Własność intelektualna


UZYSKANIE OCHRONY ZA GRANICAPobieranie 111.36 Kb.
Strona3/6
Data09.05.2016
Rozmiar111.36 Kb.
1   2   3   4   5   6

UZYSKANIE OCHRONY ZA GRANICA


Prawa Wylaczne do wiekszosci rodzajow wlasnosci przemyslowej powstaja na mocy decyzji urzedow patentowych i obowiazuja na terytorium kraju, który tych praw udzielil. (zgodnie z zasadami Konwencji Paryskiej o Ochronie Wlasnosci Przemyslowej). Jako generalna zasade przyjmuje się, ze przy ubieganiu się o udzielenie praw wylacznych do roznych rodzajow wlasnosci przemyslowej, sklada się oddzielne wnioski i prowadzi oddzielne postepowania w kazdym z krajow, w których chcemy mieć ochrone konkretnych rozwiazan, choc w wielu przypadkach dzieki isniejacym organizacjom i porozumieniom miedzynarodowym, możliwe jest uproszczenie tych procedur i prowadzenie jednego postepowania.

Zgloszenie w trybie Ukladu o Wspolpracy Patentowej – ukald zostal podpisany w celu ulatwienia uzyskania ochrony za granica jeżeli zglaszajacy pragnie uzyskac ochrone w wielu panstwach.. Jego celem jest także ulatwienie pracy poszczegolnych urzedow patentowych krajowych poprzez ograniczenie dublowania badan prowadzonych przez te urzedy. Zglaszajacy dokonuje jednego zgloszenia miedzynarodowego w urzedzie przyjmujacym, którym jest krajowy urzad patentowy miejsca zamieszkania, obywatelstwa lub siedziby zdlaszajacego. Zgloszenia dokonuje się w jezyku angielskim, niemieckim lub francuskim. Jeżeli zgloszenie spelnia wymogi formalne, ma moc we wszystkich panstwach wskazanych na zgloszeniu, data zgloszenia jest traktowana we wszystkich panstwach.

Zgloszenie w trybie Konwencji o Patencie Europejskim – Konwencja ta wprowadza system uzyskiwania (na podstawie jednego zgloszenia) ochrony wynalazku we wszystkich panstwach. Zgloszenia dokonuje się bezposrednio w =Europejskim Urzedzie Patentowym lub urzedzie patentowym panstwa. Obywatel polski musi dokonywac takiego zgloszenia porzez Urzad Patentowy RP. Procedura konczy się wydaniem przez EUP decyzji o udzieleniu patentu. Patent ten obowiazuje w tych panstwach które wskazal zglaszajacy i rodzi takie skutki, jakie wynikaja z udzielonego zgodnie z ustawodawstwem krajowym patentu krajowego. Rozpatrywanie spraw o naruszeniu odbywa się na podstawie ustawodawstwa krajowego. Patent europejski w kazdym z wyznaczonych przez zglaszajacego panstw jest niezaleznym patentem funkcjonujacym w danym kraju zgodnie z przepisami danego kraju.

Konwencja o patencie Euroazjatyckim – Jedenascie bylych republik Zwiazku Radzieckiego podpisalo porozumienie ustanawiajace konwencje umozliwiajaca podmiotom kazdego z tych panstw, a także osobom zagranicznym, uzyskiwanie patentow na wynalazki w Euroazjatyckim Urzedzie Patentowym w Moskwie. Umozliwia on za pomoca jednego zgloszenia w jezyku rosyjskim, w jednym postepowaniu i wniesieniu jednej oplaty uzyskanie ochrony we wszystkich panstwach czlonkowskich.

Afrykanska Organizacja Wlasnosci Intelektualnej – porozumienie podpisane przez francuskojezyczne panstwa afrykanskie zawiera ujednolicone przepisy dotyczace ochrony wymalazkow, wzorow uzytkowych, przemyslowych, znakow towarowych, dziel literackich i artystycznych, a także zwalczania nieuczciwej konkurencji.Decyzje w sprawie ochrony podejmuje Dyrektor Generalny OAPI, a ochrona obowiazuje na terytorium wszystkich panstw czlonkowskich.

PRAWA TWORCOW PROJEKTOW WYNALAZCZYCH


- prawo do patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, - prawo do wymieniania tworcy w opisach patentowych, opisach ochronnych, rejestrach oraz we wszelkich publikacjach zwiazanych z jego projektem wynalazczym, - prawo do wynagrodzenia w przypadku projektu dokonanego w wyniku realizacji obowiazkow ze stosunku pracy lub realizacji umowy, albo przekazanego podmiotowi gospodarczemu, - wysokosc wynagrodzenia ustalaja strony (tworcy i podmmiot) w drodze umowy cywilnej, w niektórych podmiotach wysokosc wynagrodzenia okreslona jest w zakladowym regulaminie w sprawach wynalazczosci. Jeżeli wynagrodzenie okaze się zbyt niskie w stosunku do korzysci osiaganych prZez podmiot gospodarczy, tworca może zadac odpowiedniedgo podwyzszenia wynagrodzenia, - spory o wynagrodzenie oraz autorstwo projektu rozpatrywane sa w trybie postepowania cywilnego na zasadach ogolnych, - preferecje podatkowe: odlicza się 50% zaplaty jako koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o przeniesienie prawa do projektu wynalazczego, prawa z patentu, ochronnego, przez pierwszego wlasciciela; w przypadku umowy licencyjnej odlicza się 50% oplaty jako koszty uzyskania przychodu w pierwszym roku i od pierwszego licncjobiorcy.

ZNAKI TOWAROWE


1.Znakiem towarowym może być kazde oznaczenie, które można przedstawiac w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odroznienia w obrocie towarow jednego przedsiebiorstwa od towarow innego przedsiebiorstwa.

2. Znakiem towarowym może być w szczegolnosci wyraz, rysunek, oranament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnal dzwiekowy.

Na znaki towarowe Urzad Patentowy RP udziela prawa ochronnego. Po uzyskaniu rejestracji można uzywac oznaczenie ® obok znaku. Czas trwania prawa ochronnego na znak wynosi 10 lat od daty zgloszenia i może byc przedluzony. Prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Naruszenie prawa z rejestracji znakutowarowego zagrozone jest odpowiedzialnoscia cywilna i karna (można zadac zniechania uzywania znaku, wydania uzyskanych korzysci, odszkodowania, oswiadczenia) Wytoczyc proces o naruszenie znaku można dopiero po uzyskaniu rejestracji, wczesniej można listem ostrzegawczym powiadomic o zgloszeniu iwezwac do zaniechania uzywania.

Miedzynaroowa rejestracja znakow towarowych Zgloszenie wnosi się za posrednictwem krajowego urzedu patentowego, wskazujac kraje dla których wnosi się o udzielenie ochrony. Ochrona trwa 20 lat od daty zgloszenia i może być przedluzana. Znak towarowy wspolnoty wazny w krajach UE

Znak towarowy Wspólnoty


Ważny w krajach Wspólnoty Europejskiej. Rejestracji dokonuje Urząd ds. Ujednolicania Rynku

Wewnętrznego w Alicantew Hiszpanii( OHIM)-prawo o europejskim znaku towarowym weszło

w życie w marcu 1994r Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli od 1 maja 2004r

znaki towarowe Współnoty zarejestrowane w Alicante są ważne także na terytorium Polski i wszystkich krajów,

które wraz z Polską przystąpiły do Unii Europejskiej. Jest to prawo ochronne jednolicie obowiązujące we

wszystkich państwach Unii Europejskiej. Informacji o możliwości rejestracji Wspólnotowego znaku towarowego

oraz bazy dostępne są na stronach OHIM1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna