Wstęp do poetykiPobieranie 25.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar25.54 Kb.
Wstęp do poetyki

dr hab. prof. UŁ Arkadiusz Morawiec

Kierunek studiów


Filologia polska

Wydział


Filologiczny

Katedra / Zakład


Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku

Typ studiów


Studia I stopnia, stacjonarne

Semestr studiów


1. i 2.

Rok akademicki


2011/2012

Nazwa przedmiotu


Wstęp do poetyki

Rodzaj zajęć


Wykład

Specjalizacja

Prowadzący


Prof. UŁ dr hab. Arkadiusz Morawiec

Punkty ECTS


W zależności od programu: 2 – DLFP(01); 4 – DMFP(01); 0 – pozostałe programy

Forma zaliczenia


Zaliczenie bez oceny

Status przedmiotu wg programu studiów (obowiązkowy / do wyboru)


Do wyboru

Cel i zadania przedmiotu


Zdobycie wiedzy dotyczącej dzieła literackiego, a ponadto: procesu historycznoliterackiego, funkcji literatury, kryteriów interpretowania i wartościowania utworu, a także kanonu literackiego.

Treści programoweWiedza o literaturze i jej działy, poetyka. Czym jest literatura. Funkcje utworu literackiego. Komunikacja literacka (autor – utwór literacki – odbiorca). Stylistyka. Wersyfikacja. Kompozycja (świat przedstawiony) i zawartość ideowa utworu literackiego. Genologia. Liryka. Epika. Dramat. Proces historycznoliteracki. Interpretacja utworu literackiego. Wartościowanie utworu literackiego (i literatura jako wartość). Kanon.

Wykaz literaturyPodręczniki:

Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz: Zarys teorii literatury. Wyd. 6 popr. Warszawa 1991, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Kulawik Adam: Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe (i wyd. nast.).

Miodońska-Brookes Ewa, Kulawik Adam, Tatara Marian: Zarys poetyki. Wyd. 3 poszerz. Warszawa 1978, Państwowe Wydawnictwa Naukowe (i wyd. nast.).

Słowniki i encyklopedie:

Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Przewodn. kom. red. Czesław Hernas. T. 1-2. Warszawa 1984, PWN (i wyd. nast.).

Pavis Patrice: Słownik terminów teatralnych. Przeł., oprac. i uzupełnieniami opatrzył Sławomir Świątek. Wrocław 1998, Ossolineum (i wyd. nast.).Słownik literatury polskiego Oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wyd. 2 poszerz. i popr. Wrocław 1996, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik literatury polskiej XX wieku. Zespół red. Alina Brodzka [i in.]. Wrocław 1993, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik literatury polskiej XIX wieku. Pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. Wrocław 1991, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. Pod red. Teresy Michałowskiej, przy udziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław 1998, Ossolineum (i wyd. nast.).

Słownik rodzajów i gatunków literackich. Pod red. Grzegorza Gazdy i Słowini Tyneckiej-Makowskiej. Kraków 2006, Universitas.

Słownik terminów literackich. Pod red. Janusza Sławińskiego. Wyd. 3 poszerz. i popr. Wrocław 1998, Ossolineum (i wyd. nast.).

Literatura uzupełniająca: książki:

Arystoteles: Poetyka. Przeł. i oprac. Henryk Podbielski. Warszawa 1984, Ossolineum (i wyd. nast.).

Burzyńska Anna, Markowski Michał Paweł: Teorie literatury XX wieku. Podręcznik. Kraków 2006, Znak.

Chrząstowska Bożena, Wysłouch Seweryna: Poetyka stosowana. Wyd. 3 zm. Warszawa 2000, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Compagnon Antoine: Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek. Przeł. Tomasz Stróżyński. Gdańsk 2010, Słowo/Obraz Terytoria.

Culler Jonathan: Teoria literatury. Przeł. Maria Bassaj. Warszawa 1998, Prószyński i S-ka (i wyd. nast.).

Dłuska Maria: Odmiany i dzieje wiersza polskiego. W: taż: Prace wybrane. Pod red. Stanisława Balbusa. Kraków 2001, Universitas, t. 1.

Dłuska Maria: Próba teorii wiersza polskiego. Wyd. 2 poszerz. Kraków 1980, Wydawnictwo Literackie (lub taż: Prace wybrane. Pod red. Stanisława Balbusa. Kraków 2001, Universitas, t. 2).

Gołaszewska Maria: Poetyka faktu. Szkic z pogranicza estetyki i teorii literatury. Wrocław 1984, Ossolineum.

Handke Ryszard: Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury. Warszawa 2008, PWN.

Kaniewska Bogumiła, Legeżyńska Anna: Teoria literatury. Wyd. 2 popr. Poznań 2003, Poznańskie Studia Polonistyczne.

Korolko Mirosław: Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa 1998, Wiedza Powszechna.

Krzyżanowski Julian: Nauka o literaturze. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1969, Ossolineum (i wyd. nast.).

Kulawik Adam: Teoria wiersza. Wrocław 1987, Ossolineum.

Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków 2006, Universitas.

Markiewicz Henryk: Główne problemy wiedzy o literaturze. Wyd. 5 przejrz. i uzup. Kraków 1980, Wydawnictwo Literackie (lub tenże: Prace wybrane. Pod red. Stanisława Balbusa. T. 3. Kraków 1996, Universitas).

Markiewicz Henryk: Wymiary dzieła literackiego. Kraków 1984, Wydawnictwo Literackie (lub tenże: Prace wybrane. Pod red. Stanisława Balbusa. T. 4. Kraków 1996, Universitas).

Mayenowa Maria Renata: Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka. Wyd. 2 uzup. i popr. Wrocław 1979, Ossolineum (i wyd. nast.).

Pszczołowska Lucylla: Dlaczego wierszem?. Wyd. 2 uzup. Warszawa 2003, Wiedza Powszechna.

Pszczołowska Lucylla: Wiersz polski. Zarys historyczny. Wrocław 2001, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. Warszawa 1995, PWN.

Skwarczyńska Stefania: Wstęp do nauki o literaturze. T. 1-3. Warszawa 1954-1965, Pax.

Speina Jerzy: Typy świata przedstawionego w literaturze. Wyd. 3 przejrz. i uzup. Toruń 2000, Adam Marszałek.

Todorov Tzvetan: Poetyka. Tł. Stanisław Cichowicz. Warszawa 1984, Wiedza Powszechna.

Wellek René, Warren Austin: Teoria literatury. Przekł. pod red. i z posł. Macieja Żurowskiego. Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe (i wyd. nast.).

Literatura uzupełniająca: antologie:Genologia polska. Wybór tekstów. Wybór, oprac. i wstęp Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara. Warszawa 1983, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Poetyka. Wyboru dokonała i wstępem poprzedziła Danuta Ulicka. T. 1-3. Warszawa 1997-2003 (t. 1: wyd. 3 zm., 2003; t. 2: 2000 i wyd. nast.; t. 3: 1997), Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Poetyka. Wybór materiałów. Pod red. Anny Kubale i Ewy Nawrockiej. Gdańsk 1997, Uniwersytet Gdański.

Polska genologia. Gatunek w literaturze współczesnej. Red. Romuald Cudak. Warszawa 2009, PWN

Polska genologia literacka. Red. Danuta Ostaszewska, Romuald Cudak. Warszawa 2007, PWN.

Problemy teorii dramatu i teatru. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wyd. 2 zm. i uzup. Wrocław 2003, Uniwersytet Wrocławski, t. 1: Dramat.

Problemy teorii literatury. Wyboru prac dokonał Henryk Markiewicz. T. 1-4. Wrocław 1987-1998, Ossolineum.

Studia z teorii literatury. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”. Pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Michała Głowińskiego, Henryka Markiewicza. Seria 1-2. Wrocław 1977-1988, Ossolineum.

Stylistyka polska. Wybór tekstów. Wybór, oprac. i wstęp Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara. Warszawa 1973, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia. Wybór tekstów, oprac. i przekł. Ryszard Handke. Kraków 1980, Wydawnictwo Literackie.

Teorie literatury XX wieku. Antologia. Pod red. Anny Burzyńskiej i Michała Pawła Markowskiego. Kraków 2006, Znak.

Wersyfikacja polska. Pod red. Marii Woźniakiewicz-Dziadosz, Mirosława Ryszkiewicza. Lublin 2007, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, t. 1: Teksty teoretyczne i słowniczek pojęć.

Wprowadzenie do nauki o teatrze. Wybór i oprac. Janusz Degler. T. 1: Dramat – teatr. Wyd. 2 uzup. Wrocław 1976, Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna