Współpraca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach z Zakonem Franciszkanów w odbudowie kompleksu klasztorno-kościelnego w BołszowcachPobieranie 12.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar12.78 Kb.
Współpraca Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach z Zakonem Franciszkanów w odbudowie kompleksu klasztorno-kościelnego w Bołszowcach.

Współpraca naszego Wydziału z Zakonem OO Franciszkanów w zakresie prac przy odbudowie zespołu klasztornego w Bołszowcach trawa od samego początku projektu odbudowy i ma ona już blisko pięcioletnią historię.

U początków pracy trudno było sobie nawet wyobrazić, że w tak krótkim czasie zrealizuje się ogrom zadań, których efekty możemy dzisiaj podziwiać. Wykonano prace badawcze w dziedzinie architektury, konserwacji zabytków, archeologii i historii. Prace przy zabezpieczeniu i renowacji kościoła są bardzo zaawansowane Zrealizowano między innymi remont dachu, położono tynki wewnętrzne, zabezpieczono polichromie, odnowiono detale sztukatorskie, zabezpieczono krypty pod kościołom oraz relikty starego kościoła odkryte pod prezbiterium. W ramach odbudowy klasztoru – odbudowano zniszczoną zakrystię, całkowicie odbudowano, wykończono i wyposażono skrzydło zachodnie klasztoru. Zespół pełni obecnie funkcję klasztoru franciszkanów oraz ośrodka ewangelizacyjnego „Młodzieżowe Centrum Pojednania i Pokoju”. Istotną formą aktywności ośrodka są realizowane od lat letnie spotkania młodzieży. Projekt rewaloryzacji i odbudowy barokowego Kościoła w Bołszowcach finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast odbudowę założenia klasztornego finansuje Senat RP we współpracy z Prowincją Zakonu OO Franciszkanów w Krakowie.

Należy podkreślić wielkie społeczne zaangażowanie pracowników i studentów Wydziału Architektury w realizację bołszowieckiego projektu, szczególnie docent dr inż. arch. Elżbiety Szponar-Regulskiej, będącej głównym szefem działań studentów i pracowników wydziału oraz dr Ryszarda Nakoniecznego, mgr Barbary Uherek-Bradeckiej i wielu innych osób.


Kalendarium działań Wydziału Architektury w ramach projektu odbudowy kompleksu klasztorno-kościelnego w Bołszowcach.


 • 19 września 2005 roku Delegatura OO. Franciszkanów Prowincji Małopolskiej zwróciła się listem do Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej z prośbą o pomoc w rewaloryzacji zabytkowego założenia kościelno-klasztornego w Bołszowcach. Prośba wzbudziła żywe zainteresowanie i pozytywny odzew zarówno władz Wydziału jaki i pracowników, co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze - Wydział posiada znakomitych specjalistów z zakresu historii i konserwacji zabytków, pracujących w ramach Katedry Historii i Teorii Architektury oraz Studiów Podyplomowych Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Po drugie – Wydział Architektury, podobnie jak i cała Politechnika Śląska w Gliwicach wyrósł na związkach historycznych z Politechniką Lwowską, dlatego problematyka dziedzictwa kulturowego kresów jest nam szczególnie bliska.

 • 4-8 stycznia 2006 roku pracownicy Wydziału Architektury (doc. Elżbieta Szponar-Regulska, dr Ryszard Nakonieczny) oraz pracownicy Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej (w tym Prof. Jerzy Sękowski) uczestniczyli we Lwowie w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej rewaloryzacji zespołu klasztornego w Bołszowcach. Wtedy to przeprowadzono wstępna wizję lokalną i ustalono zakres współpracy.

 • 26 stycznia .2006 r została podpisana umowa o współpracy naukowo – dydaktycznej między Rektorem Politechniki Śląskiej prof. Wojciechem Zielińskim a Narodowym Rezerwatem „Dawny Halicz” w Haliczu – reprezentowanym przez dyr. Aleksandra Beregowskiego, któremu podlega zespół klasztorny w Bołszowcach. W ramach współpracy zobowiązaliśmy się do opracowania dokumentacji historyczno – konserwatorskiej, studium historycznego oraz opisu działań konserwatorskich i stworzenia koncepcji architektonicznej rewaloryzacji zespołu klasztornego podzielonej na dwa etapy: adaptację stanu istniejącego oraz rekonstrukcję całości założenia.

 • W lipcu 2006 roku odbyła się pierwsza praktyka studentów Wydziału i słuchaczy Studiów Podyplomowego Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki pod kierunkiem dr Elżbiety Szponar – Regulskiej i dr Ryszarda Nakoniecznego. Studenci przeprowadzili badania odkrywkowe węzłów murów, inwentaryzację piętra istniejącego skrzydła oraz inwentaryzację i dokumentację fotograficzną krypt pod kościołem a także wykonali wstępne koncepcje projektowe rewaloryzacji zachodniego skrzydła klasztoru oraz projektu konstrukcyjnego stropu nad piętrem. Natomiast pracownicy naukowi Wydziału Budownictwa pod kierunkiem prof. Jerzego Sękowskiego przeprowadzili analizy gruntów na których posadowione jest założenie klasztorne oraz ocenę stanu konstrukcji budowli.

 • W sierpniu 2006 została sporządzona kwerenda archiwalna w Archiwum OO. Karmelitów w Krakowie, celem której było wstępne rozeznanie zespołu pod względem historycznym i architektonicznym oraz określenie wstępne faz jego przebudowy.

 • W grudniu 2006 – zorganizowana została na Wydziale Budownictwa PSl. Sesja Naukowa z cyklu „Zabytek Roku – Bołszowce 2006”, której celem była prezentacja i podsumowanie I etapu prac badawczych i zabezpieczających na terenie obiektu.

 • W marcu 2007 r. – Wydział Architektury PSL. zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową „Światło na Bołszowce”.– Honorowymi gośćmi byli Prowincjał Prowincji Małopolskiej Braci Mniejszych Conventualnych o. Kazimierz Malinowski, oraz dyrektor Rezerwatu Historycznego „Dawny Halicz” Olexander Beregovskyi. Zaprezentowano obecny stan prac na terenie założenia klasztornego oraz efekty badań interdyscyplinarnych – architektonicznych, konserwatorskich, (Pol SL) archeologicznych, (Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego) Przedstawione zostały także koncepcyjne projekty adaptacji istniejącego skrzydła i odbudowy nieistniejących części obiektu wykonane przez Studentów Wydziału Architektury i Studiów Kons. Zabytków.

 • W lipcu 2007 roku odbyła się kolejny obóz naukowy studentów Wydziału. Architektury. Przeprowadzono wówczas badania krypt pod posadzką kościoła, sporządzono dokumentację architektoniczno – konserwatorską krypt, datali architektonicznych kościoła, kontynuowano badania architektoniczno – konserwatorskie zachodniego skrzydła klasztoru. Wykonano także kilka wersji koncepcji architektonicznych rewaloryzacji klasztoru .

 • W październiku 2007 – miał miejsce kolejny wyjazd studialny obejmujący przedstawienie wyników badań oraz dalsze konsultacje w sprawie programu funkcjonalnego klasztoru, a także nadzór autorski nad prowadzonymi już pracami budowlanymi.

 • W lipcu 2008 – odbył się następny wyjazd studialny, którego celem były dalsze konsultacje oraz nadzory autorskie nad pracami budowlanymi i konserwatorskimi, prowadzone przez docent E. Szponar-Regulską, arch. Jarosława Malika i arch. Tadeusza Haręźlaka.

 • We Wrześniu 2008 obyła się kolejna praktyka studentów Wydz. Architektury- obejmująca dalsze badania architektoniczno. – historyczne kościoła, podczas których odkryto kolejne krypty w podziemiach kościoła oraz reliktów pierwszego kościoła w nawie głównej kościoła obecnego. Wykonano także badania kruchty kościoła, dokumentację pomiarową i architektoniczno – konserwatorską. Wykonano projekty techniczne instalacji wod. – kan. i grzewczej dla zachodniego skrzydła klasztoru.

 • W grudniu 2008 – zrealizowane zostały dalsze nadzory autorskie wykonanych prac budowlanych i konserwatorskich.

 • Praktyka studencka studencka, planowana na lipiec 2009 r. nie doszła do skutku z powodu kontuzji jakiej uległa prowadząca P. Docent arch. E. Szponar-Regulaska. Kolejna praktyka planowana jest na lipiec 2010 r.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna