Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Im ks. Henryka nowackiego w Adelinie spis treśCIPobieranie 105.88 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar105.88 Kb.


załącznik nr 2

Wewnątrzszkolny

system oceniania uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej

Im. ks. Henryka nowackiego

w Adelinie


SPIS TREŚCI
PODSTAWA PRAWNA………………………………………………………………..……..3

ZAŁOŻENIA OGÓLNE……………………………………………………………………….5

OGÓLNE USTALENIA WSO………………………………………………………………...5

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆEDUKACYJNYCH UCZNIÓW ……………………………...…6

WYMAGANIA WOBEC UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH
W UCZENIU SIĘ ……………………………………………………………………………..9

OCENA ZACHOWANIA ……………………………………………………….…………..10

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA……………………………………………….11

KLASYFIKACJA I PROMOCJA UCZNIÓW………………………………………………15

ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZENOSZKOLEJ ……………………………16

WARUNKI NIEKLASYFIKOWANIA UCZNIA……………………………………….…..18

PROCEDURY ODWOŁWACZE OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ………………….…18

EGZAMIN POPRAWKOWY ………………………………………………………….……20

ZASADY ZWOLNIENA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ ……………………………………………22

POSTANOWIENIA KOŃCOWE …………………………………………………………...22

PROCEDURA ZMIAN WSO………………………………………………………………..22

PODSTAWA PRAWNA

Wewnątrzszkolny system oceniania został opracowany na podstawie następujących rozporządzeń:
 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku (Dz. U. Nr 199, poz. 2046) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 24 października 2005 roku ( Dz. U. Nr 218, poz.1840) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych.

 3. Rozporządzenie MEN z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U. Nr 164, poz.1155) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych.

 4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku ( Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych.

 5. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lipca 2007 roku ( Dz. U. Nr 130, poz.906 i 907) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych.

 6. Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 roku ( Dz. U. Nr 156, poz. 1046) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
  w szkołach publicznych.

 7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 roku ( Dz. U. Nr 228, poz.1491) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


 1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013 roku ( Dz. U. z 2013r., poz.520) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


§ 1

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w publicznej szkole podstawowej.

 2. Niniejszy Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi część Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Adelinie w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (załącznik).

 3. Ocenianiu podlegają:

 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia;

 2. Zachowanie ucznia.

 1. Zgodnie z podstawami prawnymi ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. jawnie sformułowane kryteria wymagań edukacyjnych na ocenę szkolną z poszczególnych przedmiotów;

 2. kryteria oceniania zachowania;

 3. zasady informowania uczniów i rodziców (bądź prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów;

 4. bieżące ocenianie, klasyfikowanie śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania;

 5. zasady uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 6. zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

 7. zasady przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.§ 2

OGÓLNE USTALENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. W szkolnym planie nauczania wszystkie przedmioty realizowane są zgodnie z ramowym planem nauczania.

 2. Obowiązkowym językiem obcym w szkole jest język angielski.

 3. Kryteria wymagań programowych z poszczególnych zajęć edukacyjnych na oceny szkolne ustala nauczyciel przedmiotu zgodnie z programem nauczania i informuje uczniów do 15 września i rodziców do końca września każdego roku szkolnego (fakt ten należy odnotować w dzienniku lekcyjnym) .

 4. Nauczyciel w swoim własnym systemie sprawdzania i oceniania winien zapewnić uczniom:

  1. możliwość wszechstronnej prezentacji swoich wiadomości, umiejętności i postaw;

  2. bezstronność w ocenianiu uczniów;

  3. pomoc uczniom w wyrównywaniu wiedzy;

  4. indywidualnie dostosować wymagania edukacyjne do możliwości ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub trudności w uczeniu na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Opinia w sprawie specyficznych trudności
   w uczeniu się wydana w roku szkolnym jest ważna do końca edukacji szkolnej ucznia;

  5. udzielanie pomocy w przygotowywaniu do egzaminów (w tym egzaminu sprawdzającego zakres kompetencji po klasie VI) i różnego rodzaju konkursów;

  6. możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu poprzez zrobienie mu podobnego oraz oceny semestralnej poprzez zastosowanie sprawdzianu pisemnego lub ustnego;

  7. przygotowanie uczniów do sprawdzianów, podać ich terminy, oraz ujawnić reguły punktowania, obliczania i interpretacji ich osiągnięć a także ewentualne odstępstwa od tych reguł i przyczyny odstępstw.

 5. Pisemne prace kontrolne sprawdzone i ocenione nauczyciel zobowiązany jest do udostępnienia uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek.

 6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 3

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

 1. W ciągu semestru uczniowie są systematycznie, sprawiedliwie, obiektywnie i jawnie oceniani w zakresie:

  1. umiejętności;

  2. wkładu pracy ucznia;

  3. kreatywności (poprzez rozumowanie i poszukiwanie własnych pomysłów i rozwiązań);

  4. zdobytych wiadomości.

 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali:

  1. stopień celujący (6)

  2. stopień bardzo dobry (5)

  3. stopień dobry (4)

  4. stopień dostateczny (3)

  5. stopień dopuszczający (2)

  6. stopień niedostateczny (1)

3. Przy ocenach semestralnych dopuszcza się stosowanie znaku „-„, który zmniejsza wartość oceny oraz znaku „+”, który zwiększa wartość oceny.

 1. W dziennikach lekcyjnych oceny cząstkowe wystawiane są od 6 do 1. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach znaku „-„ który zmniejsza wartość oceny oraz znaku „+”, który zwiększa wartość oceny. Oceny są wpisywane w dziennikach lekcyjnych w odpowiednie rubryki opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów oraz w dziennikach elektronicznych.

 2. Oceny ze sprawdzianów ustala się na podstawie punktacji (jeśli przedmiot tego wymaga)
  i zapisuje się kolorem, według następującej skali:

Celujący – 100% + zadanie dodatkowe

Bardzo dobry – 100 – 93%

Dobry – 92 – 73%

Dostateczny – 72 – 43%

Dopuszczający – 42 - 25%

Niedostateczny – 24 – 0% 1. Przyjmuje się następujące kryteria ocen z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VI:

  1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań podstawowych ustalonych dla danego zajęcia edukacyjnego, nie radzi sobie
   z przyswajaniem podstawowej wiedzy i umiejętności mimo stałej pomocy nauczyciela. Jego wiedza i umiejętności są niewystarczające do opanowania kolejnych treści programowych ;

  2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe niezbędne w opanowaniu treści programowych. Bardzo często ma problemy z wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy często potrzebuje wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować podstawy. Wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi czasami ma problemy. Wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonania trudności;

  3. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe, najważniejsze w opanowaniu treści programowych, o niewielkim stopniu złożoności. Samodzielnie wykorzystuje podstawowe wiadomości
   i umiejętności w rozwiązywaniu typowych zadań. W takich sytuacjach rzadko potrzebuje wsparcia i pomocy nauczyciela. Wiedza ucznia wykracza
   w niewielkim stopniu poza materiał podstawowy;

  4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe istotne w strukturze treści programowych; złożone, niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu, o zakresie przekraczającym wymagania podstawowe, użyteczne w szkolnej
   i pozaszkolnej działalności, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji
   i podręcznika;

  5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe i ponadpodstawowe: ważne, złożone, trudne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów, użyteczne w życiu szkolnym i pozaszkolnym, gwarantujące pełne opanowanie programu, podejmuje się rozwiązywania bardziej złożonych zadań i problemów. Pracuje samodzielnie. Wykonuje zadania dodatkowe;

  6. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe, ponadpodstawowe i wykraczające, doskonale opanował program nauczania, samodzielnie pracuje, rozwija indywidualne zainteresowania, zapewniające pełne wykorzystanie informacji dodatkowych, wymagające zastosowania rozwiązań nietypowych; zostaje finalistą konkursu pozaszkolnego.

 1. Corocznie nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają szczegółowe wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania dla danego przedmiotu i poziomu edukacyjnego wynikające z realizowanego programu nauczania, które przedstawiane są uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego.

 2. Ustala się w klasach IV-VI następującą liczbę ocen w semestrze dla zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze tygodniowym:

 1. jedna godzina tygodniowo - minimum trzy oceny

 2. dwie godziny tygodniowo - minimum cztery oceny

 3. trzy godziny tygodniowo - minimum pięć ocen

 4. cztery i więcej godzin tygodniowo -minimum sześć ocen.

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w ocenianiu bieżącym w klasach IV-VI:

 1. odpowiedź ustna na lekcji, prowadzona systematycznie w ciągu roku szkolnego;

 2. kartkówka – niezapowiedziana pisemna forma wypowiedzi, obejmująca materiał z ostatnich 1-3 zajęć, wyniki nauczyciel przedstawia uczniom nie później niż na kolejnej lekcji, czas jej trwania nie powinien przekraczać 10-15 minut;

 3. sprawdzian - samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji, obejmująca większą partię materiału (np. dział programowy); maksymalna liczba prac tego typu- jedna dziennie, trzy tygodniowo dla ucznia; wyniki sprawdzianu nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż tydzień po przeprowadzeniu sprawdzianu, sprawdzian powinien być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem;

 4. zadanie domowe - samodzielna praca wykonana przez ucznia w domu podlegająca ocenie (uczeń powinien w semestrze otrzymać co najmniej jedną ocenę za zadanie domowe).

 1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

 3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

 4. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić
  w rozmowie z uczniem lub jego rodzicem lub pisemnie, o ile z takim wnioskiem wystąpili rodzice ucznia.

 5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Prace ucznia przechowywane są do zakończenia roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia danego roku szkolnego.


§ 4

WYMAGANIA WOBEC UCZNIÓW O SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ

 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

  1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych;

  2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

  3. posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

  4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – 3, który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

 1. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.


§ 5

OCENA ZACHOWANIA

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

  2. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

  3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

  4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

  7. okazywanie szacunku innym osobom.

 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

  1. wzorowe;

  2. bardzo dobre;

  3. dobre;

  4. poprawne;

  5. nieodpowiednie;

  6. naganne.

 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.6. Uczeń, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczna ocenę klasyfikacyjną zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
§ 6

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA

 1. W ocenianiu zachowania należy uwzględnić jego kulturę osobistą, stosunek do obowiązków szkolnych, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo, zaangażowanie w życie szkoły.

   1. Kultura osobista:

     1. właściwy stosunek do osób starszych,

     2. koleżeńskość i uczynność,

     3. dbanie o kulturę języka i kulturę stroju,

     4. szanowanie mienia szkoły i innych,

     5. prawdomówność,

     6. rozumienie innych ludzi w różnych aspektach,

     7. kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą (imprezy pozaszkolne, wycieczki),

   2. Stosunek do obowiązków szkolnych:

 1. uczęszczanie na koła zainteresowań,

 2. usprawiedliwianie opuszczonych lekcji,

 3. nie spóźnianie się do szkoły,

 4. nie uciekanie z lekcji,

 5. zdyscyplinowanie na lekcjach,

 6. zdyscyplinowanie na przerwach, podczas imprez i wycieczek,

 7. przestrzeganie zasad regulaminu szkolnego,

 8. systematyczne przygotowywanie się do lekcji,

 9. uczestnictwo w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

 10. noszenie stroju galowego i gimnastycznego,

   1. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo:

     1. nie uleganie nałogom,

     2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie zespołu,

     3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły,

   2. Zaangażowanie w życie szkoły:

     1. aktywny udział w życiu klasy,

     2. aktywny udział w życiu zespołu,

     3. pomoc słabszym w nauce,

     4. pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych,

     5. wykonywanie prac na rzecz klasy i szkoły,

     6. reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 1. Uczeń klas IV – VI, który spełnia wymagania określone w ust.1 otrzymuje odpowiednio bieżącą i klasyfikacyjną ocenę zachowania:

   1. Ocenę WZOROWĄ o trzymuje uczeń, który:

     1. jest zawsze przygotowany do zajęć,

     2. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

     3. nie spóźnia się na lekcje,

     4. zawsze nosi strój galowy i gimnastyczny,

     5. osiąga wysokie wyniki w nauce,

     6. uczestniczy i godnie reprezentuje szkołę w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zawodach sportowych,

     7. jego zachowanie na terenie zespołu i poza nim jest wzorowe dla innych (kultura słowa, bycia, tolerancja itp.),

     8. nie kłamie,

     9. nie ulega nałogom,

     10. chętnie pomaga słabszym kolegom,

     11. wyróżnia się aktywnością na rzecz klasy i zespołu,

     12. dba o kulturę języka,

     13. \przestrzega zasad bezpieczeństwa w zespole i poza nim,

     14. nie niszczy mienia szkoły,

     15. jest aktywny.

   2. Ocenę BARDZO DOBRĄ o trzymuje uczeń, który:

     1. systematycznie przygotowuje się do zajęć,

     2. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

     3. nie spóźnia się na lekcje,

     4. zawsze nosi strój galowy i gimnastyczny,

     5. osiąga dobre wyniki w nauce,

     6. uczestniczy w konkursach, turniejach, zawodach sportowych,

     7. jego zachowanie na terenie placówki i poza nią nie budzi zastrzeżeń,

     8. nie ulega nałogom,

     9. okazuje szacunek i pomoc innym osobom,

     10. wykazuje aktywność na rzecz klasy i zespołu,

     11. dba o kulturę języka,

     12. nie kłamie,

     13. przestrzega zasad bezpieczeństwa.

   3. Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

     1. jest przygotowany do zajęć,

     2. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,

     3. nie spóźnia się na lekcje,

     4. zawsze nosi strój galowy i gimnastyczny,

     5. stara się osiągać dobre wyniki w nauce,

     6. stara się uczestniczyć w konkursach, turniejach, zawodach sportowych,

     7. dba o kulturę języka,

     8. szanuje rówieśników i dorosłych,

     9. dba o dobre imię zespołu,

     10. przestrzega zasad bezpieczeństwa,

     11. nie ulega nałogom,

     12. wykazuje aktywność na rzecz klasy i zespołu.

   4. Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:

     1. stara się być przygotowanym do zajęć,

     2. usprawiedliwia nieobecności,

     3. zdarza mu się nie nosić stroju galowego i gimnastycznego,

     4. poprawnie zachowuje się na terenie placówki i poza nią, (kultura słowa, właściwy stosunek do osób starszych i rówieśników itp.),

     5. szanuje rówieśników i dorosłych – nie ulega nałogom,

     6. nie niszczy mienia zespołu,

     7. stara się brać udział w życiu klasy i zespołu,

     8. przestrzega zasad bezpieczeństwa.

   5. Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:

     1. pracuje niesystematycznie,

     2. wagaruje, często spóźnia się na lekcje,

     3. często nie nosi stroju galowego i gimnastycznego,

     4. wykazuje lekceważący stosunek do nauki,

     5. nie przestrzega dyscypliny na lekcjach,

     6. często wulgarnie odnosi się do rówieśników,

     7. często nie wykonuje poleceń nauczyciela i pracowników szkoły,

     8. celowo niszczy mienie społeczne.

   6. Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:

     1. nie przygotowuje się do lekcji,

     2. nie odrabia prac domowych,

     3. często nie nosi stroju galowego i gimnastycznego,

     4. wagaruje,

     5. nagminnie spóźnia się na lekcje,

     6. jest niezdyscyplinowany na lekcjach,

     7. często używa wulgaryzmów wobec kolegów i osób starszych,

     8. nie respektuje poleceń nauczycieli i pracowników zespołu,

     9. celowo dewastuje mienie placówki,

     10. stanowi zagrożenie życia i zdrowia dla siebie i innych.


§ 7

KLASYFIKACJA I PROMOCJA UCZNIÓW

 1. W organizacji pracy szkoły uwzględniono podział na dwa semestry.

 1. I semestr trwa od rozpoczęcia roku szkolnego i trwa do ferii zimowych lub do końca stycznia, jeśli ferie zimowe rozpoczynają się po 1 lutego. Kończy się śródroczną oceną słowną z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.

   1. W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej należy poinformować ucznia oraz pisemnie jego rodziców na dwa tygodnie przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 1. Semestr drugi rozpoczyna się po feriach zimowych lub po 1lutego (jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w lutym) i trwa do zakończenia roku szkolnego. Kończy się roczną oceną klasyfikacyjną z poszczególnych przedmiotów, ustaloną według skali 1 – 6 zapisaną słownie oraz oceną z zachowania.

   1. Jeżeli uczniowi będzie zagrażać ocena niedostateczna, to należy poinformować ucznia oraz pisemnie jego rodziców (prawnych opiekunów) na 1 miesiąc przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

 1. Wystawiana przez nauczyciela ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają prowadzący je nauczyciele, ale nie mają one wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję
  z wyróżnieniem oraz nagrodę książkową. Dotyczy to również uczniów kończących szkołę. Uczniowie ze średnią ocen 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą oceną
  z zachowania otrzymują nagrodę książkową.

 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 5. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Ocena ustalona przez nauczyciela jest oceną ostateczną pod warunkiem, że nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń do dyrektora szkoły
  w terminie 7 dni od zakończenia zajęć. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.

 6. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zespołu powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 8. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli
  i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Jest ona oceną ostateczną pod warunkiem, że została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia (w ciągu 7 dni po zakończeniu zajęć), że została ustalona niezgodnie
  z przepisami dyrektor zespołu po wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej, powołuje komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające
  i ustala nową ocenę nie niższą od ustalonej przez wychowawcę.

 9. Uczeń klasy VI kończy szkołę podstawową, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyska wszystkie oceny wyższe od oceny niedostatecznej, a ponadto przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego sprawdzającego jego kompetencje.

 10. Świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły można wypełniać pismem komputerowym.

 11. Świadectwa drukuje się na papierze zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze niebieskim.


§ 8

ZASADY OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 1. W edukacji wczesnoszkolnej stosuje się następujące sposoby oceniania:

  1. ocenianie bieżące – stosowane codziennie za ustne i pisemne wypowiedzi oraz inne prace uczniów;

  2. ocenianie kontrolne – dotyczy określonej partii materiału, są to sprawdziany;

  3. ocenianie klasyfikacyjne – na koniec semestru oraz na koniec roku szkolnego.

2. W klasach I – III śródroczna i roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną opisową.

3. W klasach I – III opisowe oceny roczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do dziennika lekcyjnego i do arkusza ocen, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz arkusza ocen. 1. W ocenianiu bieżącym i kontrolnym stosuje się skalę punktową od 1 do 6 .

 1. Znakomicie - 6 pkt

 2. Bardzo dobrze - 5pkt

 3. Dobrze - 4pkt

 4. Przeciętnie - 3pkt

 5. Słabo - 2pkt

 6. Bardzo słabo - 1 pkt

 1. Kryteria oceniania z poszczególnych edukacji przedstawiają się następująco:

 1. 6pkt (znakomicie) otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności; nie popełnia błędów w proponowanych rozwiązaniach; wykonuje dodatkowe prace;

 2. 5 pkt ( bardzo dobrze) otrzymuje uczeń, który: poprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych na określonym poziomie nauczania; potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w typowych sytuacjach; popełnia nieliczne błędy, które potrafi samodzielnie poprawić; pracuje sprawnie, we właściwym tempie;

 3. 4 pkt (dobrze) otrzymuje uczeń, który: opanował i stosuje większość wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności; popełnia błędy, które po wskazaniu potrafi samodzielnie poprawić; przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o dużym stopniu trudności; pracuje w dobrym tempie;

 4. 3 pkt (przeciętnie) otrzymuje uczeń, który: opanował większość wiadomości, ale nie zawsze stosuje je do rozwiązywania typowych zadań teoretycznych i praktycznych; przy pomocy nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności; pracuje w dobrym tempie;

 5. 2 pkt (słabo) otrzymuje uczeń, który: nie potrafi prawidłowo zastosować poznanych wiadomości i umiejętności; ma braki w wiadomościach i umiejętnościach, które nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy; popełnia liczne błędy, nie zawsze potrafi je poprawić, nawet z pomocą nauczyciela ; pracuje bardzo wolno;

 6. 1 pkt (bardzo słabo) otrzymuje uczeń, który: nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności; nie potrafi samodzielnie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności; pracuje bardzo wolno lub nie podejmuje prób wykonania powierzonych zadań;

 1. Dopuszcza się możliwość dostawienia do oceny bieżącej 0,5 pkt, w celu doprecyzowania oceny.

 2. Oceny ze sprawdzianów ustala się na podstawie przyjętej punktacji:

100% - 6 pkt – poziom najwyższy;

99% - 90% - 5 pkt - poziom bardzo wysoki;

89% - 75% - 4 pkt - poziom wysoki;

74% - 50% - 3 pkt - poziom średni;

49% - 30% - 2 pkt - poziom niski;

29% - 0% - 1 pkt - poziom bardzo niski. 1. Z przedmiotów: religia i język angielski oraz w dzienniku elektronicznym stosuje się skalę ocen przyjętą dla nauczania na etapie klas IV – VI.

 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.


§ 9

WARUNKI NIEKLASYFIKOWANIA UCZNIA

 1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku bądź wszystkich przedmiotów, jeżeli jego absencja na zajęciach przekracza 50%.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na swój wniosek lub jego rodziców (prawnych opiekunów) może zdawać egzamin klasyfikacyjny wówczas, jeśli Rada Pedagogiczna wyrazi zgodę na ten egzamin.

 4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch przedmiotów, może zdawać egzamin poprawkowy na jego prośbę lub rodziców. W przypadkach wyjątkowych Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.

§ 10

PROCEDURY ODWOŁAWCZE OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora zespołu, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny:

 1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w formie pisemnej do dyrektora szkoły od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

 2. Zażalenie musi zawierać szczegółowo przedstawione konkretne zarzuty oraz wskazywać ocenę, jaka zdaniem odwołującego się powinna być wystawiona;

 3. W przypadku wpłynięcia zażalenia, dyrektor przeprowadza w ciągu 7 dni, od daty wpłynięcia zażalenia postępowanie wyjaśniające.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor zespołu powołuje komisję, która:

 1. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danego zajęcia edukacyjnego;

 2. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
  w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 2. W skład komisji, o której mowa w ust.2 wchodzą;

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. Dyrektor zespołu – jako przewodniczący komisji,

 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. Dyrektor zespołu – jako przewodniczący komisji;

 2. Wychowawca klasy;

 3. Wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 4. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

 5. Przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.1, lit.b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor zespołu powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej przez nauczyciela. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. Skład komisji,

 2. Termin sprawdzianu,

 3. Zadania (pytania) sprawdzające,

 4. Wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. Skład komisji,

 2. Termin posiedzenia komisji,

 3. Wynik głosowania,

 4. Ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora zespołu.

 3. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 11

EGZAMIN POPRAWKOWY

 1. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są według następującego trybu:

  1. Rodzice bądź prawni opiekunowie powinni wciągu 7 dni od posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej złożyć podanie do dyrektora zespołu z prośbą o egzamin;

  2. Dyrektor zespołu wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych . Egzamin ten przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;

  3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych;

  4. Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora zespołu w składzie:

 1. przewodniczący – dyrektor zespołu;

 2. egzaminujący – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (za jego zgodą)

 3. członek komisji – nauczyciel tego przedmiotu bądź pokrewnego;

  1. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

 1. skład komisji

 2. termin egzaminu

 3. pytania egzaminacyjne

 4. wynik egzaminu i ustaloną ocenę

 5. należy dołączyć pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Jeżeli uczeń w ustalonym terminie nie przystąpi do egzaminu z przyczyn losowych, dyrektor zespołu wyznacza ponowny termin egzaminu w odstępie dwóch tygodni od ukończenia zwolnienia lekarskiego ( nie później niż do końca września).

 3. Od ustalonej oceny po egzaminie poprawkowym nie przysługuje odwołanie.

 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia będą realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania w klasie programowo wyższej. Nie dotyczy to ucznia klasy VI.

 5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy uczniów klasy programowo najwyższej – klasy VI.

 6. Uczniowi klasy I – III można wydłużyć etap edukacyjny tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną oraz na wniosek wychowawcy (wydanymi najpóźniej do końca maja), oraz w porozumieniu z rodzicami (pisemna zgoda rodziców).

 7. Decyzję w sprawie powtarzania klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej może również podjąć Rada Pedagogiczna na podstawie opinii nauczyciela i za zgodą rodziców.

§ 12

ZASADY ZWOLNIENIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ

    1. W toku nauki ucznia można zwolnić z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki według następujących zasad:

 1. Po uzyskaniu opinii wydanej przez lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, rodzice bądź prawni opiekunowie zwracają się z prośbą na piśmie do dyrektora zespołu o zwolnienie ucznia z zajęć na czas określony w tej opinii.

 2. Dyrektor zespołu wydaje decyzję o zwolnieniu.

 3. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wypisuje się „zwolniony”, jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć uniemożliwia ustalenie rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.


§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W ciągu roku szkolnego planuje się czterokrotne spotkania z rodzicami uczniów w celu poinformowania ich o postępach w nauczaniu i zachowaniu oraz trudnościach w nauce oraz dni otwarte.

 2. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego należy zapoznać uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem oceniania , klasyfikowania i promowania, a rodziców na pierwszym spotkaniu z wychowawcami.

 3. Śródroczne i roczne posiedzenie Rady Pedagogicznej powinno odbyć się najpóźniej na 3 dni przed zakończeniem semestru i roku szkolnego. Oceny z poszczególnych przedmiotów należy wystawić na 5 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.


§ 14

PROCEDURA ZMIAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 1. Propozycje zmian mogą wnosić:

  1. Nauczyciele;

  2. Uczniowie – poprzez Samorząd Uczniowski;

  3. Rodzice – poprzez Radę Rodziców.

 1. Propozycje zmian zgłasza się do dyrektora zespołu.

 2. Po przyjęciu ich przez Radę Pedagogiczna, mogą być włączone do tekstu WSO.

 3. WSO należy aktualizować zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN.

 4. Każda zmiana WSO skutkuje tekstem jednolitym.

§ 15

SPRAWDZIAN KLASY SZÓSTEJ


 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
  w poszczególnych typach szkół.

 2. Sprawdzian składa się z 2 części i obejmuje:

   1. W części pierwszej- wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki,
    w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym i przyrodniczym;

   2. W części drugiej - wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

 1. Do części drugiej sprawdzianu uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

 2. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

  1. część pierwsza – 80 minut

  2. część druga – 45 minut.

 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
  o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty, które przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego

 4. Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.
 5. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czas trwania każdej części sprawdzianu może być przedłużony. Czas o jaki może zostać przedłużona każda część sprawdzianu, określa dyrektor Komisji Centralnej.

 6. Wyniki sprawdzianu będą wyrażane w procentach odrębnie z części pierwszej (z wyszczególnieniem wyniku dla zadań z języka polskiego i matematyki) oraz z części drugiej, czyli języka obcego nowożytnego.


 7. W skład zespołu nadzorującego część pierwszą sprawdzianu nie może wchodzić wychowawca oraz nauczyciele języka polskiego i matematyki, a w przypadku części- drugiej- wychowawca oraz nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany sprawdzian.

 8. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu ustala dyrektor Komisji Centralnej
  i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.

Wewnątrzszkolny System Ocenianiaopracowała – Anna Laskowska
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna