Wojewódzki sąd administracyjny w olsztynie informacja o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w 2009 rokuPobieranie 0.74 Mb.
Strona1/13
Data03.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

W OLSZTYNIE
INFORMACJA

o działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Olsztynie w 2009 roku


Do użytku wewnętrznego

Olsztyn, styczeń 2010 r.


SPIS TREŚCI


Uwagi wstępne ……………………………………………….............................


7

Część I. Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie ………………………………………………………………………


10


 1. Wpływ spraw i wyniki postępowania sądowego …..…………………..….
10

 1. Zagadnienia ogólne …………………………………….……………..……
16

1/ sprawność postępowania ……………………….…………..……………


16

2/ postępowanie mediacyjne …………………………….…….……………


18

3/ postępowanie uproszczone ………………………….……………………


19

4/ podmioty wnoszące skargi …………………………..…….……………


19

5/ udział pełnomocników stron ………….…………………………………


20

6/ prawo pomocy ……………………………….……………..……………


21

7/ stosowanie prawa wspólnotowego i pytania prawne……..…………


32

Część II. Problemy wynikające z orzecznictwa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ………………………………………………

34


 1. Zagadnienia procesowe ……………………………………...…………

34


 1. właściwość wojewódzkiego sądu administracyjnego, zakres kontroli sądowej i wszczęcie postępowania sądowego ……...…..……………34


 1. wyłączenie sędziego …………………………..…………………………
39

 1. wstrzymanie wykonania decyzji ………………………………………
41

 1. doręczenia …………………………………………….…………………
42

 1. uchybienia terminów i ich przywracanie …………………………….
42

 1. koszty sądowe i zwrot kosztów postępowania między stronami …
47

 1. pełnomocnicy ……………………………………………………………
52

 1. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału I orzekającego w sprawach finansowych i celnych …………………………………………53


Spostrzeżenia ogólne dotyczące orzecznictwa w sprawach objętych właściwością wydziału ……………………………………………………

53


   1. stosowanie Ordynacji podatkowej …………...………………..…………
56

   1. sprawy związane z nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz skargi na uchwały i zarządzenia organów jednostek samorządu terytorialnego dotyczące podatków ………………………………………

59


   1. podatek od towarów i usług ………………………………………………
59

   1. podatek akcyzowy ………..…………….……….…………….…………
63

   1. podatek od spadków i darowizn ………………………...…..……………
68

   1. podatek dochodowy od osób prawnych …………………………………
69

   1. podatek dochodowy od osób fizycznych …….………….………………
71

   1. podatki i opłaty lokalne, podatek rolny i leśny .…………………………
74

   1. podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa ……...……
81

   1. postępowanie egzekucyjne ………………………………………………
83

   1. sprawy celne ………………….……………………………………………
85

   1. pomoc finansowa z Unii Europejskiej ……………………...……………
88

   1. programy operacyjne (ocena wniosków) ………………………………

91

   1. finanse publiczne (ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej art. 34 i 34 „a” ustawy o finansach publicznych) …………………………………………………
94


 1. Zagadnienia dotyczące funkcjonowania Wydziału II ………………
96

Spostrzeżenia ogólne dotyczące orzecznictwa w sprawach objętych

właściwością wydziału ………………………………………………………96


 1. sprawy z zakresu budownictwa …………….……………………………
97

 1. gospodarka nieruchomościami …………….……………………………
105

 1. sprawy z zakresu ochrony środowiska …………………………………
108

 1. sprawy z zakresu dróg publicznych………….…………………………
111

 1. sprawy z zakresu geodezji, kartografii oraz rolnictwa….…………….
114

 1. sprawy z zakresu ewidencji ludności ……………….…………………
119

 1. pomoc społeczna ……………………………………….……………….
121

 1. dodatki mieszkaniowe …………………………………..………………

124

 1. cudzoziemcy ………………………………………………………………

125

 1. choroby zawodowe ……………………..………………….……………
125

 1. stosunki pracy, stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji
  pracy ………………………………………………………………………126


 1. uprawnienia kombatanckie i wojskowe …………………….…………
129

 1. zatrudnienie i bezrobocie………………………………………….……
131

 1. dostęp do informacji publicznej ………………………..…….………..
133

 1. zagospodarowanie przestrzenne …………………………………………
135

 1. orzecznictwo w sprawach samorządowych, w tym dotyczące rozstrzygnięć nadzorczych ……………………………..………………..143


 1. edukacja i oświata ……………………….………………………………..
154

Część III. Pozaorzecznicza działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ………………………………………………

160


1. Inicjatywy w zakresie ujednolicania orzecznictwa i praktyki sądowej ……


160

2. Funkcjonowanie Wydziału Informacji Sądowej ……………………...……


162

 1. Aktywność pozaorzecznicza sędziów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników sądu .…………………………………164


 1. Działalność administracyjno-gospodarcza …………………………......
167

Uwagi końcowe i wnioski ……………………………………………………


169

Tabele ……………………………………………………………………………

171

UWAGI WSTĘPNE
W 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło łącznie
2114 spraw, co stanowi wzrost o 23,5 % względem 2008 r., w którym do tutejszego Sądu wpłynęło 1712 spraw. Średni okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy - obliczony na dzień 31 grudnia 2009 r. - wynosił 1,89 miesiąca i był niższy niż
w poprzednim roku (2,06 miesiąca). Taka sprawność postępowania sądowego została osiągnięta między innymi w związku z kierowaniem na rozprawę każdej ze spraw bezpośrednio po ich wpływie, a gdy występowały braki po uiszczeniu wpisu lub uzupełnieniu przepisami określonych wymogów. Zauważyć także należy, że
w 2009 r. nie uległ zmianie stan kadry orzekającej, który niezmiennie od końca 2008 r. wynosi 19 sędziów (w tym 2 sędziów NSA i 17 sędziów WSA) oraz 4 referendarzy sądowych. Od września 2008 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie nie ma także żadnego etatu asesora sądowego.

W Wydziale I (orzekającym głównie w sprawach finansowych i celnych) orzekali: sędzia WSA: Andrzej Błesiński - pełniący funkcję Przewodniczącego tego Wydziału i funkcję Wiceprezesa Sądu, sędzia NSA Włodzimierz Kędzierski oraz sędziowie WSA: Wojciech Czajkowski, Renata Kantecka, Ryszard Maliszewski, Wiesława Pierechod, Tadeusz Piskozub, Zofia Skrzynecka. Czynności referendarskie w Wydziale I wykonywały: Anna Ambroziak i Małgorzata Klimek.

W Wydziale II (orzekającym we wszystkich pozostałych sprawach oprócz finansowych i celnych) orzekali: sędzia NSA Janina Kosowska, pełniąca funkcję Przewodniczącej Wydziału II, a jednocześnie Prezesa Sądu oraz sędziowie WSA: Marzenna Glabas, Alicja Jaszczak-Sikora, Bogusław Jażdżyk, Beata Jezielska, Tadeusz Lipiński, Katarzyna Matczak, Adam Matuszak, Hanna Raszkowska, Irena Szczepkowska, Zbigniew Ślusarczyk - pełniący funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej. Czynności referendarskie w tym wydziale wykonywali: Agnieszka Bińczyk i Krzysztof Nesteruk.

W okresie sprawozdawczym zwiększono natomiast w łącznym wymiarze jednego etatu zatrudnienie na stanowiskach urzędników sądowych (0,75 etatu asystenta sędziego) i pracowników sądowych (0,25 etatu). Obecnie Sąd zatrudnia osoby na 45 etatach urzędników sądowych i pracowników obsługi.

W 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie nadal współpracował
z instytucjami publicznymi zajmującymi się przygotowywaniem osób do zawodu prawnika, w tym przede wszystkim Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz samorządem zawodowym adwokatów
i radców prawnych. Studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie uczestniczyli w posiedzeniach Sądu oraz realizowali praktyki zawodowe, których odbycie umożliwiono także grupie aplikantów adwokackich i radcowskich. Nadal udostępniano także zainteresowanym literaturę znajdującą się w Bibliotece Sądu, poszerzając systematycznie niezbędne do funkcjonowania Sądu zbiory wydawnictw prawniczych.

Mając na względzie obowiązek systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji osób zatrudnionych w Sądzie, sędziowie, referendarze sądowi


i urzędnicy sądowi uczestniczyli w licznych szkoleniach i naradach, organizowanych zarówno w siedzibie Sądu, jak również w innych sądach administracyjnych. Asystenci sędziów zakończyli udział w szkoleniu zorganizowanym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku i z wyróżniającym wynikiem zdali egzamin kończący to szkolenie. Dwie kolejne osoby zatrudnione w tutejszym Sądzie uzyskały także stopień doktora nauk prawnych.

W 2009 r. działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie realizowana była na wielu obszarach związanych zarówno ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, jak również działalnością pozaorzeczniczą. Stąd niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy części.

W części pierwszej przedstawiona została informacja dotycząca wpływu spraw oraz sposobu i formy ich rozpatrzenia z uwzględnieniem sprawozdania statystycznego obejmującego funkcjonowanie obu wydziałów orzeczniczych
w 2009 r. Omówiono także wskaźniki dotyczące udziału stron postępowania oraz ich pełnomocników w posiedzeniach Sądu.

Część druga opracowania poświęcona została wybranym problemom wynikającym z praktyki orzeczniczej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. W ramach poszczególnych tematów przedstawiono informację dotyczącą stosowania przepisów prawa stanowiących podstawę podejmowania zaskarżonych rozstrzygnięć organów administracji publicznej ze wskazaniem konkretnych orzeczeń Sądu wydanych w następstwie rozpatrzenia skarg – szczególnie tych, względem których Naczelny Sąd Administracyjny oddalił środki odwoławcze.

Trzecia część sprawozdania dotyczy działalności pozaorzeczniczej Sądu związanej m.in. z działalnością organizacyjną, realizacją inicjatyw w zakresie ujednolicenia orzecznictwa i praktyki sądowej, doskonaleniem zawodowym kadry oraz działalnością administracyjno - gospodarczą Sądu.

Uwagi końcowe zawierają wnioski dotyczące funkcjonowania Sądu w 2009 r. na tle porównawczym z 2008 r. i wcześniejszymi okresami sprawozdawczymi oraz kierunki w zakresie doskonalenia działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Całość opracowania uzupełniona została tabelami graficznymi sporządzonymi w oparciu o sprawozdanie statystyczne za 2009 r.

Olsztyn, 29 stycznia 2010 roku

Część I. Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
1. Wpływ spraw i wyniki postępowania sądowego
Od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009r. w repertoriach WSA w Olsztynie zarejestrowano wpływ łączny 2114 spraw (Wydział I – 889, Wydział II 1225), co stanowi - względem poprzedniego okresu sprawozdawczego, w którym wpłynęło ogółem 1712 spraw (Wydział I – 620, Wydział II - 1092) – wzrost o 23,5 % (Wydział I
- o 43,3 %, Wydział II - o 12,2 %).

Spośród ogólnej liczby 2114 spraw, 1970 spraw dotyczyło zaskarżenia aktów


i czynności z zakresu administracji publicznej, co stanowi 93,2 % zarejestrowanych spraw, a 94 sprawy - bezczynności organów administracji publicznej, co stanowi 4,5 % ogólnego wpływu. Postępowania sądowoadministracyjne zostały ponadto wszczęte na skutek zgłoszenia przez strony 50 wniosków (2,3 % ogólnego wpływu spraw).

Analizując strukturę wpływu w 2009 r. skarg na akty i czynności z zakresu administracji publicznej stwierdzić przede wszystkim należy, że w repertoriach SA zarejestrowano o 378 skarg tego typu więcej, niż w 2008 r., co stanowi wzrost


o 23,7 %. Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, także w 2009 r. nastąpiła częściowa zmiana tematyki zaskarżanych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej. Tak jak w latach poprzednich największą grupę spraw zarejestrowanych w repertoriach SA stanowiły sprawy podatkowe, których wpłynęło 460 tj. o 118 spraw więcej niż w roku poprzednim. Sprawy podatkowe stanowiły 21,76 % spraw zarejestrowanych w repertorium SA w Sądzie. Drugą największą grupą spraw były sprawy celne, w tym podatkowo-celne, ogółem wpłynęło ich 281 (symbole 6300 i 6309), co stanowiło 14,3 % spraw wpisanych do repertorium SA
w Sądzie. Z innych kategorii spraw dominującą pozycję miały sprawy związane
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, w tym skargi na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego (symbol 639), których wniesiono 252, co stanowi 12,6 % ogólnego wpływu do Sądu. Ilość skarg w tym przedmiocie jest wielokrotnie wyższa niż w 2008 r., w którym zarejestrowano zaledwie 32 sprawy tego typu.
W 2009 r. istotną pozycję wśród zaskarżanych aktów i czynności zajmowały także sprawy z zakresu pomocy społecznej (symbol 632), których odnotowano 164 (to jest 8,3 % ogólnego wpływu do Sądu), co stanowi porównywalny wpływ z poprzednim okresem sprawozdawczym, w którym zarejestrowano 162 sprawy z tego zakresu. Podobny wpływ odnotowano także w sprawach z zakresu budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego i ochrony przeciwpożarowej (symbol 601), w których w 2009 r. wniesiono 121 skarg (6,1 % ogólnego wpływu do Sądu), zaś w 2008 r. - 122 skargi. Zmniejszony wpływ - względem 2008 r. - odnotowano natomiast
w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego (symbol 615), które
w poprzednim okresie sprawozdawczym stanowiły dominującą tematykę skarg na akty i czynności organów administracji publicznej. W 2009 r. zarejestrowano 94 takie skargi (4,8 % ogólnego wpływu do Sądu), zaś w 2008 r. – aż 207 skarg w tym przedmiocie, co stanowiło 12,9 % ogólnego wpływu spraw do Sądu w 2008 r. Liczną grupę stanowiły też skargi na decyzje w przedmiocie dopłat unijnych dla rolników, których wpłynęło 61 (tj. 3,1 % wpływu spraw do Sądu).

Kategorie skarg na akty i czynności z zakresu administracji publicznej,


z uwzględnieniem ilości spraw zarejestrowanych w repertorium SA w 2008 r. i 2009 r. przedstawia poniższe zestawienie statystyczne:


Lp.

Przedmiot sprawy

Symbol sprawy

Wpływ

2008

2009Budownictwo

601

122

121Drogi, koleje, lotnictwo, żegluga

603

102

79Działalność gospodarcza

604

15

5Ewidencja ludności

605

46

43Geologia i górnictwo

606

1

2Gospodarka mieniem,

w tym gospodarka nieruchomościami607

51

43Gospodarka wodna

609

11

2Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych

611

383

460Geodezja i kartografia

612

16

3Ochrona środowiska i ochrona przyrody

613

34

43Oświata, szkolnictwo wyższe i nauka

614

39

71Zagospodarowanie przestrzenne

615

207

94Rolnictwo i leśnictwo

616

11

9Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć

617

--

2Wywłaszczenia i zwrot nieruchomości

618

7

6Stosunki pracy i stosunki służbowe

619

39

52Ochrona zdrowia i choroba zawodowa

620

11

8Sprawy mieszkaniowe

(w tym dodatki mieszkaniowe)621

16

19Powszechny obowiązek obrony kraju

624

1

2Skargi na uchwały jednostek samorządu terytorialnego

639

33

252Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

627

3

3Przejęcie mienia

629

7

2Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny

630

112

281Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi

631

--

1Pomoc społeczna

632

162

164Zatrudnienie i sprawy bezrobocia

633

16

28Kombatanci, świadczenia z tytułu pracy przymusowej

634

19

6Sprawy o innym przedmiocie niż wymienione

645

32

45Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego

648

2

11Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych

652

1

--Środki publiczne nie objęte innymi symbolami

653

22

65Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych

655

82

72
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna