Wna handlowa w warszawie studium dyplomowePobieranie 438.39 Kb.
Strona5/7
Data06.05.2016
Rozmiar438.39 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

BIBLIOGRAFIA


Dokumenty Kościoła

  Cytaty z katechizmu (KKK), wzięte są z:

 1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Wyd. Pallottinum, Poznań 1994

  Cytaty z Pisma Świętego (z Biblii), wzięte są z:

 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań 1996

 2. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Byt Skończony a Byt Wieczny, Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1995

 3. Jan Paweł II, Centesimus annus, Encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum novarum
  (z 1991 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1991

 4. Jan Paweł II, Dives in misericordia, Encyklika o Bożym miłosierdziu (z 1980 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1996

 5. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła
  i świata (z 1986 roku), TUM, Wrocław 1994

 6. Jan Paweł II, Europa i jej wartości chrześcijańskie, Przesłanie papieskie z okazji 1200. rocznicy koronacji Karola Wielkiego, w: L’Osservatore Romano, Wydanie Polskie (miesięcznik), Rok XXII numer 3(231)2001

 7. Jan Paweł II, Evangelium vitae, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
  (z 1995 roku), TUM, Wrocław 1995

 8. Jan Paweł II, Familiaris consortio, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (z 1981 roku), Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne, Częstochowa 1987

 9. Jan Paweł II, Fides et ratio, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem (z 1998 roku), Pallottinum, Poznań 1998

 10. Jan Paweł II, Laborem exercens, Encyklika o pracy ludzkiej (z 1981 roku), Pallottinum, 1981

 11. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wyd. Znak, Kraków 1999

 12. Jan Paweł II, Redemptor hominis, Encyklika u początku swej papieskiej posługi (z 1979 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1986

 13. Jan Paweł II, Redemptoris Mater, Encyklika o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1995

 14. Jan Paweł II, Redemptoris Missio, Encyklika o stałej aktualności posłania misyjnego
  (z 1990 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1995

 15. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994

 16. Jan Paweł II, Ut unum sint, Encyklika o działalności ekumenicznej (z 1995 roku), Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa 1995

 17. Jan Paweł II, Veritatis splendor, Encyklika o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (z 1993 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994

 18. Jeunes en prière; Young at prayer, Pontifical Council for the Laity / WYD 2002 National Office, Conseil Pontifical pour les Laïcs / Bureau National de la JMJ 2002 (Papieska Rada ds. Świeckich / Narodowe Biuro Światowego Dnia Młodzieży 2002, Ottawa 2002

 19. Karta Praw Rodziny (Dokument Stolicy Apostolskiej), Augustinum, Warszawa 10 II 1992 (Przedruk z L’Osservatore Romano nr 10 – wersja polska – X 1983)

 20. Paweł VI, Humanae vitae, Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (z 1968 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994

 21. Sobór Watykański II (Paweł VI), Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska
  o Kościele w świecie współczesnym (z 1965 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1986

 22. Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1967

  A w tej publikacji:

 • Paweł Biskup Sługa Sług Bożych (Paweł VI) razem z Ojcami Świętego Soboru, Dignitatis humanae, Deklaracja o wolności religijnej (7 XII 1965)

 • Paweł Biskup Sługa Sług Bożych (Paweł VI) razem z Ojcami Świętego Soboru Inter mirifica, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli (4 XII 1963)

 1. Sobór Watykański II (Paweł VI), Lumen gentium, Konstytucja duszpasterska o Kościele, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1986

 2. W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Opracowanie: Zespół pracowników naukowych Miedzywydziałowego Instytutu Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie pod. red. ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Szczygła, Wyd. „Biblos”, Tarnów 1998

  A w tej publikacji:

 • Jan Paweł II, Dramat narkomanii, Przesłanie na IX Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami 15 VI 1996, str. 182-183

 • Kongregacja Nauki Wiary, Homosexualitatis problema, List do Biskupów Kościoła katolickiego o duszpasterstwie osób homoseksualnych 1 X 1986, str. 350-359

 • Kongregacja Nauki Wiary, Uwagi dotyczące odpowiedzi na propozycje ustaw
  o niedyskryminacji osób homoseksualnych 24 VII 1992, str. 386-390

 • Papieska Rada ds. Rodziny, Liberalizacja narkotyków? Refleksje duszpasterskie 22 I 1997, str. 628-633

 • Papieska Rada ds. Rodziny, Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych (Instrumentum laboris), 25 III 1994, str. 458-490

 1. www.vatican.va; a tam:

 • John XXIII (Jan XXIII), Mater et Magistra, Encyclical letter on christianity and social progress (Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej; 15 V 1961)

 • John XXIII (Jan XXIII), Pacem in terris, Encyclical letter on establishing universal peace in truth, justice, charity, and liberty (Encyklika o wprowadzaniu trwałego pokoju w prawdzie, sprawiedliwości, dobroci i wolności; 11 IV 1963)

 • John Paul II (Jan Paweł II), Address to the fiftieth general assembly of the United Nations Organization (Przemówienie podczas pięćdziesiątego zebrania Zgromadzenia Ogólnego ONZ), New York, 5 X 1995

 • John Paul II (Jan Paweł II), MESSAGE FOR THE CELEBRATION OF THE WORLD DAY OF PEACE, 1 JANUARY 1988, RELIGIOUS FREEDOM:CONDITION FOR PEACE (Przesłanie na Światowy Dzień Pokoju, 1 I 1988, Wolność religijna: warunek pokoju)

 • John Paul II (Jan Paweł II), John Paul II (Jan Paweł II), Mulieris dignitatem, Apostolic letter on the dignity and vocation of women on the occassion of the Marian Year (List apostolski z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiet; 17 III 2000)

 • Leo XII (Leon XII),  Humanum genus, Encyclical letter on freemasonry (Encyklika
  o działalności masonerii) (20 IV 1884)

 • Pontifical Council for social communication (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu), Communio et progressio, Pastoral instruction on the means of social communication (Instrukcja dotycząca środków społecznego przekazu), 23 V 1971

 • Pontifical Council for social communication (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu), Ethics in communication, 4 VI 2000

 • Pontifical Council for social communication (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu), Aetatis novae, 22 II 1992

 • Pontifical Council for the Family (Papieska Rada ds. Rodziny), Declaration regarding the Resolution of the European Parliament dated March 16, 2000, making de facto unions, including same sex unions, equal to the family (Deklaracja dotycząca Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 16 III 2000, uznającej związki „de facto”, w tym związki między ludźmi tej samej płci, jako równe rodzinie), 17 III 2000

 1. Zagrodzki Wojciech CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002Inne książki dotyczące nauki społecznej Kościoła

 1. Karczewski Sebastian, Dar i Zadanie; Szkic do portretu Papieża z Polski, Apostolicum, Ząbki 2000

 2. Kawecki Witold CSsR, Kościół a nowy porządek świata, Kraków 1997

 3. Nienarodzony miarą demokracji, Red. Tadeusz Styczeń SDS, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 1991

 4. Piwowarski Władysław, ABC katolickiej nauki społecznej; Część 1, wprowadzenie, podstawy, kierunki, Wydawnictwo diecezjalne, Pelplin 1993

 5. Piwowarski Władysław, Ład społeczny w państwie, Referat na I ogólnopolską konferencję naukową nt. „Transformacja gospodarki polskiej – doświadczenia i perspektywy”, Ruch „Demokracja polska”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Sekcja polska Instytutu Jacquesa Maritaina, Warszawa luty 1993

 6. Skorowski Henryk SDB, Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła, Publikacja dofinansowana przez MEN, SOCIETAS, Warszawa 1999/2000

 7. Winowska Maria, O człowieku, który wybrał większą wolność, Nakładem ss. Albertynek, Kraków 1992

 8. Wyszyński Stefan Kardynał Prymas Polski, Duch pracy ludzkiej, Myśli o wartości pracy, Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000

 9. Wyszyński Stefan Kardynał Prymas Polski, Wszystko postawiłem na Maryję, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 1998

 10. Wyszyński Stefan Kardynał Prymas Polski, Zapiski więzienne, Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Warszawa 1995Pozycje dotyczące Unii Europejskiej

 1. Balcerzak-Paradowska Bożena, Polityka rodzinna w krajach Wspólnoty Europejskiej i jej uwarunkowania, Studia i materiały, Warszawa 1993, Zeszyt 4 (377)

 2. Bedderman Carl, Nie wchodźcie do Unii! (część 1), wystąpienie Carla Beddermana, byłego unijnego urzędnika w Polsce, w audycji Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, w sobotę, 19 października, Nasz Dziennik, wtorek 22 października 2002, str. 12

 3. Chrześcijaństwo a integracja europejska, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997

 4. Comece (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej), Prawda, pamięć i solidarność kluczem do pokoju i pojednania; Słowo Comece o pokoju

 5. europa.eu.int (czytane w 2002 roku)

 6. „Europe infos”, miesięcznik Comece (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej)
  i OCIPE (Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich), numery następujące:
  Nr 33, Grudzień 2001; Nr 38, Maj 2002; Nr 39, Czerwiec 2002

 7. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Społeczny wymiar Unii Europejskiej, sfinansowano ze środków Unii Europejskiej PHARE SIERRA – APPLE

 8. Jasudowicz Tadeusz, Administracja wobec praw człowieka, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń 1996

 9. Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE), Zagadnienia międzynarodowe 3, opr. Grzegorz Dobroczyński, wyd. Kontrast, Warszawa 1996

 10. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska; Informator o Kościołach, Wydanie I, Warszawa, grudzień 1998

 11. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska - Kobiety; Informator, Wydanie I, Warszawa, sierpień 1999

 12. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska;Informator o programach pomocowych, Wydanie I, Warszawa, sierpień 1999

 13. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska;Informator ogólny, Wydanie IV uzupełnione, Warszawa, lipiec 1999

 14. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska;Informator dla młodzieży, Wydanie IV uzupełnione, Warszawa, lipiec 1999

 15. Popławska Ewa, Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Instytut Nauk Prawnych PAN, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000

 16. przegląd powszechny; Wokół Współczesności, Wydawca: Prowincja Wielkopolsko – Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków (Numer zamknięto 3 XI 1999 r.)

 17. Serving the European Union; A citizen’s guide to the institutions of the European Union, second edition (wydanie drugie), European Communities (Wspólnoty Europejskie), Luxembourg 1999

 18. Wągrowska Maria, Szot Edmund (redaktorzy gazety „Rzeczpospolita”), wstęp: Andrzej Olechowski, Unia Europejska. Nie taki diabeł straszny..., Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 1999

 19. Witkowski Grzegorz, Ojcowie Europy; Udział Polaków w procesie integracji kontynentu, Wydawnictwo Kontrast, Warszawa 2001

 20. Wokół Współczesności, 1(13)2002, red. odpowiedzialny Bogusław Trzeciak SJ, Wydawca: Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich OCIPE, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków (Numer zamknięto 26 IV 2002 r.)

 21. Wokół Współczesności, Biuletyn OCIPE, OCIPE (Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich), miesięcznik, numery następujące: Nr 5(59) (21 maja 2002), Nr 4(58)
  (21 kwietnia 2002), Nr 3(57) (25 marca 2002), Nr 6(60) (21 czerwca 2002)

 22. www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku)

 23. Zgud Zbigniew, Zasada subsydiarności (w prawie europejskim), Kantor Wydawniczy Zakamycze 19991 zob. Jan Paweł II, Fides et ratio, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem (z 1998 roku), Pallottinum, Poznań 1998, 1, str. 4

2 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 129; zob. także: Paweł Biskup Sługa Sług Bożych (Paweł VI) razem
z Ojcami Świętego Soboru, Dignitatis humanae, Deklaracja o wolności religijnej (7 XII 1965), 2, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1967, str. 415

3 por. Jan Paweł II, Fides et ratio, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem (z 1998 roku), Pallottinum, Poznań 1998, 29, str. 46: „Jest bowiem nie do pomyślenia, aby poszukiwanie tak głęboko zakorzenione
w ludzkiej naturze było całkowicie bezcelowe i pozbawione sensu. Już sama zdolność poszukiwania prawdy
i stawiania pytań podsuwa pierwszą odpowiedź”

4 KKK 2467 mówi o tym w ten sposób: „człowiek z natury kieruje się ku prawdzie”

5 Jan Paweł II, Fides et ratio, jak wyżej, 1, str. 4

6 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 16 (cytat zmieniony gramatycznie)

7 tamże


8 Jan Paweł II, Fides et ratio, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem (z 1998 roku), Pallottinum, Poznań 1998, 35, str. 54

9 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 36 (cytowany jest tu A. Zuberbier)

10 Jan Paweł II, Fides et ratio, jak wyżej, 15, str. 27

11 w sensie głoszonych poglądów

12 Carl Bedderman, Nie wchodźcie do Unii! (część 1), wystąpienie Carla Beddermana, byłego unijnego urzędnika w Polsce, w audycji Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja, w sobotę, 19 października, Nasz Dziennik,
22 października 2002, str. 12

13 poza tym istnieje również istotna w tym punkcie sprawa nieformalnego nacisku, aby niektóre kraje nie należące weszły w skład Unii

14 rozmowa z 10 X 2002

15 zob. np.: dołączona do Aktu Końcowego w Traktacie Amsterdamskim:

„11. DEKLARACJA W SPRAWIE STATUSU KOŚCIOŁÓW I ORGANIZACJI NIEWYZNANIOWYCHUnia Europejska respektuje i nie narusza przewidzianego prawem krajowym statusu kościołów (pisownia oryginalna – przyp. autora) i stowarzyszeń lub wspólnot religijnych w Państwach Członkowskich. Unia Europejska w równym stopniu respektuje status organizacji filozoficznych i niewyznaniowych.” (wzięte ze stron: www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

16 na ten aspekt zwrócił uwagę dr Tomasz Dołęgowski, mówiąc o węższym temacie – o stosunku UE wobec rodziny; rozmowa z 15 X 2002

17 podobnie sądzi dr Adam Ambroziak, tyle że w odniesieniu do godności człowieka; zauważył on bowiem, iż godność ta nie została ściśle określona (ani to, na czym się opiera), gdyż byłoby niemożliwą rzeczą uzyskać konsensus w tej sprawie między tak różnymi rządami jak np. rząd włoski i angielski; rozmowa z 23 IX 2002; wydaje się, że podobnie można powiedzieć odnośnie „sprawy prawdy”

18 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 398

19 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 43

20 zob. następny punkt

21 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 39

22 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 39; por. także: Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata (z 1986 roku), TUM, Wrocław 1994 , 43, str. 74

23 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 39

24 tamże, str. 40

25 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 41

26 są to słowa, których używa Papież; używał je również psycholog Erich Fromm

27 Sobór Watykański II (Paweł VI), Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (z 1965 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1986, 24,
str. 86 (cytat zmieniony gramatycznie)

28 por. Rdz 1, 26-27

29 por. Rdz 1, 28

30 Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich..., cyt. w: Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 47

31 Jan Paweł II, Redemptoris Mater, Encyklika o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1995, 25,
str. 51

32 por. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata (z 1986 roku), TUM, Wrocław 1994, 62, str. 121: „Eucharystia jest <i węzłem miłości>>” (cytat zmieniony gramatycznie; Papież cytuje tu słowa św. Augustyna)

33 por. KKK 1243

34 Ps 42(41), 8; zob. Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, jak wyżej, 45, str. 80-81

35 Karta Praw Podstawowych (wzięte z: europa.eu.int (czytane w VIII 2002 roku); tłumaczenie moje)

36 chodzi o dokumenty prawne, według stanu na 23 XI 2002 (oraz umieszczone na stronach internetowych UE)

37 oprócz wymienionych tu cech, UE stwierdza też, że godność człowieka jest podstawą pewnych ograniczeń
w dowolnym traktowaniu ludzkiego „materiału genetycznego”; jednak nie jest jasne, co tak naprawdę UE twierdzi, ponieważ z dwóch dokumentów (niesprzecznych), możne wyciągnąć różne wnioski: por. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions, oraz: Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006) (oba dokumenty wzięte z: europa.eu.int (czytane w VIII 2002 roku));
w drugim dokumencie (który wskazywałby, że istnieją jakieś obostrzenia) zastanawia, dlaczego widnieje tam zapis mówiący, że do „fudamentalnych zasad etycznych (UE)” zalicza się ochrona zwierząt (będzie o tym poniżej)

38 por. Commission Decision of 19 June 2000 relating to gender balance within the committees and expert groups established by it (notified under document number C(2000) 1600), (2000/407/EC); takież jest zdanie Kościoła
(o równości godności mężczyzny i kobiety); jednak w Unii Europejskiej to stwierdzenie prowadzi do wymogu osiągnięcia 40% „parytetu” obecności przedstawicieli każdej z płci w organach Unii; rodzi się pytanie – dlaczego akurat 40%? (prawdopodobnie znaczenie mają tu głównie względy praktyczne); oraz kolejne pytanie – skąd wynika takie bezpośrednie „przełożenie”?; otóż jest to „polecany przez UE i Radę Europy sposób na pogłębianie demokracji i zlikwidowanie wciąż istniejących w Europie form dyskryminacji kobiet w życiu publicznym” (Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska - Kobiety; Informator, Wydanie I, Warszawa, sierpień 1999, str. 6; cytat zmieniony gramatycznie); ten podtytuł
w Informatorze został nazwany: „zasada parytetu płci – 40%; obecność jako gwarancja rzeczywistej równości kobiet” – stąd wynika, że UE nie widzi ani potrzeby ani możliwości realizacji przez mężczyzn owej równości; prawdopodobnie również nie widzi możliwości uznania przez mężczyzn godności kobiet

39 co sugeruje dr Adam Ambroziak; rozmowa z 23 IX 2002

40 por. np.: COUNCIL RESOLUTION of 4 December 1997 concerning the report on the state of women's health in the European Community (97/C 394/01) (Rezolucja Rady dotycząca raportu o stanie zdrowia reprodukcyjnego we Wspólnocie Europejskiej); oraz: COUNCIL REGULATION (EC) No 1292/96 of 27 June 1996 on food-aid policy and food-aid management and special operations in support of food security (Regulacja Rady na temat „polityki” pomocy żywnościowej i na temat zarządzania tą pomocą oraz na temat specjalnych operacji wzmacniających bezpieczeństwo żywnościowe; obie wzięte z: europa.eu.int (czytane we IX 2002)

41 por. Council Regulation (EC) No 1484/97 of 22 July 1997 on aid for population policies and programmes in the developing countries (wzięte z: europa.eu.int (czytane we IX 2002)); oraz to, co będzie powiedziane
w następnych rozdziałach o aborcji (czyli zabijaniu nienarodzonych)

42 por. Council Recommendation of 9 February 1987 concerning tests relating to the placing on the market of proprietary medicinal products (87/176/EEC) (wzięte z: europa.eu.int (czytane we IX 2002)); ta rekomendacja dotyczy środków antykoncepcyjnych

43 UE nie przyjmuje żadnej „nauki społecznej” i bardzo silnie „naciska” na tolerancję seksualną i przyjęcie za „normalne” tych relacji międzyludzkich, które nauka społeczna Kościoła ocenia jako dewiację

44 istnieją przykłady potwierdzające takie sformułowanie; por. np. powyżej cytowaną decyzję: Decision No 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the European Research Area and to innovation (2002 to 2006) (wzięte z: europa.eu.int (czytane w VIII 2002))

45 por. Rdz 1, 28

46 wskazywał na to dr Tomasz Dołęgowski; rozmowa z 15 X 2002

47 wynika to z samej historii tych krajów, połączonej przez długi czas z historią Kościoła

48 UE przejęła np.: politykę zagraniczną, wprowadziła obywatelstwo „europejskie”

49 Jan Paweł II, Europa i jej wartości chrześcijańskie, Przesłanie papieskie z okazji 1200. rocznicy koronacji Karola Wielkiego, w: L’Osservatore Romano, Wydanie Polskie (miesięcznik), Rok XXII numer 3(231)2001,
str. 6-7; Papież mówi w tym kontekście o „słusznych oczekiwaniach wielu ludzi”

50 przesłanką do twierdzenia, że nie był to „spisek” jest to, iż KPP znajduje się na internetowych stronach UE wśród obowiązujących przepisów prawnych; chciano więc, aby obowiązywała

51 por. Leo XII (Leon XII),  Humanum genus, Encyclical on freemasonry (20 IV 1884), (wzięte z: www.vatican.va)

52 tę tezę starają się poniekąd udowodnić oo. Jezuici z ośrodka OCIPE; często spotykanym tam hasłem są „katolickie przesłanki integracji”

53 Jan Paweł II, Europa i jej wartości chrześcijańskie, Przesłanie papieskie z okazji 1200. rocznicy koronacji Karola Wielkiego, w: L’Osservatore Romano, Wydanie Polskie (miesięcznik), Rok XXII numer 3(231)2001,
str. 7

54 por. Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), Byt Skończony a Byt Wieczny, Wydawnictwo
OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1995, np. str. 422-462

55 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 272

56 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 65

57 zasady te ma kształtować miłość (w relacjach międzyosobowych) i nie powinny one być z nią sprzeczne

58 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 65

59 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 67

60 tamże

61 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 68; pożądanie to chęć otrzymania czegoś za wszelką cenę; ponieważ nie ma tu odniesienia do prawdy, więc łatwo o zniewolenie wewnętrzne

62 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 70 (cytowany jest tu o. M. A. Krąpiec)

63 por. Jan Paweł II, Fides et ratio, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem (z 1998 roku), Pallottinum, Poznań 1998, 6, str. 12

64 w jakiejkolwiek „postaci”; można więc odrzucić – bez zastanowienia – religię, można zanegować istnienie Boga, można nawet nie uznać swojej własnej godności

65 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 200

66 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 73-74

67 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 825; sama możliwość zniewolenia też jest znakiem istnienia wolności (por. tamże, str. 506)

68 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 74

69 tamże, str. 74-75

70 „korzystniejsza” nie musi oznaczać tu korzyści materialnej; należałoby raczej napisać: „korzystniejszą w sensie odpowiadającym temu człowiekowi”

71 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, jak wyżej, str. 129

72 niech przykładem tego będzie fakt, że Kościół – za św. Ignacym Loyolą – poleca wiernym codzienny wieczorny rachunek sumienia, który właściwie jest po prostu zastanawianiem się nad sobą i nad dobrem (por. Józef Augustyn SJ, Kwadrans szczerości. Wprowadzenie do codziennego rachunku sumienia, Wydawnictwo M, Kraków)

73 Jan Paweł II, Dominum et Vivificantem, Encyklika o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata (z 1986 roku), TUM, Wrocław 1994 , 43, str. 74

74 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 76; jeśli oczywiście możliwe jest kwantyfikowanie wolności; wydaje się, że można użyć tego sformułowania, gdyż do poznania pełnej prawdy dopiero się dąży

75 por. Jan Paweł II, Fides et ratio, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem (z 1998 roku), Pallottinum, Poznań 1998, 13, str. 22

76 por. Pontifical Council for social communications (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu), Ethics in communication, 20, (czytane w IV 2002; wzięte z: www.vatican.va)

77 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 77

78 tamże

79 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 78; zob. np.: Maria Winowska, O człowieku, który wybrał większą wolność, Nakładem ss. Albertynek, Kraków 1992

80 por. Jan Paweł II, Fides et ratio, Encyklika o relacjach między wiarą a rozumem (z 1998 roku), Pallottinum, Poznań 1998, 13, str. 22

81 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 507

82 zob. Jan Paweł II, Fides et ratio, jak wyżej, 13, str. 22

83 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, jak wyżej, str. 358

84 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 84; zob. także Jan Paweł II, Fides et ratio, jak wyżej, 32, str. 50, Papież mówi tam
o męczeństwie za prawdę

85 por. preambuła do Traktatu o Unii Europejskiej (www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

86 pewną nieodpowiedniość tej definicji wprowadzają jedynie cele UE i ich realizacja (będzie o tym w dalszej części pracy)

87 por. Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska;Informator ogólny, Wydanie IV uzupełnione, Warszawa, lipiec 1999, str. 28

88 aby tak postąpić, zasugerował prof. Paweł Bożyk; rozmowa z 11 IX 2002

89 artykuł 2 [B] Traktatu o Wspólnotach Europejskich (www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

90 wspólny rynek też może być tylko środkiem do innego celu

91 artykuł 2 [B] Traktatu o Wspólnotach Europejskich (www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

92 są jeszcze inne – według mnie mniej ważne – np. umocnienie solidarności z krajami zamorskimi oraz zapewnienie im „rozwoju dobrobytu” zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych

93 jak już wspomniano, dr A. Ambroziak uważa, że ta przesłanka jest decydująca o tym, że nie ma definicji pojęcia „godność człowieka” w UE (rozmowa z 23 IX 2002)

94 a w każdym razie trzeba by było dowieść, że są bezpodstawne; wydaje się, iż tu – podobnie jak w prawie – powinna obowiązywać zasada wzorowana na domniemanej niewinności: zasada domniemanej dobrej woli

95 Maria Winowska, Opowieść o człowieku, który wybrał większą wolność, str. 291; są to słowa św. Brata Alberta

96 rozmowa z prof. Pawłem Bożykiem, 11 IX 2002

97 zresztą jest tak, że ten, kto służy tej maksymalizacji, np. zwykły dobry pracownik, jest traktowany przez Unię dobrze (w sensie ekonomicznym) do końca życia; służy temu wiele zabezpieczeń społecznych

98np. ochrona socjalna pracowników w Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (art. 68; wzięte z: europa.eu.int/abc/obj/treaties/en/entr30c.htm (czytane 10 I 2003))

99 z wykładu Prawo pracy prowadzonego przez dr Danutę Kotowską w SGH w semestrze letnim w 2002 roku; widać to może najlepiej na przykładzie Wielkiej Brytanii

100 być może w tekstach przepisów prawnych można umieścić jedynie zapisy o przedmiocie wolności, natomiast sprawę „wolności wewnętrznej” zostawia się człowiekowi do jego własnej decyzji; jednak nie słyszałem, aby na przykład w SGH (czy w podręcznikach o UE) mówiono kiedykolwiek, że są to pewne ramy dla tworzenia przez ludzi ich własnej wolności, zawsze podkreśla się stronę przedmiotową wolności

101 jest tak na szczeblu państw, ale to przenosi się na poszczególnych ludzi, chociażby w sprawach związanych
z wyjazdami za granicę lub z nawiązywaniem stosunków handlowych z przedsiębiorstwami z zagranicy

102 Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska; Informator
o Kościołach
, Wydanie I, Warszawa, grudzień 1998, str. 12

103 wszystkich zapisów, mających w sobie słowo „wolność” autor nie sprawdził, ponieważ jest to fizycznie niemożliwe; UE wydaje tyle przepisów, że nie jest się w stanie sprawdzić wszystkich; jednak w najważniejszych dokumentach nie ma o tym wzmianki

104 widać to na przykładzie wielu sporów sądowych rozstrzyganych w oparciu o prawo UE; jest to zresztą oczywiste

105 w dalszym tekście pracy będzie podany przykład, gdy Papież stwierdza, że Karta Praw Podstawowych ustanowiona przez UE, „nie spełnia oczekiwań wielu ludzi” (jego oczekiwań też); zresztą z zasady Kościół nie utożsamia się z żadną organizacją państwową (czy systemową)

106 Komitet Integracji Europejskiej, Centrum Informacji Europejskiej UKIE, Unia Europejska; Informator
o Kościołach
, Wydanie I, Warszawa, grudzień 1998, str. 15; (w Informatorze, w odróżnieniu od dokumentów UE, „Kościół” czy „Kościoły” są pisane z dużej litery)

107 ks. prof. Waldemar Chrostowski, kazanie podczas Mszy Świętej na rozpoczęcie roku akademickiego 2002/2003 w sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej (oo. Jezuici)

108 por. www.secularism.org.uk/euseminar.htm (czytane 23 XI 2002); tu można zrozumieć moje kłopoty ze znalezieniem źródeł do niniejszej pracy – jedyna wzmianka o tym seminarium była na tych stronach
i podobnych, równie zacięcie zwalczających Kościół

109 por. www.aegis.com/news/afp/2000/AF001153_DE.html (czytane 23 XI 2002)

110 por. www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/cig/g4000f.htm (czytane 7 XII 2002)

111 warto zauważyć, że pokazywanie nieistotnych (lub mniej istotnych) informacji zamiast podania tych ważnych jest według tej definicji również dezinformowaniem

112 raczej nie widzi tego; nie ma bowiem nic o potrzebie prawdy w dyrektywie „telewizja bez granic”, do której odwołuje się wiele późniejszych dokumentów; gdyby UE uznała potrzebę prawdy w telewizji, to z pewnością umieściłaby jakieś stwierdzenie o tym w tej dyrektywie, skoro znajdują się tam zapisy, iż reklamy telewizyjne nie powinny być dyskryminujące ze względu na kilka spraw oraz zapisy o tym, że zakazuje się reklam papierosów
i innych produktów z tabaki: COUNCIL DIRECTIVE of 3 October 1989 on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (89/552/EEC) (wzięte z: europa.eu.int (czytane 17 XII 2002))

113 por. np.: COMMISSION DECISION of 20 September 1995 relating to a proceeding pursuant to Council Regulation (EEC) No 4064/89 (IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol) (96/346/EC), (wzięte z: europa.eu.int (czytane 30 XI 2002)); COMMISSION DECISION of 22/11/2000 declaring a concentration to be compatible with the common market (Case No IV/M.2109 - 4* REUTERS/VERLAGSGRUPPE HANDELSBLATT/METEOR) according to Council Regulation (EEC) No 4064/89 (wzięte z: europa.eu.int (czytane 18 XII 2002))

114 taki wniosek można wysnuć na podstawie: Pacal Fontaine „Europe in ten points” (wzięte z: europa.eu.int (czytane 7 XII 2002))

115 por. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994, 10,
str. 17-18; por. także: Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 198

116 Sobór Watykański II (Paweł VI), Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska o Kościele
w świecie współczesnym (z 1965 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1986, 74, str. 181

117 zob. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 199; por. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 1083

118 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, jak wyżej, str. 91

119 wymiar materialny nie jest dla Papieża obojętny: np. o problemie ekologii zob.: Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 200

120 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 198

121 por. np. Wyszyński Stefan Kardynał Prymas Polski, Duch pracy ludzkiej, Myśli o wartości pracy, Wydawnictwo im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Soli Deo, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2000, str. 44: „Praca ma tworzyć dobro powszechne. Cóż ono oznacza? (...) Wykonanie tego planu Bożego (...)”

122 por. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994, 33,
str. 61-63

123 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 200

124 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 1083

125 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 201

126 tamże, str. 129

127 tłumaczenie moje; w oryginale brzmi to tak: „(...) considering the fact that public service broadcasting, in view of its cultural, social and democratic functions which it discharges for the common good, has a vital significance for ensuring democracy, pluralism, social cohesion, cultural and linguistic diversity;”

128 Unia np. dość dużo razy wypowiadała się w oficjalnych dokumentach, czy łączenie kanałów (programów) telewizyjnych jest zgodne ze wspólnym rynkiem, natomiast nie było przypadku, gdzie wypowiedziałaby się
o niezgodności czegoś z dobrem wspólnym czy moralnością (por. oficjalne strony internetowe Unii Europejskiej: europa.eu.int (czytane w 2002 roku))

129 Traktat o Unii Europejskiej (www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

130 np. Irlandia po nieprzyjęciu w pierwszym terminie traktatu z Nicei, przyjęła go w drugim, wcześniej jednak otrzymała dodatkowe korzyści materialne; Portugalia ostatnio zażądała większych dopłat dla swoich rolników przed ewentualnym rozszerzeniem UE; zresztą gdy słyszy się o korzyściach, jakie dany kraj uzyskał w Unii, to zawsze jest to w wymiarze materialnym

131 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 737

132 por. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, jak wyżej, str. 284

133 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 201, gdzie cytowane są słowa Abrahama Lincolna

134 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 202

135 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 202

136 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 202-203

137 por. Pontifical Council for social communication (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu), Communio et progressio, Pastoral instruction on the means of social communication (Instrukcja dotycząca środków społecznego przekazu), 23 V 1971, 51 (wzięte z: www.vatican.va)

138 por. Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 1144

139 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 203

140 por. Jan Paweł II, Laborem exercens, Encyklika o pracy ludzkiej (z 1981 roku), Pallottinum 1981, 19,
str. 44-45

141 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 203-204

142 por. Zbigniew Zgud, Zasada subsydiarności (w prawie europejskim), Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999, str. 12, 47

143 artykuł 5 [3b] Traktatu o Wspólnotach Europejskich ze zmianami z Traktatu Amsterdamskiego (www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

144 artykuł 308 [235] Traktatu o Wspólnotach Europejskich ze zmianami z Traktatu Amsterdamskiego (www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

145 Ewa Popławska, Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, Instytut Nauk Prawnych PAN, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000, str. 63-64

146 por. Ewa Popławska, Zasada subsydiarności w traktatach z Maastricht i Amsterdamu, jak wyżej, str. 65

147 dlatego też to, co pisze Zbigniew Zgud jest prawdą, ale „treść intuicji” (meritum) nie zgadza się z nauką Kościoła: „Generalnie w większości opracowań i dokumentów uznaje się intuicyjne rozumienie zasady [subsydiarności]. Autorzy podejmujący tę tematykę odwołują się co do meritum do definicji nakreślonej przez Piusa XI (...)” (Zbigniew Zgud, Zasada subsydiarności (w prawie europejskim), Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999, str. 47)

148 por. Zbigniew Zgud, Zasada subsydiarności (w prawie europejskim), Kantor Wydawniczy Zakamycze 1999, str. 43

149 www.jezuici.krakow.pl/iss/vaticana/txt/p11qa.htm (czytane 6 XII 2002)

150 Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994, 33,
str. 63

151 zob. Jan Paweł II, Dives in misericordia, Encyklika o Bożym miłosierdziu (z 1980 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1996, 12, str. 58-61

152 Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 878 (cytat zmieniony gramatycznie)

153 zob. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 207

154 zob. John XXIII (Jan XXIII), Mater et Magistra, Encyclical on christianity and social progress (Encyklika
o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej; 15 V 1961), 190; zob. także: KKK 1941

155 zob. Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994, 22,
str. 36-38; zob. także: KKK 1941

156 Nienarodzony miarą demokracji, Red. Tadeusz Styczeń SDS, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 1991, str. 8

157 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 208

158 Jan Paweł II, Dives in misericordia, Encyklika o Bożym miłosierdziu (z 1980 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1996, 6, str. 34, (cytat zmieniony gramatycznie)

159 por. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, jak wyżej, str. 209-210

160 ponieważ bez tego, sformułowania o solidarności między większymi społecznościami (np. narodami czy państwami) nie mają sensu

161 zob. Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 205-207

162 zob. akson.sgh.waw.pl/~manisz/referat.htm

163 por. np. preambuła do Traktatu o Wspólnotach Europejskich (www.rcie.lodz.pl/info/strony (czytane w VI 2002 roku))

164 por. Papieska Rada ds. Rodziny, Etyczny i pastoralny wymiar przemian demograficznych (Instrumentum laboris), 25 III 1994, 28, w: W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Opracowanie: Zespół pracowników naukowych Miedzywydziałowego Instytutu Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie pod. red. ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Szczygła, Wyd. „Biblos”, Tarnów 1998, str. 468; por. także:
Jan Paweł II, Sollicitudo rei socialis, Encyklika z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio (z 1987 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1994, 25, str. 42; UE rzeczywiście finansuje kampanie promujące różne nie naturalne środki służące kontroli urodzeń, o czym świadczą chociażby unijne dokumenty – raporty dotyczące pomocy dla krajów słabo rozwiniętych (por. europa.eu.int (czytane 7 XII 2002))

165 Wojciech Zagrodzki CSsR, Człowiek drogą Kościoła; Jan Paweł II w Polsce, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2002, str. 214

166 „Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia w tym momencie, w którym poczyna się on jako człowiek pod sercem matki, godzi się pośrednio w cały ład moralny, który służy zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr człowieka” (Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, str. 161)

167 Jan Paweł II, Evangelium vitae, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (z 1995 roku), TUM, Wrocław 1995, 2, str. 6

168 zob. John XXIII (Jan XXIII), Pacem in terris, Encyclical on establishing universal peace in truth, justice, charity, and liberty (Encyklika o wprowadzaniu trwałego pokoju w prawdzie, sprawiedliwości, dobroci
i wolności; 11 IV 1963), 35-36, (wzięte z: www.vatican.va); por. też: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny, 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie, jak wyżej, str. 554

169 ks. Władysław Piwowarski, Społeczne nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, w: Laborem exercens. Tekst
i komentarze
, red. J. W. Gałkowski, Lublin 1986, str. 144

170 wyjątek stanowi być może kara śmierci oraz stan wojny lub obrona konieczna

171 Pwt 5,17

172 Kongregacja Nauki Wiary, instrukcja Donum vitae, Wstęp, 5 (cyt. w: KKK 2258)

173 KKK 2270

174 por. Jan Paweł II, Evangelium vitae, Encyklika o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (z 1995 roku), TUM, Wrocław 1995, 62, str. 114-116; Kościół podkreśla, iż sprawiedliwość czy poczucie litości, a tym bardziej solidarność międzyludzka i miłosierdzie również sprzeciwiają się zabijaniu

175 Jan Paweł II, Evangelium vitae, jak wyżej, 62, str. 114

176 KKK 2277

177 kolejne dwa artykuły Katechizmu (KKK 2278 oraz 2279) zdecydowanie nadają prostą ocenę moralną sytuacjom, gdy śmierć jest nieuchronna i przedłużać życie - z ograniczonym skutkiem - może tylko „uporczywa terapia”; Kościół rozumie, iż „osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona” są trudnością dla innych”; jednak poleca całkowicie inny środek na zaradzenie tym osobom, które zresztą „domagają się szczególnego szacunku”; otóż mówi tak: „Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić,
w takiej mierze, w jakiej to możliwe, normalne życie” (KKK 2276)

178 zob. np.: Jan Paweł II, Centesimus annus, Encyklika w setną rocznicę encykliki Rerum novarum (z 1991 roku), Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 1991, 15, str. 33-35, gdzie Papież odnosi się dwa razy do istnienia bezrobocia; w obu przypadkach traktuje je jako patologię

179 por. Skorowski Henryk SDB, Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła, Publikacja dofinansowana przez MEN, SOCIETAS, Warszawa 1999/2000, str. 64

180 por. np.: tekst Karty Praw Podstawowych (europa.eu.int (czytane w XI 2002))

181 o „nowej jakości” w dziedzinie obronności (wspólna armia) zob.: www.europartner.com.pl/archiwum/
20020226europa.htm
(czytane 7 XII 2002), Adam Czarnecki, Po wspólnej walucie - wspólna armia; Unia państw, czy superpaństwo?, Europartner – Europejski Magazyn Internetowy; o „nowej jakości” w dziedzinie „społeczno-narodowej”, o czym jeszcze będzie w dalszej części pracy, zob.: www.opcja.pop.pl/numer6/
6Buk.html
(czytane 7 XII 2002), Unia socjalistycznych republik..., Konferencja prasowa Włodzimierza Bukowskiego w Krajowym Biurze Ruchu na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, Wrocław, 30 kwietnia 2002 r.: „Jaka zasadnicza idea kierowała powstaniem ZSRS? Była to próba połączenia różnych narodowości w jeden, nowy, historyczny twór - naród sowiecki. Na czym polega cel UE? Sprowadza się do tego, aby zniknęły narodowości, a powstała nowa jakość - społeczeństwo europejskie”; o „nowej jakości praw człowieka w UE” (zwłaszcza w dziedzinie seksualnej), zob.: www.isr.org.pl/teksty/Bajda/rew_seks.htm (czytane
7 XII 2002), strona Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW, Ks. Jerzy Bajda, Nowa fala rewolucji seksualnej. Inwazja niemoralności: nowa krucjata?; o „nowej jakości” UE jako systemu prawnego, zob.: www.kuria.lublin.pl/ruchy/ak/artykuly/prawoeuropejskie.htm (czytane 7 XII 2002), Akcja Katolicka Archidiecezji Lubelskiej, Prof. dr hab. Ryszard Skubisz (UMCS i KUL) i Mgr Dawid Miąsik (UMCS), Wybrane problemy prawa europejskiego; por. także: www.europa.eu.int/abc-en.htm (czytane 7 XII 2002): „The European Union is based on the rule of law and democracy
1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna