwszego stopnia Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.§ 6

Student, który rozpoczął studia na WGSR przed rokiem akademickim 2010/2011 jest zobowiązany do rozliczenia każdego semestru, tj. złożenia w dziekanacie indeksu oraz karty egzaminacyjnej z wpisami zaliczeń i egzaminów z danego cyklu dydaktycznego, w ciągu siedmiu dni od ostatniego dnia egzaminacyjnej sesji poprawkowej tego semestru.§ 7

1. Zajęcia terenowe przewidziane programem studiów na WGSR mogą odbywać się w Warszawie lub jej okolicy, w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym w Murzynowie lub w innym miejscu, odpowiednim do przeprowadzenia danych zajęć. Jeżeli w trakcie zajęć wyjazdowych bazą noclegową jest Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie, studenci WGSR nie ponoszą kosztów zakwaterowania. W każdym innym przypadku studenci sami finansują swoje zakwaterowanie. Decyzja o miejscu danych zajęć terenowych w każdym roku akademickim jest podejmowana na początku zajęć tego roku akademickiego w uzgodnieniu z grupą studentów, którzy będą odbywać te zajęcia.

2. W trakcie każdych zajęć i prac terenowych (także związanych z realizacją pracy dyplomowej) studenci ponoszą koszty swojego dojazdu na teren zajęć oraz koszty wyżywienia.

3. Niezależnie od miejsca odbywania zajęć terenowych na studiach stacjonarnych, od studentów nie są pobierane żadne opłaty za usługi edukacyjne świadczone w trakcie tych zajęć.§ 8

Jeżeli student WGSR ma problemy zdrowotne, które mogą utrudnić lub utrudniają mu odbywanie i zaliczanie zajęć według przyjętych na Wydziale zasad, dziekan powinien w uzgodnieniu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych rozważyć potrzebę dostosowania formy odbywania i zaliczania tych zajęć do możliwości zdrowotnych studenta. W szczególności decyzja ta powinna zostać podjęta po odbyciu przez studenta specjalistycznych konsultacji medycznych sugerowanych przez BON.§ 9

1. Student WGSR, który odbywa także studia równoległe, może mieć wykłady specjalistyczne realizowane przez siebie na drugim kierunku studiów, drugim wydziale lub drugiej uczelni uznane za wykłady do wyboru spoza kierunku wymagane programem studiów na WGSR. W takim przypadku w suplemencie do dyplomu wymienia się te przedmioty z podaniem informacji, gdzie zostały one zrealizowane.

2. Jeżeli student WGSR odbywa w tym samym czasie studia na innym kierunku lub wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, może mieć lektoraty, zajęcia WF, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii oraz zajęcia z Podstaw ochrony własności intelektualnej uznane jako wymagane programem studiów na WGSR.

3. Jeżeli student WGSR odbywa w tym samym czasie studia na innym kierunku albo wydziale Uniwersytetu Warszawskiego lub na innej uczelni, wykłady specjalistyczne w tej drugiej jednostce w łącznym wymiarze 4 ECTS na studiach I stopnia i 2 ECTS na studiach II stopnia może mieć uznane za wykłady do wyboru spoza kierunku wymagane programem studiów na WGSR. W takim przypadku w suplemencie do dyplomu wymienia się te przedmioty z podaniem informacji, gdzie zostały one zrealizowane. Nie dotyczy to wykładów, które zostały już studentowi uznane w trakcie rozliczenia studiów poza WGSR.

4. Do programu studiów II stopnia można studentowi tych studiów na WGSR zaliczyć wykłady do wyboru (ogólnouniwersyteckie), które zrealizował on w czasie studiów I stopnia na Uniwersytecie Warszawskim, pod warunkiem, że nie były one włączone do jego rozliczenia studiów I stopnia.

5. Student studiów I stopnia uczestniczący w pracach badawczych z zakresu swojego kierunku studiów może mieć tę pracę uznaną za całość lub część praktyk wymaganych programem studiów na podstawie decyzji pełnomocnika dziekana ds. praktyk zawodowych. W przypadku studenta studiów II stopnia udział w pracach badawczych z zakresu kierunku studiów może być podstawą zaliczenia praktyk specjalizacyjnych lub innych zajęć wskazanych w danym przypadku za odpowiednie przez nauczyciela akademickiego kierującego tymi pracami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan w uzgodnieniu z kierownikiem danej specjalności lub specjalizacji.§ 10

1. W przypadku zajęć wybieranych przez studenta (przedmioty ogólnouniwersyteckie, lektoraty, zajęcia WF i inne) warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uprzednie zapisanie się na zajęcia z tego przedmiotu w USOS.

2. Student może skorzystać z prawa do rezygnacji z zaliczenia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1. Rezygnację taką należy złożyć dziekanowi nie później niż do ostatniego dnia zajęć w semestrze, podczas którego odbywają się zajęcia z tego przedmiotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy student przystąpił wcześniej do zaliczenia tego przedmiotu. W trakcie studiów studentowi studiów I stopnia oraz studentowi studiów II stopnia tylko raz przysługuje prawo do rezygnacji z zajęć, wynikającej z przyczyn od niego zależnych.

3. Jeżeli student korzysta z regulaminowego prawa do rezygnacji z przedmiotu nie później niż w pierwszej połowie danego semestru, w przypadku zajęć trwających cały semestr, może wnioskować o zarejestrowanie go na inne zajęcia tego samego typu, jeżeli wyrazi na to zgodę osoba prowadząca dane zajęcia. W późniejszym terminie nie jest możliwe dopisanie się do grupy studentów realizujących dane zajęcia. W przypadku zajęć trwających pół semestru analogiczne zmiany mogą być dokonywane nie później niż do połowy okresu odbywania tych zajęć.

4. Po rozpoczęciu zajęć danego semestru studenci nie mogą dokonywać zmian w zapisie do grup ćwiczeniowych, chyba że potrzeba zmiany wynika z ważnych powodów życiowych, które nie były znane w momencie zapisów na zajęcia. W takim przypadku wniosek wraz ze stosownym wyjaśnieniem sytuacji należy przedstawić dziekanowi najpóźniej w pierwszym miesiącu odbywania się danych zajęć.

§ 11

1. Student WGSR ma prawo uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na WGSR i stanowiących część programu innej specjalizacji, specjalności albo innego kierunku studiów, a także w zajęciach dodatkowych organizowanych przez WGSR. Student ma obowiązek rozliczyć się z ponadplanowych zajęć, na które się zapisał, według tych samych zasad, które obowiązują na zajęciach dla niego obowiązkowych. Zrealizowane przez studenta zajęcia ponadplanowe są wyszczególnione w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

2. Student chcący zapisać się na dane zajęcia ponadplanowe powinien nie później niż tydzień przed rozpoczęciem zajęć danego cyklu dydaktycznego złożyć w dziekanacie wniosek o zarejestrowanie na te zajęcia w USOS. W przypadku ćwiczeń decyzję o ew. dołączeniu studenta do danej grupy ćwiczeniowej lub utworzeniu nowej grupy, gdy liczba dodatkowych chętnych będzie odpowiednio duża, podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności możliwości organizacyjne WGSR oraz kolejność zgłoszeń.

3. Student powtarzający dany etap studiów może za zgodą dziekana realizować zajęcia ponadplanowe.

4. Uczestnictwo w zajęciach ponadplanowych odbywanych na WGSR nie zwalnia studenta z obowiązku zaliczania wykładów do wyboru (ogólnouniwersyteckich) zgodnie z jego planem studiów.

5. Limit zajęć ponadplanowych na WGSR, za które nie pobiera się opłat, wynosi dla każdego studenta 4 ECTS w każdym roku akademickim. Za uczestnictwo w zajęciach nieobjętych planem studiów i przekraczających ten limit począwszy od roku akademickiego 2011/2012 student jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat za usługi edukacyjne.§ 12

1. Student, który ukończył pierwszy rok studiów i który uzyskał średnią co najmniej 4,00, może ubiegać się o podjęcie indywidualnego toku studiów (ITS).

2. Opiekunem naukowym dla studenta studiującego według ITS może być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień naukowy doktora.

3. Student wraz z potencjalnym opiekunem ustala program nauczania i plan studiów tak, aby:

1) zapewnić zrealizowanie na WGSR całości programu studiów z wyjątkiem przedmiotów spoza standardu;

2) obciążenie studenta pracą nie było mniejsze od przyjętego w programie studiów danego kierunku WGSR.

4. Wniosek o ITS wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem proponowanego opiekuna naukowego składa się nie później niż miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego. Do wniosku dołącza się uzgodniony z proponowanym opiekunem projekt programu nauczania i planu studiów, który miałby być realizowany w ramach ITS.

5. Dziekan wyznacza opiekuna naukowego dla studenta studiującego według ITS oraz zatwierdza indywidualny program nauczania.§ 13

Część studiów student może odbyć na innej uczelni krajowej lub zagranicznej. Opiekunami studentów WGSR realizujących część programu na innej uczelni są osoby powołane przez dziekana w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu studentów.§ 14

1. W zajęciach przewidzianych tokiem studiów na WGSR i odbywanych w siedzibie WGSR mogą uczestniczyć wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, o ile pozwalają na to względy organizacyjne (liczebność grupy zajęciowej, względy bezpieczeństwa w przypadku zajęć laboratoryjnych).

2. Wniosek w sprawie dopuszczenia wybitnie zdolnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do wybranych zajęć na WGSR składa dyrektor szkoły ucznia, a decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan w uzgodnieniu z osobami prowadzącymi dane zajęcia.

3. W przypadku dopuszczenia ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez WGSR, zalicza on te zajęcia według tych samych zasad co studenci WGSR.§ 15

1. Zmiana formy studiów przez studenta może nastąpić na:

1) studia stacjonarne – w przypadku, gdy student studiów niestacjonarnych wnioskuje o taką zmianę, ukończył na studiach niestacjonarnych co najmniej I rok i uzyskał w ostatnim roku średnią ocen wyższą niż 4,00;

2) studia niestacjonarne – w przypadku, gdy student studiów stacjonarnych wnioskuje o taką zmianę i uzyskał wszystkie zaliczenia w dotychczasowych etapach studiów.

2. Wniosek o zmianę formy studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego.

3. Decyzję o zmianie formy studiów podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności:

1) liczebność grupy studentów, do której miałby dołączyć dany student. Na studiach I stopnia nie może być przekroczony limit miejsc na poszczególnych kierunkach, określony w zasadach rekrutacji. Na studiach II stopnia nie mogą być przekroczone możliwości organizacyjne poszczególnych jednostek dydaktycznych, określone przez ich kierowników;

2) średnią ocen poszczególnych wnioskujących, w sytuacji, gdy ich liczba jest większa niż liczba wolnych miejsc w grupie studentów, do której chcą oni dołączyć.

4. W przypadku zmiany formy studiów student uzupełnia różnice programowe w trybie i na zasadach określonych przez dziekana.

Zaliczanie etapu studiów

§ 16

1. Warunkiem zaliczenia etapu studiów jest spełnienie wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów tego etapu.

2. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem studiów danego etapu studiów, może ubiegać się o przyznanie warunkowego zaliczenia i wpis na kolejny etap studiów, jeżeli liczba przedmiotów niezaliczonych, a wymaganych w trakcie danego etapu studiów (roku) nie przekroczyła trzech, z zastrzeżeniem, że najwyżej dwa z tych przedmiotów są prowadzone przez WGSR, i jednocześnie uzyskał on co najmniej 45 pkt. ECTS.

3. Student, który już w pierwszym semestrze danego roku akademickiego nie spełnił wymagań w stopniu uniemożliwiającym po semestrze letnim warunkowe wpisanie go na kolejny etap studiów (rok), może ubiegać się o warunkowe przyjęcie na drugi semestr danego roku akademickiego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności możliwość sprostania przez studenta wymaganiom w kolejnym cyklu dydaktycznym bez zaliczenia przedmiotów z cyklu poprzedniego.

4. Student, który uzyskał warunkowy wpis na kolejny etap studiów i nie rozliczył określonego warunku, może ubiegać się o ponowny warunkowy wpis na następny etap studiów i powtórzenie w nim tego samego warunku, o ile łączna liczba niezaliczonych przez niego przedmiotów prowadzonych przez WGSR jest nie większa niż dwa, w tym najwyżej jeden warunek pozostaje z I roku studiów.

5. Wniosek o warunkowe zaliczenie etapu studiów i wpis na kolejny etap wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż siódmego dnia po zakończeniu egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego.

6. Decyzję o przyznaniu warunkowego zaliczenia i wpisaniu na kolejny etap studiów podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności postępy studenta w nauce oraz możliwość sprostania przez niego wymaganiom na wyższym etapie studiów bez zaliczenia powtarzanych przedmiotów.

§ 17

1. Student, który nie spełnił wszystkich wymagań przewidzianych planem danego etapu studiów (roku) i którego nie dotyczą zapisy zawarte w § 16 ust. 2 Zasad, może powtarzać rok (semestr). Dany etap studiów można powtarzać tylko raz.

2. Prawo powtarzania roku nie dotyczy studenta I roku, chyba że niespełnienie przez niego wymagań było spowodowane złym stanem zdrowia. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan w konsultacji z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

3. Wniosek o powtarzanie etapu studiów wraz z uzasadnieniem składa się nie później niż siódmego dnia po zakończeniu egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego.

4. Decyzję w sprawie powtarzania etapu studiów podejmuje dziekan, biorąc pod uwagę w szczególności postępy studenta w nauce oraz okoliczności, które przeszkodziły mu w uzyskaniu wszystkich zaliczeń.

Ukończenie studiów

§ 18

1. Praca dyplomowa (licencjacka, magisterska) powinna być sporządzona w sposób właściwy dla opracowań naukowych, musi być wykonana samodzielnie, spełniać formalne i merytoryczne kryteria właściwe dla danego kierunku i specjalności studiów, z uwzględnieniem poprawnej argumentacji, prawidłowego przedstawienia tezy i wniosków, czytelnej metodologii, rzetelności naukowej i poprawności językowej. Od autora pracy magisterskiej wymagany jest większy niż od autora pracy licencjackiej udział własnej pracy badawczej i większy zakres opanowanych metod badawczych.

2. Pracę dyplomową składa się w dziekanacie w formie drukowanej (w trzech egzemplarzach) oraz w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, zgodnie ze standardami określonymi odrębnymi postanowieniami.

3. Pracę dyplomową składa się nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

4. Dopuszcza się wspólne napisanie pracy dyplomowej przez studentów, pod warunkiem precyzyjnego określenia wkładu każdego ze współautorów.

§ 19

1. Podczas egzaminu licencjackiego zdającemu zadane są co najmniej trzy pytania, wybrane spośród zestawu zagadnień realizowanych w trakcie studiów I stopnia. Zestaw ten powinien być podany do wiadomości zainteresowanych nie później niż dwa miesiące przed początkiem egzaminów licencjackich w danym roku.

2. Podczas egzaminu magisterskiego zdającemu zadane są co najmniej trzy pytania z dziedziny wiedzy, w której się on specjalizował, w tym minimum jedno pytanie z zakresu pracy dyplomowej.

3. Ocenę końcową (wynik) egzaminu dyplomowego stanowi suma następujących części ocen, z zaokrąglonych do części setnych:

1) na studiach I stopnia: 0,70 średniej ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, 0,20 ostatecznej oceny pracy licencjackiej i 0,10 ostatecznego wyniku egzaminu licencjackiego;

2) na studiach II stopnia: 0,50 średniej ocen z egzaminów i ocen końcowych z przedmiotów niekończących się egzaminem, 0,40 ostatecznej oceny pracy magisterskiej i 0,10 ostatecznego wyniku egzaminu magisterskiego.

4. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji egzaminacyjnej.

Postanowienia końcowe

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r., z tym, że § 19 wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna