Wojewódzkie centrum psychiatrii długoterminowej w stroniu śLĄskim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnejPobieranie 154.55 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar154.55 Kb.
  1   2   3
WOJEWÓDZKIE CENTRUM PSYCHIATRII DŁUGOTERMINOWEJ

W STRONIU ŚLĄSKIM

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Morawka 1, 57 – 550 Stronie ŚląskieSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2164)w trybie przetargu nieograniczonego

o szacunkowej wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych

kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy
Nazwa zamówienia:

„Leki 2016”, Nr rej. ZP-231-04/2016zwane dalej także

lub łącznie „Dostawą”
Nr rej. ZP-231-04/2016

Przedmiot główny / Kody zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 33000000-0


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę poszczególnych części zamówienia:
Kod główny CPV 33690000-3 różne produkty lecznicze
Pakiet nr 1- antybiotyki, CPV 33690000-3 różne produkty lecznicze

Pakiet nr 2 – leki psychotropowe, CPV 33690000-3 różne produkty lecznicze

Pakiet nr 3 - płyny infuzyjne, CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33692000-7 (roztwory lecznicze)

Pakiet nr 4 – neuroleptyki różne 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33661500-6 neuroleptyki

Pakiet nr 5 – leki somatyczne, CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33610000-9 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu, 33620000-2 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, 33630000-5 Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego, 33640000-8 Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów, 33670000-7 Środki lecznicze dla układu oddechowego

Pakiet nr 6 – Clexane, CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33621100-0 Środki obniżające krzepliwość krwi

Pakiet 7 – Abilify, 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33661500-6 neuroleptyki

ZATWIERDZAM
………………………………………….

Dyrektor WCPD w Stroniu Śląskim

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej „SIWZ”


Rozdział I

INFORMACJE OGÓLNE
1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.1. ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

adres: ul. Morawka 1, 57 – 550 Stronie Śląskie;

KRS 0000104339, NIP 881 – 13 – 37 – 915, REGON 000294987;

tel.: (74) 814 – 14 – 88, faks: (74) 814 – 14 – 94;

e-mail: szpital_stronie@pro.onet.pl

strona internetowa: www.wcpd.pl/bip/, zakładka „Przetargi”godziny urzędowania: dni robocze od 07:35 do 14:35
1.2. Zamawiający jednocześnie zastrzega, że wszelkie zapytania Wykonawców winny być składane zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 8 SIWZ. Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Zamawiającego: www.wcpd.pl/bip/, zakładka „Przetargi”. Wersję papierową można otrzymać odpłatnie pocztą na wniosek Wykonawcy na adres wskazany we wniosku. cena jednej strony SIWZ wynosi 0,79 zł x ilość stron SIWZ + koszty przesyłki, płatne na konto Zamawiającego, po otrzymaniu faktury VAT. Wnioski z podanym adresem do wysyłki i danymi firmy do wystawienia faktury należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: szpital_stronie@pro.onet.pl lub pocztą na adres: Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Morawka 1, 57 – 550 Stronie Śląskie. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych, ani telefonicznych informacji.
2. TRYB ORAZ OPIS PROCEDURY ZAMÓWIENIA

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego przy szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach określonych w:
a) ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2164), zwanej dalej „Ustawą”;

b) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 19 lutego 2013 poz. 231);


c) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. w z 2013r Nr 279)

d) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010r., Nr 48, poz. 280 z późn. zm.);

e) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010r., Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);

f) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2254);

g) rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2015 poz. 2263);

h) przepisach wykonawczych do Ustawy, poza wymienionymi w pkt. 2.1 pkt. a) – g) SIWZ;

i) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

j) ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008 nr 45 poz. 271 z póżn. zm.);

k) ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 876).


2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.

2.3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów spośród pakietów obejmujących postępowanie.

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

2.6. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

2.7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

2.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

2.10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

2.11. Oferty złożone przez Wykonawców zostaną otwarte publicznie.

2.12. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z

zasadami i kryteriami określonymi w dalszej części SIWZ.


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków i produktów medycznych stanowiących Towar, określony w pakietach od 1 do 7, do Apteki Zamawiającego, w dni powszednie, przez okres 12 miesięcy.

  2. Przedmiot zamówienia – poszczególne artykuły medyczne, ich rodzaj i ilości, pogrupowane wg pakietów określa załącznik nr 2 do SIWZ pod nazwa „Formularz cenowy”. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na dostawy leków zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 10 %. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego.
  1. Zakres zamówienia, opis przedmiotu zamówienia wg CPV:

Pakiet nr 1- antybiotyki, CPV 33690000-3 różne produkty lecznicze

Pakiet nr 2 – leki psychotropowe, CPV 33690000-3 różne produkty lecznicze

Pakiet nr 3 - płyny infuzyjne, CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33692000-7 (roztwory lecznicze)

Pakiet nr 4 – neuroleptyki różne, CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33661500-6 Neuroleptyki

Pakiet nr 5 – leki somatyczne, CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33610000-9 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu, 33620000-2 Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia, 33630000-5 Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego, 33640000-8 Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów, 33670000-7 Środki lecznicze dla układu oddechowego

Pakiet nr 6 – Clexane, CPV: 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33621100-0 Środki obniżające krzepliwość krwi

Pakiet 7 – Abilify, 33690000-3 różne produkty lecznicze, 33661500-6 neuroleptyki


  1. Oferowane wyroby powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty, a w przypadku leków i wyrobów medycznych powinny być dopuszczone do obrotu w Polsce, lub posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru dopuszczający do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na żądanie przed wykonaniem pierwszej dostawy do Zamawiającego, Wykonawca przedłoży kopie atestów, certyfikatów lub wpisów do rejestrów.

  2. W zakres Dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia (pakiety od 1 do 7 włącznie) wchodzą: przygotowanie asortymentu Dostawy zgodnie z zamówieniem przesłanym przez Zamawiającego, dowóz, na koszt i ryzyko Wykonawcy, towaru do Zamawiającego oraz dostarczenie Dostawy do apteki Zamawiającego. Rozładunek leków powinien zakończyć się wniesieniem leków do apteki Centrum. Apteka Centrum jest umieszczona na parterze budynku. Dostawy będą realizowane na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień szacunkowo około:

- 5-6 razy w miesiącu - dotyczy pakietu 1,2,4,5

- ok. 4 razy w roku – dotyczy pakietu nr 3,6,7.Dostawy mają odbywać się w dni robocze (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 07:00 do 12:00.

  1. Opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w załączniku nr 2 do niniejszego SIWZ, należy traktować jako przykład najlepszego rozwiązania z punktu widzenia Zamawiającego w składanych ofertach przez Wykonawców i nie ma na celu utrudniania uczciwej konkurencji, zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy PZP. Opis ten nie uniemożliwia składania ofert na produkty równoważne do podanych w formularzu cenowym, o właściwościach nie gorszych niż opisane. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zarejestrowane w Polsce równoważne odpowiedniki przedmiotu zamówienia, spełniające te same wymagania, co podane przez Zamawiającego. W przypadku kwestii równoważności leków, równoważność oznacza odpowiedniki oryginalnych leków, a więc leki posiadające taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych, postać farmaceutyczną i równoważność biologiczną wobec oryginalnego produktu leczniczego. Równoważność farmaceutyczna oznacza, że porównywalne leki zawierają taką samą ilość środka farmaceutycznego w takiej samej lub zasadniczo podobnej postaci leku (kapsułki, tabletki), odpowiadającej tym samym porównywalnym normom oraz które przeznaczone są do podawania taką sama drogą. Równoważność farmaceutyczna nie warunkuje równoważności terapeutycznej. Równoważność biologiczna oznacza, że dwa środki farmaceutyczne są równoważne biologicznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie, a ich równowartość biologiczna po podaniu w takiej samej dawce jest na tyle zbliżona, że można oczekiwać od obu środków zasadniczo takich samych efektów terapeutycznych. Równoważność terapeutyczna oznacza, że dwa środki są równoważne terapeutycznie, jeżeli są równoważne farmaceutycznie i jeżeli po ich podaniu, w takiej samej dawce ich efekty zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa są takie, jakich można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań. Zamawiający prosi, aby wszelkie zmiany dokonywane w formularzu cenowym były oznaczone i opisane w formularzu ofertowym. Typ zaznaczenia Zamawiający pozostawia Wykonawcom, jednak Zamawiający zastrzega, że powinien on być jednoznaczny i czytelny przy porównywaniu ofert.

  2. Przy określaniu ilości opakowań, gdy wielkość produktu w opakowaniach nie przystaje do opisu wielkości w formularzu cenowym, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił ułamkową ilość opakowań, zgodną z podaną wielkością w formularzu ofertowym, co spowoduje jednoznaczne podejście do oceny ofert a także spowoduje brak wątpliwości, co wyceny składanych ofert na leki

  3. W przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub nastąpiło tymczasowe, przedłużające się w czasie, wstrzymanie produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by było go zastąpić należy wycenić lek na podstawie ostatniej ceny rynkowej oraz dokonać adnotacji w formularzu cenowym o czasowym braku leku na rynku.

  4. Zamawiający wymaga zaoferowania stałości cen netto leków przez okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający dopuszcza w okresie obowiązywania umowy zmiany cen leków mających ceny urzędowe z chwilą rozpoczęcia obowiązywania nowej ceny urzędowej.

  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z czasowych bądź jednorazowych promocji i obniżek cen na dany asortyment.

  6. Zamawiający wymaga zgodności serii leków z danymi podanymi na fakturach.

  7. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z dostawą leków ulotek dotyczących ich stosowania w języku polskim.

  8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

  9. Wykonawca określi w formularzu ofertowym telefony kontaktowe i numery faksu oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.


4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia – czas określony - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z niniejszym SIWZ oraz Ustawą, nie wcześniej jednak, niż od dnia 25.07.2016 r.5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

5.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi

mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:a) posiadający uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności składających się na Dostawę, o której mowa w pkt. 3. SIWZ, jeżeli przepisy obowiązującego prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji Dostawy

c) dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Dostawy w zakresie: realizacji dostawy, realizacji załadunku, transportu i wyładunku towarów stanowiących Dostawę w magazynach Zamawiającego.

d) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Dostawy

5.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na dzień upływu terminu do składania ofert na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnił warunki określone w pkt. 5.1. SIWZ.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, a także celem wykazania, że oferowane Usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca składa wraz z ofertą:

a) warunek 5.1. a), b), c), d) SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ;

b) warunek 5.1 a) SIWZ: koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach Prawa farmaceutycznego, zezwolenie na obrót gospodarczy produktami leczniczymi, kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego dla hurtowni farmaceutycznej, kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą.


 1. warunek 5.1. d) aktualna opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto składanej oferty lub polisę OC w walucie obcej na kwotę równą sumie gwarancyjnej nie niższej niż wartość brutto składanej oferty, przeliczoną wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia przetargu lub w przypadku braku tego dnia kursu walutowego na dzień poprzedzający dzień ogłoszenia przetargu. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia została przez Wykonawcę zawarta na czas określony, który upłynie w trakcie biegu terminu wykonywania zamówienia publicznego, o którym mowa w pkt. 4 SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia w takim terminie, aby zapewnić ciągłość wykonywania umowy o świadczenie Dostaw.


6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca składa wraz z ofertą:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, a w przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej do oferty należy również dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków albo zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;


6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

6.2. b),-c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości – dokument wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwemu organu - dokument wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.3. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

6.6. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy (pkt. 5.1. SIWZ), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy (pkt. 6.6. SIWZ), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.2. SIWZ.

6.8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4) Ustawy (pkt. 5.1. pkt. d) SIWZ), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy (pkt. 6.6. SIWZ), Zamawiający wymaga przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 6.1. pkt. b), dotyczącej tych podmiotów.

6.9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.

7. OFERTA WSPÓLNA, GRUPY KAPITAŁOWE

7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy). Przepisy niniejszego SIWZ oraz Ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia publicznego.

7.2. Przy ocenie spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ, mogą spełniać tylko niektórzy z Wykonawców, tak, by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.

7.3. W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, należy złożyć dokumenty potwierdzające, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (dokumenty określone w pkt. 6.2. – 6.4. SIWZ),

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem.

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy (zgodnie z art. 141 Ustawy).

7.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

7.6. W załącznikach w miejscu odwołującym się do Wykonawcy np. „nazwa i adres Wykonawcy” zaleca się wpisanie danych pełnomocnika Wykonawców lub dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.7. Zamawiający wymaga złożenia listy członków grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2 d Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, lub informacji, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego SIWZ.

7.8. Grupą kapitałową są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 punkt 1 oraz punkt 14 Ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), wykonujący czynności z zakresu przejęcia kontroli w rozumieniu art. 4, punkt 4 Ustawy o ochronie konsumentów i konkurencji (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

7.9. W sytuacji, gdy Wykonawca nie złoży informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub nie poda listy przedsiębiorców w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej, zostanie wezwany do złożenia stosownego oświadczenia lub złożenia odpowiednich dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień.

7.10. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do złożonych w zakresie informacji na temat przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej lub co do złożonej listy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

7.11. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego, po zastosowaniu art. 26 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, nie uzupełni listy przedsiębiorców zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 b ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz innego rodzaju informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, faksem lub e-mail z zastrzeżeniem, że oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą e-mail, Zamawiający żąda niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej.

8.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem / wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

8.3. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1 – 2 Ustawy. Treść zapytań/wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego – www.wcpd.pl/bip/ w zakładce „Przetargi”.

8.4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie/ wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.5. Jeżeli zapytanie/wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.4. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić zapytanie/wniosek bez rozpoznania.

8.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań/wniosku, o którym mowa w pkt. 8.3. – 8.5. SIWZ.

8.7. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.

8.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego – www.wcpd.pl/bip/ w zakładce „Przetargi”.

8.9. Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 8.8. SIWZ, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej: www.wcpd.pl/bip/ w zakładce „Przetargi” oraz w swojej siedzibie.

8.10. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w pkt. 8.8. SIWZ, nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego – www.wcpd.pl/bip/ w zakładce „Przetargi”. Postanowienia pkt. 8.9. SIWZ stosuje się odpowiednio.

8.11. Umieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej: www.wcpd.pl/bip/ w zakładce „Przetargi” odpowiedzi na zapytania wykonawców, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, czy modyfikacja SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna