Warszawa, dnia 29. 05. 2013r. Szanowny Pan Poseł na Sejm rpPobieranie 24.35 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar24.35 Kb.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

K
rajowa Komisja Rewizyjna w Warszawie


ul. Bobrowiecka 1

00-728 Warszawa


Warszawa, dnia 29.05.2013r.

Szanowny Pan Poseł na Sejm RP

Bartosz Kownacki

Przewodniczący Podkomisji Nadzwyczajnej

ds. rozpatrzenia projektów

ustaw o ogrodach działkowych

Warszawa

Szanowny Panie Pośle!

Społecznie wykonujący swoje mandaty członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców zwracają się do Pana Posła z gorącą prośbą i apelem o podjęcie zdecydowanych działań celem szybkiego uchwalenia nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Posiadając statutowe upoważnienie do reprezentowania Komisji Rewizyjnych działających we wszystkich Rodzinnych Ogrodach Działkowych zlokalizowanych w 26 Okręgach wyrażamy przekonanie, że zapisy Obywatelskiego projektu ustawy staną się wiodącymi w pracy kierowanej przez Pana Nadzwyczajnej Podkomisji.

Wśród zgłoszonych projektów ustaw, nie tylko naszym zdaniem, wyłącznie obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych zawiera fundamentalne gwarancje prawne zabezpieczające słuszne interesy miliona członków i ich rodzin użytkujących od dziesięcioleci działki w ogrodach zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców.

Projekty ustaw zgłoszone przez posłów zwłaszcza Platformy Obywatelskiej są dziwnie zbieżne z grupami interesów i układem politycznym, które od wielu lat dążą do zniesienia naszych praw działkowców, naszych Ogrodów i naszego narodowego Związku w celu uzyskania bezproblemowego dostępu do obecnie użytkowanych przez ogrody terenów, a w dalszej konsekwencji do ich likwidacji.

W odczuciu członków naszego Związku, wyrażanego w wielu listach i stanowiskach kierowanych do przedstawicieli szeroko pojętej władzy publicznej, projekt ustawy zgłoszony przez PO wpisuje się w przysłowiową krucjatę przeciwko obecnemu modelowi funkcjonowania ogrodnictwa działkowego.

Pod płaszczykiem dbania ponoć o prawa działkowców posłowie PO i SP zdecydowali się podjąć niezrozumiałą walkę z polskimi Obywatelami, których jedyną winą jest bycie z własnej woli członkami Polskiego Związku Działkowców. Najwidoczniej zapomnieli, że Konstytucja RP gwarantuje w art. 58.1 „Każdemu zapewnia się wolność zrzeszania się” a w art. 32.1 stwierdza się, że „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”.
Szanowny Panie Pośle!
Polscy działkowcy posiadają bogate doświadczenie życiowe, każące bronić wielopokoleniowego dorobku i trudu, który doprowadził do istnienia obecnego kształtu społecznego ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Działkowcy wiedzą ile wysiłku i finansowych nakładów poniesiono organizując ogrody działkowe by przekazane niegdyś w użytkowanie bagna, wysypiska, gruzowiska czy zwyczajnie rzecz nazywając nieużytki przez nikogo niechciane, doprowadzić do dzisiejszego stanu i przekształcić je w zielone płuca naszych wysoko zurbanizowanych miast.

Trwającymi od wielu lat atakami na nas działkowców, na nasze działki w naszych Ogrodach i nasz Polski Związek Działkowców chce się ten cały wysiłek obrócić wniwecz, chce się go unicestwić.

Zwłaszcza projekt ustawy autorstwa posła Huskowskiego jawnie zmierza do ostatecznego rozprawienia się z prawami miliona polskich rodzin i podważenia całego systemu stanowiącego oparcie dla istnienia i rozwoju prawie pięciu tysięcy Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Proponowanie likwidacji Polskiego Związku Działkowców wraz z zagrabieniem posiadanych środków finansowych przypomina czasy rodem z minionej epoki, ale oznacza także jakże niską świadomość prawną i brak elementarnej wiedzy, którą można uzyskać czytając zapisy Ustawy Zasadniczej.

Do walki ze społecznością działkową Platforma Obywatelska używa metod nielicujących z demokratycznym państwem prawa, podpierając się ponoć żądaniem Trybunału Konstytucyjnego.

Takie postępowanie posłów PO bardziej przypomina minioną epokę, kiedy zwalczano wszelkie oznaki samorządności i samodzielności.

Nikomu, a zwłaszcza posłom na Sejm RP nie wolno wykorzystywać konstytucyjnych mechanizmów wyłącznie w interesie zamożnych członków polskiego społeczeństwa i jednocześnie zapominać, że unicestwienie ruchu ogrodnictwa działkowego godzi w najuboższych ekonomicznie Obywateli.

Politycy i rządzący muszą mieć tego świadomość!
Szanowny Panie Pośle!
Obywatelski projekt ustawy wsparty podpisami ponad 924 tysięcy członków polskiego społeczeństwa wbrew temu, co twierdzą posłowie Platformy Obywatelskiej z posłem Huskowskim na czele jest wolny od zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny rozwiązań, gwarantując jednocześnie polskim obywatelom konstytucyjne poszanowanie prawa nabytych. To ten projekt ustawy realizuje konstytucyjnie chronione prawo własności i prawo swobodnego wyboru przynależności do każdej organizacji prowadzącej ogrody działkowe.

W szeroko wyrażanej ocenie działkowców to właśnie obywatelski projekt ustawy jest takim aktem prawnym zabezpieczającym nasze prawa i równocześnie niepowodującym żadnych negatywnych skutków finansowych dla Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Wbrew temu, co twierdzą nasi przeciwnicy, nasze ogrody nie są tylko i wyłącznie skupiskiem indywidualnych działek, ale dobrze zorganizowaną całością pełniącą istotne funkcje społeczne, rekreacyjne, integracyjne, zdrowotne i ekologiczne.

Posiadają zwłaszcza dla środowiska miejskiego udowodniony naukowo pozytywny wpływ na naturalne otoczenie człowieka i rewitalizację zdegradowanych terenów poprzednio nam przekazanych w użytkowanie.

Jesteśmy przekonani, że polscy działkowcy za swą wieloletnią aktywność w budowaniu obywatelskiego społeczeństwa w pełni zasługują na udzielenie poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy, bowiem działamy z pożytkiem dla całego społeczeństwa, naszych miast i Państwa Polskiego.

Uważamy, że wśród polskich parlamentarzystów zdecydowaną większość stanowią posłowie, dla których nasz los i los przyszłych pokoleń użytkowników działek nie jest obojętny i to nie tylko w okresie każdej kampanii wyborczej.
Szanowny Panie Pośle!
W dniu 17 kwietnia 2013 roku pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Bartłomiej Pech zwracając się do Wysokiej Izby stwierdził „Środowisko polskich działkowców oraz społeczności lokalne oczekują na wprowadzenie kompleksowej regulacji, która zapewni milionowi działkowców stabilizację prawną i jednoznacznie określi status rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury miejskiej. Projekt przyczyni się do rozwoju ogrodnictwa działkowego, co wpłynie pozytywnie na sytuację tych członków społeczeństwa, którzy najbardziej potrzebują wsparcia – emerytów, rencistów, bezrobotnych oraz młodych rodzin z dziećmi. Z ich punktu widzenia niezmiernie istotny jest nie tylko model proponowanych zmian ale i sposób ich wprowadzania. Projekt gwarantuje płynne przejście od dotychczasowego stanu – zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny – do nowego, zgodnego ze standardami zakreślonymi w orzeczeniu. Gwarantuje działkowcom, że sami podejmą decyzję, co do formy organizacyjnej ogrodów, a nie zostanie im ona narzucona w drodze arbitralnej decyzji ustawodawcy. Wreszcie projekt gwarantuje, że przy okazji wykonywania orzeczenia Trybunału, prawa indywidualnych działkowców nie tylko nie zostaną ograniczone, czy też wręcz wygaszone, jak proponują niektórzy, ale umocnione, czego oczekiwał Trybunał”.

Będąc zatem, jednymi z wielu, suwerenami wybieralnej władzy publicznej oczekujemy, że kierowana Przez Pana Posła nadzwyczajna podkomisja podejmie oczekiwaną przez działkowców decyzję, która pozwoli na dalsze trwanie naszej społecznej organizacji, którą sami członkowie powołali i która nam dobrze służy oraz na dalsze istnienie naszych Ogrodów, które istnieją dzięki naszym i Związku środkom finansowym.

Niniejsze stanowisko w obronie Obywatelskiego projektu ustawy zgłoszonego przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przesyłamy także do członków Podkomisji Nadzwyczajnej, posłów na Sejm RP: Wojciech Zubowski, Grzegorz Schreiber, Stefan Strzałkowski, Andrzej Kania, Marek Łapiński, Halina Rozpondek, Katarzyna Matusik-Lipiec, Adam Żyliński, Tomasz Smolarz, Krystyna Sibińska, Piotr Zgorzelski, Dariusz Cezar Dziadzio, Zbyszek Zaborowski i Jarosław Żaczek.,

oraz przekazujemy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

- Członków Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców,

- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Z wyrazami szacunku

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców
Przewodnicząca Maria Fojt
Z-ca Przewodniczącej Bogusław Dąbrowski
Z-ca Przewodniczącej Henryk Tomaszewski
Sekretarz Agnieszka Biesiekirska

Członkowie: Stanisław Burzyński, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka, Eugeniusz Lubosch, Alicja Paterek, Dorota Zerba, Roman Żurkowski.
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna