W wadowicachPobieranie 31.3 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar31.3 Kb.
PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR2

IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W WADOWICACH

,,TĘCZOWE WROTA”

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ,,TĘCZOWE WROTA”

dotyczący zaburzeń rozwoju

społeczno –emocjonalnego dzieci oraz zachowań agresywnych.
Już w przedszkolu obserwujemy narastające trudności z przeżywaniem emocji przez dzieci już przedszkolu i wynikające z tego problemy z zachowaniem się w grupie. Szczególnie niepokojące są przypadki dręczenia kolegów przez kolegów. Dlatego podejmujemy ogólnoprzedszkolne działania mające na celu doskonalenie relacji między dziećmi po to by:

 • Każdy czuł się w przedszkolu bezpieczny emocjonalnie;

 • Czuł się mile widziany, aby nie był „ofiarą” ani „agresorem”;

 • Rozpoznawał emocje własne i innych, mówił o nich;

 • Umiał z korzyścią dla siebie i innych przeżywać emocje;

 • Potrafił poprosić o pomoc w trudnych sytuacjach;


CELE PROGRAMU:


 • Promowanie zachowań alternatywnych do zachowań problemowych: tolerancji, zdrowego stylu życia, pozytywnych kontaktów z innymi, konstruktywnego radzenia sobie z problemami;

 • Wzmacnianie czynników chroniących, szczególnie: więzi emocjonalnej, zainteresowania nauką i własnym rozwojem, szanowania norm, wartości i autorytetów;

 • Ograniczenie czynników ryzyka, szczególnie: niedojrzałości emocjonalnej, problemów interpersonalnych;

ZADANIA PROGRAMU: • Analiza problemów środowiska przedszkolnego;

 • Wyrównywanie szans –opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce, organizowanie alternatywnego środowiska;

 • Integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi;

 • Rozwijanie dziecięcej aktywności własnej i sprawności fizycznej;

 • Propagowanie zdrowego stylu życia;

 • Kształtowanie umiejętności respektowania granic (reguł) w relacjach interpersonalnych;

 • Przeciwdziałanie przemocy;

 • Wypracowanie przez nauczycieli wspólnego modelu wymagań i postępowania wobec dzieci;

 • Pozyskanie współpracy rodziców w zakresie tworzenia i przestrzegania reguł zachowania dzieci w przedszkolu i w domu rodzinnym;

 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności nauczycieli i rodziców z zakresu: wpływu telewizji i gier komputerowych na rozwój emocjonalny oraz zjawiska agresji u dzieci, metod przeciwdziałania przemocy już w przedszkolu, zaburzeń i w rozwoju emocjonalnym i ich terapii, komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych więzi emocjonalnych;


ODBIORCY PROGRAMU
Program skierowany jest do dzieci, nauczycieli i rodziców,

uwzględniając wiek i poziom rozwoju dzieci.
ZADANIA DLA GRUP:
DYREKTORA:


 • Koordynowanie i monitorowanie programu.


WYCHOWAWCÓW:

 • Naprawianie zachowań problematycznych, chwalenie zachowań właściwych;

 • Ćwiczenie w grupie identyfikacji zachowań świadczących o dręczeniu (np. przezywanie, dokuczanie, szemranie, kłamstwa, obgadywanie izolacja z grupy, z zabawy, itp.), ćwiczenie właściwego zachowania, wypowiedzi związanych z dręczeniem.

 • Przypominanie wypracowanych w grupie reguł, praw i obowiązków dzieci i dyskutowanie o tym, dlaczego zasady są konieczne oraz co należy zrobić, mówić, gdy zasady są łamane.

 • Angażowanie rodziców w rozwiązywanie problemów ich dzieci.SPOSOBY EWALUACJI


 • Ewaluacja procesu: stałe monitorowanie realizacji programu, sprawozdanie z realizacji zadań programu;

 • Ewaluacja skuteczności:ankiety ewaluacyjne oceniające efektywność zajęć dla nauczycieli i rodziców;OCZEKIWANE EFEKTY


 • Ograniczanie zachowań agresywnych wśród dzieci;

 • Rozwój empatii i zachowań tolerancyjnych;

 • Poprawa wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi, nauczycielami – dziećmi, rodzicami – dziećmi;

 • Wzrost wiedzy rodziców i nauczycieli na temat: komunikacji interpersonalnej, budowania pozytywnych więzi emocjonalnych, zaburzeń rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i ich terapii oraz zjawiska przemocy i sposobów zapobiegania jej;


Zadania

Sposób realizacji


Budowanie poczucia bezpieczeństwa.


 • Zajęcia integracyjno- adaptacyjne;

 • Zapewnienie pomocy specjalistycznej i indywidualnej opieki wychowawczej dzieciom zaburzonym emocjonalne;

Wzmacnianie pozytywnych wzorców zachowań.


Zajęcia wychowawcze,, W krainie Grzeczności”

 • Wrzesień ,,Jakim kolorze jest szacunek?”

 • Październik ,,Odpowiedzialność”

 • Listopad ,,Troska”

 • Grudzień ,,Przyjaźń”

 • Styczeń ,,Współpraca”

 • Luty ,,Uczciwość”

 • Marzec ,,Odwaga”

 • Kwiecień ,,Niesienie pomocy”

 • Maj ,,Słowność”

 • Czerwiec ,,Zaufanie”

Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Zajęcia wychowawcze ,,Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą”


Pogłębianie wiedzy nauczycieli na temat zaburzeń emocjonalnych u dzieci (objawy, metody pracy) oraz budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych.

Różne formy doskonalenia- rady szkoleniowe, warsztaty itp.

Rozwijanie dziecięcej aktywności własnej i sprawności fizycznej.

 • Udział w konkursach plastycznych, literackich i recytatorskich;

 • Programy artystyczne;

 • Zajęcia czytelnicze;

 • Udział w zajęciach sportowych, gry i zabawy sportowe, zestawy ćwiczeń porannych, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zestawy zabaw ruchowych, zabawy z wykorzystaniem metody Karla Orfa i Rudolfa Labana, zajęcia rytmiczne, spacery i wycieczki;

Umiejętność organizowania czasu wolnego.

 • Zajęcia zintegrowane- temat dnia: ,,Jak spędzam czas wolny poza przedszkolem?”

 • Promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego: sport, turystka, rekreacja, prace plastyczne, itp.Pogłębianie wiedzy rodziców na temat skutków niekontrolowanego oglądania telewizji i korzystania z komputera przez dzieci.

 • Wystawa prac dziecięcych;

 • Zachęcenie rodziców do aktywnego spędzania czasu z dzieckiem i rozwijanie jego zainteresowań.

Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności w nauce.

 • Diagnoza przyczyn współpraca PPP i rodzicami;

 • Indywidualizacja procesu kształcenia;

 • Współpraca z rodzicami: zebrania, konsultacje, wskazówki do pracy z dzieckiem, udzielanie przez nauczycieli i pracowników PPP;
Promowanie alternatywnego środowiska.

Zachęcenie do udziału w zajęciach np. Ogniska pracy Pozaszkolnej, itp.

Pedagogizacja rodziców.

Opracowanie materiałów informacyjnych na temat,, Jak pomóc dziecku z trudnościami w nauce”

( klasyfikacja trudności, formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej, wskazówki do pracy z dzieckiem).
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna