Warunki agroprzyrodniczePobieranie 27.82 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar27.82 Kb.

Strategia Rozwoju Gminy Lesznowola do 2020 roku8. ROLNICTWO


  1. WARUNKI AGROPRZYRODNICZE

Cechy agroklimatu korzystne i średniokorzystne dla rozwoju rolnictwa:
 • Długa i ciepła jesień oraz chłodniejsze lato sprzyjają plonowaniu roślin trawiastych, motylkowych, krzyżowych, krzewów jagodowych,

 • Wydłużona jesień i łagodna zima oraz opóźniona i chłodna wiosna wymuszają uprawę roślin ozimych.

Cechy agroklimatu mało korzystne dla rozwoju rolnictwa:Gmina Lesznowola posiada wyjątkowo korzystne położenie w obszarze oddziaływania aglomeracji warszawskiej i jej obszaru metropolitalnego, ma charakter rolniczy. Strukturę obszarową należy uznać za niekorzystną, gdyż dominują w niej gospodarstwa o małej powierzchni. Stabilna sytuacja w zakresie wielkości gospodarstw wynika z koniunktury w rolnictwie. Nie odnotowano procesu powiększania wielkości gospodarstw, ani poprzez kompensację gruntów, ani wykup. Wolne jest tempo zmniejszania się ilości gospodarstw o powierzchni 1-5 ha.

Możliwości działania władz lokalnych na rzecz zmiany tej sytuacji są ograniczone, gdyż rozwojem rolnictwa kierują prawa rynkowe i rozwiązania na szczeblu rządowym.

Na gruntach rolniczych występują następujące rodzaje zasiewów:

(średni plon w ha w dt)


 • pszenica ozima – 42

 • pszenica jara – 38

 • żyto – 30

 • owies – 32

 • ziemniaki - 240

 • burak ćwikłowy – 280

 • kapusta – 600

 • marchew – 320

 • pory – 480.

Wśród kierunków produkcji dominują: produkcja zbożowa, warzywna, sadownicza i roślin okopowych. Produkcja zwierzęca stanowi marginalną część działalności rolniczej.


Warunki klimatyczne

Klimat regionu jest znacznie zróżnicowany. Temperatura powietrza ma związek z położeniem w obszarze wpływów kontynentalnych i częściowo wpływów Bałtyku na północy. Na przeważającym obszarze średnia roczna temperatura powietrza sięga ok. 7,5 st. C.

W styczniu średnie temperatury wahają się między –4,5°C a -4°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (średnia temperatur 17-18°C). Średni opad atmosferyczny wynosi 500-600 mm. Średnia roczna suma opadów na przeważającym obszarze województwa jest niższa od średniej w Polsce.

Średnie roczne zachmurzenie wynosi przeciętnie 6,6 – 6,8 w skali pokrycia nieba 0 – 10.

Rozkład kierunków wiatrów w roku wiąże się z warunkami ogólnocyrkulacyjnymi i lokalnymi (rzeźba terenu). Nad środkową Polską, przeciętnie 65% czasu w roku, zalegają masy morskiego powietrza polarnego. Świadczy to o zdecydowanej przewadze cyrkulacji z kierunków zachodnich. Napływ powietrza polarnego znad Atlantyku następuje najczęściej w lecie. Często napływa także ze wschodu powietrze polarne kontynantalne – ok. 305 dni w roku zalega ono nad Polską. Rzadko , ok. 4% rocznie, dopływa powietrze arktyczne z północy oraz powietrze zwrotnikowe z południa – ok. 2% w roku. Zachodnie i wschodnie kierunki napływu mas powietrza przeważają na terenach nizinnych. Na obszarach wyżynnych róża wiatrów jest bardziej równomierna, często wieją wiatry południowo – zachodnie, południowo – wschodnie i północno – wschodnie. Topografia terenu i układ głównych dolin rzek Województwa Mazowieckiego wymuszają napływ powietrza z kierunków zachodnich i wschodnich. Najmniej wiatrów wieje z północy i północnego – wschodu.

Warunki glebowe

Dominują gleby brunatne, bielicowe i rdzawe. W dolinach rzecznych występują mady. Według wartości bonitacyjnej przeważają gleby orne średniej jakości o przewadze klas bonitacyjnych IVa i IVb.Na terenie gminy przeważają gleby dobre – klasy III i IV. Zajmują one około 65% powierzchni. W części zachodniej przeważają gleby klasy IV z udziałem gleb klasy III i V, gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz czarne ziemie zdegradowane. W środkowej części dominują gleby słabsze V klasy z niewielkim udziałem klasy IV. Są to głównie gleby brunatne kwaśne i wyługowane bielicowe i pseudobielicowe. Część wschodnia to kompleks gleb dobrych i bardzo dobrych o dużych wartościach rolniczych – klasa IIIA i IIIB, z małym udziałem klasy IV. Wymienić tu należy czarne ziemie właściwe, czarne ziemie zdegradowane, gleby szare, miejscami gleby bielicowe i pseudobielicowe.
Struktura gleb według klasyfikacji bonitacyjnej.


Klasa gleby

II

III

IV

V

VI

Powierzchnia

99,18 ha

1476,62

1324,68

972,72

303,72

* podstawa: dane z Urzędu Gminy Lesznowola
* podstawa: dane z Urzędu Gminy Lesznowola
Struktura użytków rolnych na dzień 31.12.2002 r. wg przeznaczenia

w Gminie Lesznowola:


Wyszczególnienie

Powierzchnia (ha)

% udziału
Razem grunty orne:

4.546

66

Użytki rolne

Sady
305

4
Łąki
144

2
Pastwiska
139

2

Razem

5.134

74

* podstawa: dane z Urzędu Gminy Lesznowola
* podstawa: dane z Urzędu Gminy Lesznowola
Użytki rolne zajmują 73% ogółu powierzchni gminy.
8.2 WARUNKI SPOŁECZNE, TECHNICZNE, EKONOMICZNE
Według danych GUS na terenie gminy działa około 1.080 gospodarstw rolnych w tym 750 indywidualnych. Mieszka w nich ok. 30% ogółu mieszkańców gminy. Tylko około 800 osób utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa, co świadczy o stopniowym odchodzeniu od zawodu rolnika i likwidacji gospodarstw. Odchodzenie od rolnictwa następuje także z powodu małej opłacalności upraw i tendencji przekształcania gruntów rolnych na cele inwestycyjne i mieszkaniowe.
Szanse rozwoju funkcji rolniczej na terenie gminy są niewielkie głównie ze względu na bliskość Warszawy i związaną z tym niską rentowność gruntów rolnych, postępująca urbanizację terenu, rozdrobnienie działek itp. postuluje się utrzymywanie terenów rolniczych jako czasowej rezerwy terenowej.
Wyróżnikiem województwa jest duża liczba ciągników rolniczych oraz kombajnów ziemniaczanych. Znacznie mniejsza niż średnia krajowa jest liczba gospodarstw podłączonych do gazu ziemnego oraz do telefonów.

Województwo Mazowieckie jest największym w Polsce producentem zbóż paszowych, głównie żyta i owsa oraz ziemniaków i warzyw gruntowych.© BAŁTYCKI INSTYTUT GMIN - GDAŃSK


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna