Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Turystyczne adiPobieranie 18.3 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar18.3 Kb.

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych

przez Biuro Turystyczne ADIZasady ogólne

1.Warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy pomiędzy Organizatorem, a Klientem. Warunki określone są w oparciu o następujące podstawy prawne: Kodeks Cywilny, w szczególności art.385 § 1 oraz Ustawę o usługach turystycznych z dn.29.08.97,

z późniejszymi zmianami.

2.Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania przez Klienta umowy- zgłoszenia uczestnictwa, po zapoznaniu się z ofertą, programem imprezy . Zamówienie zbiorowe podpisują osoby to tego upoważnione, które zawierają umowę na rzecz zgłaszanych osób i są odpowiedzialne za informowanie pozostałych osób o szczegółach dotyczących oferty. Prawo dokonywania zmian w umowie lub zgłoszenia rezygnacji z imprezy przysługuje wyłącznie Uczestnikowi zgłaszającemu rezerwację zbiorową.

3. Zawarcie umowy na rzecz małoletnich wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

4. Warunkiem zawarcia umowy jest wpłata zaliczki w wysokości co najmniej 30% ceny imprezy. Wpłata pozostałej części ceny imprezy winna być dokonana w podanym przez BT ADI terminie, jednak nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy.

5. W przypadku wyjazdów zbiorowych, kolonii, zimowisk i obozów dla dzieci i młodzieży uczestnik zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi prawidłowo wypełnioną i podpisana kartę kwalifikacyjną. Nieprzedłożenie tego dokumentu w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy może być uznane przez Organizatora za rezygnację z imprezy z przyczyn nieleżących po jego stronie.

6. Gdy po zawarciu umowy, a przed rozpoczęciem imprezy, Organizator zmuszony będzie, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z Klientem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Klienta. W takim wypadku Klient powinien niezwłocznie poinformować Organizatora czy:


a) przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo
b) odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej

7. W przypadku niewykonania przez Organizatora w trakcie trwania imprezy usług stanowiących istotną część programu tej imprezy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. W przypadku świadczenia usługi zastępczej o tej samej lub wyższej jakości Klientowi nie przysługuje żądanie obniżenia ceny. Za usługę, o co najmniej tej samej jakości uznaje się usługę odpowiadającą standardowi usługi pierwotnej. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa, od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.

8. W trakcie trwania imprezy klient zobowiązany jest do podporządkowania się wskazaniom i zaleceniom pracowników Organizatora.

9. Klient zobowiązany jest do posiadania ważnych i obowiązujących dokumentów, upoważniających do przekroczenia granic krajów objętym programem imprezy oraz gdy wymagają tego przepisy – wiz turystycznych.

10. W przypadku obozów i kolonii uczestnicy mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się regulaminowi kolonii lub obozów a także wskazówkom i poleceniom przedstawicieli Organizatora (kierowników, wychowawców, ratowników, pilotów i innych osób upoważnionych przez Organizatora).

11. W przypadku imprez autokarowych Klient zobowiązany jest do przestrzegania limitu bagażu tj. 1 sztuka bagaż główny (plecak bez stelażu zewn., torba lub walizka) maksymalna waga 20 kg oraz bagażu podręcznego w ilości 1 sztuki do 5 kg.

12. W razie rażącego naruszenia ustalonego porządku imprezy i przepisów wskazanych powyżej Organizator może rozwiązać umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Dotyczy to przede wszystkim takich działań Klienta, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pozostałych uczestników oraz ich mienia.

W takich sytuacjach Klient może ponieść konsekwencje finansowe, jakie wynikną z rozwiązania umowy tj. rzeczywiste i udokumentowane koszty i straty.


Ubezpieczenia


Organizator, zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych, posiada gwarancje ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA - numer polisy M 204215

1.Organizator zapewnia Klientom imprez organizowanych na terenie kraju ubezpieczenie od NNW w SIGNAL IDUNA TU S.A. do sumy 10.000 PLN.Reklamacje

1. Jeżeli w trakcie imprezy Klient stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym rezydenta/kierownika który w miarę możliwości jest zobowiązany do usunięcia wady na miejscu.

2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa powyżej Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Reklamacja powinna zostać złożona Organizatorowi w formie pisemnej (listem poleconym) dla celów dowodowych w biurze BT ADI w Polkowicach. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia (datą decydującą jest data otrzymania reklamacji w formie pisemnej przez Organizatora).

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych do dwukrotności ceny imprezy w stosunku do każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

2. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach:

a. działania lub zaniechania Klienta,

b. działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

c. siły wyższej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany programu imprezy turystycznej dokonane na życzenie Klienta lub za jego wyraźną zgodą. W takiej sytuacji uznać należy, że strony dokonały w drodze zgodnego porozumienia zmiany warunków umowy. Organizator odpowiada w takim przypadku za prawidłowe wykonanie zmienionego przedmiotu umowy na zasadach ogólnych ustalonych w niniejszych Warunkach.

4. Klient jest zobowiązany do przestrzegania paszportowych, celnych, zdrowotnych i innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego wyjeżdża. Ewentualne koszty powstałe w wyniku niedotrzymania tych przepisów obciążają Klienta.


Rezygnacja z imprezy


1. Jeżeli Klient rezygnuje z zakupionej imprezy winien złożyć pisemne oświadczenie. W takim przypadku za datę rezygnacji uznaje się datę wpływu do siedziby Organizatora stosownego oświadczenia. Za rezygnację Klienta z udziału w imprezie uważa się także:
a) dzień następujący po dniu, w którym Klient nie wykona czynności określonej w umowie takiej jak: uzupełnienie pełnej wpłaty lub dostarczenie wymaganych dokumentów.

b) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Klient nie weźmie w niej udziału np. nie stawi się na miejscu zbiórki, nie zgłosi się w czasie i miejscu realizacji świadczeń wskazanych w programie lub voucherze.

2. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie, Organizatorowi przysługuje roszczenie o zwrot kosztów poniesionych przez Organizatora, które nie mogą zostać odzyskane.
W celu pokrycia poniesionych w związku z przygotowaniami do imprezy nakładów i kosztów, Organizatorowi przysługuje prawo potrącenia z wpłaconej przez Klienta kwoty:

Powyżej 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 200 zł

30 - 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 30% ceny imprezy,

20 – 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 50 % ceny imprezy,

13 - 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 75 % ceny imprezy

poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy do 90 % ceny imprezy,

3. Koszty odstąpienia są naliczane w przypadku rezygnacji z imprez organizowanych przez Organizatora z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

4.Nie pobiera się kosztów rezygnacji, poza kosztami rzeczywiście poniesionymi przez BT ADI w wyniku zamiany uczestnika, jeżeli Uczestnik w momencie odstąpienia od umowy, jednak nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy, wskaże BT ADI osobę spełniającą wszelkie warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia i która przejmie obowiązki wynikające z zawartej umowy.Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o usługach turystycznych.

2. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów Organizator i Klient dążyć będą do ugodowego załatwienia sprawy. W przeciwnym razie właściwym do rozstrzygania sporu będzie Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna