Wizyta studyjnaPobieranie 35.64 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.64 Kb.
Newsletter 5Projekt „Koordynacja na rzecz
aktywnej integracji”

Przegląd aktualnych wydarzeń
WIZYTA STUDYJNA


30.11-02.12.2011
Kraśnik/Biłgoraj

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce przeprowadził krajową wizytę studyjną Współpraca instytucji publicznych


z trzeci sektorem.
Wizyta w SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku i Biłgoraju została zorganizowana w ramach Projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W wizycie wzięło udział 30 osób z całego kraju, wśród których znaleźli się m.in. pracownicy

fot. K. Łupińska


ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także urzędów wojewódzkich. Celem wizyty studyjnej było przybliżenie uczestniczkom i uczestnikom praktycznej strony współpracy organizacji pozarządowej z instytucjami publicznymi oraz zaprezentowania jej efektów. Zostały pokazane działania mające na celu rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych w zakresie pracy z rodzinami na przykładzie współpracy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, najbardziej rozpoznawalnej instytucji pofot. K. Łupińska

zarządowej działającej na rzecz rodzin oraz


dzieci i młodzieży zagrożonych utratą pieczy rodzicielskiej i tych, które ją utraciły wraz
z PCPR, OPS i przedstawicielami samorządu.

Uczestniczki i uczestnicy wizyty mieli okazję do zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin i dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wizyta została wzbogacona o dyskusję na temat nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w jej praktycznym wymiarze.


PODSUMOWANIE ZADANIA: PROJEKT NARZĘDZIA
„OCENA ZASOBÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ”

Projekt narzędzia ma na celu umożliwienie gminom i powiatom wprowadzenie oceny zasobów pomocy społecznej, co ułatwi ROPS-om agregowanie danych.

Po zakończonych we wrześniu 2011 r., konsultacjach opracowano kolejną wersję projektu narzędzia „Ocena zasobów pomocy społecznej”, który zawiera wiele zmian w stosunku do pierwotnej wersji. Obecny projekt narzędzia był prezentowany przez IRSS w okresie października


– grudnia br., na kilku spotkaniach organizowanych przez Obserwatoria Integracji Społecznej z udziałem przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie.
Spotkania te odbyły się w Lublinie (ROPS Lublin), w Dudzkiej Woli (MCPS Warszawa) oraz w Szczyrku (ROPS Katowice).

Obecna wersja projektu OCZP przekazana do CRZL celem uzyskania merytorycznej akceptacji Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS, składa się z następujących części: • Formularz tabelaryczny (gmina, powiat) – dotyczący danych o sytuacji społeczno-demograficznej, danych o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej, danych o zasobach pomocy społecznej

 • Propozycji wskaźników oceny

 • Propozycji reguł walidacyjnych.

Istota rozwiązania

Architektura obecnie proponowanego rozwiązania oparta będzie na systemie SAC, z pewnymi zmianami umożliwiającymi obsługę formularzy, obieg dokumentów czy agregowanie danych. Zmiany te będą miały charakter funkcjonalny. Podstawą narzędzia jest formularz OCZP, składający się z kilku części: (a) strona tytułowa – na której umieszczono podstawowe informacje, jak: tytuł dokumentu, rok oceny, autor dokumentu, (b) spis treści - tworzony na podstawie rozdziałów, służący do nawigacji po dokumencie, (c) rozdziały - pozwalające na rozdzielenie poszczególnych merytorycznych części dokumentu, (d) tabele - porządkujące informacje niezbędne do właściwego przeprowadzenia oceny, wypełniane na poziomie gminy


i powiatu oraz (e) sekcje opisowe – służące skomentowaniu zawartości tabel oraz wprowadzenie dodatkowych informacji dotyczących merytoryki rozdziału. Utworzenie jednego formularza OCZP uprości przebieg procesu sprawozdawczego. Dane na formularzu OCZP przekazywane przez OPS i PCPR scalane będą na poziomie ROPS w jeden dokument. Formularz OCZP przeznaczony dla poziomu wojewódzkiego (ROPS) i miast powiatowych (MOPR) będzie zawierał wszystkie tablice z formularza przeznaczonego dla gminy i wszystkie tablice z formularza przeznaczonego dla powiatu. Wypełnianie sprawozdań przez OPS i PCPR sprowadzać się będzie do ręcznego wprowadzenia danych. Część danych, znajdująca się w tabelach, będzie automatycznie podpowiadana przez system SAC, ale użytkownik będzie mógł zmienić te dane i ostatecznie wartości
w sprawozdaniu będą zależeć od decyzji użytkownika. Poza danymi znajdującymi się w tabelach, w ramach każdego z rozdziałów użytkownik będzie miał możliwość skomentowania oraz podsumowania danych wprowadzonych w tabelach. Po uzupełnieniu oraz ostatecznym zaakceptowaniu zawartości formularza oceny, zostanie on przekazany do ROPS, gdzie poddany będzie dalszej obsłudze. Dane przekazywane przez OPS i PCPR będą automatycznie agregowane na poziomie województwa (ROPS). Obsługa ROPS sprowadzać się więc będzie do weryfikacji poprawności przesłanych danych, z ewentualnym wykorzystaniem ścieżki ich korygowania.
Źródła danych

Ocena zasobów pomocy społecznej będzie zasilana danymi z następujących źródeł: • W zakresie pomocy społecznej - informacje zgromadzone w systemach informatycznych funkcjonujących w jednostkach pomocy społecznej – SAC (dane sprawozdawcze z niemal każdego poziomu organizacyjnego pomocy społecznej) oraz System Pomost, a także informacje dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – rejestry centralne QuickStat i Fundusz

 • W zakresie sytuacji demograficznej - informacje z zasobów GUS, udostępniane w ramach rejestru Bank Danych Lokalnych • W zakresie bezrobocia – informacje z Banku Danych Lokalnych GUS, uzupełniane systemami informatycznymi publicznych służb zatrudnienia: SAC-PSZ, Aplikacja Centralna, Syriusz

 • W zakresie innych danych – informacje z systemów informatycznych odpowiednich instytucji, w tym przypadku: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.AKTUALNE DZIAŁANIA
WYBRANYCH ROPS-ów
i OIS-ów

OIS Białystok

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej


w Białymstoku w dniu 15 grudnia 2011 zorganizował seminarium pn.: Współpraca Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z organizacjami pozarządowymi oraz nowe procedury zlecania zadań w trybie otwartych konkursów ofert skierowane do organizacji pozarządowych z terenu województwa podlaskiego. Tematyka dotyczyła nowych procedur zlecania zadań w trybie otwartych konkursów ofert oraz najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach. więcej
OIS Kraków

Zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej oddaje w ręce użytkowników witrynę wizualizującą wskaźniki społeczne - Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS). Celem „Obserwatora" jest wsparcie informacyjne realizatorów polityk społecznych w regionie. Witryna IOSS ułatwia monitoring sytuacji społecznej w Małopolsce. więcej


ROPS Olsztyn

W dniu 30 listopada 2011 r. odbyło się spotkanie z cyklu „Forum Wymiany Doświadczeń i Opinii” realizowane przez Projekt systemowy ROPS „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, w tym instytucji działających na rzecz młodzieży, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych oraz młodzież. Podczas debaty poruszono niezwykle ważne zagadnienia dotyczące motywacji młodzieży do udziału w różnego rodzaju projektach oraz cechy charakteru, jakie powinien posiadać opiekun, aby młodzież chciała z nimi współpracować. Istotnym elementem spotkania była prezentacja dobrych praktyk pracy


z młodzieżą. więcej
OIS Opole

Opracowano rekomendacje pn. „Potrzeby szkoleniowe pracowników i wolontariuszy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie woj. opolskiego w 2011 r.”. więcejROPS Poznań

Po ośmiu miesiącach prac Wielkopolska ma Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt uchwały uprzednio przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, został jednogłośnie uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2011 roku. Program jest wynikiem współpracy wielu instytucji i organizacji działających w województwie wielkopolskim na rzecz wsparcia rodziny doświadczającej przemocy. Wsparty diagnozą zjawiska przemocy łączy w sobie wiedzę i doświadczenie osób aktywnie kreujących politykę społeczną na poziomie lokalnym, powiatowym i regionalnym. więcej


OIS Rzeszów

Opracowano raport „Substancje psychoaktywne – postawy i zachowania”, który zawiera analizę danych zebranych w województwie podkarpackim w 2010 roku
w ramach badania kwestionariuszowego. Celem badania była diagnoza postaw
i zachowań wobec substancji psychoak-

tywnych, dostarczenie danych do ewaluacji strategii zapobiegania narkomanii oraz dostarczenie informacji niezbędnych do zaplanowania adekwatnych działań profilaktycznych. więcej


ROPS Szczecin

Podsumowanie działań szkoleniowych


i doradczych zrealizowanych w 2011 r.
w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej „Profesjonalne kadry-lepsze jutro”, to cel konferencji, która odbyła się w Goleniowie 28 listopada 2011 r. więcej
ROPS Toruń

ROPS  w Toruniu przy współpracy z miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie/społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz schroniskami i noclegowniami działającymi na terenie województwa kujawsko–pomorskiego opracował Projekt informacyjny dla osób bezdomnych w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach Projektu zostały wydrukowane plakaty, informatory oraz ulotki o miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym. więcej


MCPS Warszawa

Centrum wydaje kwartalnik „Społeczne Problemy Mazowsza”. Biuletyn jest informatorem identyfikującym problemy społeczne oraz diagnozującym potrzeby mieszkańców województwa. więcej


WYBRANE SZKOLENIA
W PROJEKCIE
„KOORDYNACJA NA RZECZ
AKTYWNEJ INTEGRACJI”24.10.2012 – Partycypacyjna diagnoza potrzeb w pracy socjalnej.

Tematem szkolenia były zagadnienia: jaką rolę pełni diagnoza w innowacyjnych technikach pracy socjalnej, jakie inspiracje dla pracy socjalnej płyną z podejścia partycypacyjnej diagnozy lokalnej, jaki jest związek między pracą socjalną a aktywizacją społeczności lokalnej? więcej14.11.2011 – Grupy zagrożone wykluczeniem w procesach konsultacji społecznych

Seminarium dotyczyło zagadnienia integracji społecznej w kontekście konsultacji. Pragniemy zastanowić się nad tym, jak docierać do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, nad potencjalną rolą konsultacji społecznych w procesach integracji oraz diagnozie integracji podczas procesów konsultacyjnych. więcejfot. M. Borowska

28-30.11.2012 – Konsultacje społeczne
w pomocy społecznej. Planowanie i realizowanie procesów partycypacyjnych

Szkolenie poza formułą warsztatowo-teoretyczną, zakładało wyjście poza ramy sali szkoleniowej i wdrożenie miniprojektu konsultacyjnego w warunkach naturalnych, a następnie omówienie doświadczenia na kolejnym szkoleniu. Dlatego, zaplanowaliśmy dwie części szkolenia: jedną organizowaną w listopadzie 2011 r. zgodnie z informacjami na dole, zaś druga przewidziana jest na II/III kwartał 2012 r. W ramach pierwszego szkolenia uczestnicy zaplanowali działanie konsultacyjne, które mają wdrożyć w trakcie połowy 2012 roku, po których zostaną zaproszeni na drugie szkolenie mające na celu omówienie doświadczeń, wymianę praktyk oraz pogłębienie i rozwinięcie warsztatu konsultacyjnego. więcejfot. M. Borowska

9.12.2011 – Administracja publiczna pomiędzy empatią a skutecznością

W trakcie seminarium zostały przedstawione zasady procedury administracyjnej, których celem z jednej strony było zwiększenie prawidłowości działania administracji, z drugiej zaś służyło zagwarantowaniu ochrony praw obywatelskich w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Podczas seminarium zostały przekazane wskazania stosowania zasad


w praktyce urzędów publicznych. więcej

fot. M. Borowska
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRACOWNIKÓW DEPARTAMENTU POMOCY
I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MPiPS

W dniach 15-17 grudnia 2011 r. zgodnie


z Umową nr U/109/ZP/2009 zostało zorganizowane i przeprowadzone spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat bieżących ważnych tematów z obszaru pomocy społecznej dla pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Uczestników spotkania powitała pani Krystyna Wyrwicka, Dyrektor DPiIS MPiPS.

Wśród poruszanych tematów podczas spotkania mówiono m.in. o: • Prawie wobec przemocy w rodzinie

 • Zespołach Interdyscyplinarnych

 • Wdrażaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009 – 2014 (w obszarze działania Departamentu)

 • Polskiej Prezydencji w UE w kontekście działania DPS.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna