Własność intelektualnaPobieranie 111.36 Kb.
Strona4/6
Data09.05.2016
Rozmiar111.36 Kb.
1   2   3   4   5   6

Oznaczenia geograficzne


Oznaczeniami geograficznymi, wrozumieniu ustawy Prawo własności przemysłowej, są oznaczenia słowne

Odnaszące się bezpośrednio lub pośrednio do nazwy miejsca, miejscowości, regionu lub kraju(teren)

Które identyfikują towar jako pochodzący z tego terenu jeżeli określa jakość, dobra opinia lub inne cechy

Towaru są przypisywane przede wszystkim pochodzeniu geograficznemu tego towaru. /art174/

Oznaczeniami geograficznymi są nazwy regionalne, oznaczenia pochodzenia.

Zgłoszenia oznaczenia geograficznego może dokonać /art176/

-Organizacja upoważniona do reprezentowania interesów producentów, dziłająca na danym terenie

-Organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwy ze względu na teren, do którego

odnosi się oznaczeniae geograficzne

Na oznaczenie geograficzne możę być udzielone prawo z rejestracji/art184/

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa do dokonania wpisu do

rejestru oznaczeń geograficznych w Urzędzie Patentowym. Uprawnieni do oznaczenia towarów

zarejestrowanym oznaczeniem geograficznym mogą wskazać, że oznaczenie to zostało

zarejestrowane poprzez umieszczenie na towarze określenia „Zarejestrowane oznaczenie

geograficzne” albo litery „G” wpisanej w okrąg w sąsiedztwie tego oznaczenia/art190/

Ochrona oznaczenia geograficznego uzyskana w UP RP nie dotyczy produktów

rolnych i środków spożywczych.

Oznaczenia geograficzne na produkty rolne i artykuły spożywcze

Ochronę tych oznaczeń od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej uzyskuje

Się w Komisji Europejskiej w Brukseli. Z dniem 17 lutego 2005r weszła w życie

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004r o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produk™o rolnych

i środków spozywczych oraz o produktach tradycyjnych. Zgodnie z ta ustawą do

przyjmowania zgłoszeń oznaczeń geograficznych na produkty rolne i artykuły spożywcze

został wyznaczony minister właściwy do spraw rynków rolnych.

Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczę geograficznych


Odpowiedzialność cywilna(art296-302)

Uprawniony,którego prawo ochronne na znak towarowy lub prawo z rejestracji

na oznaczenie geograficzne zostało naruszone może żądać: zaniechania naruszenia

i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści , a także

naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a także zamieszczenia w prasie stosownego oświadczenia

oraz gdy naruszenie jest zawinione, zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz organizcji,

której celem jest popieranie własności przemysłowej.

Roszczeń z tytułu narusznia prawa można dochodzić po uzyskaniu prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

Roszczeń cywilnoprawnych dochodzi się w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych.

Przed wystąpieniem na droge sądową nalęy wezwać naruszyciela do zaniechania niedozwolonych działań w

wyznaczonym terminie (list ostrzegawczy)

Odpowiedzialnosć karna-przestępstwa(art305,306)

Kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności grozi temu kto:

w celu wprowadzenia do obrotu oznacza towary podrobionym znakiem towarowym

lub oznaczone takim znakiem towary wprowadza do obrotu

art. 308 Kara grzywny grozi temu kto:

wprowadza do obrotu towary oznaczone znakiem towarowym z wyrożnikiem (R)

wywołującym mylne wrażenie, że przedmioty te korzystają z ochrony.

Ściąganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.


Badania patentowe


Przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze prowadzące działalnośc badawczo-rozwojową

Produkcyjną, usługową, a również handlowąspotykają się z następującymi sytuacjami, nakładjącymi

na nie obowiązek wykonywania badań patentowych:

1Przed podięciem prac badawczych, projektowych, modernizacyjnych lub

importu wyrobów(technologii) niezbędne jest ustalenie stanu techniki i jej kierunków

rozwojowych w interesującej nas dziedzinie,(przede wszystkim po to, aby nie powtarzać

już wykonanych badań i zaprojektować wyrób na poziomie światowym, konkurencyjnym).

W pierwszej kolejnosci bada się patenty przodujących krajów, przodujących firm,

patent europejski, patent miedzynarodowy, a w dalszej kolejnosci literaturę naukowo techniczną

i firmową. Badanie tego rodzaju nazywa się badaniem stanu techniki lub rozeznaniem patentowym.

2. Po zaprojektowaniu nowego wyrobu, zmiany konstrukcyjnej wyrobu juzprodukowanego,

nowej technologii lub modernizacjidotychczas stosowanej lub sprecyzowaniu techniczno-handlowym

jakiego rodzaju wyrób zamierzamy importować, wykonuje się badanie czystosci patentowej wyrobu,

technologii. Badanie czystosci patentowej wyrobu, technologii ma na celu sprawdzenie czyokreślone rozwiązania

konstrukcyjne, technologiczne nie narusza w kraju ważnych patentów lub praw ochronnych, praw z rejestracji,a nawet

czy nie stanowi zakazanego prawem naśladownictwa. Jeżeli zamierzamy towar lub technologię eksportować

należy badania wykonać dla każdego kraju. Badanie czystości patentowej prowadzi się dla calego wyrobu, jego układu każdej jego części składowej, nawet najdrobniejszej, chyba że te części, zespoły, podzespoły będą nabywane na oficjalnym rynku krajowym i stanowią rozwiązania innych firm. Nawet jeżęli jedna część wyrobu narusza prawa wyłączne innej firmy mówimy, ze wyrób nie ma czystości patentowej. Oznacza to że wyrób ten ma wadę prawną i nie nadaje się do obrotu handlowego.Bez sprawdzenia czystoscipatentowej nie powinna być podjęta decyzja uruchomienia produkcji. Badanie to jest skomplikowane i odpowiedzialne, toteż w praktyce jest zalecanedo wykonania rzecznikom patentowym. W toku badania sprawdza się 100% patentów, praw ochronnych, zgłoszeń patentowych w klasach dotyczących przedmitu badań za okres około 15 lat wstecz, a w pzryszlosci za okres 20 lat.

3.Badanie zdolności patentowej, ochronnej ma na celu sprawdzenie czy na tle znanego stanu techniki badane rozwiązanie ma szanse uzyskania patentu, prawa ochronnego to jest czy ma cechy wynalazku lub wzoru uzytkowego, a w szczególności czy jest nowei nieoczywiste. Bada się podobnie jak stan techniki. W celu ułatwienia poszukiwań patenty, prawa ochronne oraz wszelka literatura pomocnicza

usystemmatyzowane sa według Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej- jest to podzial całej dziedziny

techniki na poszczególne, coraz mniejsze działki, według których oznaczane są i gromadzone opisy patentowe i ochronne.

Miedzynarodowa Klasyfikacja Patentowa oznaczona symbolemMKPPodstawowe metody badań patentowych:

 • Metoda przedmiotowa – ma zastosowanie przede wszystkim przy prowadzeniu badań stanu techniki i badań zdolności patentowej rozwiązań. Wymaga ona uściślenia dziedziny techniki, w której będą prowadzone poszukiwania przez sklasyfikowanie przedmiotu badań, ustalenie działu, klasy i podklasy, do której należy zagadnienie lub do której jest tematycznie najbardziej zbliżone i wyszukiwać opisy, które najbardziej są zbliżone do naszego rozwiązania.

 • Metoda podmiotowa – stosowana często w badaniach stanu techniki lub przy ustalaniu kierunków rozwojowych. Ustalamy nazwy firm przodujących przodujących danej dziedzinie lub nazwiska specjalistów zajmujących się tą dziedzina. Poszukiwania prowadzi się w oparciu o wydane drukiem przez większość urzędów patentowych imienne wykazy właścicieli patentów lub twórców.

 • Metoda patentów analogów – patenty analogi są to patenty udzielone w różnych krajach na te same rozwiązania techniczne, najczęściej na rzecz tych samych zgłaszających, chociaż to nie jest przesądzony, gdyż zdarzają się cesje praw. Treść patentów analogów jest bardzo zbliżona, różnice wynikają z wymagań ustawodawstwa krajowych, które bywają różne. Poszukiwania patentów analogów są bardzo przydatne przy korzystaniu z literatury patentowej w języku nieznanym lub słabo znanym. Ze znalezionego opisu a. Japońskiego wypisuje się w oparciu o sporządzone w języku angielskim skróty : nazwę zgłaszającego, tytuł, datę i numer zgłoszenia, klasę patentową, po czym poszukuje się tego patentu albo w układzie podmiotowym, albo przedmiotowym w literaturze innych wiodących gospodarczo krajów.

INFORMACJA PATENTOWA Podstawową zaleta informacji patentowej jest szybkość przenoszenia informacji do odbiorcy, każdy ma szybko dostęp do usystematyzowanej dokumentacji patentowej, a więc do aktualnego stanu techniki i technologii w poszczególnych dziedzinach. Urzędy patentowe większości krajów, w stosunkowo krótkim czasie – 18 miesięcy od daty pierwszeństwa podają zgłoszenie do ochrony rozwiązania do wiadomości publicznej.

Informacja patentowa pozwala na : • Zorientowanie się w trendach rozwojowych interesujących dziedzin techniki.

 • Analizowanie kierunków rozwoju firm konkurencyjnych.

 • Uniknięcie niepotrzebnych wydatków i starty czasu na dublowanie prac wykonanych już wcześniej w innych ośrodkach.

 • Opracowanie własnych rozwiązań na możliwie najnowocześniejszym poziomie.

 • Unikniecie kolizji prawnej z ochrona udzieloną na rzecz osób trzecich.

Źródła informacji patentowej:

 • Literatura ogólnotechniczna – podręczniki techniczne, czasopisma, normy, prospekty i katalogi różnych firm.

 • Literatura patentowa – oficjalne biuletyny Urzędów krajowych i organizacji międzynarodowych, zawierające informacje o zgłoszonych do ochrony wynalazkach, wzorach użytkowych i o udzielonych prawach wyłącznych ( patentach na wynalazki, prawach ochronnych na wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory zdobnicze) – w Polsce: Biuletyn Urzędu Patentowego (zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych) i Wiadomości Urzędu Patentowego (udzielone patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe, znaki towarowe, prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie ukł. Scal., ozn. Geograficzne oraz ich aktualny stan prawny) – materiały opracowane i publikowane przez Urzędy Patentowe i organizacje międzynarodowe o charakterze informacyjnym, opisy patentowe wynalazków, opisy ochronne wzorów użytkowych, skróty opisów patentowych patentowych ochronnych, oficjalne wykazy prawnie chronionych i zgłoszonych do ochrony wynalazków i wzorów użytkowych, oficjalne biuletyny Urzędów krajowych i organizacji międzynarodowych, Roczne wykazy opatentowanych wynalazków, Roczne wykazy wzorów użytkowych, na które udzielono ochrony).

 • Inne źródła informacji to przede wszystkim komputerowe bazy danych.


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna