Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania alba s. APobieranie 72.29 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar72.29 Kb.
Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych odbieranych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. (wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w/s katalogu odpadów – Dz. U. Nr 112, poz.1206):Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

1.

20 01 01

Papier i tektura

2.

20 01 02

Szkło

3.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

4.

20 01 10

Odzież

5.

20 01 11

Tekstylia

6.

20 01 13*

Rozpuszczalniki

7.

20 01 14*

Kwasy

8.

20 01 15*

Alkalia

9.

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

10.

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

11.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

12.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

13.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

14.

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

15.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

16.

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w

20 01 27
17.

20 01 29*

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

18.

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

19.

2001 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

21.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

22.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

23.

20 0135*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (')

24.

20 0136

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,2001 23 i 20 01 35

25.

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

26.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

27.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

28.

20 01 40

Metale

29.

20 0141

Odpady zmiotek wentylacyjnych

30.

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

31.

20 01 99

Inne frakcje zbierane w sposób selektywny - zmieszane odpady z remontów

32.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

33.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

34.

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

35.

20 03 01

Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

36.

20 03 02

Odpady z targowisk

37.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

38.

20 03 04

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

39.

20 03 06

Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

40.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

41.

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach m.in. odpady gumowe, zniszczone ubrania, przedmioty gospodarstwa domowego

42.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

43.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

44.

15 01 03

Opakowania z drewna

45.

15 01 04

Opakowania z metali

46.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

47.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

48.

15 01 07

Opakowania ze szkła

49.

15 0109

Opakowania z tekstyliów

50.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności -bardzo toksyczne i toksyczne)

51.

1501 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbestu), włącznie z pustymi pojemnikami

52.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruzu z rozbiórek i remontów

53.

17 01 02

Gruz ceglany

54.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

55.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

56.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

57.

1701 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

58.

17 01 82

Inne niewymienione odpady

59.

17 02 01

Drewno

60.

17 02 02

Szkło

61.

17 02 03

Tworzywa sztuczne

62.

17 03 80

Odpadowa papa

63.

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

64.

17 04 02

Aluminium

65.

17 04 03

Ołów

66.

17 04 04

Cynk

67.

17 04 05

Żelazo i stal

68.

17 04 06

Cyna

69.

17 04 07

Mieszaniny metali

70.

17 04 09*

Odpady metali zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi

71.

17 04 10*

Kable zawierające ropę naftową, smołę lub inne substancje niebezpieczne

72.

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

73.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

74.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03

75.

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

76.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna