Warszawa 2000 Publikację przygotowały Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Jaworznie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, WrocławiuPobieranie 1.84 Mb.
Strona1/28
Data06.05.2016
Rozmiar1.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
SYLLABUS
z języka angielskiego
2002 - 2005

WARSZAWA 2000Publikację przygotowały Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w Jaworznie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu.

Prace koordynowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.

ISBN 83-88564-44-7


SPIS TREŚCI

Wstęp...................................................................................................................... 5

 1. Podstawy prawne egzaminu................................................................................. 7

1. Akty prawne..................................................................................................... 7

2. Podstawa programowa..................................................................................... 7

3. Standardy wymagań egzaminacyjnych.......................................................... 10


 1. Matura 2002 w pytaniach uczniów.................................................................... 13

 2. Cele egzaminu maturalnego............................................................................... 19

 3. Struktura i forma egzaminu............................................................................... 21

1. Opis egzaminu wewnętrznego........................................................................ 25

2. Opis egzaminu zewnętrznego......................................................................... 29 1. Wymagania egzaminacyjne................................................................................ 33

1. Zakres treści.................................................................................................... 33

1.1. Katalog tematów

1.2. Zakres struktur gramatycznych: poziom podstawowy i rozszerzony


 1. Opis umiejętności szczegółowych...................................................................

2.1. Egzamin wewnętrzny: mówienie

2.2. Egzamin zewnętrzny: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedź pisemna, 1. Przykładowe zestawy na egzamin wewnętrzny i kryteria oceniania................

 1. Przykładowe zestawy na poziom podstawowy..................................................

 2. Propozycje tematów na poziom rozszerzony.....................................................

 3. Kryteria oceniania egzaminu wewnętrznego.....................................................

 1. Przykładowe arkusze na egzamin zewnętrzny, modele odpowiedzi oraz schematy oceniania................................................................................................

 1. Arkusz egzaminacyjny I....................................................................................

 2. Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza I.............................................

 3. Arkusz egzaminacyjny II...................................................................................

 4. Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza II............................................

 5. Arkusz egzaminacyjny III..................................................................................

 6. Kryteria oceniania arkusza III...........................................................................

 7. Arkusz egzaminacyjny IV.................................................................................

 8. Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza IV..........................................

 9. Arkusz egzaminacyjny V..................................................................................

 10. Model odpowiedzi i schemat oceniania arkusza V...........................................

 11. Arkusz egzaminacyjny VI.................................................................................

 12. Kryteria oceniania arkusza VI...........................................................................

 1. Informacje.............................................................................................................

Aneks - przykłady rozwiązań arkuszy egzaminacyjnych..................................

 • Arkusz III (poziom podstawowy i rozszerzony)................................................

 • Arkusz VI (poziom rozszerzony).......................................................................


WSTĘP

W 2002 roku maturzyści przystąpią po raz pierwszy do zewnętrznie organizowanego i przeprowadzanego egzaminu maturalnego. Wobec różnorodności programów szkolnych i podręczników nowa matura odwołuje się do tego, co wspólne w edukacji polskich uczniów i co zostało określone w Podstawie programowej kształcenia ogólnego, a ukonkretnione w  Standardach wymagań egzaminacyjnych opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Celem egzaminu maturalnego jest ocena poziomu wykształcenia ogólnego. Matura przeprowadzona według jednakowych, obowiązujących w całym kraju standardów, umożliwi zobiektywizowaną i porównywalną ocenę osiągnięć zdających. Ma szansę stać się egzaminem obiektywnym, rzetelnym i trafnym dającym wiarygodną informację maturzystom, ich rodzicom, szkołom, a także uczelniom i pracodawcom.

Wraz z ogłoszeniem w sierpniu 1998 roku przez Ministra Edukacji Narodowej decyzji o wprowadzeniu od maja 2002 roku systemu oceniania zewnętrznego, rozpoczęły się prace nad zasadami jego funkcjonowania i określeniem wymagań egzaminacyjnych. W lutym 2000 roku zostały ogłoszone Standardy wymagań egzaminacyjnych, a obecnie dociera do rąk Państwa informator, tradycyjnie zwany syllabusem, opisujący wymagania, formę egzaminu i zasady jego przeprowadzania. W zeszycie tym zamieszczono również przykładowe arkusze egzaminacyjne i arkusze rozwiązane przez uczniów klas czwartych przygotowujących się w tym roku do matury. Informatory zostały opracowane oddzielnie dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Aby ułatwić czytelnikom korzystanie z nich, nadano im taki sam układ.


Najważniejszym zadaniem informatora jest pomoc uczniom przygotowującym się do czekającego ich egzaminu maturalnego.
Egzamin maturalny, poczynając od 2002 roku będzie inny niż obecnie. Wynika to z konieczności dostosowania matury do potrzeb zmieniających się wymagań, stawianych przez rynek pracy i wyższe uczelnie absolwentom szkół średnich. Nowy egzamin maturalny będzie sprawdzać nie tylko to, co zdający umie, ale również jak potrafi pracować nad dostarczoną informacją, tekstem czy ilustracją. Przy lawinowo rosnącej wiedzy, coraz istotniejsza staje się umiejętność jej wykorzystania, przetworzenia, wyciągnięcia właściwych wniosków, przeprowadzenie porównań, sporządzenie syntezy czy analizy posiadanych danych, a nie tylko jej pamięciowe opanowanie i odtworzenie w odpowiednim porządku, dlatego też zmienia się forma wszystkich egzaminów. Z żadnego przedmiotu nie będzie kilkugodzinnego wypracowania. Zostaną one zastąpione krótszymi formami, sprawdzającymi różne elementy wiedzy i umiejętności w czasie zbliżonym do dotychczas stosowanego.

Nie tylko forma egzaminu została zmieniona. Istotną nowością jest wprowadzenie obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Przedmiotów, które są niezbędne w komunikacji we współczesnym świecie. Pierwszym jest język ojczysty, którego bardzo dobra znajomość będzie jeszcze istotniejsza niż obecnie, wraz z wejściem do wspólnoty europejskiej,. Następnym przedmiotem obowiązkowym będzie język obcy nowożytny, bez znajomości którego funkcjonowanie we współczesnym świecie staje się coraz bardziej utrudnione. Trzecim obowiązkowym przedmiotem jest matematyka, uniwersalny język, bez któregoznajomości nie sposób poruszać się w życiu codziennym - w banku, w sklepie, pisząc zeznanie podatkowe czy obliczając odpisy na ubezpieczenie.

Inną nowością będzie wprowadzenie dwóch poziomów egzaminów obowiązkowych. Każdy ze zdających musi zdać wymienione trzy przedmioty na poziomie podstawowym. Kto jest szczególnie zainteresowany danym przedmiotem, lub opanował komunikację językową w stopniu wyższym, będzie mógł zdawać egzamin z przedmiotów obowiązkowych na poziomie rozszerzonym i zostanie to odnotowane na świadectwie maturalnym.

Oprócz przedmiotów obowiązkowych, każdy zdający będzie musiał zdać egzamin z wybranego przedmiotu. Jeżeli zdecyduje się zdawać więcej niż jeden przedmiot wybrany też będzie to możliwe.

Następną nowością będzie zmiana kolejności i sposobu zdawania egzaminu. Jako pierwsze będą zdawane egzaminy ustne, wyłącznie z języka ojczystego i języków obcych nowożytnych. Dopiero w drugiej kolejności będą zdawane egzaminy pisemne, zarówno z języków, jak i z pozostałych przedmiotów, z których egzaminów ustnych już się nie przewiduje.

Ostatnią zmianą, chyba najważniejszą, jest wprowadzenie jasnego opisu wymagań i jednolitych kryteriów oceniania prac maturalnych wszystkich zdających w całym kraju. Pozwoli to uczniom na lepsze przygotowanie się do egzaminu, a egzaminatorom na zobiektywizowanie stawianych ocen. W konsekwencji umożliwi to wyższym uczelniom rozważenie rezygnacji z powtarzania egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz wykorzystania wyników egzaminów maturalnych jako podstawy do rekrutacji kandydatów na wyższe uczelnie. Oczywiście, będzie to narzucało konieczność wyboru na maturze takich przedmiotów, jakie wskaże uczelnia lub wydział, na który będą chcieli kandydować. Mamy nadzieję, że syllabus, który obecnie otrzymują Państwo spełni wszystkie pokładane w nim nadzieje i przyczyni się do zdania przez wszystkich egzaminu maturalnego.
Życzymy powodzenia!

I. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU
1. AKTY PRAWNE
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

(DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz Nr 12, poz. 136).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (DzU z 1999 r. Nr 14, poz. 129).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (DzU z 2000 r. Nr 6, poz. 72).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU z 2000 r. Nr 17, poz. 215).

 • Warunki zdawania egzaminu maturalnego dla młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych zostaną określone przez Ministra Edukacji Narodowej odrębnymi przepisami.

2. PODSTAWA PROGRAMOWACele edukacyjne


 1. Osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego w miarę sprawną
  komunikację językową we wszystkich sytuacjach życia codziennego.

 2. Lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego w celu
  interpretowania opisanych wydarzeń kulturowych w porównaniu z własną kulturą.

 3. Umiejętność właściwego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
  z cudzoziemcami dzięki świadomości istnienia różnic kulturowych.


Zadania szkoły


 1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
  językowe, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą
  indywidualnych umiejętności lingwistycznych.

 2. Zapewnienie w miarę możliwości dostępu do stosowanych materiałów
  autentycznych.
 1. Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym między innymi przez
  wymianę ze szkołami w innych krajach lub uczestnictwo w programach
  międzynarodowych.

 2. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka
  obcego.

 3. Zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako narzędzia przy
  wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych.

 4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych
  kultur.

 5. Pogłębianie poczucia własnej tożsamości kulturowej u ucznia.


Treści


 1. Dalsze rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia.

 2. Dalsze rozwijanie sprawności czytania i pisania.

 3. Poszerzenie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się
  językiem obcym w sytuacjach życia codziennego.

 4. Opanowanie bardziej rozwiniętych struktur gramatycznych stosowanych do
  wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości.

 5. Wzbogacenie słownictwa dotyczącego życia codziennego, ze szczególnym
  uwzględnieniem realiów kraju ojczystego oraz kraju/obszaru języka docelowego
  w oparciu o autentyczne materiały językowe.

 6. Rozszerzenie komponentu kulturowo-cywilizacyjnego, z ukierunkowaniem na styl
  życia i zachowania w kraju języka docelowego.

 7. Rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu języka.

 8. Korzystanie z technik kompensacyjnych.

 9. Rozwój indywidualnych strategii uczenia się.


Osiągnięcia


 1. Sprawność rozumienia ze słuchu:

 • rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi
  rodzimych użytkowników języka;

 • rozumienie sensu prostych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru
  (np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu);

 • rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których
  znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu.

 1. Sprawność mówienia:

 • formułowanie krótkich, płynnych i spójnych wypowiedzi na określone tematy
  z życia codziennego lub prostych wydarzeń kulturowych, z zastosowaniem form
  gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przeszłości
  i przyszłości;

 • wykorzystanie znajomości fonetyki w stopniu zapewniającym zrozumiałość
  wypowiedzi dla rodzimego użytkownika języka;

 • inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w zakresie tematyki życia
  codziennego;

 • wyrażanie własnych opinii oraz relacjonowanie wypowiedzi innych osób;

 • właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy. 1. Sprawność czytania:

 • rozumienie dłuższych i bardziej złożonych tekstów;

 • rozumienie prostego tekstu narracyjnego;

 • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe;

 • rozumienie ogólnego sensu obszerniejszego tekstu przy pobieżnym czytaniu;

 • wyszukiwanie żądanej informacji lub szczegółu z częściowo nie zrozumianego
  tekstu;

 • czytanie ze zrozumieniem prostych materiałów autentycznych dla uzyskania
  informacji i zinterpretowania różnic kulturowych.

 1. Sprawność pisania:

 • formułowanie w miarę zróżnicowanej pod względem morfosyntaktycznym
  i leksykalnym wypowiedzi pisemnej na temat życia codziennego lub prostych
  wydarzeń kulturowych;

 • sformułowanie i zapisanie własnego oraz otrzymanego komunikatu;

 • napisanie krótkiego listu;

 • sporządzenie prostej i spójnej notatki z czyjejś wypowiedzi;

 • prawidłowe stosowanie zasad ortografii i podstaw interpunkcji.

 1. Inne umiejętności:

 • klasyfikowanie faktów i informacji, selekcjonowanie informacji;

 • korzystanie ze słownika jedno- i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji.


3. STANDARDY WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

Egzamin maturalny sprawdza wiadomości i umiejętności pozwalające zdającemu:


1. Wykazać się znajomością:

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
 1. prostych środków językowych, umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym
  i leksykalnym,

 2. rutynowych zachowań językowych w sytuacjach życia codziennego,

 3. zasad konstruowania różnych form prostych wypowiedzi, 1. podstawowych realiów socjokulturowych danego obszaru językowego. 1. różnorodnych środków językowych, umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym
  i leksykalnym,

 1. rutynowych zachowań językowych
  w szerokim kontekście sytuacyjnym,

 2. zasad konstruowania różnych form wypowiedzi i zastosowania odpowiednich środków stylistycznych dla osiągnięcia danego celu komunikacyjnego,

 3. różnych realiów socjokulturowych danego obszaru językowego z elementami np. tradycji i zwyczajów, literatury.

2. Stosować posiadaną wiedzę w celu:

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
 1. zrozumienia ogólnego sensu i głównych punktów prostego tekstu autentycznego czytanego lub słuchanego,


 1. wyszukania w prostym autentycznym tekście czytanym szczegółowych informacji, 1. posługiwania się podstawowymi strukturami leksykalno-gramatycznymi, pozwalającymi na osiągnięcie wskazanych celów komunikacyjnych,

 2. nadania właściwej formy budowanej przez siebie wypowiedzi.
 1. zrozumienia ogólnego sensu i głównych punktów autentycznego tekstu, zawierającego słownictwo lub struktury gramatyczne na poziomie zaawansowanym, rozróżniania poszczególnych jego części i rozpoznawania związków między nimi,

 1. wyszukania szczegółowych informacji
  w autentycznym tekście zawierającym słownictwo lub struktury gramatyczne
  na poziomie zaawansowanym,


 1. posługiwania się zróżnicowanymi strukturami leksykalno-gramatycznymi, pozwalającymi na osiągnięcie wskazanych celów komunikacyjnych,

 2. nadania właściwej formy budowanej przez siebie wypowiedzi z uwzględnieniem rejestru językowego, stylu formalnego i nieformalnego.


3. Wykorzystując posiadaną wiedzę, wykazać się umiejętnością:

Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony

a) przedstawienia ogólnych i szczegółowych informacji zawartych w prostym autentycznym tekście przeczytanym oraz ogólnych informacji zawartych w prostym autentycznym tekście usłyszanym, 1. prowadzenia rozmowy z zastosowaniem prostych środków językowych odpowiednio
  do funkcji komunikacyjnych,

c) budowania spójnych wypowiedzi
z zastosowaniem odpowiednich form językowych.

a) przedstawienia ogólnych i szczegółowych informacji i intencji zawartych


w autentycznym tekście przeczytanym
lub usłyszanym, 1. prowadzenia rozmowy z zastosowaniem zróżnicowanych środków językowych odpowiednio do funkcji komunikacyjnych,

 2. budowania spójnych wypowiedzi z zastosowaniem odpowiednich
  i różnorodnych form językowych,

 3. analizowania i przetwarzania dostarczonych informacji stosownie do celu komunikacyjnego (np.: zmiana formy ustnej na pisemną, stylu formalnego
  na nieformalny itp.). 1. Wykazać się umiejętnością wykorzystania własnych doświadczeń i przeżyć w różnych zadaniach komunikacyjnych, a w szczególności do:Poziom podstawowy
Poziom rozszerzony
 1. formułowania i uzasadniania własnych opinii,

b) prowadzenia prostych negocjacji


w sytuacjach życia codziennego.
 1. formułowania, uzasadniania i obrony własnych opinii,

b) prowadzenia prostych negocjacji
w sytuacjach życia codziennego,

c) wykorzystania wiedzy o krajach danego obszaru językowego oraz o kraju ojczystym w sytuacjach komunikacyjnych,d) wykorzystania tekstu lub swoich doświadczeń do tworzenia spójnej
i uargumentowanej wypowiedzi.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna