Wprowadzono uchwałą zg pzf nr 19/xix/2007/zg pzf z 2007. 11. 17Pobieranie 373.57 Kb.
Strona1/3
Data06.05.2016
Rozmiar373.57 Kb.
  1   2   3


Wprowadzono uchwałą ZG PZF

nr 19/XIX/2007/ZG PZF z 2007.11.17

INSTRUKCJA

FINANSOWO – KSIĘGOWA

zawierająca zasady rachunkowości
w POLSKIM ZWIAZKU FILATELISTÓW
obowiązująca od 1 stycznia 2008 r.

WSTĘP


Niniejsza instrukcja została opracowana w oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), a także przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) i zawiera unormowania zgodnie z cytowaną powyżej ustawą oraz z cytowanym rozporządzeniem Ministra Finansów.

Niniejsze zasady stanowią obowiązujące w Polskim Związku Filatelistów: 1. ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

 3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: - Zakładowego Planu Kont,

 4. metody i terminy inwentaryzacji,

 5. systemy służące ochronie danych (dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
  i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów),

 6. sprawozdawczość finansową.

Szczegółową organizację Polskiego Związku Filatelistów, wzajemne zależności finansowe oraz wzajemne zobowiązania określa statut Polskiego Związku Filatelistów.


 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  1. Księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane są w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Filatelistów oraz w siedzibach poszczególnych jednostek organizacyjnych samobilansujących, tj. samodzielnie sporządzających bilans (Zarządy Okręgów).

  2. Rokiem obrotowym Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów jest rok kalendarzowy rozpoczynający się od 1 stycznia, a kończący się dnia 31 grudnia.

  3. Dla celów sprawozdawczości wewnętrznej, oceny realizacji kosztów, wpływu i wypływu gotówki, wykonania przychodów, zobowiązań podatkowych ustala się, iż okresami sprawozdawczymi są kolejne miesiące danego roku.
   Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się nie później niż 20 dnia miesiąca następnego za poprzedni okres sprawozdawczy (miesiąc).

  4. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, zgodnie z postanowieniami art. 9 i art. 11 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

  5. Jednostki organizacyjne wymienione w pkt. 1.1. prowadzą księgowość w oparciu o plan kont oraz komentarz, stanowiące integralną część niniejszych zasad.

  6. Wariant ewidencji i rozliczenia kosztów – koszty ewidencjonowane są w układzie rodzajowym (na kontach zespołu 4 Zakładowego Planu Kont). Pomija się konieczność prowadzenia kosztów na kontach zespołu 5 oznaczającego źródła finansowania kosztów. Zgodnie z art. 1 ust. 2 statutu Polskiego Związku Filatelistów dopuszcza się podejmowanie działalności, z której ewentualne dochody służą wyłącznie do realizacji zadań statutowych.

  7. Zapisy w księgach rachunkowych dokonuje się na bieżąco, czytelnie i w sposób trwały. Zapisy w księgach rachunkowych powinny być kompletne, to znaczy należy w nich ująć wszystkie operacje finansowe i majątkowe dokonane w danym okresie sprawozdawczym.
   Zapisów dokonuje się jedynie na podstawie prawidłowych dowodów księgowych.

 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

  1. Zasady ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

   Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.


   Za środki trwałe uważa się aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:
   - nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego,
   - maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty.
   Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości wyższej od 1.000 zł, ale nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota składnika majątku zalicza się do środków trwałych niskocennych.
   Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 1.000 zł nie są zaliczane do środków trwałych. Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

  2. Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

   Środki trwałe o wartości powyżej granicznej, określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, podlegają amortyzacji metodą liniową, począwszy od pierwszego dnia miesiąca przekazania ich do użytkowania do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową, lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.


   Odpisów amortyzacyjnych od ujawnionych środków trwałych nieobjętych dotychczasową ewidencją dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia ich do ewidencji. Środki trwałe niskocenne umarzane są w 100% w miesiącu przekazania do użytkowania.
   Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się przy uwzględnieniu minimalnych długości okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych jako dolna kwota, od której składniki majątku zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych, odpisuje się jednorazowo w koszty.
   Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowi aktualny plan amortyzacji sporządzany na pierwszy każdego roku obrotowego, określający stawki, kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych.

  3. Wycena pozostałych aktywów i pasywów.

   1. Zapasy materiałów wycenia się wg cen zakupu, a ich ewidencja prowadzona jest metodą ilościowo-wartościową. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałów biurowych. Ich zakup obciąża bezpośrednio koszty działalności.

   2. Należności i pożyczki wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności przedawnione odpisywane są w koszty w miesiącu, w którym nastąpiło przedawnienie.

   3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Nominalne zobowiązania powiększa się o odsetki należne na dzień bilansowy tylko wówczas, gdy jednostka ma pewność, że wystąpi konieczność zapłaty tych odsetek.

   4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

   5. Fundusz statutowy oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

   6. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

  4. Wybór systemu rachunku wyników.

   Rachunek zysków i strat (wyników) sporządzany jest w postaci porównawczej.


   Na wynik finansowy netto w jednostce składa się:
   a) wynik działalności statutowej,
   b) wynik z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
   c) wynik operacji finansowych,
   d) wynik operacji nadzwyczajnych,
   e) ewentualne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

   1. Wynik działalności statutowej powstaje z różnicy pomiędzy przychodami bieżącej działalności statutowej (przychodami ze składek członkowskich, wpływami z wystaw filatelistycznych, wpłatami otrzymanymi z dopłat do znaków pocztowych, darowizn, w tym 1%-owych wpłat z rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych), a kosztami tej działalności powiększonymi o całość poniesionych od początku roku kosztów ogólno administracyjnych działalności statutowej.

   2. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej powstaje z różnicy przychodów i kosztów pozostałych operacji gospodarczych.

   3. Wynik z operacji finansowych powstaje z różnicy pomiędzy przychodami finansowymi w szczególności z tytułu dywidend, odsetek uzyskanych, nadwyżek dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi a kosztami finansowymi w szczególności nadwyżek ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi

 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  1. Księgi rachunkowe.

   Księgi rachunkowe w Zarządzie Głównym i w Zarządach Okręgów prowadzone są przy zastosowaniu systemu informatycznego………………………………(podać nazwę programu) obejmującego:- Dziennik – ewidencja zdarzeń, jakie wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujętych w porządku chronologicznym. Na koniec każdego miesiąca obroty dziennika są uzgadniane z obrotami, zestawieniami obrotów i sald.

- Księga Główna – konta syntetyczne, zgodne z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do dokumentacji, zawierające zapisy o zdarzeniach w ujęciu systematycznym, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, przy zachowaniu chronologii. Zapisy na kontach księgi głównej stanowią sumę zapisów wprowadzonych na poszczególnych kontach analitycznych.

- Księgi Pomocnicze – konta analityczne, zawierające zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów księgi głównej, prowadzone w ujęciu systematycznym i przy zachowaniu chronologii. Poszczególne zapisy księgowe wprowadza się do ksiąg wyłącznie na najniższym poziomie analityki.

- Zestawienie obrotów i sald księgi głównej – sporządza się na koniec każdego miesiąca w postaci wydruku na papierze, obroty tego zestawienia uzgadnia się z obrotami dziennika za poszczególne miesiące i narastająco.  1. Plan Kont Polskiego Związku Filatelistów.   Symbol konta

   Nazwa konta syntetycznego

   010

   020


   070

   075


   100

   101


   130

   200


   220

   224


   230

   240


   310

   400


   401

   402


   403

   404


   405

   406


   409

   640


   700

   750


   751

   760


   761

   770


   771

   800


   820

   850


   860


   Środki trwałe

   Wartości niematerialne i prawne

   Umorzenia środków trwałych

   Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

   Kasa

   Kasa walut obcych   Rachunki bankowe

   Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

   Rozrachunki z budżetem

   Rozrachunki z ZUS

   Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń

   Inne rozrachunki

   Materiały

   Koszty realizacji zadań statutowych

   Amortyzacja

   Zużycie materiałów i energii

   Usługi obce

   Podatki i opłaty

   Wynagrodzenia

   Świadczenia na rzecz pracowników

   Pozostałe koszty

   Rozliczenia międzyokresowe

   Przychody z działalności statutowej

   Przychody finansowe

   Koszty finansowe

   Pozostałe przychody operacyjne

   Pozostałe koszty operacyjne

   Zyski nadzwyczajne

   Straty nadzwyczajne

   Fundusz statutowy

   Rozliczenie wyniku finansowego

   Fundusze specjalne

   Wynik finansowy


  2. Komentarz do planu kont.
   Omówienie zasad funkcjonowania oraz komentarz dotyczący kont 010 do 310, 400 do 409, 640, 700 do 751, 800 do 860 zawierają opracowania:
   - Wioletta Dworowska „Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego” wydane przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2007,
   - Wioletta Dworowska „Dokumentacja organizacyjna i rachunkowa stowarzyszeń i fundacji” wydane przez Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2006.
   Zespół „4” Zakładowego Planu Kont służy do ewidencji kosztów rzeczywiście poniesionych w okresie sprawozdawczym, bez względu na okres, którego dotyczą. Ewidencja szczegółowa kont zespołu „4” niezależnie od wymogów określonych w wyjaśnieniach do poszczególnych kont, powinna uwzględniać wyodrębnienie wydatków poniesionych z dotacji udzielonej przez jednostkę nadrzędną na określone cele.

Konto „400” – koszty realizacji zadań statutowych jest przeznaczone do ewidencji kosztów świadczeń określonych statutem PZF w ścisłym tego słowa znaczeniu, nie mających charakteru wydatków administracyjnych jednostek organizacyjnych. W ramach tego konta należy prowadzić w miarę potrzeby odrębne konta analityczne dotyczące całokształtu kosztów:

- posiedzeń organów Związku,

- działalności komisji problemowych,

- działalności klubów zainteresowań,

- działalności w zakresie filatelistyki młodzieżowej,

- organizacji wystaw i konkursów,

- wydawnictw i publikacji związkowych oraz bibliotek,

- pozostałych kosztów działalności statutowej.


Konto „401” – amortyzacja przeznaczone jest do ewidencji odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ustalonych według zasad wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Konto „402” – zużycie materiałów i utrzymanie pomieszczeń służy do ewidencji kosztów związanych z utrzymaniem działalności administracyjnej jednostek PZF. Na koncie tym, w odpowiednim rozbiciu na konta analityczne księguje się:

ogólnogospodarcze koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń, remonty, opłaty z tytułu zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków i majątku,

zużycie materiałów, w szczególności materiałów biurowych i druków, środków czystości oraz koszty wyposażenia. Wartość materiałów zalicza się w koszty w momencie ich zakupu.
Konto „403” – usługi obce jest przeznaczone do ewidencji kosztów z tytułu usług wykonywanych na rzecz działalności administracyjnej jednostek PZF. Należą do nich opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, usługi bankowe, usługi transportowe oraz inne usługi dotyczące działalności czysto administracyjnej.
Konto „405” – wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia ujmuje wynagrodzenia za pracę bez względu na charakter stosunku pracy, w tym także z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło na rzecz działalności administracyjnej jednostki. Na koncie tym księguje się również naliczenia składek, ubezpieczenie zdrowotne pracowników oraz równowartość zasiłków chorobowych pokrywanych przez zakład pracy. Do kosztów tych zalicza się również świadczenia na rzecz pracowników przysługujących im na mocy szczególnych przepisów.
Konto „406” świadczenia na rzecz pracowników służy do ewidencji składek ZUS, Funduszu Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych liczonych w procencie od wynagrodzeń osobowych oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych świadczeń na rzecz pracowników niezaliczonych do wynagrodzeń (np.: szkolenie, ubrania ochronne i robocze itp.)
Na koncie „409” pozostałe koszty księguje się koszty, których nie da się zakwalifikować do wcześniej omówionych. Są to:

- składki na rzecz Zarządu Głównego,

- koszty delegacji i podróży,

- nagrody dla aktywu,

- koszty reprezentacji,

- różne inne koszty.


Konto „700” – przychody z działalności statutowej obejmuje wszystkie przychody określone statutem PZF. Są to:

- wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,

- wpływy z wystaw filatelistycznych i imprez oraz innej działalności statutowej,

- dochody z majątku,

- dotacje, darowizny, spadki i zapisy,

- inne dochody wynikające z działalności statutowej.


Konto „750” – przychody finansowe służy do ewidencji operacji finansowych. Zaliczyć do nich należy w szczególności oprocentowanie lokat na rachunkach bankowych, a także odsetki za zwłokę w zapłacie.
Konto „751” – koszty finansowe na nim księguje się między innymi przedstawione i nieściągalne należności dotyczące operacji finansowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie.
Konto „760” – pozostałe przychody służy ewidencji przychodów, które nie są związane bezpośrednio z działalnością statutową ani operacjami finansowymi. Są to w szczególności: przedawnione i umorzone zobowiązania, otrzymane odszkodowania, nadwyżki inwentaryzacyjne.
Konto „761” – pozostałe koszty jest przeznaczone do ewidencji pozostałych kosztów nie związanych bezpośrednio z działalnością statutową i bieżącą działalnością administracyjną jednostki. Zalicza się do nich między innymi: działalność gospodarcza, a przede wszystkim wynajem lokali, koszty likwidacji i sprzedaży środków trwałych, niezawinione niedobory inwentaryzacyjne, odpisanie należności przedawnionych umorzonych i nieściągalnych, odszkodowania oraz koszty postępowania spornego.
Konto „770” – zyski nadzwyczajne dotyczy przede wszystkim przychodów otrzymanych jako odszkodowanie za straty będące skutkiem zdarzeń losowych.
Konto „771” – starty nadzwyczajne służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych, zdarzeń losowych spowodowanych: powodzią, pożarem, kradzieżą z włamaniem lub innymi zdarzeniami losowymi.


 1. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych.


  W jednostce mogą wystąpić następujące sposoby przeprowadzenia inwentaryzacji:
  1) spis z natury,
  2) potwierdzenie sald,
  3) weryfikacja danych księgowych.
  Inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości.
  Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą mogą być:
  - gotówka w kasie,
  - papiery wartościowe,
  - środki trwałe w eksploatacji,
  - środki trwałe dzierżawione, obce,
  - materiały własne i będące własnością innych jednostek,
  - inne rzeczowe składniki majątku.
  Inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków, kredytów i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych.
  W ten sposób mogą być inwentaryzowane stany następujących aktywów i pasywów:
  - aktywa finansowe gromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki,
  - kredyty bankowe,
  - salda należności,
  - salda zobowiązań.
  Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z właściwymi dokumentami na określony dzień.
  Tą drogą obejmuje się:
  - środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony,
  - grunty,
  - należności sporne i wątpliwe,
  - rozrachunki publicznoprawne,
  - zobowiązania wobec pracowników,
  - dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych,
  - inne składniki aktywów i pasywów, jeśli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
  Ustala się następującą częstotliwość inwentaryzowania składników majątkowych:
  - co 4 lata (w związku z tym, że składniki majątkowe znajdują się na terenie strzeżonym) środki trwałe oraz środki trwałe w budowie,
  - co 2 lata zapasy materiałów,
  - co 1 rok pozostałe składniki aktywów i pasywów.
  Ustala się następujące terminy inwentaryzacji:
  a) na dzień bilansowy każdego roku sprawozdawczego:
  - aktywa pieniężne,
  - kredyty bankowe,
  - papiery wartościowe,
  - składniki aktywów i pasywów, których stan ustala się w drodze weryfikacji,b) w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego:
- środki trwałe,
- środki trwałe w budowie,
- salda należności,
- salda zobowiązań,
- aktywa objęte wyłącznie ewidencją ilościową,
- aktywa będące własnością innych jednostek.

 1. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych.

  Po dokonaniu księgowań wszelkie dowody księgowe i ich zestawienia, polecenia księgowania itp., które stanowiły podstawę księgowań, układa się w porządku i kolejności zapisów w księdze głównej i przechowuje w sposób zapewniający ich nienaruszalność. Dotyczy to również wydruków komputerowych. W razie zaginięcia dowodów, ksiąg rachunkowych lub sprawozdań finansowych prezes danego ogniwa związku zarządza sporządzenie odpowiedniego protokółu i w miarę możliwości ich odtworzenie.


  Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe.
  Okresowemu przechowywaniu podlegają:
  - karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki – przez okres wymaganego dostępu do tych informacji wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych i podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat,
  - dowody księgowe dotyczące pożyczek, kredytów, umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym, karnym i podatkowym – przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
  - dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności,
  - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji – 1 rok po upływie rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,
  - księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne, pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat.
  Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą.
 1. Sprawozdawczość.

  Podstawą działalności Zarządu Głównego oraz okręgów są roczne preliminarze wpływów i wydatków.
  Roczny preliminarz wpływów i wydatków Zarządu Głównego zatwierdzany jest przez Zarząd Główny w terminie do 31 marca roku, którego dotyczy. Zmian w preliminarzu w ciągu roku może dokonać Zarząd Główny PZF na wniosek Prezydium ZG PZF.
  Zarząd Główny prowadzi księgowość i sporządza sprawozdawczość w zakresie własnej działalności finansowej.
  Podstawą działalności finansowej okręgów są roczne preliminarze wpływów i wydatków uzgodnione w części dotowanej z ZG PZF i zatwierdzone przez Zarząd Okręgu. Zatwierdzone preliminarze wpływów i wydatków okręgi składają w Zarządzie Głównym w terminie do 31 stycznia roku, którego preliminarz dotyczy. Zmian w preliminarzu w ciągu roku mogą dokonywać zarządy okręgów na wnioski prezydium zarządów okręgów. Okręgi PZF prowadzą księgowość i sporządzają sprawozdawczość obejmującą całokształt działalności okręgu. Okręgi PZF składają Zarządowi Głównemu bilans i sprawozdanie z wykonania wpływów i wydatków wraz z protokółem Okręgowej Komisji Rewizyjnej w celu sporządzenia zbiorczej informacji dla potrzeb Zarządu Głównego - w terminie do 5 lutego następnego roku.
  Zarządy okręgów mogą wydzielić z własnej organizacji oddziały oraz komitety organizacyjne wystaw i imprez powierzając im ograniczoną samodzielność finansową.
  W uchwale zarządu okręgu o ich wydzieleniu powinien być podany między innymi sposób finansowania ich działalności. Wyodrębnione jednostki opierają swą działalność finansową na własnych preliminarzach będących częścią składową preliminarza okręgu.
  Koła PZF nie prowadzą samodzielnej gospodarki finansowej. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli pozwala na to stan liczebny członków koła oraz istnieją ku temu sprzyjające warunki finansowe i organizacyjne, Zarząd Okręgu może wyrazić zgodę na prowadzenie ograniczonej samodzielności finansowej.
  Sprawozdawczość ogniw organizacyjnych PZF obejmuje:
  - roczne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu i wykonania preliminarza wpływów i wydatków – wg wzorów stanowiących załącznik Nr 2 i Nr 3,
  - sprawozdanie z ruchu członków wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5.
  Koła, które otrzymały ograniczoną samodzielność finansową, sporządzają sprawozdanie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 na podstawie zapisów w książce kasowej i przekazują je do zarządu okręgu.
  Terminy składania sprawozdań finansowych dla kół, oddziałów oraz komitetów organizacyjnych wystaw i imprez ustalają zarządy okręgów.
  Bilans i sprawozdanie z wykonania preliminarza wpływów i wydatków wraz z protokółem przyjęcia przez komisję rewizyjną okręgu, okręgi przesyłają Zarządowi Głównemu PZF w ciągu 35 dni od zakończenia roku.
  Sprawozdania o ruchu członków przesyłane są przez:
  - koła i oddziały - okręgom sprawozdania półroczne w 15 dni po zakończeniu I-ego i II-ego półrocza (na zakończenie roku),
  - okręgi - Zarządowi Głównemu w terminie 30 dni po zakończeniu I półrocza i II półrocza (na zakończenie roku).

  Wykaz załączników dot. sprawozdawczości:
  - Preliminarz wpływów i wydatków Polskiego Związku Filatelistów Zarząd Okręgu w ………………. na rok ……….. – załącznik Nr 1,
  - Bilans Polskiego Związku Filatelistów Zarząd Okręgu w ………………… na 31.12 …………. roku – załącznik Nr 2,
  - Sprawozdanie z wykonania planu wpływów i wydatków Polskiego Związku Filatelistów Zarząd Okręgu w ………………… za ………….. rok – załącznik Nr 3,
  - Sprawozdanie z wpływów i wydatków z funduszu koła za ………. rok – załącznik Nr 4,
  - Sprawozdanie z ruchu członków za …… półrocze …… r. – załącznik Nr 5,
  - Preliminarz wpływów i wydatków Polskiego Związku Filatelistów Zarząd Główny na ………….. rok – załącznik Nr 6,
  - Sprawozdanie z wykonania planu wpływów i wydatków Polskiego Związku Filatelistów Zarząd Główny za ………….. rok – załącznik Nr 7.
  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna