Ćwiczenie Wprowadzenie do programu StatisticaPobieranie 20.78 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar20.78 Kb.

Ćwiczenie 1. Wprowadzenie do programu Statistica


 • Interfejs i jego podstawowe cechy • Utworzyć katalog roboczy (najlepiej na dysku wymiennym) i roboczy plik cwiZadanie 1 a


 • Utworzyć zmienną x1 i wypełnić 10 przypadków dowolnymi cyframi ;

 • Utworzyć x2=x1^2. Utworzyć zmienną .

 • Przekodować zmienną x3 wg schematu 1 mały, 2 średni ,3duży

Wsk:


W celu utworzenia zmiennej x2 należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek kolumny i wybrać Specyfikacja zmiennej . Następnie w polu Długa nazwa wpisać: =x1^2.

I sp.: Zmienną x3 uzyskuje się wpisując w pole Długa nazwa formułę: =1*(x1<=3 and x1>=0)+2*(x1<=7 and x1>4)+3*(x1<=9 and x1>8)

II sp.: Zmienną x3 uzyskuje się wpisując w pole Długa nazwa formułę: =iif(x1<=3 and x1>=0;1;iif(x1>4 and x1<=7;2;iif(x1>8 and x1<=9;3;x1))).
Wejść w Etykiety tekstowe zmiennej x3 i przypisać etykiecie „mały” wartość 1, „średni” wartość 2 oraz „duży” wartość 3.

Zadanie 1 b


 • Utworzyć zmienną y1 i wypełnić 15 przypadków liczbami z przedziału [-100, 100] tak, żeby występowały wartości dodatnie, ujemne i co najmniej kilka zer;

 • Utworzyć y2, która wyświetla wartość „Zysk”, gdy y1>0, „Bez zmian” gdy y1=0 oraz „Strata”, gdy y1<0.Wsk:


Najpierw utworzyć 5 dodatkowych przypadków za przypadkiem 10 (prawy przycisk myszy na 10 przypadku i Dodaj przypadki). Wpisać losowo liczby.
Utworzyć zmienną y2 będącą znakiem liczby y1, tzn. w polu Długa nazwa wpisać =iif(y1<0; -1; iif(y1>0; 1; 0)). < Długa nazwa >>.
Wejść w Etykiety tekstowe zmiennej y2 i przypisać etykiecie „Strata” wartość –1, „Brak zmian” wartość 0 oraz „Zysk” wartość 1.

Zadanie 2


Wygenerować 100 realizacji zmiennej losowej o rozkładzie {tu wybrać jeden z rozkładów dostępnych}. Przedstawić histogram dla wygenerowanego zbioru danych i na tym przykładzie przećwiczyć opcje graficzne

Wsk:


Generowanie próby: wybrać kolumnę, w której ma być zapisana wygenerowana próba, prawym przyciskiem myszy wybrać opcję Specyfikacja zmiennej pole Długa nazwa

i wpisać np. =VNormal(rnd(1);1;1).


Tworzenie histogramu: klikajać na nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy należy wybrać Wykresy bloku danych - > Histogram. Opcje graficzne dostępne są po wybraniu Właściwości (opcja dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wykres).
Język Statistica Visual BASIC –wykorzystanie do operacji na danych

Zadanie 3 a


Utworzyć zbiór (może by poprzednio używany) zawierający 50 przypadków (wierszy) i zmienne E1, E2, E3, E4, zawierający realizacje zmiennych losowych generowanych przez następujące mechanizmy losowe

t i.i.d. N(0,1)

t = -0.9t-1 +t , gdzie +t i.i.d. N(0,1)

t = 0.9t-1 +t , gdzie +t i.i.d. N(0,1)

t , niezależne zm. losowe o rozkładach , t=1,...,50

Wsk:


W pierwszej kolejności należy utworzyć skoroszyt i nadać odpowiednie nazwy pierwszym czterem kolumnom. Następnie należy wybrać z głównego menu Narzędzia->Makro->Makra oraz kliknąć pole Nowe i podać nazwę tworzonego makra (generator). Po wybraniu OK należy usunąć znajdujący się w okienku tekst i w puste pole wkleić poniżej zamieszczony kod:

Dim ADS As Spreadsheet


Dim STBReport As Report

Dim I As Double

Sub Main


Set ADS = ActiveDataSet

Set STBReport = Reports.New

For I = 1 To 50

ADS.Value (I, 1) = RndNormal(1)

Next I

ADS.Value (1, 2) = ADS.Value(1,1)ADS.Value (1, 3) = ADS.Value(1,1)

For I = 2 To 50

ADS.Value (I, 2) = -0.9 * ADS.Value(I - 1,2) + ADS.Value(I,1)

ADS.Value (I, 3) = 0.9 * ADS.Value(I - 1,3) + ADS.Value(I,1)

Next I

For I = 1 To 50ADS.Value (I, 4) = Sqr(0.2 * I + 0.3) * ADS.Value(I,1)

Next I

End Sub

Aby uruchomić makro należy wybrać Uruchom -> Uruchom makro lub F5 lub nacisnąć przycisk z niebieskim trójkątem.

Grafika

Zadanie 4 a


Narysować wykres krzywej zadanej równaniami parametrycznymi (np. uzyskanymi z równania we współrzędnych biegunowych 0.

Wsk:


Krzywą biegunową przekształcamy do postaci parametrycznej .

Wybieramy Wykresy - > Wykresy2W - > Wykresy funkcji użytkownika. Następnie należy:

- przestawić typ z Funkcja na Krzywa parametryczna

- ustawić zakres dla t 0 6,28

- podać wzór funkcji
Y(t)=Sin(2*t)*Sin(t)*(Sin(2*t)>0)

X(t)=Sin(2*t)*Cos(t)*(Sin(2*t)>0)

Aby ustawić równe proporcje osi, klikamy na otrzymany wykres prawym przyciskiem myszy i wybieramy Właściwości wykresu(wszystkie opcje). Następnie wybieramy Wygląd wykresu i w polu Proporcja osi wybieramy Równe.
Zadanie 4 b


 • Utworzyć histogram (zwykły i skumulowany) dla E1 z poprzedniego zadania

  Wsk:
  Z głównego menu wybieramy Wykresy -> Histogramy. W celu narysowania histogramu skumulowanego w zakładce Wiecej jako Sposób Wyświetlania wybieramy Skumulowany.

 • Na jednym rysunku narysować funkcje gęstości rozkładu N(0,1) i t30 ( to samo dla dystrybuant) • Wsk:
  Z głównego menu wybieramy Wykresy -> Wykresy 2W -> Wykresy funkcji użytkownika.

Wpisujemy wzór pierwszej funkcji np.: Normal(x;0;1) i zaznaczymy zakres od –3 do 3.
We Właściwościach wykresu(wszystkie opcje) wybieramy zakładkę Funkcja użytkownika,
klikamy pole Dodaj nową funkcję i wpisujemy wzór: Student(x;30).

Do rysowania dystrybuant wykorzystujemy wzory INormal(x;0;1) oraz IStudent(x;30).

Inny sposób (rysowanie osobno wykresów):


Z głównego menu wybieramy Statystyka - > Kalkulator prawdopodobieństwa -> Rozkłady. Następnie należy wybrać odpowiedni rozkład z listy, podać parametry rozkładu i zaznaczyć pole Utwórz wykres. W celu umieszczenia wszystkich wykresów w jednym oknie należy wybrać Wykresy -> Układ wielu wykresów -> Szablony, a następnie zaznaczyć odpowiedni układ wykresów. Wykresy gęstości i dystrybuant można skopiować do tak utworzonego okna.

 • Załóżmy że zaobserwowano 4 wartości zmiennej losowej : 0, 1, 2 i 4. Narysować wykres funkcji będącej średnią arytmetyczną funkcji gęstości rozkładu normalnego z wartościami oczekiwanymi równymi podanym obserwacjom i odchyleniu standardowym 1. Na tym samym rysunku narysować analogiczne wykresy dla parametru =0,4 i =2 .


Wsk:
Z głównego menu wybieramy Wykresy -> Wykresy 2W -> Wykresy funkcji użytkownika.
Funkcja

Y= 1/4*(Normal(x;0;1)+Normal(x;1;1)+Normal(x;2;1)+Normal(x;4;1))Podobne pozostałe funckcje.
Dokonując stosownych zmian doprowadzić rysunek do poniższej postaci.

Wsk: strzałki i pola tekstowe dostępne są w pasku narzędzi.Narysowaliśmy wykres jądrowego estymatora funkcji gęstości dla trzech parametrów wygładzania 0,4 1 i 2.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna