Współpraca z zagranicą Województwa Dolnośląskiego w roku 2003Pobieranie 77 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar77 Kb.


Współpraca z zagranicą Województwa Dolnośląskiego

w roku 2003

Podobnie jak w poprzedniej kadencji samorządu, współpraca zagraniczna województwa dolnośląskiego w roku 2003 prowadzona była zgodnie z uchwalonymi przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego priorytetami współpracy zagranicznej, wyznaczającymi cele i kierunki geograficzne aktywności zagranicznej oraz zasady współdziałania z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi.

W roku 2003 uroczyście obchodziliśmy dziesięciolecie współpracy Dolnego Śląska z Dolną Saksonią. Województwo Dolnośląskie włączyło się także aktywnie w obchody Roku Polskiego w Szwecji pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizując we wrześniu Dni Dolnego Śląska w Västmanland i Uppsali.

Jednym z ważniejszych wydarzeń we współpracy zagranicznej w regionie w roku 2003 było spotkanie 9 maja we Wrocławiu prezydentów Francji i Polski oraz Kanclerza Niemiec – Trójkąta Weimarskiego. Władze samorządowe uczestniczyły w ceremonii powitania gości w Rynku oraz w programie wizyty. Spotkanie to – o przełomowym znaczeniu w dotychczasowych konsultacjach w ramach Trójkąta – miało również wymiar promocyjny dla regionu i miasta.

Przy tej okazji zorganizowano na poziomie regionalnym Mały Trójkąt Weimarski – towarzyszące Trójkątowi Weimarskiemu spotkanie Przewodniczącego Rady Regionalnej Alzacji Adriena Zellera, prof. Dr Karla Mannsfelda Ministra Oświaty Saksonii i Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Goście wzięli udział w seminarium „Doświadczenia regionów partnerskich w formułowaniu i wdrażaniu strategii innowacyjności”. W seminarium wzięli udział także rektorzy i pełnomocnicy ds. współpracy naukowej z zagranicą największych wrocławskich uczelni publicznych, koordynatorzy projektów, eksperci i praktycy. Podczas seminarium poruszone zostały m.in. takie zagadnienia, jak: innowacyjność i mocne strony regionów w świetle ich dorobku naukowego, doświadczenia Alzacji i Saksonii w formułowaniu i wdrażaniu strategii innowacyjności, możliwości wspólnych przedsięwzięć np. w zakresie tworzenia instytucji szkoleniowych, zarządzających i wdrażających projekty współfinansowane przez UE w oparciu o doświadczenia regionów partnerskich i bazę akademicką Dolnego Śląska.

Na uwypuklenie zasługuje również kontynuacja w 2003 roku, zainicjowanego w roku poprzednim, nowatorskiego projektu „Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska”, który wzbudził bardzo duże zainteresowanie Dolnoślązaków. Celem tego projektu było praktyczne przeszkolenie jak największej liczby osób w zakresie zagadnień związanych z integracją europejską. Projekt był skierowany do absolwentów wyższych uczelni i młodych pracowników, w tym urzędników administracji publicznej. W lutym w ramach projektu dla uczestników zorganizowano seminarium „Kadry dla Europy” z udziałem ekspertów z Unii Europejskiej, którego inauguracji dokonał Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy zdawali 23 lutego egzamin z wiedzy o integracji europejskiej i uwarunkowań społeczno-gospodarczych Dolnego Śląska związanych z akcesją do Unii Europejskiej.

23 marca uroczyście zakończono I edycję programu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska. Absolwenci otrzymali świadectwa udziału w programie, a piętnastu najlepszych wyłonionych na podstawie egzaminu zostało skierowanych na staże w partnerskich regionach naszego województwa. Staże zostały sfinansowane ze środków przyznanych urzędowi marszałkowskiemu przez Krajową Agencję Programu Leonardo da Vinci. W maju podpisana została pierwsza z 15 umów trójstronnych dotyczących realizacji staży zagranicznych absolwentów, w następnych miesiącach podpisywano kolejne i trwały uzgodnienia z regionami partnerskimi dotyczące programów praktyk stażystów. W połowie czerwca na staż do Brukseli wyjechała pierwsza osoba, a w obu miesiącach wakacyjnych na staże były wysyłane kolejne osoby (w sumie 15 stażystów).

Wychodząc naprzeciw wielkiemu zainteresowaniu młodych ludzi szkoleniami europejskimi 12 maja rozpoczęto II edycję Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska. Ta edycja była poświęcona wykorzystaniu Funduszu Spójności i Funduszy Strukturalnych po akcesji do UE. W czerwcu przeprowadzono egzamin wstępny dla uczestników II edycji projektu. Do drugiej edycji zakwalifikowały się 163 osoby. 7 września uroczyście zainaugurowano II edycję w Oratorium Marianum. W uroczystości wzięli udział m. in. rektorzy uczelni wrocławskich, dolnośląscy parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu konsularnego oraz władz województwa i Wrocławia. W II edycji zajęcia odbywały się od 20 września do 23 listopada w dwóch grupach. W pierwszej uczestniczyli pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw; w drugiej – przedstawiciele instytucji kształcących, organizacji pozarządowych oraz urzędnicy. Program zajęć obejmował prawo wspólnotowe i integrację europejską, fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz aspekty zarządzania i przygotowywania projektów inwestycyjnych do programów przedakcesyjnych, a także problematykę małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. 14 grudnia odbył się konkurs projektów – egzamin kończący II edycję Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska. Uczestnicy stworzyli projekty pilotażowe w ramach programu Leonardo da Vinci. Następnie na stronie internetowej UMWD opublikowano listę 7 najlepszych zespołów, które zwyciężyły w konkursie projektów. Zwycięzcy pojechali z wizytą studyjną do Brukseli i Strasburga w styczniu 2004 roku.


Porozumienia o współpracy
W 2003 podpisano porozumienia o współpracy Województwa Dolnośląskiego z: Krajem Libereckim (25 lutego w Libercu), Krajem Pardubickim (22 kwietnia w Pardubicach), Krajem Kralowohradeckim (16 października na Zamku Książ) w Republice Czeskiej, Obwodem Kirowogradzkim na Ukrainie (24 czerwca w Odessie), Obwodem Leningradzkim w Rosji (15 sierpnia w Sankt Petersburgu). 16 października został podpisany list intencyjny o współpracy z West Midlands (Wielka Brytania).
Współpraca z Saksonią (Niemcy)
Pierwsze spotkanie Marszałka z premierem Wolnego Państwa Saksonia Georgiem Milbradtem odbyło się 17 marca w Dreźnie. W rozmowach zostały poruszone kwestie przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji współpracy w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązań komunikacyjnych w obszarze przygranicznym, przedsięwzięć w zakresie turystyki oraz problemy służby zdrowia. Rewizyta Premiera Saksonii Georga Milbradta na Dolnym Śląsku nastąpiła 24 listopada. W trakcie rozmów z Marszałkiem omówiono stosunki dolnośląsko-saksońskie w aspekcie rozszerzenia Unii Europejskiej, planowaną na pierwszy weekend maja 2004 roku uroczystość z okazji rozszerzenia Unii Europejskiej z udziałem Polski, Czech i Niemiec na terenie trójkąta miast Bogatynia, Hradek nad Nysą, Zittau, projekt organizacji seminarium nt. funduszy strukturalnych oraz podsumowano dotychczasową wymianę stażystów pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią. Prof. Milbradt wygłosił wykład na Uniwersytecie Wrocławskim „Socjalne jest to, co tworzy miejsca pracy. Państwo opiekuńcze w zglobalizowanej gospodarce”, a następnie na spotkaniu z przedstawicielami świata gospodarki podzielił się opiniami na temat oceny współpracy gospodarczej Saksonii i Dolnego Śląska oraz jej perspektyw po 1 maja 2004, czyli po wstąpieniu Polski do UE. Okazją do spotkania Marszałka z Premierem Saksonii (29 kwietnia) była też uroczystość związana z 80 rocznicą powstania Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lipsku. Premier Saksonii był obecny także 7 maja na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod odbudowę Mostu Staromiejskiego w Zgorzelcu/Görlitz. Zarząd Województwa reprezentował Wicemarszałek. Podkreślono znaczenie odbudowy mostu jako symbolu łączenia się Europy.

W dniach 17-18 czerwca w Krzyżowej obradowała dolnośląsko-sakońska grupa robocza, której celem było podsumowanie pracy za lata 2002-2003 i określenie programu na lata następne. Uznano, że najważniejszymi rezultatami dotychczasowej współpracy było: rozszerzenie współpracy między administracją saksońską i dolnośląską w dziedzinie wymiany pracowników, tworzenie transgranicznych projektów ochrony przed klęskami żywiołowymi z udziałem środków pomocowych UE, kontynuacja trójstronnej wymiany w zakresie gospodarki i ochrony środowiska między Bogatynią, Hradkiem i Zittau, tworzenie euroregionu tekstylnego, podpisanie porozumienia o współpracy w zintegrowanym planowaniu obszarów wiejskich na pograniczu, nawiązanie kontaktów między archiwami wrocławskimi i saksońskimi, zakończenie budowy przejścia drogowego Radomierzyce–Hagenwerder i rozpoczęcie odbudowy Mostu Staromiejskiego w Zgorzelcu. Ustalone priorytety współpracy na lata 2003-2004 ujęto w 16 punktach obejmujących między innymi: poprawę współpracy między saksońskimi i dolnośląskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, wymianę informacji i współpracę między Narodowym Funduszem Zdrowia a niemieckimi kasami chorych w celu umożliwienia przepływu kadr, opracowanie wspólnych projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska z wykorzystaniem programu Interreg II A, uzgadnianie wspólnych projektów w zakresie kolei regionalnych.

Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dplnoslaskiego we wrześniu wzięli udział Dreźnie w I spotkaniu grupy roboczej do spraw zasobów ludzkich, mającym na celu wypracowanie założeń wspólnych projektów z tego zakresu dla regionów Dolnego Śląska, Usti nad Łabą i Saksonii, a w październiku pod patronatem m.in. Marszałka Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu odbyły się III Dni Oszczędzania Energii pod hasłem „Kompleksowa termomodernizacja budynków”, w których wzięło udział 3 ekspertów z saksońskiego Ministerstwa Środowiska.

W lipcu i wrześniu w ramach wymiany pracowników miesięczne praktyki w Urzędzie Marszałkowskim odbyli przedstawiciele administracji saksońskiej.

Marszałek wziął udział w listopadowej uroczystości wręczenia Nagrody Mostu miasta Zgorzelec-Gorlitz przyznanej w 2003 roku byłemu Premierowi Saksonii Kurtowi Biedenkopfowi.
Współpraca z Alzacją (Francja)
We Wrocławiu odbyły się w dniach 17-26 marca Dni Krajów Francuskojęzycznych. Całości patronował Dominique Ecarnot, Attaché ds. języka francuskiego z wrocławskiego przedstawicielstwa Ambasady Francji w Polsce. W ramach Dni odbyły się przedstawienia teatralne, konferencje, koncerty, konkursy nt. wiedzy o krajach francuskojęzycznych i języku francuskim. Wydarzeniem promującym współpracę między Województwem Dolnośląskim i Regionem Alzacji był spektakl „Król Ubu”, wystawiony przez grupę teatralną ze Strasburga.

Cykliczną imprezę Dni Alzacji na Dolnym Śląsku zaplanowano w dniach 20-25 maja. W bogatym programie Dni znalazło się seminarium gospodarcze we Wrocławiu i Legnicy, liczne dwustronne spotkania na temat Interregu III, ochrony środowiska, rolnictwa, szkolnictwa wyższego, prezentacja Alzacji przez Regionalny Komitet Turystyki Alliance Francaise, koncert grupy rockowej Kat Onoma. Z tej okazji na Dolny Śląsk przyjechał Przewodniczący Rady Regionalnej Alzacji Adrien Zeller. Odbyło się też wspólne posiedzenie alzackiej i dolnośląskiej komisji ds. współpracy zagranicznej. Ponadto odbyły się liczne imprezy poświęcone sprawom europejskim, jak np. problemom korzystania ze środków programów europejskich, spotkania specjalistów w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i obszarów wiejskich, imprezy kulturalne. Wydarzeniem kulturalnym była wystawa fotografii „Alzatczycy”. Podczas Dni Alzacji na Dolnym Śląsku zostało podpisane Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury pomiędzy Dolnym Śląskiem i Alzacją.

Na przełomie września i października przebywała w Alzacji ekipa z wrocławskiego oddziału Telewizji Polskiej. Podczas wizyty ekipa telewizyjna nakręciła materiał do nowego programu pt. „Poznaj nowego sąsiada”, który ma służyć lepszemu poznaniu się obywateli zjednoczonej Europy w związku z rozszerzeniem Unii Europejskiej. W każdym odcinku bohaterami minireportaży byli mieszkańcy Dolnego Śląska i regionów partnerskich naszego województwa. Do odcinka inaugurującego cały cykl wybrano Alzację. Początek emisji programu przewidziano na styczeń 2004 roku.

Na początku listopada odbyła się robocza wizyta w Alzacji złożona przez osoby odpowiedzialne na Dolnym Śląsku za rozwój sportu. Podczas pobytu dyskutowano nad kształtem współpracy między Dolnym Śląskiem i Alzacją w dziedzinie sportu oraz precyzowano zapisy, jakie znajdą się w porozumieniu o współpracy w tej dziedzinie. Pod koniec listopada urzędnik z Rady Regionalnej Alzacji wziął udział w seminarium „Gospodarka odpadami w gminie, czyli jak wdrażać plan” organizowanym w Piechowicach.


Współpraca z Dolną Saksonią (Niemcy)
Rok 2003 to szczególnie ważna data we współpracy naszego regionu z tym landem. Na początku maja w siedzibie Landtagu w Hanowerze uroczyście zainaugurowano obchody 10-lecia współpracy Dolnego Śląska z Dolną Saksonią. Marszałek w swoim wystąpieniu przedstawił region i nakreślił najważniejsze zadania w przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej. Wizyta w Dolnej Saksonii, w której uczestniczył też Przewodniczący Sejmiku, była okazją do przeprowadzenia rozmów z nowym Premierem i ministrami rządu Dolnej Saksonii wyłonionymi po wyborach w 2003 roku. W przeddzień odbył się uroczysty koncert z okazji polskiego święta narodowego. W połowie maja odbyły się koncerty dolnośląskiej grupy jazzowej w Dolnej Saksonii w ramach 10-lecia partnerstwa Dolnego Śląska z Dolną Saksonią na pikniku organizowanym przez Konsulat RP w Hamburgu.

21 czerwca w Getyndze w Dolnej Saksonii zostały wręczone Nagrody Kulturalne Śląska przyznawane przez rząd Dolnej Saksonii. Laureatami w roku 2003 zostali: pisarka Olga Tokarczuk, germanista Norbert Honsza, historyk Horst Fuhrmann i satyryk Dieter Hildebrandt. W przeddzień uroczystości zostały otwarte dwie wystawy: polskiego srebra i karykatur sąsiadów – Polaków i Niemców. W uroczystości oprócz przedstawicieli władz województwa i radnych sejmiku uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa grupa Dolnoślązaków, głównie przedstawicieli świata kultury. W trakcie pobytu w Getyndze Marszałek odbył rozmowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Sportu Dolnej Saksonii o przyszłych edycjach Nagrody Kulturalnej. W grudniu odbyło się posiedzenie jury Nagrody Kulturalnej Śląska w Berlinie, w którym wziął udział Członek Zarządu Leszek Ryk. Jury wybrało laureatów Nagrody w roku 2004. Zostali nimi Karl Dedecius i prof. Jerzy Harasimowicz.


Współpraca z Västmanland (Szwecja)
Rok 2003 został ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rokiem Polskim w Szwecji. W lutym odbyła się uroczysta inauguracja w Sztokholmie z udziałem Wicemarszałka. Dolny Śląsk jako „najbardziej szwedzki” z polskich regionów aktywnie włączył się w wydarzenia i imprezy Roku Polskiego w Szwecji. W dniach 18-21 września w Västmanland i Uppsali odbyły się Dni Dolnego Śląska. Podczas Dni naszego regionu przewidziano seminarium dla szwedzkich przedsiębiorców, w trakcie którego odbyła się prezentacja możliwości gospodarczych Dolnego Ślaska. Ponadto odbyły się spektakle Wrocławskiego Teatru Pantomimy, występy zespołu jazzowego Dixie’s Tigers Band oraz zespołu pieśni i tańca Bierutowianie, impreza folklorystyczna Dożynki Oleśnickie, a także pokazy filmów polskich i wystawa srebra. 21 września rozpoczęły się dolnośląskie prezentacje w Uppsali, jednym z najstarszych miast Szwecji. Przedstawiciele władz samorządowych Dolnego Śląska spotkali się z reprezentantami władz regionalnych Västmanland i Uppsali.

Ponadto 5 czerwca we współpracy z prowincją Örebro w Centrum Ciepłownictwa we Wrocławiu zorganizowano seminarium polsko-szwedzkie na temat ochrony środowiska. Przedstawiono na nim serię szwedzkich rozwiązań dla samorządów z zakresu gospodarki odpadami, rekultywacji i biopaliw. Seminarium wzbudziło duże zainteresowanie wśród dolnośląskich przedstawicieli samorządu dzięki konkretnym danym i informacjom (uczestniczyło w nim około 60 osób).


Współpraca z Brandenburgią i Berlinem (Niemcy)
24 kwietnia we Wrocławiu gościł Premier Brandenburgii Matthias Platzeck. Rozmowy z Premierem dotyczyły głównie współpracy w zagospodarowaniu Odry. Z kolei w dniach 5-6 września Marszałek złożył wizytę w Brandenburgii na zaproszenie Premiera Platzka w ramach corocznych spotkań premiera Brandenburgii z marszałkami województw partnerskich tego regionu. W spotkaniu uczestniczyli marszałkowie i wojewodowie z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego oraz Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec. Celem spotkania było dokonanie wymiany poglądów na temat stanu i perspektyw współpracy poszczególnych województw z niemieckim landem. W październiku na zaproszenie Marszałka Henryka Gołębiewskiego na premierę opery „Złoto Renu” Wagnera, wystawianej w Hali Ludowej, przyjechali Gerd Harms Pełnomocnik Premiera Brandenburgii ds. Współpracy z Polską oraz Matthias Rößler saksoński Minister Nauki i Sztuki. Przy okazji odbyły się rozmowy dotyczące kwestii współpracy w dziedzinie kultury, nauki i turystyki.

W ramach kontaktów z władzami Berlina w maju Marszałek spotkał się z dr Klausem Heinrichem Standke, Przewodniczącym Komitetu ds. Współpracy między Niemcami, Francją i Polską, dr inż. Wolframem Martinsenem, Pełnomocnikiem Nadburmistrza Berlina ds. Europy Wschodniej i Środkowej i dr inż. Torstenem Mehlhornem, Dyrektorem Berlińskiego Banku Inwestycyjnego. W październiku odbyło się spotkanie Marszałka Henryka Gołębiewskiego z Haraldem Wolfem, Senatorem ds. Gospodarki, Pracy i Spraw Kobiet Kraju Związkowego Berlina. W spotkaniu uczestniczył również Wicemarszałek Janusz Pezda, a także Peter Ohr, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu oraz berlińscy przedsiębiorcy. Dyskutowano na temat zacieśnienia współpracy gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinie nowych technologii oraz infrastruktury. Za szczególnie ważną uznano również kooperację małych i średnich przedsiębiorstw. Dużo uwagi poświęcono problemowi komunikacji pomiędzy Berlinem i Dolnym Śląskiem, przede wszystkim połączeniom lotniczym i kolejowym. Podkreślono, że wzrost liczby turystów i kuracjuszy odwiedzających dolnośląskie uzdrowiska jest ściśle związany z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej.


Współpraca z Emilią Romagną (Włochy)
Ponieważ od pewnego czasu porozumienie o współpracy z Emilią Romagną było gotowe do podpisu, Marszałek wystosował zaproszenie do Vasco Erraniego Prezydenta tego regionu do przyjazdu na Dolny Śląsk w celu podpisania porozumienia i omówienia dalszych praktycznych działań. Niestety, zaproszenie pozostało bez echa.

Na początku lipca przedstawicielka Dolnego Śląska na zaproszenie Emilii Romagny wzięła udział w seminarium w Bertinoro na temat współpracy i innowacyjności w regionach w związku z poszerzaniem Unii Europejskiej.


Współpraca z Ukrainą – z obwodami Kirowogradzkim i Dniepropietrowskim
Najważniejszym wydarzeniem we współpracy z ukraińskimi regionami było Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze na Dolnym Śląsku w dniach 2-3 października, w którym uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców z Ukrainy i Dolnego Śląska. Gośćmi Forum byli też przedstawiciele ukraińskich obwodów, z którymi współpracuje nasz region: Michaił Czernowoł Gubernator Obwodu Kirowogradzkiego oraz Siergiej Byczkow Deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, Zastępca Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i były Wicegubernator Obwodu Dniepropietrowskiego. W czasie rozmów Marszałka z gośćmi z Ukrainy poruszono kwestie dalszej współpracy między naszymi regionami i realizacji podpisanych porozumień.

W czerwcu Marszałek uczestniczył w misji polityczno-gospodarczej pod przewodnictwem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na Ukrainę. W Odessie delegacjom władz państwowych towarzyszyli przedstawiciele regionów. Przy okazji tej wizyty zostało podpisane w uroczystej oprawie Porozumienie o współpracy między Województwem Dolnośląskim i Obwodem Kirowogradzkim na Ukrainie.

Także w czerwcu odbyło się spotkanie Członka Zarządu Leszka Ryka i Przewodniczącego Sejmiku Jarosława Kurzawy z młodymi samorządowcami z Ukrainy.

W lutym przystąpiono do projektu „Nawiązanie współpracy pomiędzy kołami biznesu miast Ukrainy i Polski – realne wprowadzenie partnerstwa strategicznego Polski i Ukrainy”. Była to kontynuacja współpracy Województwa Dolnośląskiego z Instytutem Transformacji Społeczeństwa w Kijowie dotycząca w szczególności partnerstwa ukraińskich i dolnośląskich miast, gmin i powiatów.


Współpraca z Obwodem Leningradzkim i Sankt Petersburgiem (Rosja)
Wizyta władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego w Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim w dniach 14-18 sierpnia była najistotniejszym wydarzeniem we współpracy z tymi regionami. 15 sierpnia podpisano Porozumienie o współpracy Województwa Dolnośląskiego z Obwodem Leningradzkim i wzięto udział w dyskusji okrągłego stołu „Stara Ładoga – 1250 lat na skrzyżowaniu dróg handlowych”. 16 sierpnia uczestniczono w uroczystych obchodach 1250-lecia Starej Ładogi – kolebki państwowości rosyjskiej. 17 sierpnia delegacja uczestniczyła w zakończeniu I Forum Młodzieży Polonijnej z Federacji Rosyjskiej w ramach Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego w Petersburgu. 18 sierpnia odbyło się spotkanie z konsulem Generalnym RP w Petersburgu.

Na zaproszenie Marszałka w dniach 26-28 września na Dolnym Śląsku przebywała grupa przedstawicieli organizacji turystycznych z Sankt Petersburga i Obwodu Leningradzkiego. Opiekowała się nimi Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Był to rezultat rozmów przeprowadzonych podczas pobytu w Obwodzie Leningradzkim.


Współpraca z innymi regionami ze Wschodu
25 marca odbyło się spotkanie Zarządu Województwa z delegacją Obwodu Jarosławskiego z Federacji Rosyjskiej. W spotkaniu z Gubernatorem i towarzyszącymi mu osobami uczestniczyli również Przewodniczący Sejmiku i Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej Sejmiku. Liczna delegacja Obwodu Jarosławskiego wzięła udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polska–Wschód Forum Perspektywy współpracy i aktywności gospodarczej Dolnego Śląska na rynkach wschodnich. Podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewodą i Gubernatorem.

W lutym Członek Zarządu Leszek Ryk uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej w Moskwie, a także spotkał się z liderami białoruskich organizacji pozarządowych w ramach Polsko-Białoruskiej Akademii Nowej Europy zorganizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej.


Współpraca z Ringkjøbing (Dania)
Region Ringkjøbing przyjął dwie osoby uczestniczące w programie Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska na miesięczne staże.
Współpraca z Republiką Czeską
W lipcu spotkali się w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele Dolnego Śląska z przedstawicielami regionów partnerskich z Republiki Czeskiej (krajów Pardubickiego, Libereckiego, Kralowohradeckiego) w sprawie wspólnego wydawnictwa promującego obszar pogranicza dolnośląsko-czeskiego.

Członek Zarządu Leszek Ryk uczestniczył 10-11 września w Ambasadzie RP w Pradze w wernisażu wystawy artystów, którzy wzięli udział w plenerze rzeźbiarskim ART. EX Długopole Zdrój–Kraliky 2003. Ponadto spotkał się z Ambasadorem RP w Pradze

20-21 listopada przedstawiciele samorządu dolnośląskiego wzięli udział w, organizowanej przez Ambasadę Francji w Republice Czeskiej, konferencji w Pradze poświęconej współpracy międzyregionalnej, rekonwersji przemysłu i zrównoważonemu rozwojowi.
Współpraca z Krajem Libereckim
25 lutego w Libercu Marszałek podpisał Porozumienie o współpracy między Województwem Dolnośląskim i Krajem Libereckim oraz wziął udział w debacie okrągłego stołu na temat integracji europejskiej.

4 czerwca odbyła się wizyta Hetmana Libereckiego Pavla Pavlika we Wrocławiu, podczas której omawiano między innymi współpracę w dziedzinie turystyki (projekt wydania wspólnego informatora turystycznego z pogranicza polsko-czeskiego) oraz projekt Regiotram Nysa (lokalna kolej).

W siedzibie władz Kraju Libereckiego 15-16 grudnia odbyły się rozmowy dotyczące przygotowania planu współpracy międzyregionalnej w roku 2004. Ustalono priorytetowe dla obu regionów projekty współpracy.
Współpraca z Krajem Pardubickim
22 i 23 kwietnia w czeskim Kraju Pardubickim Marszałek podpisał porozumienie o współpracy. Przy tej okazji odbyło się wiele rozmów o konkretnych projektach, które mogą być wspólnie realizowane (na przykład wspólne wydawnictwo informacyjno-promocyjne o zamkach na pograniczu dolnośląsko-czeskim z wykorzystaniem finansowania z funduszu Phare).
Współpraca z Krajem Kralowohradeckim
16 października na Zamku w Książu uroczyście zostało podpisane Porozumienia o współpracy Dolnego Śląska z Krajem Kralowohradeckim z Republiki Czeskiej przez Marszałka Henryka Gołębiewskiego i Hetmana Pavla Bradika. W porozumieniu zobowiązano się do wspólnego uczestnictwa w projektach Unii Europejskiej oraz współpracy w zakresie m.in. rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska naturalnego i rolnictwa, komunikacji, infrastruktury technicznej, służby zdrowia, polityki regionalnej, kultury, szkolnictwa i turystyki. Na poprzedzającym podpisanie spotkaniu przedstawicieli obu regionów w Urzędzie Marszałkowskim omówiono zasady współpracy oraz sposoby realizacji wspólnych zadań.

26 listopada w Hradec Kralowe odbyło się spotkanie robocze dotyczące wydania wspólnych polsko-czeskich materiałów promujących pogranicze.


Współpraca ze Styrią (Austria)
4 czerwca odbyło się seminarium gospodarcze we Wrocławiu organizowane przez land Styrię z Austrii. Podczas drugiej już wizyty gospodarczej przedstawicieli Styrii zaprezentowano różne możliwości współpracy w zakresie gospodarki, ochrony środowiska i służby zdrowia. Austriacki land wystąpił z propozycją nawiązania współpracy politycznej, która zaowocowałaby podpisaniem porozumienia. W ślad za tym w listopadzie w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z Richardem Bisanzem konsultantem reprezentującym rząd Styrii, który przedłożył projekt porozumienia. Współdziałanie mogłoby przynieść szczególne korzyści w dziedzinie rewitalizacji uzdrowisk na Dolnym Śląsku.
Współpraca z West Midlands (Wielka Brytania)
6-8 października przedstawiciele regionu West Midlands złożyli wizytę na Dolnym Śląsku. Była to pierwsza wizyta reprezentantów tego regionu, a jej celem było ustalenie strategii współpracy między regionami oraz określenie możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie kontaktów gospodarczych, pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej, szkolenia kadr administracji samorządowej na szczeblu regionalnym oraz współpracy wyższych uczelni. Goście z West Midlands spotkali się z przedstawicielami dolnośląskich agencji rozwoju regionalnego oraz izb gospodarczych, zwiedzili Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną, spotkali się również z dyrektorem Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich oraz dyrektorem Szpitala Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju. Nieformalne kontakty między Dolnym Śląskiem i West Midlands rozpoczęły się w 1999 roku. Współpraca zaowocowała m.in. podpisaniem porozumienia między West Midlands w Europie a Stowarzyszeniem Dolny Śląsk w Unii Europejskiej. W ramach tych kontaktów jedna z absolwentek I edycji Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska odbyła staż w Biurze West Midlands w Brukseli. 8 października Marszałek Henryk Gołębiewski oraz Przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego West Midlands Bransby Thomas podpisali list intencyjny potwierdzający partnerską współpracę West Midlands z Dolnym Śląskiem.

Kontynuacją tej wizyty było robocze spotkanie 5 przedstawicieli regionu West Midlands we Wrocławiu. Rozmowy dotyczyły realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska na terenie Dolnego Śląska z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych. Ponadto omawiano projekt porozumienia o współpracy między naszymi regionami i plan pracy na lata 2002-2006.

18 listopada odbyło się spotkanie Marszałka z dyrektor biura przedstawicielskiego regionu West Midlands w Brukseli w sprawie wynajmu pomieszczeń dla naszego biura brukselskiego.

Pod koniec listopada na Dolnym Śląsku przebywał Kishor Pala przewodniczący grupy roboczej ds. partnerstwa europejskiego i międzynarodowego brytyjskiego regionu. Rozmowy miały na celu identyfikację obszarów współpracy z Dolnym Śląskiem i możliwości prowadzenia wspólnych projektów (wyższe uczelnie, centra transferu technologii, instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa).


Współpraca z Castilia y Leon i Madrytem (Hiszpania)
Hiszpańskie regiony były partnerem naszego województwa w twiningowym programie przygotowania województwa do polityki regionalnej Unii Europejskiej. Od października 2001 do marca 2003 w Województwie Dolnośląskim był realizowany projekt współpracy bliźniaczej P12000/Ib/Ot02-Dolnoślaskie, którego celem było przygotowanie urzędników instytucji regionalnych oraz samorządów lokalnych do przyszłego uczestnictwa w funduszach strukturalnych. Ponadto przy współudziale ekspertów hiszpańskich opracowano komponent dolnośląski do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W Urzędzie Marszałkowskim był wówczas zaangażowany hiszpański doradca przedakcesyjny Ignacio Nino Perez.
Współdziałanie ze Zgromadzeniem Regionów Europy
Województwo Dolnośląskie uczestniczyło przez cały rok 2003 w pracach ogólnoeuropejskiej organizacji regionalnej, jaką jest Zgromadzenie Regionów Europy (Assembly of European Regions).

W dniach 8-14 września w Kampanii została zorganizowana Szkoła Letnia ARE 2003 – uczestniczyły w niej 2 pracownice UMWD – poświęcona rozwojowi gospodarczemu regionów, zasadzie subsydiarności, uczestnictwu obywateli w instytucjach demokratycznych oraz wielostronnej współpracy między Północą i Południem.

W ramach prac grupy roboczej „Partnerstwo regionalne” powołanej przez Komitet A ARE (zajmujący się sprawami instytucjonalnymi) w czerwcu 2003 przesłaliśmy wypełniony obszerny kwestionariusz na temat współpracy międzyregionalnej naszego województwa. Ponadto wzięliśmy udział w konkursie o Nagrodę AER dla Regionu Najbardziej Przyjaznego Środowisku za rok 2003. W tym celu została wypełniona i wysłana ankieta, w której zostały przedstawione nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki,

Przedstawiciele województwa uczestniczyli w dniach 27-28 listopada w Poznaniu w Zgromadzeniu Ogólnym ARE i Powszechnym Zjeździe Regionów Europy, który odbywał się pod hasłem „Nowe wyzwania dla demokracji: Regiony włączają obywateli w procesy europejskie”. W otwartej dwudniowej debacie uczestniczyło ponad pięciuset polityków i urzędników ze 180 regionów europejskich. Obradom przewodniczyła Liese Prokop Prezydent AER, a wśród głównych mówców znaleźli się Premier Leszek Miller, Józef Oleksy, Marek Siwiec reprezentujący Prezydenta RP, Robert Collignon Prezydent Walonii (Belgia) oraz Claude du Ganrut reprezentująca Komitet Regionów Unii Europejskiej. Poznańska Sesja Plenarna była okazją do spotkań z przedstawicielami regionów partnerskich Dolnego Śląska: Dolnej Saksonii, Västmanland, Alzacji, Kraju Kralowohradeckiego. W dyskusjach analizowano wpływ globalizacji i obecnych prac nad Konstytucją Europejską na regiony, uchwalono też Deklarację Wielkopolską zawierającą stanowisko AER wobec aktualnych spraw nurtujących regiony. Przyjęto także rezolucję ARE w sprawie toczącej się właśnie Konferencji Międzyrządowej Unii Europejskiej. Wydarzeniem podczas sesji AER było wyróżnienie dwóch zwycięskich regionów w roku 2003: nagroda dla regionu najbardziej przyjaznego młodzieży została przyznana hrabstwu Lancashire (Wielka Brytania), a nagroda dla regionu najbardziej chroniącego środowisko Walencji (Hiszpania).

Na ostatniej sesji w roku 2003 Sejmik Województwa Dolnośląskiego zdecydował o rezygnacji naszego regionu z członkostwa w Zgromadzeniu Regionów Europy (nasze województwo było członkiem AER od roku 1999).
Współdziałanie z Komitetem Regionów Unii Europejskiej
W 2003 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego został wybrany przez Związek Województw RP na obserwatora w Komitecie Regionów Unii Europejskiej w Brukseli. Dzięki temu już na początku lipca mógł uczestniczyć w 50 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. Sesje te odbywały się co dwa miesiące. Pobyty w stolicy UE były też doskonałą okazją do spotkań Marszałka w Brukseli z przedstawicielami Komisji Europejskiej, polskich biur regionalnych i biur naszych partnerów. Marszałek wziął też udział na zaproszenie Komisarza Michela Barniera w seminarium „Polityka spójności; solidarność i odpowiedzialność” w Brukseli. W listopadzie Marszałek spotkał się ze skandynawskimi delegacjami do Komitetu Regionów w siedzibie Fińskiego i Szwedzkiego Stowarzyszenie Władz Lokalnych i Regionalnych w Brukseli.

Główne zagadnienia poruszane podczas obrad październikowej 51 Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli to: debata o przyszłości Unii Europejskiej z udziałem Pata Coxa Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz dyskusja o środowisku i zharmonizowanym rozwoju. Ponadto na sesji Prezydent Komitetu Regionów Albert Bore i Pierwszy Wiceprezydent Reinhold Bocklet przedłożyli pod głosowanie opinię w sprawie przyszłej konstrukcji Unii Europejskiej. Komitet Regionów zaproponował niewielkie, lecz znaczące poprawki do projektu Traktatu przygotowanego przez Konwent Valery’ego Giscarda d’Estaign, które nie zaburzyłyby instytucjonalnej równowagi wypracowanej w projekcie Konstytucji, ale pozostawiłyby Komitetowi szerszy margines do interwencji. Październikowa Sesja Plenarna Komitetu Regionów odbywała się równolegle z sesją Parlamentu Europejskiego. Spotkanie w tym samym czasie i w tym samym budynku stworzyło okazję do lepszego wzajemnego poznania i wymiany poglądów. Na sesji wystąpił także Philippe Busquin Komisarz Europejski do spraw Badań i przedstawił główny nurt polityki dotyczącej badań i rozwoju, która ma pobudzić wzrost gospodarczy.

Listopadowa Sesja była poświęcona głównie problemom edukacji i kultury. W dyskusji nad strategicznymi opiniami, przygotowywanymi przez Komitet Regionów na ten temat, uczestniczyła także Viviane Reding Komisarz Unii Europejskiej odpowiedzialna za edukację i kulturę. Na Sesji Plenarnej omawiano też przygotowane dokumenty dotyczące m. in. ochrony środowiska, transportu i wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku. Obrady na Sesji Plenarnej poprzedziło zebranie ugrupowania Europejskiej Partii Socjalistów w Komitecie Regionów, którego Marszałek był członkiem. Ponieważ kończyła się kadencja Alberta Bore’a jako Prezydenta Komitetu Regionów, była to też okazja do dokonania podsumowania tego okresu.
Przedstawicielstwo Dolnego Śląska w Brukseli
Zorganizowane w 2000 roku przez 24 samorządy lokalne oraz samorząd regionalny województwa dolnośląskiego Stowarzyszenie „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” powołało Biuro Promocyjno-Informacyjne w Brukseli, które reprezentowało też interesy samorządu województwa. Na początku lipca 2003 Marszałek wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w Brukseli.

12 czerwca Sejmik Województwa Dolnośląskiego zdecydował o utworzeniu przedstawicielstwa regionu w Brukseli w celu reprezentowania interesów Dolnego Śląska wobec instytucji europejskich. Rozpoczęcie działalności Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w stolicy Unii Europejskiej zaplanowano na początku roku 2004 po załatwieniu wszystkich formalności, nadaniu statutu, regulaminu organizacyjnego, rozstrzygnięciu przetargu na wynajem pomieszczeń i wyłonieniu w konkursie dyrektora.


Uczestnictwo w pracach komisji międzyrządowych
Województwo Dolnośląskie uczestniczyło w pracach dwóch komisji: Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej oraz Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej i Przygranicznej. W pracach obu Komisji uczestniczyli członkowie Zarządu bądź reprezentujący ich pracownicy urzędu marszałkowskiego.

22 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. samorządu terytorialnego Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej pod przewodnictwem Marszałka Henryka Gołębiewskiego (Współprzewodniczącego tej grupy) z udziałem Marszałków Województw Opolskiego i Śląskiego oraz starostów powiatów przygranicznych. Omawiana była konieczność wspierania przez komisję międzyrządową m.in. turystycznej aktywizacji pogranicza polsko-czeskiego, uwzględnienia w planach rozwojowych systemu dróg ekspresowych, a zwłaszcza powiązań północ-południe, oraz włączenia inicjatyw lokalnych do wdrażanego Interregu IIIA.

W Borowicach koło Karpacza w dniach 19-21 listopada odbyło się IX posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, w którym uczestniczył Wicemarszałek Janusz Pezda. Najszerzej dyskutowanymi i analizowanymi kwestiami podczas obrad były: przygotowanie do wykorzystania funduszy Inicjatywy Interreg A na pograniczu polsko-czeskim, przejścia graniczne i połączenia komunikacyjne, rozwój stosunków gospodarczych, sprawy wspólnego planowania przestrzennego i zagospodarowania obszarów przygranicznych oraz rozwoju turystyki. Komisja postanowiła zmienić formułę pracy grup roboczych tak, aby podejmowały one działania na rzecz opracowywania wspólnych projektów mogących zyskać finansowanie ze środków Unii Europejskiej.

16 stycznia uczestniczono w posiedzeniu polskiej części Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej pod przewodnictwem Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza.


Spotkania z korpusem dyplomatycznym
W 2003 roku Marszałkowi złożyli wizyty: Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce Darius Degutis (28 stycznia), dr Peter Ohr Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu (12 lutego, 8 maja), Oleksandr Miodownikow Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie (12 lutego), Konsul Generalny Republiki Czeskiej we Wrocławiu Igor Sedo (12 lutego), Konsul Generalna USA Syria Lopez (3 marca), Ambasador Wietnamu Dinh Xuan Luu (28 marca), Ambasador Japonii Hideoaki Ueda (8 kwietnia), Ambasador Rumunii Ireny Comaroschi (10 kwietnia), dr Reinhard Schweppe Ambasador RFN w Polsce (8 maja), Ambasador Francji Patrick Gautrat (9 maja), Konsul Honorowy Francji we Wrocławiu Jacek Libicki (9 maja), Ambasador Belgii Bruno Nève de Mévergnies (12 maja), Ambasador Austrii (19 maja), Ambasador Białorusi Paweł Łastuszka (27 maja), Ambasador Cypru (27 czerwca), Ernst Peter Brezovszky Konsul Generalny Republiki Austrii w Krakowie (9 lipca), Ambasador Wielkiej Brytanii Michael Aiden Pakenham (21 lipca), Ambasador Hiszpanii Miguel Angel Navarro (1 września), Konsul Generalna Republiki Austrii Hermine Poppeler (4 listopada), Kenneth M. Wetzel Konsul Generalny USA w Krakowie (26 listopada), Radca Handlowy Ambasady Austrii dr Rudolf Thaler (3 grudnia).

Podczas wszystkich tych spotkań omawiano aktualną sytuację gospodarczo-polityczną w województwie oraz perspektywy przyszłej współpracy z regionami zagranicznymi. A dodatkowo:  • Celem wizyty przedstawicieli Konsulatu USA było zaprezentowanie instytucjom dolnośląskim, działającym w zakresie aktywizacji rynku pracy i zwalczania bezrobocia, programu w sferze partnerstwa lokalnego w walce z bezrobociem realizowanego przy współpracy z Departamentem Pracy USA. Podczas kolejnej wizyty Marszałek wraz z Konsulem Generalnym USA w Krakowie podpisał list intencyjny w sprawie wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na Dolnym Śląsku.

  • Ambasador Japonii przyjechał na Dolny Śląsk, by uczestniczyć w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod budowę fabryki Toyoty w Jelczu (zakład będzie produkował silniki Diesla, wartość planowanej inwestycji 170 mln euro, około 350 osób znajdzie zatrudnienie w fabryce).

  • Wizyta Pani Ambasador Rumunii na Dolnym Śląsku została połączona ze spotkaniem władz samorządowych województwa z korpusem konsularnym na Dolnym Śląsku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Pani Ambasador wręczyła Konsulowi Honorowemu Rumunii Cornelowi Calomfirescu odznaczenie za zasługi w krzewieniu kultury rumuńskiej na Dolnym Śląsku.

  • Ambasador Belgii obiecał, że będzie zabiegał o większe zainteresowanie Dolnym Śląskiem firm belgijskich zamierzających inwestować w Polsce.

  • Podczas spotkania Marszałka z Konsulem Generalnym Republiki Austrii podsumowano dotychczasową współpracę między Dolnym Śląskiem a regionami austriackimi oraz omówiono możliwości zintensyfikowania współpracy gospodarczej między Dolnym Śląskiem a Dolną Austrią, Styrią i Tyrolem.

  • Rozmowy Marszałka z Ambasadorem Hiszpanii, któremu towarzyszył radca ambasady ds. edukacji, dotyczyły płaszczyzn współpracy w dziedzinie edukacji, zaangażowania kapitału hiszpańskiego na Dolnym Śląsku oraz pracy doradcy przedakcesyjnego Ignacio Nino Pereza, działającego w ramach projektu twinningowego

24 września Marszałek wziął udział w pożegnaniu, kończącego swoją misję, Konsula Generalnego RP Jana Granata w Lipsku.
Inne

Na początku roku 2003 został rozstrzygnięty konkurs „Nominacje do Unii Europejskiej 2002”, organizowany przez Fundację Euro Lex pod patronatem Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Danuty Hübner. Województwo Dolnośląskie zajęło II miejsce ustępując tylko jednym punktem Województwu Podlaskiemu.

Obradujący 6 marca w Warszawie Konwent Marszałków był poświęcony wypracowaniu wspólnego stanowiska w kwestii roli urzędów marszałkowskich i wojewódzkich w zarządzaniu i wdrażaniu funduszy strukturalnych. Z kolei spotkanie Konwentu Marszałków 11 lipca w Sieniawie k. Rzeszowa, w którym uczestniczył Wicemarszałek, miało na celu omówienie strategii wdrażania Funduszu Spójności w latach 2004-2006, a także określenie roli w realizacji tego zadania samorządów województw oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

18 marca miała miejsce ceremonia – z udziałem wojewódzkich władz samorządowych – położenia kamienia węgielnego z okazji rozpoczęcia budowy nowej fabryki AKS Precision Ball Sp. z o.o. będącej inwestycją Amatsuji Steel Ball Mfg. Co. Ltd., japońskiego producenta specjalistycznych precyzyjnych elementów wykorzystywanych głównie w łożyskach kulkowych, w żarowskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Na posiedzeniu Komitetu Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej 21 marca w gmachu Sejmu w Warszawie Marszałek zaprezentował bogate doświadczenia Województwa Dolnośląskiego wynikające ze współpracy transgranicznej na przykładzie Euroregionu Nysa. Wystąpienie Marszałka zostało przyjęte z dużym zainteresowaniem.

14 kwietnia Marszałek uczestniczył w otwarciu ogólnopolskich Targów Pracy OHP pod hasłem „Unia Europejska – szanse – młodzież”. Targi cieszyły się dużym powodzeniem wśród młodych ludzi.

2 czerwca Marszałek wziął udział w spotkaniu przedstawicieli świata polityki, kultury, biznesu i duchowieństwa w Urzędzie Wojewódzkim pod hasłem „Dolny Śląsk w drodze do Unii Europejskiej”. Przyjęto na nim apel do społeczeństwa naszego regionu, zachęcający do udziału w referendum akcesyjnym.

Tygodniowy (8-14 września) wyjazd studyjny Wicemarszałka na pogranicze słoweńsko-włoskie w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską miał na celu dokonanie ewaluacji dotychczasowego wdrażania Phare CBC w Polsce.

11 września Andrzej książę Yorku złożył wizytę w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawiano o inwestycjach brytyjskich na Dolnym Śląsku oraz możliwościach współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych. Książę Yorku składał wizytę w naszym regionie po raz pierwszy, towarzyszyli mu Sir Michael Aidan Pakenham Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Konsul Marek Grzegorzewicz.

16 września Marszałek podejmował delegacje przedstawicieli samorządów dwóch miast – francuskiego Piennes i czeskiego Smiřice, przebywające na Dolnym Śląsku. Omawiane były sprawy współpracy międzynarodowej na szczeblu samorządów lokalnych.

Na początku września parlamentarzyści Szlezwiku-Holsztyna przebywali w Sejmiku i Urzędzie Marszałkowskim. Spotkał się z nimi Wicemarszałek. Rozmowy dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

20 października odbyło się spotkanie Marszałka Henryka Gołębiewskiego na Politechnice Wrocławskiej z przedstawicielami uniwersytetu stanowego i władz stanu Connecticut oraz rozmowy o poszerzeniu współpracy między przedstawicielami samorządu regionalnego Dolnego Śląska i administracji amerykańskiego stanu. Strona amerykańska wyraziła chęć podpisania porozumienia o współpracy między Dolnym Śląskiem a stanem Connecticut precyzującego zakres i formy współpracy między instytucjami samorządowymi, uczelniami i przedsiębiorstwami. Wizyta była okazją do prezentacji Dolnego Śląska, uszczegółowienia tematów współdziałania i pozyskiwania finansowania współpracy.

Województwo Dolnośląskie w dniach 7-11 listopada było prezentowane na wystawie promującej regiony państw należących i przystępujących do Unii Europejskiej w Athénée Royal w Brukseli, zorganizowanej przez stowarzyszenie Wolu Europe pod patronatem m.in. Romano Prodiego Przewodniczącego Komisji Europejskiej. Stoisko promocyjne Dolnego Śląska na tle pozostałych stoisk prezentowało się bardzo okazale, a bogactwem i różnorodnością oferty przyciągało wielu zwiedzających.

W dniach 14-15 listopada reprezentanci samorządu województwa uczestniczyli w konferencji na Uniwersytecie Wrocławskim „Parlament Europejski i parlamenty narodowe” zorganizowanej z okazji jubileuszu prof. Kazimierza Działochy z udziałem wybitnych prawników konstytucjonalistów.

3 grudnia podpisano porozumienie o współpracy z Asmundem Kilde prezesem norweskiej fundacji „Bezpieczne schronienie”. Celem współdziałania jest wspieranie kształcenia niewidomych dzieci i młodzieży.

18 grudnia Ambasador Francji Patrick Gautrat przekazał dolnośląskim służbom celnym sprzęt służący do ochrony dóbr kultury. Ambasador wręczył też certyfikaty rządu francuskiego dla polskich specjalistów, którzy w ramach programu Thesaurus odbyli szkolenie we Francji w 2002 roku.Opracowała Lidia Kwiecień©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna