Warunki gwarancji I serwisuPobieranie 29.01 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar29.01 Kb.Załącznik nr 7 do SIWZ
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 1. Wykonawca, niniejszym gwarantuje, że autobus określony w Karcie Gwarancyjnej
  i dostarczony przez Wykonawcę jest wolny od wad materiału i wykonania.

 2. Wykonawca udziela gwarancję całopojazdową na okres 24 miesięcy od daty dostawy ( dostarczenia – w oparciu o protokół odbioru technicznego ) podanej w Karcie Gwarancyjnej, bez limitu kilometrów (w przypadku podania w ofercie terminu dłuższego do umowy zostanie wpisany termin z oferty). Wykonawca udziela gwarancję na system zarządzania, informacji i bezpieczeństwa oraz dodatkowego wyposażenia na okres 24 miesięcy od daty dostawy ( dostarczenia – w oparciu o protokół odbioru technicznego ) podanej w Karcie Gwarancyjnej wyposażenia uzupełniającego.

 3. Wykonawca udziela 12 - letniej gwarancji na perforację korozyjną poszycia zewnętrznego nadwozia.

 4. Wykonawca udziela 3 - letniej gwarancji na zewnętrzne powłoki lakiernicze. Zastosowane lakiery o wysokiej odporności na UV i podwyższonej twardości gwarantują trwałość barwy i grubości powłoki lakierniczej w warunkach eksploatacyjnych MPK ZB Łomży.

 5. Wykonawca udziela 15 letniej gwarancji na dostępność części zamiennych od zakończenia produkcji oferowanego modelu autobusu i możliwość zakupu wszystkich części zamiennych ( konstrukcji, poszycia, podzespołów, urządzeń, etc.).

 6. Niniejsza gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę części uznanych przez producenta za wadliwe pod względem materiału i/lub wykonania oraz pokrycie kosztów robocizny związanych z usunięciem takich wad, w tym wad masowych. Wykonawca lub autoryzowany punkt serwisowy zadecyduje o tym, jakie działania zostaną podjęte w celu usunięcia wyżej wymienionych wad. Niesprawne części i podzespoły, po wymontowaniu z pojazdu i zastąpieniu ich sprawnymi, są własnością Wykonawcy.

 7. Termin usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem zapisu pkt 8.1 do pkt 8.4. , wynosi max 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy faksem.

 8. Wady masowe

  1. Za wady masowe uznaje się wady tego samego rodzaju, które mogą mieć charakter konstrukcyjny, materiałowy, technologiczny lub montażowy, powstałe z winy producenta, które wystąpiły w co najmniej 3 dostarczonych autobusach ( tj. 14% dostawy)

  2. Wykonawca, po otrzymaniu powiadomienia o wystąpieniu wad masowych, zobowiązuje się do udzielenia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych, pomocy Zamawiającemu w ustaleniu przyczyny uszkodzenia.

  3. Wykonawca określi każdorazowo, w porozumieniu z MPK ZB w Łomży, sposób usunięcia wad masowych, harmonogram oraz termin ich usunięcia w najszybszym możliwym terminie. Przyjęty przez strony sposób usunięcia wad masowych ma na celu skuteczne i trwałe usunięcie wady masowej i przywrócenie dostarczonym autobusom sprawności technicznej w stopniu zapewniającym niezakłóconą realizację usług przewozowych.

  4. W przypadku gdy wady masowe mogą skutkować wystąpieniem w krótkim czasie uszkodzenia w większej liczbie autobusów, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego ( maksymalnie 7 dni) wykonania naprawy prewencyjnej w zagrożonych uszkodzeniem autobusach gdy zachodzi niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia pasażerów, a w pozostałych przypadkach w najszybszym możliwym terminie.

  5. Wykonawca, po wystąpieniu wad masowych, zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia skutecznych działań w celu niedo­pu­szczenia do powtórzenia się ich w przyszłości, w dostarczonych autobusach.

  6. Wykonawca ustali z MPK ZB w Łomży usunięcie wad masowych, w taki sposób żeby umożliwić MPK ZB w Łomży realizację zadań przewozowych.

  7. W przypadku ponownego wystąpienia, po naprawie, uszkodzeń o podobnym do naprawianych charakterze lub mających z nim związek Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzone zespoły lub podzespoły, które spowo­dowały wystąpienie przedmiotowych uszkodzeń masowych na nowe, wolne od wad.

 9. Gwarancja zachowuje ważność przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Kierowca postępował według wskazań zawartych w Instrukcji Obsługi Autobusów wydanej przez Wykonawcę i otrzymał stosowne przeszkolenie.

  2. Pojazd był używany zgodnie z przeznaczeniem, a ewentualne przebudowy pojazdu dokonane zostały w sposób i w miejscu autoryzowanym przez Wykonawcę.

  3. Zabezpieczające przed manipulacją plomby, np. na pompie wtryskowej silnika, są nienaruszone, jeżeli takie zabezpieczenia zostały dokonane.

  4. Stosowna dokumentacja jest opatrzona pieczątkami potwierdzającymi, że eksploatacja pojazdu prowadzona była zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, tzn. że czynności wymagane w warunkach gwarancji oraz podstawowa i pełna obsługa eksploatacyjna prowadzone są zgodnie z wymogami dotyczącymi przebiegu pojazdu i/lub czasu wykonania wyżej wymienionych obsług.

  5. Wady nie są spowodowane przez nieprawidłową lub niedostateczną obsługę a naprawy i obsługi wykonywane są wyłącznie w autoryzowanym serwisie Wykonawcy (dotyczy to także zmian w oprogramowaniu urządzeń komputerowych pojazdu).

  6. Nie używano innych części zamiennych niż oryginalne części Wykonawcy lub części dostarczone przez Wykonawcę.

  7. Nie używano olejów, smarów i płynów niskokrzepnących do układów chłodzenia o parametrach (własnościach) gorszych niż zalecane przez Wykonawcę. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną listę w/w produktów z ich podstawowymi własnościami i zobowiązuje się do jej bieżącej aktualizacji”.

 1. Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne:

  1. Wkłady filtrów.

  2. Płyny eksploatacyjne: olej silnikowy, oleje przekładniowe i hydrauliczne, płyn chłodzący.

  3. Smary.

 1. Z gwarancji wyłączone są niżej wymienione części, które podczas eksploatacji autobusów zgodnie z ich przeznaczeniem, w warunkach zgodnych z instrukcją obsługi, ulegają normalnemu zużyciu:

  1. Bezpieczniki i żarówki.

  2. Paski klinowe.

  3. Pióra wycieraczek.

  4. Klocki i okładziny hamulcowe.

 1. Gwarancja nie obejmuje napraw powstałych w wyniku uszkodzeń na skutek:

  1. Kradzieży, dewastacji, włamania, powodzi, klęsk żywiołowych (gdy stan klęski żywiołowej zostanie ogłoszony przez władze państwowe), siły wyższej.

  2. Używania niewłaściwych paliw, olejów, smarów, płynów lub innych materiałów eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w dokumentacji technicznej przekazanej z autobusami listy zalecanych materiałów eksploatacyjnych i/lub ich parametry eksploatacyjne, w przypadku nie przekazania listy zalecanych materiałów w wymaganym terminie utrata gwarancji z tego tytułu nie jest skuteczna.

  3. Szkód powypadkowych lub następstw będących ich skutkiem.

  4. Pkt 12.3. nie obowiązuje jeżeli wypadek lub kolizja drogowa wraz z następstwami były spowodowane ukrytą wadą techniczną autobusu i naprawa tej wady jest objęta gwarancją.

  5. Uszkodzeń mechanicznych zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia spowodowanych nieprawidłową eksploatacją.

  6. Uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej spowodowanych nieprawidłową eksploatacją lub warunkami atmosferycznymi ( grad, kamienie, żwir, sól, inna niż ta służąca do zimowego utrzymywania dróg).

 1. Przedłużenie gwarancji. Gwarancja danej części lub podzespołu określona czasowo, o której mowa w pkt 2., ulega przedłużeniu o:

  1. Czas wyłączenia autobusu z eksploatacji spowodowany awarią podległą gwarancji w okresie gwarancji, określony liczbą dni przebywania autobusu w naprawie gwarancyjnej, z wyjątkiem napraw jednodniowych, licząc od dnia zgłoszenia usterki autobusu do dnia zwrotu autobusu po naprawie.

  2. Okres wyłączenia autobusu z ruchu z powodu wady masowej, o której mowa w pkt 8. liczony jak w pkt 2.

  3. Okres wyłączenia autobusu z ruchu z powodu naprawy prewencyjnej, o której mowa w pkt 8.4. liczony jak w pkt 2.

  4. Czas pozostawienia autobusu w ASO (poza ASO Zamawiającego) lub zgłoszenia uszkodzenia, w przypadku konieczności przetransportowania autobusu przez ww. ASO, do wyznaczonej daty odbioru naprawionego autobusu,

  5. Czas zgłoszenia uszkodzenia do ASO (poza ASO Zamawiającego), w przypadku wykonywania naprawy na terenie Zamawiającego, do daty zakończenia naprawy.

  6. Czas wyłączenia autobusu z eksploatacji spowodowany uszkodzeniem w okresie gwarancji, określony liczbą dni oczekiwania przez ASO Zamawiającego na dostarczenie zamówionych części zamiennych, powiększoną o ryczałtowo naliczony jeden dzień, przeznaczony na wykonanie naprawy.

  7. Wyłączenie autobusu z eksploatacji, będące podstawą do przedłużania gwarancji, powinno być uzasadnione względami eksploatacyjnymi lub bezpieczeństwa ruchu, określonymi we właściwych przepisach państwowych i wewnętrznych, z zachowaniem niezbędnych funkcji użytkowych z punktu widzenia kierowcy i pasażerów.

 1. Utrata uprawnień z tytułu gwarancji.

  1. Zamawiający utraci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku nieprzestrzegania zobowiązań zapisanych w pkt. 9.

  2. Zamawiający utraci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania modyfikacji autobusu, bez uprzednio uzyskanej pisemnej zgody Wykonawcy.

 1. Wykonawca_wyraża_zgodę,_bez_utraty_gwarancji,_na'>Wykonawca wyraża zgodę, bez utraty gwarancji, na:

  1. Naklejanie folii reklamowych, na zewnątrz nadwozia autobusu (szyby, lakierowane poszycie) z wyjątkiem naklejania lub usuwania folii reklamowych metodami, które mogą doprowadzić do uszkodzenia powłoki lakierniczej autobusu. Ewentualne naprawy związane z uszkodzeniem powłoki lakierniczej nie będą stanowić przedmiotu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i zostaną usunięte przez ASO na koszt wykonawcy reklamy.

  2. Naklejanie piktogramów, informacji dla pasażerów, logo, nr taborowych, itp. na poszyciach zewnętrznych i w przestrzeni pasażerskiej.

  3. Instalację urządzeń związanych z prowadzona działalnością usługową, np. urządzeń systemu łączności, monitoringu pracy kierowcy i autobusu, nadzoru i zarządzania ruchem, itp.

 1. Wykonawca gwarantuje w okresie gwarancji (przy eksploatacji pojazdu w warunkach zgodnych z przeznaczeniem), zachowanie wszystkich własności ochronnych i użytkowych powłok lakierniczych zewnętrznych autobusu, które będą wykonane zgodnie z technologią i odpowiednimi normami dla powłok o podwyższonej odporności na ścieranie przy myciu pojazdów na myjniach wieloszczotkowych (lakiery poliuretanowe lub akrylowe), w szczególności w zakresie następujących cech: twardości, odporności na ścieranie oraz uderzenia, elastyczności, przyczepności do podłoża, odporności na działanie światła i podwyższonej temperatury, odporności na działanie czynników chemicznych oraz smarów i klejów (w tym klejów folii samoprzylepnych stosowanych do celów reklamowych).

 2. Wykonawca wymaga, dla zachowania uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji na powłoki lakiernicze, stosowania do wyklejania reklam wyłącznie materiałów znajdujących się na dostarczonym Zamawiającemu wykazie asortymentowym folii samoprzylepnych (powszechnie dostępnych i stosowanych na rynku polskim). Nie dostarczenie wykazu Zamawiającemu nie później niż razem z pierwszym autobusem dostawy wynikającej z realizacji niniejszej umowy, będzie równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na stosowanie, bez utraty gwarancji, wszystkich dostępnych na polskim rynku materiałów tego typu.

 3. W okresie gwarancji Wykonawca udziela Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży autoryzacji upoważniającej do wykonywania obsług technicznych (przeglądów okresowych) oraz napraw nie objętych gwarancją (określone w pkt 12.), które będą się odbywać na zajezdni MPK ZB w Łomży działającej, w tym zakresie jako Autoryzowana Stacja Obsługi, zwana dalej ASO.

 4. Wykonawca dostarczy wyposażenie stanowisk ASO MPK ZB w Łomży jako integralną część udzielonej gwarancji i autoryzacji. Zakres wyposażenia zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy.

 5. MPK ZB w Łomży pomimo uzyskania autoryzacji wewnętrznej Wykonawcy w zakresie ASO zastrzega sobie prawo do wykonywania napraw gwarancyjnych lub napraw nie objętych gwarancją w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest odebrać do naprawy, naprawić i dostarczyć po naprawie do siedziby MPK ZB w Łomży, w czasie przewidzianym w katalogu standardowych czasów napraw na daną operacje zwiększonym o 24 godziny na czynności organizacyjne związane z transportem do i po naprawie. Czas liczony jest od zgłoszenia faksem. Dopuszcza się możliwość wykonywania przez Zamawiającego, odpłatnego, uzgodnionego z Wykonawcą transportu autobusów do i po naprawie w zewnętrznym autoryzowanym serwisie producenta autobusu Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy do MPK ZB w Łomży sporządzony w języku polskim katalog standardowych czasów napraw. Ze strony Wykonawcy osobami do których MPK ZB w Łomży będzie zgłaszał autobusy do naprawy będą ………………………………………………….…………

 6. Sposób postępowania w przypadku konieczności wykonania obsługi lub naprawy wykraczającej poza zakres udzielonej autoryzacji oraz w innych wyjątkowych przypadkach wymagających zastosowania specjalnych technologii lub oprzyrządowania wymagają uzgodnień obu Stron.

 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy w rozwiązaniu każdego problemu dotyczącego dostarczonych autobusów w całym okresie ich eksploatacji.

 8. Wykonawca nie może swoich zobowiązań wynikających z powyższych zapisów przekazać trzeciej Stronie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca: Zamawiający:©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna