Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w KrośniePobieranie 27.13 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar27.13 Kb.Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620, KRS 00000 14669
NZ/215/14/2010
Krosno, dn.13 kwietnia 2010 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

wg.rozdzielnika

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.krosno.med.pl
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców/ zmianie treści siwz/ zmianie terminu składania ofert

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych różnych nr postępowania NZ/215/14/2010

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie nr 1:

Dot. pakietu nr 5 , poz. 32 – Test paskowy Accu-Chek x 50 pasków

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Pakietu nr 5 pozycji nr 32 – Test paskowy Accu – Chek x 50 pasków do oddzielnego pakietu ? Działanie takie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody.
Pytanie nr 2 :

Dot. pakietu nr 5 , poz. 32 – Test paskowy Accu-Chek x 50 pasków

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju pasków, jakich wymaga Zamawiający w ww. pozycji . Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków Accu-Chek Active , czy Accu-Chek Go ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania pasków typu Accu-Chek Active.
Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 7 – Tetraspan 6 % oraz z pakietu nr 5 pozycji – Aqua pro inj. i utworzenie z tych pozycji jednego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie nr 4 :

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 błękit trypanu ampułkostrzykawkach.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie ampułkostrzykawki 0,5 ml.

Pytanie nr 5 :

Czy zamawiający uzna za dostawy odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia w zakresie Pakietu nr 6 dostawy dotyczące wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce (soczewki wewnątrzgałkowe, materiały wiskoelestyczne, oleje silikonowe, perfluorowęglowodory) ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 6 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawa towaru stanowiącego przedmiot zamówienia w Pakiecie nr 6 do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, a w przypadku zamówień na CITO do 2 dni roboczych od zgłoszenia zamówienia , zważywszy na fakt, że oferowany przez wykonawcę wykorzystywane są w planowanych zabiegach chirurgicznych nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie nr 7 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przelanie wadium drogą elektroniczna przez Internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważniona do podpisywania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie nr 8 :

Uprzejmie prosimy o zmianę § 7 ust. 1 umowy na następujące:

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:


 1. za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej dostawy w terminie dostawy za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł)

 2. w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,1 % wartości towaru zareklamowanego, za każdy dzień zwłoki. (nie mniej niż 20 zł),

 3. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy (nie mniej niż 20 zł).

 4. za niewykonanie zobowiązania o którym mowa w §3 ust. 3 w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa w § 1 ust.1 (nie mniej niż 20 zł).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 9 :

Uprzejmie prosimy o odstąpienie dla Pakietu nr 6 od wymogu przedstawiania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego ze względu na fakt że oferowane w tym Pakiecie produkty klasyfikowane są jako wyroby medyczne dla których nie są wydawane w/w zezwolenia.

Odpowiedź:

W przypadku oferowania rzeczy zakwalifikowanych wyłącznie jako wyroby medyczne zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych dnia 20 kwietnia 2004 r. (dz. U. Nr 93 poz. 896 ) i braku konieczności posiadania przez wykonawcę koncesji, zezwoleń lub licencji na podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, Zamawiający stosownie do powyższego nie wymaga posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji i złożenia na potwierdzenie tegoż odpowiednich dokumentów, aczkolwiek wymaga złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia w tym przedmiocie. W konsekwencji czego zamawiający uwzględnia powyższe w treści siwz oraz odpowiednio w treści ogłoszenia o zamówieniu.


Pytanie nr 10 :

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 dopuści złożenie oferty na immunoglobulinę ludzką najwyższej jakości potwierdzonej 14 – sto letnim badaniem obserwacyjnym o nazwie OCTAGAM w dawce 5g/ 100 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania dawki 6g.


Pytanie nr 11 :

Proponujemy zmianę § 7 wzoru umowy mówiącego o wysokości kar umownych:

- kara umowna za zwłokę w dostawie w wysokości 0,1 % wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie,

- obustronna kara umowna za bezprawne odstąpienie od umowy w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy,

- górna granica wszystkich naliczonych kar umownych łącznie w wysokości 5 % wartości umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 12 :

Czy w przypadku określonym w §3 ust. 4 i braku możliwości dostarczenia zamiennika w cenie przetargowej Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13 :

Czy w przypadku oferowania wyrobów medycznych (np. pakiet nr 6 ) zamawiający dopuści złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku konieczności posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji – zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych dnia 20 kwietnia 2004 r. (dz. U. Nr 93 poz. 896 ) oraz ze stanowiskiem Wydziału Kontroli Wytwórców Nadzoru Rynku Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych nie są wymagane specjalne koncesje ani licencje na podjecie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

Odpowiedź:

W przypadku oferowania rzeczy zakwalifikowanych wyłącznie jako wyroby medyczne zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych dnia 20 kwietnia 2004 r. (dz. U. Nr 93 poz. 896 ) i braku konieczności posiadania przez wykonawcę koncesji, zezwoleń lub licencji na podjecie i prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, Zamawiający stosownie do powyższego nie wymaga posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji (i złożenia na potwierdzenie tegoż dokumentów), aczkolwiek wymaga złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia w tym przedmiocie. W konsekwencji czego zamawiający uwzględnia powyższe w treści siwz oraz odpowiednio w treści ogłoszenia o zamówieniu.


Pytanie nr 14 :

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą wypełnionego i zaparafowanego wzoru umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, ze zgodnie z częścią 4 siwz „Warunki udziału postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”, lit D (niżej tabeli) Zamawiający zaleca, a nie wymaga dołączenia do oferty wypełnionego i zaparafowanego wzoru umowy.


Pytanie nr 15 :

Czy w Pakiecie nr 6 Zamawiający dopuści błękit trypanu trepanu szklanych fiolkach o objętości 1,0 ml – zgodnie z przytoczona definicja równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania błękitu trypanu w ampułkostrzykawkach a 0,5 ml.


Pytanie nr 16:

§ 10 ust.2 pkt. 2 Umowy – czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto uwzględniając nową stawka podatku przy niezmienionej cenie netto.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza ,iż zmiana stawki VAT nie uprawnia Wykonawcy do zmiany ceny towaru netto. W przypadku zmiany stawki VAT „ nowa „ cena będzie równa niezmiennej cenie netto towaru powiększonej o wartość podatku VAT naliczonego wobec zmienionej, obowiązującej w danym czasie stawki VAT.
Pytanie nr 17:

§ 12 umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie nr 18:

§ 14 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie tego postanowienia , ewentualnie o uzupełnienie o następujące sformułowanie :” przy czym zamawiający nie może odmówić zgody na cesje wierzytelności bez uzasadnionej przyczyny”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 3, działając w oparciu o art.38 ust. 4 i 4a stawy Pzp dokonuje stosownej zmiany siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu, poprzez wydzielenie pakietu nr 2 poz nr 7 Tetraspan 6 % oraz z pakietu nr 5 poz. 2 Aqua pro inj. i utworzenie z nich pakietu nr 10. W konsekwencji czego ustala się termin wykonania zamówienia, jak też wadium oraz warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dla pakietu nr 10. W treści siwz wraz z załącznikami oraz ogłoszenia o zamówienia, które to dokumenty zostają udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego www.krosno.med.pl, gdzie zostały uwzględnione zmiany wynikając z utworzenia (wydzielenia) pakietu nr 10, a także zmiany wynikające z wyjaśnień na zapytania nr 9 i 13.


Zgodnie z art. 12 a ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianami dotyczącymi określenia przedmiotu zamówienia i jego zakresu - wydzielenie nowego pakietu nr 10 przedłuża się termin składania ofert jak następuje:

   Nowy termin składania ofert upływa 06.05.2010 r. o godz. 10:00

   Nowy termin otwarcia ofert 06.05.2010 r. o godz. 11: 00

   Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

   Nowy termin wniesienia wadium upływa 06.05.2010 r. o godz. 10:00

Z poważaniem

Strona z


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna