Ćwiczenie I – Adresy względne I bezwzględnePobieranie 144.75 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar144.75 Kb.
Ćwiczenie I – Adresy względne i bezwzględne

Wyrażenie do wyliczenia wprowadza się zaczynając od znaku równości (=), po którym następuje treść wyrażenia do obliczenia. Po wprowadzeniu wyrażenia i naciśnięciu ENTER w komórce pojawia się wyliczona wartość. W formułach można używać znaków działań: +, -,*, /,^ (potęga) oraz nawiasów.

By sprawdzić / zmienić wyrażenie w danej komórce należy zaznaczyć komórkę :

 • wyrażenie pojawi się w pasku formuły (w górnej części programu), można je tam zmienić lub

 • nacisnąć F2 na zaznaczonej komórce – zamiast wartości pokaże się w niej aktualne wyrażenie

Liczby dziesiętne wprowadza się zwykle z kropką, a nie przecinkiem. Jeśli po wpisaniu liczba jest po lewej stronie komórki, to zwykle oznacza to, że użyto błędnego oznaczenia miejsca dziesiętnego. Czasami ustawienia systemowe są inne i to przecinek jest znakiem dziesiętnym (Panel sterowania =>Ustawienia regionalne).

Adresy komórek typu: C6, A1, F3 są to tzw. adresy względne, które podczas kopiowania ulegają zmianom. Jeżeli nie chcemy, aby adres w formule zmieniał się podczas kopiowania, to musimy zastosować adres bezwzględny komórki, postaci: $C$6, $A$1, $F$3 itd.

 1. Otwórz nowy Zeszyt w Excelu i zapisz go. Nazwij Arkusz1 Tablica. Wykorzystując mysz stwórz następująca tablicę:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4.

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

5.

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

6.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

7.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

8.

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

9.

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

10.

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Wskazówka: w komórki A1 i A2 wpisz odpowiednio 1 i 2, następnie używając myszy zaznacz ten obszar (kursor w trakcie zaznaczania powinien mieć postać białego krzyża). Następnie ustaw kursor w prawym dolnym rogu znaczonego obszaru, tak aby miał kształt czarnego krzyża i przeciągnij go do komórki J1.


 1. Przejdź do Arkusza2, nazwij go Funkcja. Wykorzystując odpowiednią formułę oblicz wartość funkcji postaci f(x) = ax + b dla danych wartości:
A

B

C

D

E

F

1.

x

a=

10

b=

12
2.

1

f(x) =...

3.

2
4.

3
5.

4
6.

5
7.

6
8.

7
9.

8
10.

9 1. Przejdź do kolejnego arkusza, nazwij go Tabliczka mnożenia. Wykorzystując odpowiednią formułę, zaprojektuj w arkuszu kalkulacyjnym tabliczkę mnożenia w zakresie 5.
A

B

C

D

E

1.

1

2

3

4

5

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

Ćwiczenie II – Funkcje matematyczne i podstawowe funkcje statystyczneSIN(X)

sin(x)

COS(X)

cos(x)

TAN(X)

tg(x)

PI()

3,1415...

LN()

ln(x)

LOG(X)

log10(x)

EXP(X)

ex

MODUŁ(X)

x

PIERWIASTEK(X)LOS()

Zwraca losową wartość z przedziału od 0 do 1, jest ona aktualizowana przy każdorazowym przeliczaniu arkusza (klawisz F9)

ZAOKR(X, LiczbaMiejscPoPrzecinku)

Zwraca liczbę X zaokrągloną do LiczbyMiejscPoPrzecinku

MOD(X,Liczba)

Zwraca resztę z dzielenia X przez Liczbę, np. MOD(5,2) zwróci wartość 1

SUMA(Zakres_0,Zakres_1,...)

Oblicza sumę wartości znajdujących się w danych Zakresach (zakresem może być pojedyncza komórka lub cały blok SUMA(A1;A2;A3) lub SUMA(A1:A4) lub SUMA(A1:A3; A4)

MAX(Zakres_0,Zakres_1,...)

Zwraca największą wartość występującą w Zakresach

MIN(Zakres_0,Zakres_1,...)

Zwraca najmniejszą wartość występującą w Zakresach

ŚREDNIA(Zakres_0,Zakres_1,...)

Oblicza średnią arytmetyczną z podanych zakresów
 1. Otwórz nowy zeszyt w Excelu i zapisz go pod nazwą Funkcje matematyczne, Arkusz1 tego zeszytu nazwij Trygonometria1 i zaprojektuj w nim tabelę wartości funkcji trygonometrycznych dla podanych miar kątów.A


B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Miara kąta w stopniach

0

15

22,5

30

45

60

90

120

135

150

180

225

270

360

2.

Miara kąta w radianach (x)

0

0,261799

0,392699


3.

sin(x)

0
4.

cos(x)

1
5.

tg(x)

0
NI
NI
6.

ctg(x)

nie istnieje

(NI)
NINI

Wskazówka: Podane miary kątów w stopniach zamień przy użyciu funkcji PI() na radiany, pamiętając, że 150.=∏/12, 22,50=∏/8,.........,3600=2∏.


 1. Otwórz kolejny arkusz i nazwij go Trygonometria2. W komórkach A1 i A2 oblicz wartość wyrażeń:

  • sin2 () + ctg2 () = 1,5

  • sin2 () + ctg2 () = 0,83333(3)

 2. W komórkach D1 i D2 tego samego arkusza sprawdź jaka jest różnica między użyciem funkcji ZAOKR(...), a użyciem Format/Liczba i ustaleniem liczby miejsc po przecinku? Sprawdź dla liczby 15,368 i dwóch miejsc po przecinku.
 1. W komórce E4 wpisz wyrażenie, które będzie zwracało wartość losową od 1 do 49 w liczbach całkowitych. Wykorzystaj funkcje: ZAOKR(...) i LOS().
 1. Otwórz kolejny arkusz nazwij go Suma i dopisz kilka liczb w kolumnie A, następnie w komórce A12 wpisz wyrażenie sumujące wartości komórek od A1 do A4 (z wykorzystaniem funkcji Suma).

Wpisz do komórek B1, B3, B7, C5, C6, D4 dowolne liczby. W B12 wprowadzić wyrażenie wyliczające sumę obszaru prostokątnego zaczynającego się w A1 i kończącego w D10.

Do komórki B13 wprowadzić formułę wyznaczającą maksimum z w.w. obszaru. Wykorzystaj przycisk „Wklej funkcję” z paska narzędzi.Dopisać kilka liczb w kolumnie A, następnie w komórce A12 wpisać wyrażenie sumujące wartości komórek od A1 do A4 (z wykorzystaniem funkcji Suma).
Ćwiczenie III – Funkcje logiczne i cd funkcji statystycznych
Funkcje logiczne zwracają wartości logiczne PRAWDA lub FAŁSZ (0 lub 1). Funkcje te często służą do badania pewnych warunków logicznych. Jeżeli warunek jest spełniony to zwracana jest PRAWDA, jeżeli warunek nie jest spełniony to zwracany jest FAŁSZ. Warunki mogą być zapisywane przy wykorzystaniu następujących znaków:

Znak

Znaczenie

>

większe

>=

większe lub równe

=

równe

<

mniejsze

<=

mniejsze lub równe

<>

różne
Funkcje logiczne

Znaczenie

PRAWDA()

Zwraca wartość logiczną 1

FAŁSZ()

Zwraca wartość logiczną 0

LUB(Warunek_1,Warunek_2,....)

Odpowiada logicznej alternatywie – zwraca PRAWDĘ, gdy choć jeden z warunków jest prawdziwy

ORAZ(Warunek_1,Warunek_2,....)

Odpowiada logicznej koniunkcji – zwraca PRAWDĘ, gdy wszystkie warunki są prawdziwe

JEŻELI(Warunek; Rób_To_Gdy_Warunek_Jest_Spełniony; Rób_To_Gdy_Warunek_Nie_Jest_Spełniony)

Funkcja JEŻELI(...) ma 3 argumenty: warunek do badania, to co zrobi, jeżeli warunek jest prawdziwy, to co zrobi jeżeli warunek jest fałszywy.

Wartości funkcji JEŻELI mogą być tekstem –wtedy muszą być ujęte w cudzysłów (=JEŻELI(A3<60;„Brak zaliczenia”;„Zaliczenie”)) lub liczbą (=JEŻELI(A3<60; 2;3)
 1. Otwórz nowy zeszyt w Excelu i nazwij go Funkcje logiczne. W Arkuszu1 w trzech kolejnych komórkach A1,B1 i C1 wpisz dowolne liczby

  • w komórce D1 wpisz wartość wyrażenia, które będzie zwracało logiczną prawdę, jeżeli jakakolwiek z liczb będzie równa 4;

  • w komórce D2 wpisz wyrażenie, które będzie zwracało logiczną prawdę, jeżeli wszystkie liczby będą równe 4;

  • w komórce D3 wpisz wyrażenie, które będzie wyświetlać napis „Same czwórki” , jeżeli wszystkie liczby będą równe 4 w przeciwnym wypadku niech wyświetla się napis „Nie wszystkie czwórki”.
 1. Aktywuj arkusz „Egzamin na zaliczenie” z wynikami z hipotetycznego egzaminu. Używając funkcji JEŻELI wypełnij kolumnę C wyrażeniem, które automatycznie wypisze „zaliczono” lub „nie zaliczono” – zależnie od uzyskanej ilości punktów (zaliczenie od 9 punktów).

 2. Aktywuj arkusz „Egzamin na ocenę”. Używając zagnieżdżonej funkcji JEŻELI wypełnij kolumnę C wyrażeniem, które wypisze ocenę wg uzyskanych punktów:

2(9-11p), 3(12-14p), 4(15-17p), 5(18-19p).

 1. Na arkuszu „Egzamin na ocenę”, w części „Statystyka” wprowadź wyrażenie wyliczające średnią uzyskanych punków.

Co się stanie z wynikiem „Najczęściej występuje”, jeśli w ostatnim wierszu wyników zmienimy wartość punktów z 15 na 17? Znajdź w pomocy (indeks) opis co oznacza taka wartość.

Ćwiczenie IV – „Sprzedaż”

 1. Aktywuj arkusz „Sprzedaż”:

 • W komórce D2 wpisz formułę liczącą wartość netto danego towaru. Jeśli formuła jest poprawna, to skopiuj ją do komórek D3 do D5 (CTRL + C na komórce D2, a następnie zaznaczyć myszą D3 do D5 i nacisnąć CTRL + V).

 • W komórce E2 wpisz formułę, która będzie podawała procentową wartość upustu w zależności od ilości zakupionych towarów, wiedząc, że: do 100sztuk upust wynosi 0%, do 200sztuk – 2%, a powyżej 200sztuk – 3%. Wykorzystaj funkcję JEŻELI (...). Skopiuj formułę do odpowiednich komórek.

 • W komórce F3 wpisz formułę, która będzie obliczała wartość upustu zgodnie z zasadami podanymi w powyższym podpunkcie. Skopiuj formułę do odpowiednich komórek.

 • W komórkach H2 i I2 wpisz odpowiednio formuły obliczające wartość podatku VAT oraz wartość brutto i przekopiuj je do pozostałych komórek.

 • W komórce I7 oblicz sumę wartości brutto.


Ćwiczenie V – Formatowanie tabeli
Kontynuuj pracę w arkuszu „Sprzedaż”:

 • Korzystając z myszy zaznacz wiersz nagłówkowy tabeli i ustaw pogrubienie tekstu

 • Korzystając z klawiatury zaznacz wszystkie nazwy towarów i zmień kolor tekstu na niebieski

 • Ustaw czcionkę ukośną dla całego obszaru tabeli, który zajmują liczby

 • Ustaw grube krawędzie dla zewnętrznych brzegów tabeli, a linie cienkie dla wnętrza tabeli

 • Zaznacz (jednocześnie – używając CTRL do dodawania kolejnych zaznaczeń) kolumny G i I. Następnie jedną operacją ustaw im tło na jasno zielone.

 • Zaznacz jednocześnie wszystkie kolumny wewnątrz tabeli, w których znajdują się wartości pieniężne i ustawić im format walutowy z 3 miejscami po przecinku (np. 120. 234 zł)

 • Zaznacz całą tabelę, a następnie przenieść całą tabelkę tak, by zaczynała się w C4


Ćwiczenie VI – Autofiltr
Aktywuj arkusz „Licencje”:

 • korzystając z autofiltra pokazać wyłącznie dane klientów z województwa dolnośląskiego

 • zawęzić otrzymane dane do Wrocławia i Świdnicy (opcja „Inne...”)

 • usunąć bieżący filtr (przećwiczyć opcję z menu i poziomu list wyboru autofiltra)

 • i zastąpić go autofiltrem, który pokaże tych klientów, którzy zakupili ilość licencji większą niż średnia

 • usunąć bieżący filtr i ustawić autofiltr pokazujący, do których klientów nie ma fax’u.

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna