Witamy w drugim numerzePobieranie 83.76 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar83.76 Kb.


ACE INFO

[MAJ 2010]# 52Witamy w drugim numerze ACE Info w 2010 roku, w którym będą mieli Państwo okazję zapoznać się z ogólnymi i szczegółowymi informacjami na temat priorytetów i działań instytucji europejskich w dziedzinie architektury i budownictwa.

Wydarzeniem o szczególnym znaczeniu w ostatnim czasie było przyjęcie przez Parlament Europejski nowo zredagowanej wersji Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (zob. Kwestie kluczowe poniżej). Tekst dyrektywy zostanie niebawem opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim i wejdzie w życie w terminie 20 dni od daty publikacji. Biorąc pod uwagę znaczenie kwestii poprawy charakterystyki energetycznej budynków, która stanowi jeden z kluczowych celów UE na rok 2020, wszystkie osoby działające w sektorze budowlanym, zwłaszcza architekci, mają szeroki wachlarz możliwości wykazać się na tym polu.

Komisja Europejska ogłosiła również, że pod koniec 2010 r. zostanie opublikowana zrewidowana wersja Planu Działania na rzecz Efektywności Energetycznej (ang. Energy Efficiency Action Plan). Zdaniem ACE istotne znaczenie w tym kontekście ma kwestia ujęcia w takim Planie środków mających zastosowanie do istniejących budynków w celu uzupełnienia wzmocnionych postanowień Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Z tego względu ACE zorganizowała międzysektorowe badania w tej kwestii pod hasłem Inicjatywa E2APT, która w ostatecznym efekcie ma doprowadzić do złożenia gruntownie uzasadnionej propozycji w celu przedstawienia kluczowych elementów, które należy uwzględnić w Planie Działania na rzecz Efektywności Energetycznej dotyczącym budynków. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby działające w sektorze budowlanym. Na chwilę obecną, liczba organizacji pełniących funkcję konsultantów wynosi 42.

Pod przewodnictwem nowego Prezesa, Selmy Harrington, ACE rozpoczęła proces wewnętrznej weryfikacji swojej struktury roboczej oraz priorytetowych kwestii, które powinny stanowić przedmiot jej działalności. Celem tej strategicznej weryfikacji jest nakreślenie jasnego programu działania organizacji na najbliższe dziesięciolecie oraz identyfikacja kluczowych zagadnień, które powinny znajdować się w centrum zainteresowania zawodu architekta. Mamy nadzieję, że wyniki wewnętrznego procesu weryfikacji zostaną formalnie zatwierdzone przed końcem 2010 r., dzięki czemu z początkiem 2011 r. będzie można przystąpić do ich realizacji. Zgodnie z przewidywaniami, zasadniczym przedmiotem postępowania będą działania i plany UE ujęte w Strategii UE 2020.

Bez wątpienia, nadchodzące dziesięciolecie będzie wymagać konsekwentnych, systematycznych i efektywnych działań w zakresie istniejących budynków, w szczególności w zakresie charakterystyki energetycznej. Kwestia ta jest sprawą pierwszorzędnej wagi w polityce, a ze względu na powiązania z takimi zagadnieniami jak dostawy energii i bezpieczeństwo energetyczne, taki stan rzeczy z pewnością nie ulegnie zmianie w najbliższym dziesięcioleciu.

 KWESTIE KLUCZOWE

Parlament Europejski przyjął nową wersję dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

W listopadzie 2009 r. Rada Europejska zatwierdziła przeredagowaną wersję Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa EPBD), jednakże wersja ta została zatwierdzona przez Parlament Europejski dopiero 18 maja. Proces uległ opóźnieniu wskutek wprowadzenia traktatu lizbońskiego, który spowodował konieczność modyfikacji podstaw prawnych oraz aktów delegowanych (dotychczasowej procedury komitologicznej). Przyjęcie nowo zredagowanej Dyrektywy EPBD przez Parlament uległo opóźnieniu również ze względu na wybuch wulkanu na Islandii, który uniemożliwił głosowanie podczas kwietniowej sesji plenarnej.

Postanowienia Dyrektywy EPBD zostaną wprowadzone w życie w nadchodzącym dziesięcioleciu w ramach wieloetapowego procesu, który ostatecznie ma doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie nowe budynki wzniesione w UE po 2020 r. będą budynkami energooszczędnymi. Kolejna kluczowa zmiana wynikająca z Dyrektywy to wycofanie progu renowacyjnego, co oznacza, że wszystkie budynki, niezależnie od wielkości, poddane istotnej renowacji, będą musiały spełniać bardziej restrykcyjne normy w zakresie efektywności energetycznej. Ponadto, dyrektywa przyniesie również zasadnicze korzyści w postaci procedury kontroli jakości, która zostanie wprowadzona w celu zagwarantowania, że świadectwa charakterystyki energetycznej będą spełniały określone kryteria w zakresie jakości
i dokładności, dzięki czemu będą rzeczywiście użyteczne zarówno dla specjalistów jak i właścicieli budynków.

ACE zamierza opracować wytyczne w sprawie transpozycji tej ważnej dyrektywy w celu umożliwienia organizacjom członkowskim ACE dokładnej transpozycji postanowień dyrektywy na szczeblu krajowym. W wytycznych ACE główny nacisk zostanie położony na fakt, że to właśnie architekci tworzą grupę specjalistów najlepiej przygotowaną do certyfikacji budynków pod kątem wydajności energetycznej ze względu na stosowane w architekturze podejście holistyczne oraz możliwość opracowania wewnętrznie spójnych i kompleksowych zaleceń w celu dalszej poprawy charakterystyki energetycznej certyfikowanego budynku.

Przewidywany termin publikacji dyrektywy: czerwiec 2010 r.

Źródło: Euractiv.com

W kierunku dyrektywy w sprawie zmniejszenia wielkości zużycia wody w budynkach

Po przeprowadzonej w latach 2006 i 2007 dogłębnej analizie w sprawie rozwiązania problemu susz


i niedoboru wody oraz opublikowanym w 2008 roku sprawozdaniu uzupełniającym, Komisja Europejska ma przystąpić do opracowania nowych przepisów w sprawie możliwości oszczędzania wody w budynkach. Zgodnie z szacunkowymi danymi, zużycie wody w krajach UE mogłoby zostać zmniejszone o około 40%, przy czym planowane jest wprowadzenie obowiązkowych wymogów w celu zwiększenia wydajności zużycia wody w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej.

Zgodnie z przewidywaniami, proponowana dyrektywa zostanie przygotowana w oparciu o dyrektywę EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, a kwestia wydajnego zużycia wody będzie stanowiła istotny komponent ogólnej racjonalizacji zużycia mediów w budynkach. Planowane działania obejmują między innymi nakłonienie państw członkowskich do włączenia przepisów dotyczących wydajnego zużycia wody w krajowych przepisach budowlanych, wprowadzenie wysokooszczędnych kranów, sitek natryskowych oraz sedesów z wodooszczędnymi spłuczkami, jak również szeroko zakrojone stosowanie systemów do odzysku wody szarej i deszczowej.

Niewątpliwie, przyjęcie nowej wersji dyrektywy przez Komisję nie pozostanie bez wpływu na pracę architektów oraz proces projektowania budynków. Z tego względu ACE przystąpiła do mobilizacji całej organizacji w celu zagwarantowania, że jej głos w sprawie zakresu i treści propozycji nie przejdzie bez echa.

Źródło: Euractiv.com

Ankieta w sprawie wpływu kryzysu gospodarczego na zawód architekta

W kwietniu ACE zakończyła piąte, kwartalne badanie wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na zawód architekta w Europie. Na podstawie uzyskanych wyników można jednoznacznie stwierdzić, że w okresie objętym badaniem panowała rekordowo słaba koniunktura począwszy od początku kryzysu we wrześniu 2008 r., jednakże architekci mają nadzieję na poprawę sytuacji i wzrost zapotrzebowania na usługi architektoniczne w kolejnym kwartale. W badaniu ACE wzięło udział ponad 3 750 respondentów ze wszystkich krajów europejskich, a otrzymane dane zostały wnikliwie zanalizowane z uwzględnieniem ważenia wyników w celu zagwarantowania pełnej wiarygodności statystycznej. Badanie wykazało, że zdaniem 65,5% respondentów obecna sytuacja jest zła lub bardzo zła. Jest to najgorszy wynik od czasu pierwszej edycji badania.

Paradoksalnie, 43% respondentów ocenia bardziej optymistycznie, że w nadchodzącym kwartale można oczekiwać wzrostu obciążenia roboczego oraz liczby zleceń. Po raz pierwszy liczba optymistycznie nastawionych respondentów (43%) jest większa od liczby pesymistycznie nastawionych respondentów. Ponadto, 17% respondentów przewiduje wzrost liczby pracowników w ciągu kolejnych trzech miesięcy, przy czym 15,5% respondentów jest odmiennego zdania. To pozytywny sygnał i promyk nadziei, że kryzys osiągnął już punkt kulminacyjny i w kolejnym kwartale można oczekiwać poprawy.

Pełne zestawienie wyników badania można znaleźć na stronie:http://www.ace-cae.eu/public/js/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/files/documents/Fifth_Econ_Survey_Mar_10.pdf
 SPRAWY ACEAlain Sagne odchodzi z ACE po 19 latach współpracy

Po 19 latach piastowania funkcji Sekretarza Generalnego ACE, w dniu 30 czerwca z ACE odszedł Alain Sagne. Pan Sagne zrezygnował z pełnienia obowiązków w Brukseli już 31 marca i przeszedł na, jak sam to określił, aktywną emeryturę. Jego spuścizna w ACE jest ogromna, biorąc pod uwagę, że był związany z organizacją przez praktycznie cały 20-letni okres jej istnienia. W dużej mierze to właśnie jego ciężkiej pracy oraz zaangażowaniu w działalność organizacji i poświęceniu na rzecz rozwoju zawodu architekta ACE zawdzięcza swoją obecną reputację i pozycję w Brukseli. Życzymy wszystkiego najlepszego na przyszłość!

W okresie przejściowym, w którym zostanie dokonany przegląd struktury i priorytetów organizacji, obowiązki w zakresie prowadzenia działalności ACE będzie pełnił Adrian Joyce, jeden z członków zarządu.

Ogłoszenia organizacji członkowskich

ACE została poinformowana przez organizacje członkowskie o licznych zmianach, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy:BNA – Niderlandy

Nowym Prezesem Bond van Nederlandse Architecten (BNA) w Niderlandach jest Bjarne Mastenbroek.UEA – Estonia

Od dwóch lat Przewodniczącym Stowarzyszenia Architektów Estońskich (UEA) Jest Peeter Pere. Przyjmując to stanowisko położył on nacisk na wyzwania zawodowe, stojące przed zawodem architekta, oraz wyraził pogląd, że w celu sprostania tym wyzwaniom niezbędna jest zdolność szybkiej adaptacji. W skład nowego zarządu UEA zostali powołani: Peeter Pere, Kalle Vellevoog, Tonu Laigu (który pełnił funkcję członka Zarządu ACE w latach 2006-2007), Jaak Huimerind oraz Villem Tomiste.RIAI – Irlandia

Prezesem Królewskiego Instytutu Architektów Irlandii (RIAI) na lata 2010-2011 został Paul Keogh. Ten bardzo dobrze znany w swojej ojczystej Irlandii architekt pracował również w UK, Europie i USA. Wiceprezesem na 2010 r. została Michelle Fagan.AAM – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Prezesem Stowarzyszenia Architektów Macedonii (AAM) na okres trzech lat została Danica Pavlovska. Obok Danicy Pavlovskiej w Zarządzie Kristinkaą Radevski, Wiceprezes, Vladimir Deskov, Martin Panovski, Elizabeta Polijoska i Lazare Dimovski, sprawującym funkcję Sekretarza Generalnego AAM.UAB – Bułgaria

Prezesem Stowarzyszenia Architektów Bułgarii (UAB) w marcu 2010 r. został Georgi Bakalov, wybrany na Walnym Zgromadzeniu UAB.CAT – Turcja

W kwietniu 2010 r. na walnym zgromadzeniu Izby Architektów Turcji (CAT) został wybrany na okres dwóch lat nowy Zarząd Centralny w następującym składzie:

Eyup Muhcu, Prezes

Erkan Karakaya, Wiceprezes

Necip Mutlu, Sekretarz Generalny

Nurdan Topograf, Skarbnik

Ali Ekinci, Can Diril and Zafer Okuducu, Członkowie.

In memoriam

ACE ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci Bernarda Ogé, francuskiego architekta, w kwietniu 2010 r. Bernard przez wiele lat czynnie uczestniczył w działaniach ACE jako delegat UNSFA, jednej z trzech francuskich organizacji członkowskich ACE. Był to bardzo dobrze zorientowany, inteligentny


i elokwentny rzecznik zawodu architekta, którego nam wszystkim będzie brakowało.

Składamy najszczersze kondolencje rodzinie, współpracownikom i przyjaciołom Bernarda.ACE na zagranicznych wydarzeniach

ACE często uczestniczy w zagranicznych imprezach i konferencjach, reprezentowana przez Prezydenta, Członków Zarządu, Prezesów Grup Roboczych i/lub Sekretariat. Działania te pozostają w wielu przypadkach niezauważone, lecz są bardzo ważne z punktu widzenia realizacji strategii ACE. Czytelnicy, którzy chcieliby zapoznać się z raportami z działalności tej reprezentacji mogą skorzystać z kalendarza reprezentacji za granicą na stronie ACE pod następującym adresem:

http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/mee/rep/rep009.asp

Konferencja w sprawie zrównoważonego budownictwa: Do You Speak Sustainable Construction?

Dnia 20 maja w Brukseli odbyła się jednodniowa konferencja pod tym hasłem. Konferencja została zorganizowana przez ACE przy współpracy partnera, European Concrete Platform (ECP), uczestniczącego w realizacji projektu pod tym samym tytułem. W konferencji wzięło udział około 90 reprezentantów różnych sektorów przemysłu budowlanego, a także urzędnicy Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz miejscowi przedstawiciele rządu. Podczas konferencji miała miejsce jedyna w swoim rodzaju dyskusja przy okrągłym stole pomiędzy osobami reprezentującymi podstawowe materiały budowlane: beton, drewno, szkło, stal i ceramikę. Podczas dyskusji, każdy z uczestników scharakteryzował reprezentowany materiał pod kątem zastosowania w zrównoważonym budownictwie, zgodnie z punktem widzenia producentów materiałów. W ten sposób wszyscy słuchacze mogli sami ocenić zalety każdego z materiałów oraz przekonać się, jak trudno jest uzyskać wiarygodne i porównywalne informacje na temat różnych materiałów.

Kolejnym kluczowym elementem wydarzenia była prezentacja wspólnej terminologii w zakresie zrównoważonego budownictwa, opracowana przez ACE i ECP. Prezentacja została przygotowana w formie ogólnodostępnej encyklopedii internetowej, która jest już dostępna w sieci pod adresem:

www.sccommonlanguage.eu

Wydarzenia i spotkania ACE w maju, czerwcu i lipcu 2010

Spotkanie Wspólnej Grupy Roboczej ze Szkołami Architektonicznymi – piątek, 28 maja, Bruksela

Spotkanie Zarządu – czwartek, 3 czerwca, Bruksela

Walne Zgromadzenie ACE (przełożone) – piątek, 4 czerwca, i sobota, 5 czerwca, Bruksela

Spotkanie Zarządu (warsztaty strategiczne) – piątek, 11 czerwca, i sobota, 12 czerwca, Dublin

Spotkanie Grupy Roboczej w sprawie Edukacji – piątek, 18 czerwca, i sobota, 19 czerwca, Dubrovnik

Spotkanie Grupy Roboczej w sprawie Konkursu na projekt architektoniczny – 4 lipca, Wiedeń

 POZOSTAŁE INFORMACJE17 miast pretenduje do tytułu Europejskiej Zielonej Stolicy 2012-2013

Komisja Europejska ogłosiła 4 lutego, że w konkursie na Zieloną Stolicę 2012-2013 będzie uczestniczyć 17 miast europejskich: Antwerpia, Barcelona, Bolonia, Budapeszt, Espoo, Glasgow, Łódź, Ljubljana, Malmö, Murcja, Nantes, Norymberga, Rejkjavik, Rzym, Sewilla, Toruń i Vitoria-Gasteiz. Panel oceniający zbada wszystkie zgłoszenia i we wrześniu przedstawi swoje rekomendacje jury, które dokona ostatecznego wyboru. Wyniki zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród, które odbędzie się w październiku, w Sztokholmie, obecnej Zielonej Stolicy.

Źródło: Bulletin Quotidien nr 10071

21 państw członkowskich osiągnie lub przekroczy krajowe cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r.

W analizie opublikowanej pod koniec lutego, Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) ogłosiło, że prawdopodobnie 21 z 27 państw członkowskich osiągnie lub przekroczy krajowe cele w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. Wśród sześciu państwa członkowskich, które nie spełnią wyznaczonych celów, znajdują się Belgia, Bułgaria, Dania, Włochy, Luksemburg i Malta. Jednakże, 2 z tych państw (Bułgaria i Dania) są przekonane, że realizacja celów w wyznaczonym terminie będzie możliwa dzięki nowym inicjatywom krajowym. EWEA uważa, że prognozy przedstawione przez państwa członkowskie umożliwią Komisji opracowanie programu wsparcia dla państw doświadczających trudności, dzięki czemu będzie można zagwarantować osiągnięcie odnośnych celów krajowych w najkrótszym możliwym terminie po 2020 r.Źródło: Bulletin Quotidien nr 10079

Infolinia CEN-CENELEC SME

Dnia 5 marca CEN-CENELEC ogłosiła, że została uruchomiona Infolinia CEN-CENELEC SME, która będzie świadczyć usługi online w zakresie doradztwa i informacji na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (SME) w Europie w kwestiach dotyczących normalizacji. Infolinia ma za zadanie zapoznać działające w Europie SME z informacjami i narzędziami biznesowymi, niezbędnymi w celu uzyskania dostępu do Europejskiego Systemu Normalizacji CEN i CENELEC dzięki bezpłatnie przekazywanym danym, możliwości konsultacji z ekspertami za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz wykorzystaniu innych środków, m. in. programów szkoleniowych i mentoringowych.

Udostępniony został również specjalny adres e-mail: sme@cencenelec.eu i strona internetowa: www.cen.eu/go/sme.

Komitet Regionów przygotuje bazę danych lokalnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Nowa inicjatywa Komitetu Regionów (CoR) umożliwi sygnatariuszom Porozumienia Burmistrzów przekształcenie swoich starań w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w namacalną rzeczywistość, jako że pomimo oczywistej porażki szczytu COP 15 w Kopenhadze pod koniec 2009 r. lokalni liderzy nie ustają w wysiłkach mających na celu realizację planów przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wykorzystując wiedzę fachową wypracowaną w ramach Platformy Monitorowania Strategii Europa 2020, CoR przygotuje unikalną bazę danych działań prowadzonych na szczeblu lokalnym w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Dane będą współużytkowane przez wszystkich uczestników platformy i sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów w celu umożliwienia wymiany wiedzy na temat najbardziej skutecznych rozwiązań w zakresie obowiązkowego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Dane będą gromadzone w oparciu o ankietę online dostępną na stronie:http://portal.cor.europa.eu/europe2020

MESSIB – Projekt finansowany w ramach FP7

Niniejszy projekt dotyczy systemów magazynowania energii opartych o wiele źródeł i zintegrowanych z budynkiem. Jednym z tematów będzie integracja materiałów zmiennofazowych w projekcie architektoniczno-budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem aktywnego magazynowania, pasywnego magazynowania, eliminacji obciążeń szczytowych, magazynowania energii cieplnej w trybie dziennym/nocnym, itp. Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu zapraszają ekspertów


o zamieszczanie opinii i komentarzy na temat wyników projektu, dostępnych na stronie:

www.messib.eu

Jacques Delors wzywa do opracowania nowego Traktatu UE

Jeszcze nie wysechł atrament na traktacie lizbońskim, a Jacques Delors domaga się nowego Traktatu UE w sprawie wspólnej polityki energetycznej. Pan Delors stwierdził, że obecna europejska polityka energetyczna nie oferuje optymalnych rozwiązań i utrzymuje, że UE musi wprowadzić wspólną płaszczyznę dla kwestii energetycznych w relacjach z zagranicznymi partnerami. Jest on świadomy „zmęczenia negocjacjami traktatowymi” i sugeruje, aby UE przyjęła odmienne podejście, podobne do wcześniejszych inicjatyw, na przykład utworzenia „strefy Schengen” i eurostrefy. Zdaniem pana Delors negocjacje powinny dotyczyć trzech kluczowych obszarów: rozwój ambitnych instrumentów ekonomicznych w celu finansowania wspólnych projektów badawczych nad alternatywnymi źródłami energii, pogłębiona i ustrukturyzowana współpraca w zakresie paneuropejskich sieci energetycznej, ustanowienie grup zakupowych w zakresie ropy naftowej i gazu w celu uproszczenia procedury realizacji dostaw od zagranicznych dostawców, co umożliwi wzmocnienie i lepsze ukierunkowanie polityki zagranicznej UE na tym polu.

Wezwanie nadeszło w momencie, gdy analitycy polityki wysokiego szczebla w coraz większym stopniu dostrzegają znaczenie konieczności zabezpieczenia dostaw energii dla przyszłości, jako że cała gospodarka UE zależy od dostępności źródeł energii. Czas pokaże, czy Komisja i państwa członkowskie wezmą pod uwagę sugestie pana Delors

Inicjatywa UE w sprawie ustanowienia Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Podczas konferencji prasowej 9 marca 2010 r. w Strasburgu Androulla Vassiliou, nowy Komisarz Europejski ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży, że Komisja Europejska przedłożyła projekt ustanowienia Znaku Dziedzictwa Europejskiego w ramach ogólnounijnej inicjatywy. Ten jakże istotny projekt został już przekazany Radzie Ministrów UE i do Parlamentu Europejskiego w celu zatwierdzenia i może wejść w życie w 2011 lub 2012 roku. Celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego jest wysunięcie na pierwszy plan miejsc, które symbolizują europejską integrację, ideały i historię. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/250&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Źródło: Newsletter, marzec 2010 r.

Nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego 2010

Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły 29 zwycięzców z 15 krajów w tegorocznej edycji konkursu o nagrodę UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego / Europa Nostra. Celem tego wyjątkowego konkursu jest zwrócenie uwagi na niektóre z najlepszych europejskich osiągnięć i promowanie nadzwyczajnych wysiłków podejmowanych w celu ochrony bogatego europejskiego dziedzictwa architektonicznego, krajobrazowego, archeologicznego i artystycznego. Nagrody zostaną wręczone podczas VIII Dorocznej Ceremonii wręczenia Nagród w zakresie Dziedzictwa Europejskiego, która odbędzie się w Aya Irini w Stambule, w Turcji, dnia 10 czerwca 2010 r. w ramach Dorocznego Kongresu Europa Nostra. Wydarzenia te stanowią część obchodów na cześć Stambułu, który został wybrany na Europejską Stolicę Kultury 2010 oraz oficjalnego programu Stambuł 2010. Nagrody zostaną wręczone przez panią Androulla Vassiliou, Komisarza Europejskiego ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności


i Młodzieży, oraz Denis de Kergorlay, Prezydenta stowarzyszenia Europa Nostra.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie:http://www.europanostra.org/news/96/

Źródło: Newsletter, marzec 2010 r.

 PUBLIKACJERaport z działalności ACE w latach 2008-2009

Rada Architektów Europy (ACE) opracowała i opublikowała raport z działalności w latach 2008-2009, w którym to okresie funkcję Prezesa sprawował Juhani Katainem z Finlandii. Raport stanowi przegląd podstawowych działań i osiągnięć ACE w odnośnym okresie. Dokument można pobrać ze strony:http://www.ace-cae.org/docs/aceinfo/overview/ACE%20activity%20report_2010.pdf

Atlas miejski Europejskiej Agencji Środowiskowej

Europejska Agencja Środowiskowa opublikowała w wersji online serię szczegółowych map i danych na temat pokrycia terenu dla 117 miast europejskich, które zostały uwzględnione w nowym atlasie miejskim „Urban Atlas”. Atlas zawiera tysiące obrazów z satelitów europejskich oraz szczegółowe


i wydajne narzędzia do mapowania dużych obszarów miejskich. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.gmes-gseland.info/com/promo/GSE-Land_Info_UrbanAtlas.pdf

 KONKURSY

IV Międzynarodowy Stambulski Festiwal Filmów Architektonicznych i Urbanistycznych – 4-10 października 2010 r.

Od czasu założenia w 1954 r. Izba Architektów Turcji prowadziła zaciętą walkę, której celem jest rozwój kultury architektonicznej, ochrona dziedzictwa historycznego oraz poprawa jakości życia. W celu nadania nowego wymiaru tym staraniom, organizatorzy podjęli decyzję o zmianie nazwy począwszy od 2007 r. na „Stambulski Festiwal Filmów Architektonicznych i Urbanistycznych”. Zmiana została dokonana w celu zagwarantowania aktywnego uczestnictwa wszystkich osób, w tym przede wszystkim architektów, zainteresowanych powyższymi zagadnieniami. Festiwal będzie nawiązywał do „Festiwalu Architektury i Urbanistyki” zorganizowanego przez Izbę Architektów Turcji, Stambulski Oddział Metropolitalny, z okazji „Światowego dnia architektury”, wspólnie świętowanego przez 1 200 000 członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Architektów (UIA) w pierwszy poniedziałek października.Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: krajowej i międzynarodowej. Ponieważ Stambuł pełni w tym roku rolę Europejskiej Stolicy Kultury, dla filmów poświęconych Stambułowi zostały przewidziane nagrody specjalne w tym roku. Celem festiwalu jest finansowanie filmów dotyczących zagadnień architektonicznych i urbanistycznych, promowanie nowych produkcji oraz zapoznanie widzów z najbardziej znakomitymi dziełami. Ponadto, festiwal ma na celu zaprezentowanie Turcji
i tureckiej kultury architektonicznej przed szerszą publiką w postaci zainteresowanych architektów, reżyserów filmowych oraz innych specjalistów, którzy będą uczestniczyli w festiwalu w Stambule.

Festiwal składa się z czterech części:

1- Krajowe filmy dokumentalne i animacje

2- Międzynarodowe filmy dokumentalne i animacje

3- Pokaz filmów

4- Dyskusja panelowa


Termin składania zgłoszeń upływa 15 sierpnia 2010 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.archfilmfest.org/en/index_en.html
lub uzyskać pod adresem:

info@archfilmfest.org 
 WYDARZENIA
InterSolar 2010

Największe na świecie targi handlowe poświęcone technologiom solarnym. W tym roku targom będzie towarzyszyć szereg konferencji, które mogą zainteresować architektów, a zwłaszcza architektów zainteresowanych stosowaniem ogniw fotoelektrycznych w budownictwie. Targi odbędą się w Monachium, w dniach 9-11 czerwca 2010 r. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:www.intersolar.de

II Międzynarodowa wystawa i konferencja w sprawie bioklimatycznej architektury, zrównoważonego budownictwa i energooszczędnych budynków

Konferencja odbędzie się w Saragossie, w Hiszpanii, w dniach 21-23 września. W tym samym terminie


i miejscu została zorganizowana wystawa Solar Power Expo. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

www.eco-buildings.es

Międzynarodowa konferencja w sprawie zrównoważonego budownictwa – 11-13 października 2010 r., Maastricht

Tematem przewodnim konferencji będą warianty oszczędnościowe: budynki energooszczędne, osiedla wodooszczędne, konstrukcje materiałooszczędne, pod hasłem Towards 0-Impact Buildings and Built Environments (W kierunku budownictwa i środowiska zabudowanego o zerowym wpływie na otoczenie). Więcej informacji można znaleźć na stronie:www.SB10.nl

XII Międzynarodowa konferencja w sprawie miast i portów

Konferencja odbędzie się w miastach portowych Buenos Aires i Rosario w Argentynie, w dniach 15-19 listopada 2010 r. Temat przewodni konferencji brzmi New World, New Challenges (Nowy świat - nowe wyzwania). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:www.aivp.org

V Forum Energetyczne – 2-3 grudnia 2010 r., Bressanone, Włochy

Celem konferencji jest umożliwienie architektom, inżynierom, naukowcom, zarządcom energii opracowania wielodyscyplinarnego i całościowego podejścia planistycznego w celu zmniejszenia wielkości zużycia energii przy jednoczesnej poprawie komfortu i zdrowia użytkowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie:www.energy-forum.com

Kongres UIA 2011

Ważnym wydarzeniem, wartym odnotowania w kalendarzu, jest kolejny Kongres UIA, który odbędzie się w Tokio (Japonia) w dniach 25-29 września 2011 r. Tematem przewodnim wydarzenia będzie Design 2050, który będzie rozpatrywane w trzech aspektach: Środowisko; Życie; Przetrwanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie:http://www.uia2011tokyo.com/en/

Lista wydarzeń odnoszących się do tematyki miast

Europejska Sieć Wiedzy o Miastach (European Urban Knowledge Network - EUKN) prowadzi na swojej stronie internetowej bogatą i aktualną listę wydarzeń związanych ze sprawami miejskimi. Wiele z tych spotkań może zainteresować architektów. Lista jest dostępna na stronie:

http://www.eukn.org/eukn/meetings/index.html

 PRAKTYCZNE INFORMACJEPrzydatne i ciekawe linki:

Strona Komisji Europejskiejhttp://ec.europa.eu/index_en.htm
Wyszukiwarka dokumentów Komisji

http://europa.eu/documents/comm/index_en.htm
Członkowie Komisji Barroso

http://ec.europa.eu/commission_barroso/index_en.htm
Strona Parlamentu Europejskiego

http://www.europarl.europa.eu
Strona Prezydencji Hiszpańskiej (styczeń 2010 - czerwiec 2010)

http://www.eu2009.cz/en/
Strona Prezydencji Szwedzkiej (lipiec 2009 - grudzień 2009)

http://www.ue2008.fr
Europejskie Forum ds. Polityk Architektonicznych

http://www.efap-fepa.eu
Strona EU Video

http://www.youtube.com/eutube


Strona URBACT Hous-Es Network

http://urbact.eu/projects/hous-es.html
Strona Sustainable building

www.sustainablebuilding.info
Collegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) baza danych stosunków międzynarodowych

http://www.coac.net/international/
Baza danych Consilio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC)- ArchiEuro

http://www.archieuro.archiworld.it
Strona internetowa Europejskiej Platformy Technologii Budowlanych

http://www.ectp.org
Strona EPDB (Energy Performance of Building Directive)

http://buildingsplatform.org
Strona internetowa ArchiEuropa- informacje porównawcze o praktyce w architekturze

http://www.arvha.net//selectionlang.php?s=AXMIG1FZFB
Strona internetowa Archi-Student- bogactwo informacji na temat szkół i studentów architektury
w Europie:

www.archi-students.org
Link do biuletynu Międzynarodowej Unii Architektów (UIA):

http://www.uia-architectes.org/texte/england/Menu-2/4-lettre.html
Strona internetowa Komisji ds. Praktyki UIA- zawiera przydatne informacje na temat pracy globalnego stowarzyszenia Architektów, UIA i spraw związanych z praktyką:

www.aia.org/about_uia
Passive and Downdraught Cooling in Buildings- strona projektu finansowanego przez Unię Europejską zawierająca informacje o alternatywnych klimatyzacjach w budynkach:

www.phdc.eu

Database of Digital Architecture- Nowa, oparta na subskrypcji strona, która zawiera wiele działów, zawierających zdjęcia prac wielkich znawców architektury oraz video z wywiadami ze sławnymi architektami. Więcej informacji na stronie:www.pidgeondigital.com
Interaktywna baza architektów- strona wystartowała w marcu 2008 i stanowi okazję dla architektów do zaprezentowania swoich prac i stania się rozpoznawalnym na światową skalę:

www.worldarchitecture.org
Strona internetowa ACE:

http://www.ace-cae.org

Przydatna wskazówka:
W adresach internetowych podanych przez ACE Info w odniesieniu do dokumentów UE, często w pobliżu końca adresu widać „_en”. Te dwie litery określają język dokumentu (angielski w przypadku „en”) i zazwyczaj można zmienić te dwie litery, aby przejść na inną wersję językową, zgodnie z poniższym:


francuski_fr

włoski_it

portugalski_ pt

estoński_ et

węgierski_hu

rumuński_ro

niemiecki_de

hiszpański_es

fiński_fi

łotewski_lv

słoweński_sl
duński_da

grecki_el

czeski_cs

litewski_lt

słowacki_sk
szwedzki_sv

holenderski_nl

maltański_mt

polski_pl

bułgarski_bg
Zespół redakcyjny zajmujący się zbieraniem materiałów do ACE Info:
Prezydent ACE: Selma Harrington

Członek Zarządu odpowiedzialny za Komunikację: Serban Tiganas

Dyrektor ACE: Adrian Joyce
ACE Info jest regularnie wydawane (około 8 wydań w roku). Dokument można rozpowszechniać bez ograniczeń, tłumaczyć jego treść w celu wykorzystania w publikacjach oraz odwoływać się do informacji w nim zawartych, jeżeli ACE zostanie podane jako źródło, z którego pochodzą informacje.
Jeśli chcesz regularnie otrzymywać ACE Info, a nie jesteś wpisany na listę mailową, możesz zarejestrować się na stronie:

http://www.ace-cae.org/MemberN/Content/EN/sub/sub/subscribe.asp
Jeżeli posiadasz informacje, które chciałbyś, aby zostały uwzględnione w kolejnym wydaniu, prześlij je drogą mailową (prosimy o wersje angielskie lub francuskie) na adres: adrian.joyce@ace-cae.org. Informacje należy przedkładać do pierwszego piątku każdego miesiąca.
Koniec

___________________________________________________________________________

ACE-CAE ● Rue Paul Emile Janson 29, B-1000 Bruxelles ● T: +32 2 543 11 40 ● F: +32 2 543 11 41 ● W: www.ace-cae.org

ACE Info # 39 Page - -
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna