Warszawa, 9 listopada 2006 rPobieranie 19.14 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar19.14 Kb.

Druk nr 1083
Warszawa, 9 listopada 2006 r.

SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V kadencja


Lista kandydatów na sędziów

Trybunału Konstytucyjnego


1. Stanisław Biernat - urodził się 2 sierpnia 1949 r. w Tarnowie. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1995 r. otrzymał tytuł profesorski, a od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównymi dziedzinami jego badań są prawo publiczne (prawo administracyjne, publiczne prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne), a także prawo europejskie. Jest autorem stu kilkudziesięciu prac naukowych, w tym kilku książek. Od 2004 r. jest członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Od 1971 r. jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1995 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, której jest twórcą. W latach 1991-2004 prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Natomiast w latach 1989-1992 oraz 1998-2001 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Od 2001 r. jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, początkowo w Ośrodku Zamiejscowym NSA w Krakowie, a od 2005 r. w NSA w Warszawie. Od 2005 r. jest naczelnikiem Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest członkiem międzynarodowych organizacji naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego, administracyjnego i europejskiego, m.in. European Constitutional Law Network, European Group of Public Law i Socieras Iuris Publici Europeaei. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich, a także Societas Humboldtiana Polonorum.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Cezary Grabarczyk

2. Zbigniew Cieślak - urodził się 11 lutego 1954 r. w Warszawie. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1982 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1992 r. otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1993 r. mianowany został na stanowisko profesora na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1979 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1993 r. prowadzi także zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa Akademii Teologii Katolickiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W latach 1994-1998 pełnił funkcję Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, a od 2002 r. do chwili obecnej jest prorektorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pełnił wiele funkcji publicznych, m.in. dyrektora Biura Komisji Sejmowych w latach 1991-1992 oraz sekretarza Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w latach 1992-1993.
W latach 1997-1998 sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, był także m. in. członkiem Zespołu Negocjacyjnego w sprawie Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, członkiem Międzynarodowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Pełnomocnikiem Rządu ds. Współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Rady Ekumenicznej, członkiem Rządowej Komisji Konkordatowej oraz arbitrem w Trybunale Arbitrażowym przy PKOL. W latach 1999-2001 uczestniczył w pracach Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, a w latach 2000-2001 był Przewodniczącym Rady Telekomunikacji oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Poczty Polskiej. W 2006 r. powołany na przewodniczącego Rady Służby Cywilnej przez Prezesa Rady Ministrów. Specjalizuje się w prawie administracyjnym. Jego główne kierunki zainteresowań to teoria prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz nauka administracji. W trakcie pracy zawodowej
i działalności akademickiej zajmował się praktycznymi i teoretycznymi zagadnieniami stanowienia prawa oraz jego zastosowania. Jest współautorem trzech podręczników akademickich z prawa administracyjnego.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Krzysztof Tchórzewski

3. Jerzy Marcin Majewski - urodził się 11 kwietnia 1953 r. w Częstochowie.
W 1975 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po zakończeniu studiów podjął pracę jako asystent w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa UAM. Zajmował się tam teorią norm prawnych, zasadami interpretacji przepisów i wykładni norm prawnych.
W międzyczasie odbył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem sędziowskim oraz aplikację radcowską uzyskując uprawnienia radcy prawnego. W 1981 r. odszedł z uniwersytetu i w 1982 r. rozpoczął aplikację adwokacką, którą zakończył egzaminem w 1985 r. W 1987 r. rozpoczął prywatną praktykę adwokacką w założonej przez siebie kancelarii adwokackiej, którą prowadzi do chwili obecnej. W 1987 r. był współzałożycielem i wiceprezydentem Wielkopolskiego Towarzystwa Gospodarczego. W latach 1989-2001 był pierwszym Prezydentem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
w Poznaniu. W 1993 r. utworzył Sąd Arbitrażowy przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i do roku 2005 był jego Prezesem. W 1990 r. był wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej. W wyborach 1989 r. był członkiem sztabu wyborczego Komitetu Obywatelskiego. W latach 1998-2004 był komplementariuszem firmy „Marcin Majewski & Partnerzy”. Od 2006 jest członkiem Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Poznaniu.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin, Klubu Parlamentarnego Ruch Ludowo-Narodowy, Klubu Parlamentarnego Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Waldemar Nowakowski

4. Andrzej Rzepliński - urodził się 26 listopada 1949 r. w Ciechanowie. Studia wyższe odbył w latach 1967–1971 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia doktoranckie z zakresu kryminologii
w Instytucie Nauk Prawnych PAN. W 1990 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1971 r. rozpoczął pracę zawodową pracując kolejno
w Prokuraturze Powiatowej w Garwolinie, w Polskiej Akademii Nauk, a od 1975 r jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, zdobywając kolejne stanowiska, stopnie i tytuły naukowe. Od 1990 r. jest kierownikiem Zakładu (od 2002 r. Katedry) Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, a od 1991 r. kieruje także Ośrodkiem Badań Praw Człowieka na tym Wydziale. Jest autorem lub współautorem książek, artykułów i prac naukowych, które opublikował w kraju i za granicą. Odbył również naukowe staże zagraniczne w Montrealu, Rzymie i Florencji. W 1992 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W latach 1992-1993 przygotował wraz z trzema innymi autorami projekt konstytucji RP. W Sejmie I i II kadencji pełnił funkcje reprezentanta Prezydenta RP w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Pełni też funkcje doradcze, eksperckie i społeczne. W wielu stowarzyszeniach i fundacjach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, sprawował lub sprawuje funkcje kierownicze. Od 1989 r. jest członkiem Komitetu Helsińskiego w Polsce. Za pracę naukową i dydaktyczną otrzymał nagrody rektora UW oraz nagrodę zespołową rektora SGH. W 1997 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. postanowieniem Prezydenta RP został mu nadany tytuł profesora nauk prawnych. Andrzej Rzepliński zna biegle język angielski
i rosyjski.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Cezary Grabarczyk

5. Bogdan Witold Szlachta - urodził się 26 lipca 1959 r. we Frysztaku (woj. Podkarpackie). W 1984 r. ukończył studia prawnicze, a w 1986 r. studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2001 r. stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2006 roku postanowieniem Prezydenta RP jest profesorem nauk humanistycznych. W 1986 roku ukończył aplikację sądową. Od 1988 r. prowadzi działalność dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 1995 r. jest członkiem Rady Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie. W latach 1997- 2003 był adiunktem w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 2005 r. jest Prodziekanem ds. ogólnych Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jest autorem sześciu monografii oraz licznych publikacji naukowych. W swojej działalności akademickiej odbył stypendia badawcze w Wielkiej Brytanii na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz na Uniwersytecie Walijskim w Aberystwyth. W latach 1990-1991 prowadził cykle wykładów na Uniwersytecie Wileńskim, a w latach 1997-2003 w Instytucie Tertio Millenio. W roku 1995 prowadził wykłady poświęcone relacjom między Kościołem i państwem w historii myśli politycznej dla Radia Watykańskiego. W latach 1984-1985 pracował jako sekretarz dla Wydziału
II Karnego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.
W latach 1984- 1986 był aplikantem sądowym. W latach 1985-1986 był pośrednikiem ubezpieczeniowym w Państwowym Zakładzie Ubezpieczeń w Krakowie. Od roku 2000 jest przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego serii „Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej”. W latach 2001-2003 był dyrektorem Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu oraz redaktorem naczelnym „Biuletynu Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu”. Od 2003 roku jest redaktorem naczelnym „Politei. Pisma Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych UJ”. Od 2006 r. jest Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polskie Regionalna Rozgłośnia w Krakowie - „Radio Kraków” S.A.
z siedzibą w Krakowie. W 2005 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość

Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Krzysztof Tchórzewski

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna