Własność intelektualna


Bazy danych Urzędu Patentowego RPPobieranie 111.36 Kb.
Strona5/6
Data09.05.2016
Rozmiar111.36 Kb.
1   2   3   4   5   6

Bazy danych Urzędu Patentowego RP


Od stycznia 2004r.UPRP udostępnia bezpłatnie do testowania bazy danych w systemie on-line zawierające:

  • informacje o udzielonych w Polsce patentach na wynalazki i prawach ochronnych na wzory użytkowe oraz o opublikowanych zgłoszeniach, na które jeszcze nie udzielono ochrony

  • informacje o chronionych w Polsce znakach towarowych oraz znakach zgłoszonych do ochrony w trybie krajowym i trybie międzynarodowym

  • informacje o zarejestrowanych wzorach przemysłowych

  • informacje o zarejestrowanych topografiach układów scalonych

Po upływie okresu przeznaczonego na testowanie części informacji (dotycząca znaków towarowych) będzie udostępniane odpłatnie.

Na stronie internetowej UPRP nieodpłatnie jest udostępniany Biuletyn Urzędu Patentowego Patentowego Wiadomości Urzędu Patentowego – poczynając od 1999r. adres: http://www.uprp.pl/polski


ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI


Definicja - art. 3 ustawy stanowi:

  1. „Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.(klauzula generalna)

  2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama oraz organizowanie systemu sprzedaży lawinowej”.

* Ochrona nazwy przedsiębiorstwa (firmy), godła i oznaczeń art.5 i art.10 (ochrona oznaczeń używanych, nawet gdy nie są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym).

* „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa, lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności” (art.11.4)-(nazywane w praktyce know-how i udostępniane odpłatnie, na podstawie umów licencyjnych).Ustawa zabrania przekazania, ujawnienia lub wykorzystania cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa pracownikowi przedsiębiorstwa - przez okres trzech lat od ustania stosunku pracy, chyba że umowa stanowi inaczej.

*Czynem nieuczciwej konkurencji jest kopiowanie zewnętrznej postaci produktu jeżeli może wprowadzić klientów błąd co do tożsamości producenta lub produktu art.13 (w literaturze fachowej nazywane "niewolniczym naśladownictwem”).

*Czynem nieuczciwej konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo

przedsiębiorstwie w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody - art.14 (w tym posługiwanie się nieprawdziwymi atestami, nierzetelnymi wynikami badań, nie przysługującymi lub nieścisłymi tytułami).

*art. 15 - utrudnianie dostępu do rynku, *art.15a - przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną (postępowanie w sprawach odpowiedzialności osób prawnych prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

*art. 16 - określa czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy. Czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się również agencja reklamowa, która opracowała reklamę naruszającą zasady uczciwej konkurencji.

*art.17 a,b,c,d - loterie, sprzedaż lawinowa, sklepy dyskontowe

Sankcje cywilne i karne -pozbawienie wolności do 2-ch za naruszenie tajemnicy, za bezprawne kopiowanie wyrobów

PRAWO AUTORSKIE

Definicja utworu Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). (art.1.1)


  • Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. (Przykładowe wyliczenie utworów: utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, programy komputerowe, plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, urbanistyczne, muzyczne, sceniczne, audiowizualne. Najczęściej występujące utwory w działalności technicznej: prace badawcze publikowane i nie publikowane, opinie, ekspertyzy, dokumentacja techniczna na każdym etapie opracowania, szkice, plany, opisy projektów wynalazczych, instrukcje, tabele, wykresy, ilustracje, prezentacje wyników prac badawczych, dorobku naukowego, wykłady, referaty….)

  • Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nic ukończoną.

(ustalenie utworu oznacza stworzenie możliwości zapoznania się z utworem chociażby jednemu odbiorcy poza jego autorem).

  • Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (nie potrzeba nigdzie rejestrować).

Podmiot prawa - Twórca (współtwórca) (art.8 ,art.9)

Domniemywa się, że twórcą (współtwórcą) jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu, lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu.

Prawo autorskie przysługuje twórcy (współtwórcom wspólnie), o ile ustawa nic stanowi

inaczej.

Prawa autorskie


Autorskie prawa osobiste. (art. 16) Istotą autorskich praw osobistych jest nieograniczona w czasie i nie podlegająca lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

l) autorstwa utworu,

2) oznaczania utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go

anonimowo.

3) nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania,

4) decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,

5) nadzoru nad sposobem korzystania z utworu

Autorskie prawa majątkowe (art.17) Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Jeżeli ustawa lub umowa nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. (art. 12) (uwaga: autorskie prawo majątkowe do utworu wykonanego na umowę, np. zlecenia, o dzieło, przysługuje twórcy, o ile w umowie nie zawarto klauzuli o przeniesieniu prawa na zamawiającego- patrz. art.52)Czas trwania praw autorskich majątkowych (art. 36). Autorskie prawa majątkowe gasną z upływem 70 lat:

1) od śmierci twórcy, a do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych,

2) jeżeli twórca nie jest znany - od pierwszego rozpowszechnienia utworu,

3) gdy autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy osobie innej niż twórca od daty rozpowszechnienia, a jeżeli nie był rozpowszechniony od daty jego ustalenia,

4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z

wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, operatora obrazu, autora

dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do tego utworu.

Dozwolony użytek chronionych utworów (art.23-35)

(art. 23) Bez zezwolenia twórcy wolno korzystać nieodpłatnie z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego ( z wyjątkiem utworu architektonicznego - arch. -urbanistycznego). (Osobisty użytek obejmuje krąg osób znajomych, powinowatych, i osób pozostających w stosunku towarzyskim)

(art.25) Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:

1) już rozpowszechnione; a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyrażenie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione, c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie (ale twórcom wymienionych utworów pkt. b) i c) należy zapłacić wynagrodzenie)

2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów wg pkt.1 a) i b),

3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,

4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach (ale nie dotyczy to zbioru mów jednej osoby),

5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.(art. 26-30). Dozwolony użytek chronionych utworów przez instytucje naukowe i oświatowe, biblioteki, archiwa i szkoły, ośrodki informacji i dokumentacji naukowo-technicznej (warunki).

(art. 29)Wolno nieodpłatnie przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości w zakresie uzasadnionym wyjaśnieniem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości (cytaty) (zdjęcia tabelki, ilustracje za zgodą twórcy i odpłatnie)

(art.31) Wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie opublikowane utwory literackie, muzyczne i słowno-muzyczne, jeżeli nic łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych. Dotyczy to w szczególności okazjonalnego wykonania na żywo związanego ze sprawowaniem kultu religijnego, uroczystościami państwowymi, szkolnymi, obchodami i imprezami powszechnie dostępnymi ( z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych i wyborczych)

Zasady: - można korzystać z dozwolonego użytku bezpłatnie tylko w wymienionych w ustawie wypadkach, - zawsze podawać twórcę i źródło, z którego korzystamy,

- korzystanie nie może godzić w słuszne interesy twórcy, ani naruszać normalnego korzystania z utworu.
1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna