Wędrówka od a do zet. Alfabet Cele lekcjiPobieranie 20.45 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar20.45 Kb.

Wędrówka od a do zet. Alfabet

1. Cele lekcji


Cel ogólny: Utrwalenie alfabetu.

a) Wiadomości


 • Uczeń zna alfabet.

 • Uczeń zna różnice między literą a głoską.

b) Umiejętności


 • Uczeń potrafi powiedzieć, co to jest alfabet, litera i głoska.

 • Uczeń potrafi wskazać w wyrazie liczbę liter i głosek.

2. Metoda i forma pracy


Metoda pracy:

 • Łańcuch skojarzeń

 • Pogadanka

 • Burza mózgów

Forma pracy:

 • Indywidualna

 • Zbiorowa

3. Środki dydaktyczne


Materiały plastyczne (arkuszu szarego papieru, flamastry)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Łańcuch skojarzeń:

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie – Co oznacza powiedzenie – od a do zet? Uczniowie udzielają odpowiedzi po kolei i zapisują je na tablicy.


b) Faza realizacyjna


 1. Pogadanka – Alfabet.

Nauczyciel czyta uczniom wiersz Wandy Chotomskiej Alfabet (Wiersz znajduje się w książce M. Bober-Pełzowska, H. Małkowska-Zegadło, Język polski. Chodźmy razem. Klasa 2, Wydawnictwo JUKA, Łódź 1999, strona 9). Po dwukrotnym przeczytaniu wiersza, nauczyciel przeprowadza z uczniami pogadankę.

Propozycje pytań do uczniów: • Czym jest wiersz?

 • Czy każdy musi znać alfabet?

 • Do czego jest potrzebna znajomość alfabetu?

 • Łatwo czy trudno jest nauczyć się alfabetu?

 • Czy znacie cały alfabet?

Po ostatnim pytaniu uczniowie po kolei mówią cały alfabet. Nauczyciel czuwa, by uczniowie prawidłowo mówili alfabet.

Na zakończenie pogadanki uczniowie wspólnie z nauczycielem tworzą definicję alfabetu.

Przykład definicji: Alfabet to zbiór wszystkich liter. Litery mają swoje stałe miejsce w alfabecie. Zapamiętaj ich kolejność!

Jako ciekawostkę nauczyciel podaje, że nazwa alfabet pochodzi od pierwszych liter alfabetu greckiego: alfa i beta. Szczególne rodzaje alfabetów to abdżad, alfabet sylabiczny i sylabariusz. 1. Burza mózgów – Litera i głoska.

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie – Jaka jest różnica między literą a głoską? Chętni uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie. Odpowiedzi uczniów nauczyciel zapisuje na tablicy, a następnie z podanych zwrotów klasa tworzy wspólną definicję litery i głoski.

Propozycja zapisu definicji: Głoska to najmniejsza cząstka wyrazu wymówionego. Głoski słyszymy i wymawiamy, a litery widzimy i piszemy.

 1. Praca indywidualna: Karta pracy – Od a do zet (załącznik 1).

Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi kartę pracy – Od a do zet. Uczniowie pracują samodzielnie.

c) Faza podsumowująca


Nauczyciel wiesza na tablicy duży arkuszu szarego papieru i zapisuje flamastrem nagłówek – Znamy alfabet. Uczniowie po kolei podchodzą do tablicy i zapisują kolejno litery alfabetu (np. uczeń pierwszy literę a, uczeń drugi literę ą itd.). Po zakończonej pracy jeden z uczniów wiesza arkusz na gazetce klasowej.

5. Bibliografia


 1. Bober-Pełzowska M., Małkowska-Zegadło H., Język polski. Chodźmy razem. Klasa 2, Wydawnictwo JUKA, Łódź 1999.

 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfabet

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia


Załącznik 1.

Karta pracy – Od a do zet.

1. Wstaw brakujące litery w alfabecie.

a, ą, b, …, …, d, e, ę, f, …, …, …, j, k, …, ł, m, …, …, o, ó, p, …., s, ś, t, …, …, y, z, …, … .

2. Podane wyrazy w ramce ułóż w kolejności alfabetycznej i zapisz:


kruk, wieża, bułka, szkoła, góra,

autobus, garnek, pociąg, zegarek, chustka,

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………....

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………....……

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

3. Wypełnij tabelkę według wzoru:Wyraz

Liczba głosek

Liczba liter

morze

4

5

słońceczapkatalerzcórkarzekapszczoładom4. Alfabet rozpoczynamy od litery………..,a kończymy literą …………….… .

b) Zadanie domowe


Napisz w kolejności alfabetycznej pięć imion kolegów i koleżanek z klasy.

7. Czas trwania lekcji


2 x 45 minut

8. Uwagi do scenariusza


Scenariusz lekcji nauczania zintegrowanego przeznaczony jest dla klasy drugiej szkoły podstawowej.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna