Ćwiczenie Oznaczanie wodorotlenku sodu metodą miareczkowaniaPobieranie 14.49 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar14.49 Kb.
Ćwiczenie 2.

Oznaczanie wodorotlenku sodu metodą miareczkowania.
Metody analizy miareczkowej polegają na ilościowym oznaczeniu substancji w badanym roztworze za pomocą roztworu odczynnika (titranta) o znanym stężeniu, odmierzonego dokładnie za pomocą biurety. Czynność dodawania roztworu titranta z biurety do kolby z oznaczanym roztworem nazywamy miareczkowaniem.

Jedną z najczęściej wykorzystywanych w metodach miareczkowych reakcji jest reakcja kwasu z zasadą. Metoda miareczkowa, wykorzystująca tę reakcję nosi nazwę alkacymetrii. Jeśli miareczkuje się kwas mianowanym roztworem zasady metoda nazywa się alkalimetrią, jeśli zasadę mianowanym roztworem kwasu – acydymetrią.

W metodzie acydymetrycznej do oznaczania zasady wykorzystuje się reakcję zobojętniania:

NaOH + HCl → NaCl + H2O
lub jonowo:
OH- + H+ → H2O
W punkcie równoważnikowym miareczkowania (PR) następuje ilościowe przereagowanie oznaczanej substancji z titrantem. Wartość pH w tym punkcie przyjmuje wartość 7.

Wskaźnikiem (indykatorem), który można zastosować w tej metodzie do wyznaczenia punktu końcowego miareczkowania jest fenoloftaleina.


Wykonanie ćwiczenia:

Otrzymany w kolbie roztwór zasady należy dopełnić wodą destylowaną do kreski i wymieszać. Przy pomocy pipety miarowej (jednomiarowej) pobrać 25 mL roztworu do erlenmayerki, rozcieńczyć go dwukrotnie wodą (należy dolać 25 mL wody destylowanej) i dodać 2-3 krople fenoloftaleiny. Miareczkować badany roztwór mianowanym roztworem kwasu solnego aż do momentu, w którym roztwór odbarwi się po dodaniu 1 kropli titrantu. Odczytać objętość zużytego kwasu. Pomiar należy powtórzyć trzykrotnie.


Opracowanie wyników:

Zależność pomiędzy objętościami (V) i stężeniami roztworów (cm) wyraża następująca proporcja:


cm,1 V1 = cm,2 V2
gdzie indeksy 1 i 2 oznaczają odpowiednio roztwór mianowany i badany. Ponieważ powyższy wzór jest proporcją jednostki, w jakich wyrażone są objętości są dowolne, byle byłyby jednakowe po obu stronach równania. Objętość badanego roztworu wynosi 25 mL. Dla każdego pomiaru należy obliczyć stężenia badanej próbki. Następnie obliczyć stężenie badanego roztworu jako średnią z trzech pomiarów.

Następnie należy obliczyć masę wodorotlenku sodu w otrzymanej próbce:


m = cm,śr V M
gdzie:

cm,śrstężenie molowe badanego roztworu (średnia trzech pomiarów)

V – objętość kolbki miarowej z roztworem badanym w dm3

M – masa molowa wodorotlenku sodu.
Uzyskane wyniki zamieścić w tabeli:


Nr próbki

Objętość roztworu oznaczanego (V2)

cm3

Stężenie roztworu mianowanego (cm,1)

Objętość roztworu mianowanego (V1)

cm3

Stężenie roztworu oznaczanego (cm,2)

1
2
3

25
25
25

oraz:


cm,śr =
m =


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna