Wprowadzenie I historyczno-religijny kontekst powstania nt II. Nazwy I podziałYPobieranie 19.52 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar19.52 Kb.
WPROWADZENIE DO NOWEGO TESTAMENTU I APOKRYFÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

IR UJ, studenci dzienni, 30 godz., 3 ECTS, semestr zimowy 2010/2011

prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
WPROWADZENIE

i. historyczno-religijny kontekst powstania NT

II. NAZWY I PODZIAŁY

1. NAZWY PISMA ŚWIĘTEGO

A. Biblia

B. Pismo


C. Stary i Nowy Testament

D. Inne określenia

2. LICZBA I PODZIAŁ KSIĄG NT

3. PODZIAŁY W KSIĘGACH NTIII. TEKST NT

1. JĘZYK NT

2. ŚWIADKOWIE TEKSTU NT

A. Papirusy

B. Kodeksy majuskułowe

C. Kodeksy minuskułowe, lekcjonarze i cytaty Ojców Kościoła

D. Klasyfikacja kodeksów greckich NT

E. Wydania drukowane

3. TŁUMACZENIA NT

A. Łacińskie

B. Syryjskie

C. Koptyjskie

D. Inne tłumaczenia starożytne

E. Przekłady polskie

4. KRYTYKA TEKSTU

A. Przyczyny zepsucia tekstu

B. Zasady krytyki tekstu

IV. HISTORIA KANONU NOWEGO TESTAMENTU

V. HERMENEUTYKA NT

1. POJĘCIE HERMENEUTYKI

2. NOEMATYKA

A. Pojęcie

B. Sens wyrazowy

C. Sens duchowy

D. Sensy pozabiblijne

3. HEURYSTYKA

A. Krytyka literacka

B. Krytyka historyczna

C. Kryteria pomocne w odczytaniu ideologii (teologii) tekstu

4. PROFORYSTYKA


LISTY NOWOTESTAMENTOWE

VI. Corpus Paulinum

1. Życie i działalność Pawła z Tarsu (próba ujednolicenia chronologii)

2. ogólna charakterystyka LITERACKA listów pawłowych (list jako gatunek literacki)

3. ewolucja RELIGIJNEJ MYŚLI pawłowej

4. podstawowe rysy DOKTRYNALNE I PARANETYCZNE listów PawłowychVII. List do Hebrajczyków (KWESTIE HISTORYCZNE, LITERACKIE I DOKTRYNALNE)

VIII. listy katolickie (KWESTIE HISTORYCZNE, LITERACKIE I DOKTRYNALNE)

1. List Jakuba

2. List Judy

3. Listy Piotra

4. listy Janowe
PISMA NARRACYJNE NT

IX. PROBLEMY GENOLOGICZNE KSIĄG NARRACYJNYCH NT

1. GATUNEK LITERACKI EWANGELIA

2. GATUNEK LITERACKI DZIEJE (PRAXEIS)

3. GATUNEK LITERACKI APOKALIPSAX. EGZEGEZA NT O JEZUSIE HISTORYCZNYM

XI. POWSTANIE SPISANEJ TRADYCJI O JEZUSIE

1. PROBLEMY METODOLOGICZNE

A. Formgeschichte

B. Redaktionsgeschichte

2. WYODRĘBNIENIE TRADYCJI W EWANGELIACH

A. Tradycje o słowach Jezusa

B. Tradycje o czynach Jezusa

XII. PROBLEMAT SYNOPTYCZNY I PRÓBY JEGO ROZWIĄZYWANIA

1. WCZESNE HIPOTEZY

2. HIPOTEZA DWÓCH ŹRÓDEŁ

3. KRYTYKA HIPOTEZY DWÓCH ŹRÓDEŁ I NOWE PROPOZYCJEXIII. Wprowadzenie do pism narracyjnych Nt (KWESTIE HISTORYCZNE, LITERACKIE I DOKTRYNALNE)

1. EWANGELIA WG MARKA

2. Ewangelia wg Mateusza

3. Ewangelia i Dzieje Apostolskie Łukasza

4. EWANGELIA WG JANA

5. aPOKALIPSA JANOWA


STAROŻYTNE APOKRYFY CHRZEŚCIJAŃSKIE

XIV. Zjawisko pseudografiki w starożytnej litERATURZE chrześcijańskiej

1. termin „literatura apokryficzna”

2. liczba zachowanych ksiąg

3. przegląd badań

XV. Apokryfy Nowego Testamentu

1. ogólna charakterystyka

2. gatunki literackie

a. ewangelie oraz logia i agrafa

b. dzieje

c. listy


d. apokalipsy

Literatura źródłowa:

Nowy Testament (oraz wybrane apokryfy NT).Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, pod red. M. Starowieyskiego, Kraków 2001; Apokryfy Nowego Testamentu .Ewangelie apokaliptyczne, pod red. M. Starowieyskiego, cz. 1-2, Kraków 2003

Literatura pomocnicza:

Wstęp ogólny do Pisma świętego, pod red. J. Szlagi, Poznań-Warszawa 1986; Wstęp do Nowego Testamentu, pod red. R. Rubinkiewicza, 1996; H. Langkammer: Wprowadzenie do ksiąg Nowego Testamentu, Wrocław, 1979 (i inne wydania); Grecko-polski Nowego Testamentu, M. Wojciechowski i R. Popowski, wyd. 6, Warszawa 2006; A. Piwowar, Greka Nowego Testamentu, Kielce 2010; Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła, oprac. S.A. Jasiński [i in.], Warszawa 1997; Słownik teologii św. Pawła, Warszawa 2010; Ewangelia św. Jana, listy powszechne, Apokalipsa, orac. R. Bartnicki [i in.], Warszawa 1992; K. Romaniuk: Wprowadzenie do krytyki tekstu Starego i Nowego Testamentu, Poznań [i in.] 1975; S. Mędala: Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Kraków 1994; Historia literatury światowej. T. 1: Starożytność, współautor K. Pilarczyk, Bochnia-Kraków 2003, s. (Chrześcijaństwo) 66-69, (Literatura wczesno­chrześcijańska) 539-581 (zob. lit.); Katolicki komentarz biblijny, Warszawa 2001; J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002; Ewangelie synoptyczne, oprac. S. Mędala, Warszawa 2006; Ewangelia Judasza a pierwotne chrześcijaństwo i gnostycyzm : rekonesans badawczy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica” 2006 z. 39 s. 23-34.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna