Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009. Informacje ogóLEPobieranie 21.65 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar21.65 Kb.
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy

dla Niepełnosprawnych „De Facto”

NIP 774-289-79-86

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2009.
1. INFORMACJE OGÓLE

Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych „De Facto”

(Stowarzyszenie) zostało zarejestrowane 21.12.2005 r. przez Sąd Rejonowy

dla M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000247597.Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Płocku

przy ulicy Małachowskiego 4b/3

Celem działania organizacji jest:


 1. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,

 2. aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, poszukujących pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy,

 3. Budowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, promowanie aktywności i solidarności społecznej w zintegrowanym społeczeństwie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim,

 4. Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych na drodze do zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia i upowszechnianie modelowych rozwiązań zatrudnienia osób niepełnosprawnych jako grupy społecznej zagrożonej długotrwałym bezrobociem.

Przedmiotem działalności statutowej organizacji jest :

1)odpłatna działalność statutowa:  1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych.

  2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

  3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych

2) nieodpłatna działalność statutowa:  1. Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia zatrudniających osoby niepełnosprawne, zatrudnienie socjalne, w tym spółdzielnie socjalne dla niepełnosprawnych.

  2. Doradztwo zawodowe, prawne, psychologiczne, oraz poradnictwo obywatelskie dla osób niepełnosprawnych, poprzez grupy wsparcia, szkolenia, oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych.

  3. Współpraca z władzami lokalnymi w budowaniu partnerstwa publiczno- społecznego w zakresie realizacji lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz aktywizacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  4. Upowszechnianie edukacji, wiedzy, informacji wśród niepełnosprawnych poprzez ułatwianie dostępu do nowoczesnych technologii, realizowane między innymi poprzez prowadzenie biblioteki dla niepełnosprawnych, oraz biblioteki wydawnictw na nośnikach dostępnych dla niewidomych.


2. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 12 miesięcy po dniu bilansu.
3. PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ( W TYM AMORTYZACJI), POMIARU WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ SPOSOBU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.
3.1. Forma oraz podstawa sporządzania sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.Nr.76 z dnia 2002)[Ustawa] z uwzględnieniem art.50 ust.2-pozwalajacego na prezentację informacji w sposób uproszczony .Zgodnie z art.64 ustawy jednostka jest zwolniona z obowiązku z obowiązku sporządzenia zmian w kapitale własnym oraz ruchu przepływów pieniężnych.


3.2. Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne są wycenianie w cenie nabycia, koszcie wytwarzania lub wartości przeszacowanej , pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub decyzją Kierownika jednostki przyjmuje się amortyzacje na poziomie amortyzacji podatkowej.


3.3. Środki trwałe
Środki trwałe są wycenianie w cenie nabycia, koszcie wytwarzania lub wartości przeszacowanej, pomniejszonej o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego.

Środki trwałe są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym, szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności lub decyzją Kierownika jednostki przyjmuje się amortyzację na poziomie amortyzacji podatkowej.

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane są jednorazowo w koszty.

3.4. Środki trwałe w budowie
Środki trwałe w budowie nie występują.
3.5. Zapasy
Zapasy nie występują .
3.6. Należności krótko- i długoterminowe
Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartości należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych-zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.

Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.
3.7. Transakcje w walucie obcej

Transakcje wyrażone w walutach innych niż polskie złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu obowiązującego w dniu zawarcia transakcji. Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych.


3.8. Środki pieniężne
Środki pieniężne w banku i w kasie wycenia się wg ich wartości nominalnej.
3.9. Rozliczenia międzyokresowe
Stowarzyszenie dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.
3.10. Fundusz założycielski
Fundusz założycielski nie występuje.
3.11. Rezerwy
Rezerwy nie występują.
3.12. Kredyty bankowe
Kredyty bankowe nie występują.

3.13. Trwała utrata wartości aktywów
Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika, bądź grupy aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat na bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów, to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania, a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu.

3.13. Uznawanie przychodów

Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej są prawdopodobne, że stowarzyszenie uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.


Płock, 10.06.2010 r.
Zarząd Stowarzyszenia:
Przewodnicząca -Renata Nych
Z-ca Przewodniczącego - Jerzy Myszak
Sekretarz –Iwona Maciąg

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna