Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnegoPobieranie 34.88 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar34.88 Kb.

Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

1. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

 1. Materiały egzaminacyjne oraz arkusze (zbiory zestawów zadań do części ustnej egzaminu oraz przesyłki zawierające arkusze egzaminacyjne i inne materiały egzaminacyjne do części pisemnej), odbiera, prawidłowo zabezpiecza
  i przechowuje przed nieuprawnionym ujawnieniem dyrektor szkoły (przewodniczący PKE) w obecności wyznaczonego przewodniczącego ZN. Materiały przechowuje się w kasie pancernej w gabinecie dyrektora szkoły.

 2. Dostęp do w/w materiałów w związku z pobraniem na egzamin ma dyrektor szkoły, czyli przewodniczący SZE oraz jego zastępca
  (I. Mikstacka).

 3. Przeszkolenie osób mających dostęp do niejawnych materiałów egzaminacyjnych na każdym etapie egzaminu maturalnego dokonuje dyrektor szkoły nie później niż w miesiącu marcu.

 4. Członkowie SKE i inne osoby biorące udział w egzaminie maturalnym zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia oświadczenia o przestrzeganiu ustaleń w sprawie zabezpieczenia materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, oświadczenie takie składają w chwili powołania na członka PKE.

 5. Zasady postępowania w sytuacjach szczególnych określa obowiązująca procedura postępowania (OKE Poznań)


2. Terminarz realizacji zadań na rok szk. 2009/10 zgodnie
z procedurami CKE i rozporządzeniem MEN 1. 1- 30 września 2009r. - udostępnienie uczniom listy tematów na egzamin ustny z j. polskiego

 2. Do 30 września 2009r. termin złożenia przewodniczącemu SZE deklaracji wstępnej pisemnej, dotyczącej przedmiotów, poziomów, tematów z języka polskiego.

 3. Do 15 października 2009r. — ostateczny termin złożenia dyrektorowi szkoły poprzez sekretariat, wniosku o dostosowanie warunków i formy egzaminu wraz opinią
  lub orzeczeniem. Opinia Poradni psychologiczno - pedagogicznej powinna być wydana nie wcześniej niż cztery lata przed terminem egzaminu i nie później
  niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.

 4. Do 7 lutego 2010r. złożenie ostatecznej deklaracji. Po tym terminie nie ma już możliwości wprowadzania żadnych zmian w deklaracji.

 5. Do 15 lutego 2010r. zgłoszenie za pomocą strony internetowej do OKE danych dotyczących egzaminu maturalnego - odpowiedzialny - I. Mikstacka

 6. Cztery miesiące przed egzaminem pisemnym, do 4 marca 2010r, ogłoszenie harmonogramu części pisemnej przez dyrektora CKE. Niezwłocznie po opublikowaniu, te informacje podaje do wiadomości zainteresowanym, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły dyrektor szkoły.

 7. Do 4 marca 2010r. dyrektor szkoły powołuje swojego zastępcę oraz składy członków SZE, a także przedmiotowe zespoły egzaminacyjne PZE. W tym czasie przeprowadza też szkolenie członków SZE.

 8. Do 4 marca 2010r. dyrektor szkoły ustala harmonogram egzaminów w części ustnej (przesyła go do OKE) i udostępnia, zdającym na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

 9. Uczeń ma prawo złożyć, do końca lutego roku poprzedzającego rok, w którym uczeń przystępuje do matury, nauczycielowi języka polskiego propozycję tematu prezentacji w części ustnej egzaminu.

 10. Na dwa miesiące przed egzaminem dyrektor szkoły przekazuje uczniom informacje dotyczące pomocy oraz sposoby korzystania z nich, w części pisemnej egzaminu z poszczególnych przedmiotów. Informacje te zamieszcza na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

 11. Do 4 kwietnia 2010r. dyrektor szkoły ustala składy zespołów nadzorujących ZN.

 12. Do 7 kwietnia 2010r. uczeń przedkłada wicedyrektorowi bibliografię. Plan prezentacji (w dwóch egzemplarzach podpisany imieniem i nazwiskiem) uczeń może przynieść dopiero na egzamin. Niedostarczenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z przystąpienia do części ustnej egzaminu z j. polskiego.

 13. Do 10 kwietnia 2010r. przewodniczący zespołu przedmiotowego języka polskiego (p. M. Blandzi), przekazuje dyrektorowi szkoły listę opracowanych tematów na część ustną egzaminu w roku szk. 2010/11.

 14. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez PSZE. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem, a w przypadku osób skierowanych przez OKE do innej szkoły również ze świadectwem ukończenia szkoły.

 15. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.

 16. Uczeń ma prawo najpóźniej w dniu egzaminu złożyć udokumentowany wniosek, uprawniający w szczególnych sytuacjach losowych lub zdrowotnych do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym (rodzic/prawni opiekunowie lub zdający).


3. Obieg informacji (nauczyciele, uczniowie, rodzice)


 1. Informacje o egzaminie gromadzone są w bibliotece szkolnej, przekazywane rodzicom przez nauczycieli na pierwszych
  zebraniach z rodzicami oraz w połowie cyklu kształcenia w formie pisemnej podczas zebrania z rodzicami (w drugim roku nauki) - fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym. Uczniowie zaś informowani są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów nauczania podczas zajęć lekcyjnych - fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

 2. Materiały dotyczące egzaminu w części ustnej (tematy z języka polskiego) znajdują się w bibliotece szkolnej.

 3. Konsultacje organizowane mogą być w ostatnim roku nauki z przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym dla uczniów (grupa minimum 15 osób) w ustalonych przez nauczycieli i uczniów terminach, zaaprobowanych przez dyrektora Szkoły. Dokumentowanie zajęć - w dziennikach zajęć dodatkowych.

 4. Próbny egzamin maturalny przeprowadza się dla wszystkich uczniów ostatnich klas licealnych w terminach ustalonych przez OKE.

 5. Terminy i tryb zgłaszania wniosków, dotyczących:

  • Zwolnienia z egzaminu na podstawie zaświadczenia laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej - zaświadczenie dostarcza uczeń osobiście przewodniczącemu PKE nie później niż jeden dzień przed terminem egzaminu z danego przedmiotu

  • Wniosek wraz z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia lub opinią /orzeczeniem/ poradni psychologiczno pedagogicznej dotyczącym dostosowania warunków i formy egzaminu do indywidualnych potrzeb, składa uczeń lub jego rodzic, bezpośrednio poprzez sekretariat do przewodniczącego PKE w terminie do
   15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny. Opinia taka powinna być wydana nie wcześniej niż cztery lata przed terminem egzaminu i nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin maturalny.

 1. Absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony oraz nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Egzamin maturalny w terminie „poprawkowym” jest przeprowadzany w okresie od sierpnia do września w danej sesji egzaminacyjnej w terminie ustalonym przez dyrektora CKE.

 2. Zdający do 7 lipca 2010r.,czyli w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu musi złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent przystępujący do części ustnej egzaminu z języka polskiego może wraz z oświadczeniem złożyć poprawiony wykaz bibliografii do tematu zadeklarowanego w deklaracji ostatecznej i może dokonać zmiany planu prezentacji.

 3. Dyrektor szkoły w terminie 10 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu, tzn. do 10 lipca 2010r. przesyła do dyrektora OKE w formie elektronicznej informacje o osobach, które złożyły oświadczenie woli przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym – odpowiedzialny
  I. Mikstacka-Mikuła.

 4. Informacje o miejscu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2010r. Dyrektor szkoły zamieszcza te informacje na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.

 5. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub pisemnej, może ponownie przystąpić do tego egzaminu w kolejnych sesjach egzaminacyjnych przez okres 5 lat. Absolwent może wybrać inny przedmiot obowiązkowy do wyboru (dotyczy maturzystów do 2009r.) i inny język obcy nowożytny. W takim przypadku zdający zgłasza się do dyrektora macierzystej szkoły.

 6. Zdający ma prawo w ciągu 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego przystąpić w kolejnych sesjach egzaminacyjnych ponownie do egzaminu maturalnego w części pisemnej z jednego lub więcej przedmiotów w celu podwyższenia wyniku z tego egzaminu, a także może przystąpić do egzaminów z przedmiotów wybranych jako dodatkowe. W takim przypadku zdający zgłasza się do dyrektora macierzystej szkoły.

 7. Absolwent, który nie przystąpił do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w szkole, którą ukończył lub w miejscu wyznaczonym przez dyrektora OKE. Zgłasza się do dyrektora szkoły w terminie do 30 września, nie później jednak niż do 7 lutego roku, w którym chce przystąpić do egzaminu maturalnego. Zdający, który podwyższył wynik egzaminu lub zdał dodatkowe przedmioty, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości.


4. Przygotowanie i organizacja części ustnej egzaminu


 1. Uczniowie mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące listy tematów z języka polskiego, pisemnie, nauczycielowi uczącemu tego przedmiotu w konkretnej klasie nie później niż do końca stycznia w roku poprzedzającym rok przystąpienia do egzaminu (w drugiej klasie).

 2. Z obowiązującą w szkole listą tematów zapoznaje uczniów danej klasy nauczyciel uczący języka polskiego, w pierwszej dekadzie września roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu. Lista tematów z języka polskiego jest udostępniona młodzieży w bibliotece szkolnej z początkiem roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

 3. Do 7 kwietnia 2010r. uczeń przedkłada wicedyrektorowi (I. Mikstacka-Mikuła) bibliografie. Plan prezentacji (w dwóch egzemplarzach podpisany imieniem
  i nazwiskiem) uczeń może przynieść dopiero na egzamin. Zbiorowe zestawienie dokumentacji wszystkich klas przekazuje dyrektorowi, wskazany wicedyrektor niezwłocznie. Przewodniczący SZE przekazuje przewodniczącym PZE, bibliografię i ramowe plany prezentacji zdających przed wyznaczonym terminem egzaminu, ponadto udostępnia te dokumenty do wglądu zainteresowanym członkom PZE w obecności dyrektora szkoły.

 4. Materiał pomocniczy (sprzęt, urządzenia), z którego zdający korzysta podczas egzaminu ustnego z języka polskiego organizuje sam we własnym zakresie. Przygotowuje go w dniu egzaminu co najmniej godzinę przed rozpoczęciem egzaminu przez pierwszą osobę wyznaczoną na ten dzień i osobiście sprawdza.

 5. Zestawy zadań na język obcy udostępnia zainteresowanym członkom PZE dzień przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor szkoły we własnym gabinecie.

 6. Ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, przez dyrektora szkoły, następuje nie później niż 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu, na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły.

 7. Dyrektor szkoły w porozumieniu z dyrektorami szkół powiatu
  pleszewskiego powołuje członków przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z innej szkoły.

 8. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków PZE przeprowadza dyrektor szkoły najpóźniej na dwa miesiące przed terminem egzaminu pisemnego.

 9. Prawidłowo wypełnione materiały i dokumentację egzaminacyjną bezpośrednio po przeprowadzonym egzaminie przewodniczący poszczególnych zespołów egzaminacyjnych przekazują dyrektorowi szkoły.

5. Przygotowanie i organizacja egzaminu w części pisemnej


 1. Przeszkolenie i przydział zadań dla członków ZN, odbywa się na co najmniej dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu pisemnego.

 2. W dniu egzaminu w godz. 8.00-8.45 dyrektor szkoły przekazuje przewodniczącemu ZN, w obecności dwóch przedstawicieli zdających materiały egzaminacyjne, odpowiednią liczbę arkuszy dla danej sali.

 3. Za przygotowanie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego oraz pomocy z jakich mogą korzystać absolwenci odpowiedzialny jest przewodniczący ZN.

 4. Sprawdzanie sprzętu komputerowego przez zdających egzamin z informatyki odbywa się w obecności wyznaczonego członka, na dzień przed egzaminem.

 5. Na poszczególnych egzaminach pomoce dydaktyczne przewidziane przez dyrektora CKE, znajdują się w wyznaczonym miejscu. Uczeń, który chciałby skorzystać z tych pomocy, sygnalizuje taki fakt podniesieniem ręki, po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN, może udać się do wyznaczonego stolika z pomocami.

 6. Zdający przed wejściem do sali egzaminacyjnej potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na imiennej iście zdających, a następnie zajmują miejsca w sali według listy zdających przysłanej z OKE, a na egzaminie z języka polskiego i matematyki zgodnie z wylosowanym numerem.

 7. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu. Za przygotowanie sprzętu do odtwarzania płyt na egzamin z języka obcego odpowiedzialny jest przewodniczący ZN.

 8. Sprawdzanie sprzętu komputerowego przez zdających egzamin z informatyki odbywa się w obecności wyznaczonego członka, na dzień przed egzaminem.

 9. Przewodniczący ZN gromadzi pomoce naukowe, z których uczniowie mogą korzystać podczas egzaminu dzień przed wyznaczonym terminem egzaminu z danego przedmiotu. Po zakończeniu egzaminu w każdej części, zdający odkłada własne arkusze na brzeg stolika i podnosi rękę sygnalizując zakończenie pracy z arkuszem, po sprawdzeniu poprawności kodowania i odebraniu arkusza przez jednego z członków ZN może opuścić salę.

 10. W sytuacjach szczególnych przewodniczący ZN kontaktuje się z przewodniczącym SKE poprzez członka ZN. Przebywające w pobliżu sal egzaminacyjnych wyznaczone przez dyrektora szkoły osoby dyżurujące są zobowiązane do niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o sytuacjach zgłaszanych przez członka PZE lub ZN.

 11. Po zakończeniu egzaminu pisemnego, po sprawdzeniu poprawności kodowania prac z poszczególnych przedmiotów przewodniczący ZN pakuje arkusze w obecności co najmniej jednego zdającego w sali, w której odbywa się egzamin, następnie przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu SKE pełną dokumentację i materiały egzaminacyjne (uporządkowane i spakowane zgodnie z instrukcją OKE arkusze egzaminacyjne i pełną dokumentację - lista zdających z potwierdzeniem oddanego arkusza, protokół z przebiegu, niewykorzystane arkusze.

 12. Niezwłocznie po otrzymaniu z OKE świadectw dojrzałości lub aneksów wraz z odpisami, dyrektor szkoły przekazuje je za potwierdzeniem odbioru osobom, które zdały egzamin.

 13. Ogłoszenie wyników części ustnej egzaminu odbywa się bezpośrednio po wysłuchaniu wszystkich zdających przewidzianych na ten dzień, wyniki ogłasza przewodniczący PZE.

 14. Ogłoszenie wyników po części pisemnej egzaminu następuje niezwłocznie po ich otrzymaniu z OKE, wyniki podaje się do wiadomości bezpośrednio zainteresowanym zdającym.

 15. Wydawanie świadectw, odpisów i aneksów następuje począwszy od dnia otrzymania świadectw z OKE osobiście zdającym, w sekretariacie szkoły. Odbiór świadectwa należy potwierdzić własnoręcznym podpisem.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna