Wojewódzka rada kombtantów I osób represjownych w kielcachPobieranie 61.79 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar61.79 Kb.
WOJEWÓDZKA RADA KOMBTANTÓW I OSÓB REPRESJOWNYCH W KIELCACH
24 stycznia 1991 r. weszła w życie ustawa o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

W preambule do tego jakże istotnego dla środowisk kombatanckich aktu prawnego przeczytać możemy co następuje:

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje szczególne zasługi dla Polski tych wszystkich obywateli polskich, którzy walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny, nie szczędząc życia i zdrowia na polach walki zbrojnej - w formacjach Wojska Polskiego, armii sojuszniczych, a także w podziemnych organizacjach niepodległościowych i w działalności cywilnej - z narażeniem na represje.

Sejm stwierdza, że władze III Rzeszy Niemieckiej, ówczesne władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i komunistyczny aparat represji w Polsce są winni cierpień zadanych wielu obywatelom Państwa Polskiego ze względów narodowościowych, politycznych i religijnych. Spowodowały one śmierć wielu milionów, a dla wielu stały się przyczyną trwałej utraty zdrowia.

Kombatantom oraz ofiarom represji należny jest głęboki szacunek wszystkich rodaków oraz szczególna troska i opieka ze strony instytucji państwowych, samorządów terytorialnych i organizacji społecznych”.

Ustawa w sposób szczegółowy precyzowała status kombatanta – „Kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” a także status osoby represjonowanej.

Określała także przysługujące tym grupom społeczeństwa prawa i obowiązki, a w poszczególnych rozdziałach zawarte były regulacje dotyczące uprawnień pracowniczych, emerytalnych, zagadnień dotyczących ochrony zdrowia, pomocy socjalnej itp. Ponadto zawarte zostały w niej zasady orzekania o uprawnieniach oraz źródła i sposób finansowania niektórych świadczeń.

Nie mniej istotne było uregulowanie kwestii dotyczących zadań leżących po stronie administracji rządowej i samorządowej względem kombatantów i osób represjonowanych.

Na mocy artykułu 7 Ustawy z dnia 24.01.1991 r. utworzony został Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podległy ministrowi spraw społecznych jako centralny organ administracji rządowej odpowiedzialny za nadzór nad sprawami kombatantów i osób represjonowanych.

W ramach tego samego artykułu powołana przy Kierowniku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych została Rada do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Rada działać miała jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach objętych działaniem Urzędu.

Ustawa regulowała także zakres zadań, które realizowane powinny być przez powiaty a także przez tych które należały do kompetencji wojewody jako organu administracji rządowej w terenie.

I tak na mocy art. 7 ustęp 3 do zadań powiatu należała:

- realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,

- organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,

- świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,

- analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw.

Do zadań wojewodów należało z kolei:

- ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty,

- realizacja działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań,

- powoływanie w porozumieniu z Kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pełnomocnika, który miałby czuwać nad właściwym wykonywaniem zadań leżących w zakresie kompetencyjnym na wojewodzie.

Ustawa mówiła także o tym iż samorząd powiatowy oraz wojewoda powinny współdziałać przy realizacji swoich zadań z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.

W województwie kieleckim (następnie świętokrzyskim) nad realizacją świadczeń przysługujących kombatantom czuwały organa administracji rządowej na czele z wojewodą. W chwili wejścia w życie Ustawy o kombatantach funkcję Wojewody Kieleckiego pełnił Józef Płoskonka (1990-1994) i to na nim ciążyła odpowiedzialność za przestrzeganie praw przysługujących kombatantom i osobom represjonowanym na terenie województwa kieleckiego. Utworzone zostało również Biuro Pełnomocnika Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach, a na stanowisko Pełnomocnika powołany został Tadeusz Kotras.

Największe organizacje kombatanckie działające prężnie na terenie województwa kieleckiego na początku lat 90.tych to Związek Kombatantów RP i BWP oraz Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Skupiały one kombatantów z różnych środowisk m.in. byłych żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Wojska Polskiego, Żołnierzy Września 1939 i wielu innych.

Funkcjonowały również inne stowarzyszenia kombatanckie i osób represjonowanych m.in.

- od 1993 r. Zarząd Okręgu Kielc Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich na czele z Henrykiem Kwietniem,

- od 1992 r. Zarząd Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Edmundem Majchrowiczem,

- Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków w Kielcach działający od 30.04.1989 r. którego prezesem został Józef Dzikowski i inne.
W 1994 r. pojawiać zaczęły się wśród kieleckiego środowiska kombatanckiego coraz wyraźniejsze głosy, iż należałoby biorąc przykład z działającej przy UdSKiOR Rady Kombatantów utworzyć odpowiednik tejże na obszarze województwa kieleckiego.

Z inicjatywy środowisk kombatanckich rozpoczęły się rozmowy dotyczące powołania Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach. Na pierwsze założycielskie spotkanie zaproszenia wystosowane zostały przez Pełnomocnika ds. Kombatantów Pana Tadeusza Kotrasa do przedstawicieli stowarzyszeń kombatanckich działających na terenie województwa kieleckiego. Wraz z zaproszeniem dostarczono każdemu z zaproszonych gości projekt Regulaminu Rady z prośbą o zapoznanie się z nim a następnie zgłoszenie uwag i wniosków.Pierwsze - założycielskie - spotkanie odbyło się 16 grudnia 1994 roku.

Podczas spotkania ustalono, iż wskazane jest powołanie Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, która ma być organem społecznym doradczym przy Urzędzie Wojewody. Rada działać miała na podstawie Regulaminu przyjętego przez Wojewodę Kieleckiego, który też odpowiadać miał finansowo nad działaniami podejmowanymi przez Radę.

Podczas dyskusji ustalono, iż kolejne spotkanie będzie miało na celu wyłonienie przedstawicieli wchodzących w skład Rady, a także iż zostanie na nim przyjęty Regulamin tejże.

Zgodnie z tymi ustaleniami kolejne spotkanie odbyło się 6 lutego 1995 r. w Kielcach. Przedstawiciele (upoważnieni) poszczególnych Stowarzyszeń i Związków Kombatanckich tj.;  • Związku Kombatantów RP i BWP

  • Światowego Związku Żołnierzy AK

  • Związku Byłych Żołnierzy BCh

  • Związku Byłych Żołnierzy NSZ

  • Zwiadu Inwalidów Wojennych

  • Związku Sybiraków

  • Stowarzyszenia Szarych Szeregów

  • Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,

ustalili, iż powołuje się Radę ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Kieleckim. Na tymże posiedzeniu przyjęty został również Regulamin Rady a protokół ze spotkania stał się dokumentem powołania. Wybrany został również przewodniczący - Henryk Kwiecień z Batalionów Chłopskich oraz zastępca Tadeusz Robaka ze Związku Inwalidów Wojennych.

Powołanie Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach jako społecznego organu doradczego Wojewody Kieleckiego stało się faktem po zatwierdzeniu Regulaminu WRKIOR przez Wojewodę Kieleckiego Zygmunta Szopę wdniu 22 kwietnia 1995 r.

W 1999 r. patronat honorowy nad Radą objął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na czele z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Józefem Szczepańczykiem.

27 maja 2003 roku ówczesny Prezes Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach Adam Cecot zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego Włodzimierza Wójcika z prośbą o powołanie nowego składu WRKIOR, a także przyjęcie nowego regulaminu Organizacyjnego Rady.

Wojewoda W. Wójcik w dniu 25 czerwca 2003 roku zatwierdził nowy Regulamin Rady oraz skład Rady, w której funkcję przewodniczącego Rady objął pan Tadeusz Robak.

Skład Rady na dzień 25 czerwca 2003 r.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Okręgowy w Kielcach

Jan Garycki

Henryk MilkaOgólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd Okręgu w Kielcach

Adam Cecot

Jan SałekŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Okręgu w Kielcach

Edmund Majchrowicz

Henryk ZiółkowskiStowarzyszenie Szarych Szeregów - Zarząd Wojewódzki w Kielcach

Tadeusz Siuda

Zenon WieczorekZwiązek Inwalidów Wojennych RP - Okręg Kielce

Tadeusz Robak

Jan KlimekZwiązek b. Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Kielcach

Józef Lichnowski

Związek „Solidarność” Polskich Kombatantów w Kielcach

Daniel Nowakowski

Hieronim LisStowarzyszenie Polskich b. Więźniów Politycznych Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego w Kielcach

Mieczysław Skalski

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Świętokrzyski w Kielcach

Zygmunt Krasnowski

Franciszek GłazowskiZwiązek Sybiraków – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach

Maciej Lis

Janina Stasińska


Z dniem 13 października 2004 r. skład Rady został uzupełniony o przedstawiciela Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Batalionów Roboczych Polski Gułag pana Teofila Zamojskiego.


Na mocy zmian wprowadzonych tzw. ustawą kompetencyjną z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, samorząd województwa przejął od 1 sierpnia 2009 roku część kompetencji należących do tej pory do wojewody.

Do zakresu kompetencyjnego Samorządu Województwa przeszły zadania związane ze współpracą ze środowiskami kombatanckimi, w tym współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych. Co za tym idzie Rada przestała pełnić funkcję organu doradczego wojewody świętokrzyskiego, a stała się organem doradczym samorządu województwa.

Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Kielcach w nowych warunkach prawnych odbyło się 4 listopada 2009 r. Wzięli w nim udział członkowie WRKiOR na czele z jej ówczesnym przewodniczącym Maciejem Lisem, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem, Przedstawicielem Wojewody Świętokrzyskiego Bożentyny Pałki – Koruby Panią Grażyną Zachariasz oraz Pełnomocnikiem Zarządu ds. Kombatantów Panem Karolem Fijałkowskim.

Członkowie Rady przyjęli podczas posiedzenia Uchwałę WRKiOR nr 1/2009, w której wyrażono konieczność dostosowania Regulaminu Rady do nowych warunków prawnych, a także konieczność uzupełnienia składu Rady, co miało miejsce jeszcze w 2009 r.

W dniu 8 kwietnia 2010 r. członkowie Rady Kombatantów podczas II posiedzenia WRKIOR Organu Doradczego Marszałka Województwa podpisali Porozumienie, w którym zawarto zapisy iż Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych jest dobrowolnym zrzeszeniem stowarzyszeń i związków kombatantów oraz osób represjonowanych. Powstała na podstawie porozumienia, a jej działalność prowadzona jest w oparciu o zaangażowanie społeczne członków, przy wsparciu organizacyjno-technicznym i finansowym organizacji ją tworzących. Rada działa na terenie całego województwa świętokrzyskiego a okres jej działalności nie jest określony czasowo. Jej przewodniczącym został ponownie wybrany Maciej Lis.

Skład Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych na dzień 8 kwietnia 2010.
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Zarząd Okręgowy w Kielcach

Jan Garycki

Feliks OkulskiOgólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Zarząd Okręgu w Kielcach

Adam Cecot

Jan SałekŚwiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Okręgu w Kielcach

Zbigniew Mielczarek

Henryk ZiółkowskiStowarzyszenie Szarych Szeregów - Zarząd Wojewódzki w Kielcach

Janusz Siwek

Mieczysław AdamiecZwiązek Inwalidów Wojennych RP - Okręg Kielce

Tadeusz Robak

Henryk MałolepszyZwiązek „Solidarność” Polskich Kombatantów w Kielcach

Daniel Nowakowski

Hieronim LisZarząd Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Batalionów Roboczych Polski Gułag

Teofil Zamojski

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Świętokrzyski w Kielcach

Stanisław Lisowski

Włodzimierz SędzielewskiZwiązek Sybiraków – Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach

Janusz Niezabitowski

Do realizacji zadań z zakresu współpracy z środowiskami kombatanckimi w województwie świętokrzyskim Zarząd Województwa mocą uchwały powołał Pełnomocnika, którym został Karol Fijałkowski


Zadania Pełnomocnika wynikają z ustawowego zakresu zadań realizowanych przez Samorząd Województwa. Obejmują one szeroki obszar spraw dotyczących kombatantów województwa świętokrzyskiego. Wśród nich do bardzo ważnych zadań należą sprawy:

- opieki zdrowotnej oraz uściślenia kierunków i form pomocy materialnej i socjalnej oraz opieki społecznej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych oraz ich rodzin – koordynacja w tym zakresie,

- inspirowanie do współdziałania organizacji kombatanckich i osób represjonowanych poprzez wspólne organizowanie uroczystości kombatanckich i państwowych, wspólną opiekę nad miejscami walk i męczeństwa,

- opracowanie wniosków, propozycji rozwiązań prawnych i merytorycznych zmierzających do usprawnienia i pogłębienia współdziałania organizacji kombatanckich.

Do szczególnych zadań należy koordynacja współdziałania organów samorządów. Pełnomocnik współpracuje z administracją państwową, Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwem Obrony Narodowej, Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Wojewódzkim oraz Zarządami Głównymi i szczebla wojewódzkiego z terenu kraju organizacji kombatanckich i osób represjonowanych, samorządami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi z terenu województwa świętokrzyskiego.

Szczególne miejsce w pracy Pełnomocnika zajmuje bieżąca współpraca z Wojewódzką Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Organu Opiniodawczo -Doradczego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, której przewodniczącym jest obecnie Pan Maciej Lis.

Działalność Rady prowadzona jest w oparciu o zaangażowanie społeczne członków, przy wsparciu organizacyjno-technicznym Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Opiekę nad Radą sprawuje Pełnomocnik ds. Rada działa na terenie całego województwa świętokrzyskiego a okres jej działalności nie jest określony czasowo.

Rada jest bardzo bliskim i wiarygodnym partnerem samorządu województwa, gdyż reprezentuje najliczniejsze a także cieszące się dużym autorytetem organizacje. W jej skład wchodzi 9 stowarzyszeń kombatanckich i osób represjonowanych.SKŁAD WRKiOR NA DZIEŃ 1.08.2011 r.

Przewodniczący Rady - Maciej Lis - Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
Związek

Przedstawiciel w Radzie

Siedziba Związku

Kontakt

Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP

Jan Garycki

Al. IX Wieków Kielc 3

25 - 516 Kielce

bud.C1 pok. 436


41 344 87 25

41 342 19 04
Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK

Zbigniew Mielczarek

ul. Targowa 18

25-520 Kielce

pok. 505 (V p. )


41 344 91 20


Zarząd Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh

Jan Sałek


ul. Wesoła 47/49

25 - 363 Kielce

skr. pocz. 148


41 344 43 84


Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy NSZ

Zenon Markiewicz41 34 518 40

Stowarzyszenie "Szarych Szeregów " Oddział im. Kwasa

Janusz Siwek

Karczówkowska 10

25-019 Kielce


Zarząd Okręgowy Związku Inwalidów Wojennych RP

Henryk Małolepszy


ul. Paderewskiego 24b

25-004 Kielce41 344 45 71


Oddział Wojewódzki Związku Sybiraków

Bernard Jasiewicz

ul. Paderewskiego 20

25-004 Kielce41 344 29 76

Związek "Solidarność" Polskich Kombatantów

Daniel Nowakowski

ul. Planty 16 a

25-900 Kielce41 385 90 87


Związek Żołnierzy Batalionów Roboczych Polski Gułag -


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna