Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 rPobieranie 366.64 Kb.
Strona1/6
Data08.05.2016
Rozmiar366.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.

Zestawienie dla OKE w Gdańsku

Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych zasadach. W części humanistycznej gimnazjaliści rozwiązywali odrębne zestawy zadań z języka polskiego oraz historii i wiedzy o społeczeństwie, a w części matematyczno-przyrodniczej – odrębne zestawy zadań z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii. W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zestaw zadań z języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki tegorocznego egzaminu pokazują, że duży odsetek gimnazjalistów opanował jedną z trudniejszych umiejętności ujętych w wymaganiach ogólnych zawartych w nowej podstawie programowej z matematyki, tj. umiejętność modelowania matematycznego (por. tutaj). Uczniowie dobrze poradzili sobie również z większością zadań wymagających wyszukania informacji w tekście literackim (por. tutaj) lub popularnonaukowym i interpretowania danych przedstawionych na wykresie (por. tutaj) oraz rozwiązaniem zadań sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu tekstów w języku obcym: język angielski (por. tutaj), język niemiecki, (por. tutaj), język francuski (por. tutaj), język rosyjski (por. tutaj).

Egzamin wskazał również umiejętności, które gimnazjaliści opanowali słabiej. Na przykład w przypadku chemii była to umiejętność krytycznej analizy przebiegu doświadczenia (por. tutaj),
z fizyki zaś trudność sprawiło zadanie sprawdzające umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych (por. tutaj). Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające przeprowadzenia samodzielnego rozumowania matematycznego (por. tutaj). W przypadku języków obcych nowożytnych trudność sprawiło tworzenie wypowiedzi pisemnej (por. tutaj). W zestawie zadań z języka polskiego trudne okazały się dla gimnazjalistów zadania o złożonej konstrukcji łączące w sobie zadanie typu prawda-fałsz i wyboru wielokrotnego. Aby je poprawnie rozwiązać należało najpierw skonfrontować prawdziwość wielu informacji zamieszczonych w tabeli z analizowanym tekstem, a następnie wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych (por. tutaj).

Informacja dotycząca słabszych stron uczniów bez wątpienia będzie dla nauczycieli cenną wskazówką na temat zagadnień, którym należy poświęcić więcej uwagi w pracy z kolejnymi rocznikami gimnazjalistów. Służyć temu może analiza wyników poszczególnych zadań dokonywana przez zespoły nauczycielskie danej grupy przedmiotów w każdej szkole.

Na kolejnych stronach przedstawiamy podstawowe dane statystyczne dotyczące egzaminu gimnazjalnego 2013 oraz przykładowe zadania z poszczególnych zakresów wraz z krótkim ich omówieniem. Zadania zostały wybrane tak, aby wskazać umiejętności, które gimnazjaliści opanowali dobrze lub bardzo dobrze, oraz takie, które opanowali słabiej.
Do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu br. przystąpiło ponad 388 tysięcy spośród 390 7581 uczniów III klasy gimnazjum (99,3%). W Tabeli 1. przedstawiono liczbę uczniów, którzy rozwiązywali zadania w wersji standardowej oraz w wersji dostosowanej (dla uczniów niewidzących i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim).

Tabela 1A. Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2013 r. – województwo kujawsko-pomorskieCzęść egzaminu i zakres / poziom

Zestaw zadań w wersji standardowej

Zestaw zadań w wersji dostosowanej

Razem

część humanistyczna z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie


21 150 uczniów

818 uczniów

21 968 uczniów

część humanistyczna z zakresu języka polskiego

21 149 uczniów

816 uczniów

21 965 uczniów

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

21 143 uczniów

818 uczniów

21 961 uczniów

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

21 145 uczniów

819 uczniów

21 964 uczniów

część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

21 137 uczniów

820 uczniów

21 957 uczniów

część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

17  463 uczniów

163 uczniów

17 626 uczniów

Tabela 1B. Liczba uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2013 r. – województwo pomorskieCzęść egzaminu i zakres / poziom

Zestaw zadań w wersji standardowej

Zestaw zadań w wersji dostosowanej

Razem

część humanistyczna z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie


23 142 uczniów

624 uczniów

23 766 uczniów

część humanistyczna z zakresu języka polskiego

23 141 uczniów

622 uczniów

23 763 uczniów

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

23 142 uczniów

623 uczniów

23 765 uczniów

część matematyczno-przyrodnicza z zakresu matematyki

23 142 uczniów

623 uczniów

23 765 uczniów

część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

23 107 uczniów

619 uczniów

23 726 uczniów

część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

19 457 uczniów

156 uczniów

19 613 uczniów

Pozostali uczniowie przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w czerwcu br.2 albo byli zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na warunkach określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej3.


Zadania we wszystkich zestawach sprawdzały, w jakim stopniu gimnazjaliści spełniają wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu dziewięciu przedmiotów egzaminacyjnych określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Poszczególne zadania w zestawach egzaminacyjnych mogły również – w myśl zasady kumulatywności przyjętej w podstawie – odnosić się do wymagań przypisanych do wcześniejszych etapów edukacyjnych (I i II). W Tabeli 2. przedstawiono podstawowe informacje dotyczące formatu zestawów zadań z sześciu zakresów.
Tabela 2. Format zestawów zadań egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.


Część egzaminu

i zakres / poziomKrótka charakterystyka zestawu zadań

Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte, w tym 20 zadań z historii i 4 zadania z wiedzy o społeczeństwie. Dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Były także zadania, które miały inną formę, np. typu prawda-fałsz oraz na dobieranie.

Część humanistyczna z zakresu języka polskiego

Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego, w których uczeń wybierał jedną z podanych odpowiedzi. Wystąpiły również zadania, w których uczeń musiał ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń lub uzasadnić poprawność wybranej odpowiedzi. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów sformułowania zapytania dotyczącego problemu językowego skierowanego do językoznawcy oraz napisania charakterystyki wybranego bohatera literackiego.

Część matematyczno-
-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych

Zestaw standardowy zawierał 24 zadania zamknięte i składał się z czterech części przedmiotowych: biologii, chemii, fizyki i geografii. Każdy z przedmiotów reprezentowany był przez sześć zadań różnego typu: wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie.

Część matematyczno-
-przyrodnicza z zakresu matematyki

Zestaw standardowy zawierał 23 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały zadania wyboru wielokrotnego. W sześciu zadaniach, mających formę prawda-fałsz, uczniowie musieli ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Zestaw standardowy zawierał 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w jedenaście wiązek. Zadania sprawdzały rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów czytanych, znajomość funkcji językowych oraz znajomość środków językowych.

Część z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym

Zestaw standardowy zawierał 20 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych w pięć wiązek. Zadania zamknięte sprawdzały rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów czytanych. Zestaw zawierał również 10 zadań otwartych z luką, sprawdzających umiejętność stosowania środków językowych oraz jedno zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi, w którym uczeń musiał stworzyć krótki e-mail.

Rozkłady wyników uczniów i parametry statystyczne rozkładu wyników w województwie kujawsko-pomorskim są dostępne tutaj.


Rozkłady wyników uczniów i parametry statystyczne rozkładu wyników w województwie pomorskim są dostępne tutaj.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w zależności od lokalizacji szkoły w województwie kujawsko-pomorskim są dostępne tutaj.
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w zależności od lokalizacji szkoły w województwie kujawsko-pomorskim są dostępne tutaj.

Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zostanie podany wynik procentowy oraz wynik centylowy dla każdego z zakresów egzaminu gimnazjalnego, do których uczeń przystąpił.  • Wynik procentowy określa odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za rozwiązanie zadań z danego zakresu.

  • Wynik centylowy określa odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

Na przykład uczeń, który z matematyki uzyskał 72% punktów możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 83% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało 17% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.


W Tabeli 3. przedstawiono skalę staninową średnich wyników szkół z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.
Tabela 3. Skala staninowa średnich wyników szkół (w %) z egzaminu gimnazjalnego w 2013 r.


Stanin

Historia

i wiedza o społeczeństwieJęzyk polski

Przedmioty przyrodnicze

Matematyka

Język angielski na poziomie podstawowym

Język niemiecki na poziomie podstawowym

1

28,0–40,6

18,8–34,6

22,6–39,6

14,4–24,5

23,5–37,9

24,4–33,7

2

40,7–48,4

34,7–50,6

39,7–49,4

24,6–34,8

38,0–46,5

33,8–39,3

3

48,5–52,0

50,7–55,4

49,5–53,5

34,9–40,3

46,6–52,1

39,4–45,8

4

52,1–54,9

55,5–59,1

53,6–56,5

40,4–44,3

52,2–57,2

45,9–53,0

5

55,0–57,9

59,2–62,6

56,6–59,7

44,4–48,3

57,3–62,8

53,1–59,7

6

58,0–61,2

62,7–66,4

59,8–63,0

48,4–53,0

62,9–69,1

59,8–66,4

7

61,3–65,8

66,5–71,3

63,1–67,4

53,1–59,4

69,2–77,7

66,5–73,8

8

65,9–74,5

71,4–78,8

67,5–75,6

59,5–72,2

77,8–91,4

73,9–83,6

9

74,6–91,2

78,9–92,7

75,7–97,7

72,3–98,9

91,5–100

83,7–99,8

Uwaga! Pominięto placówki liczące mniej niż 5 uczniów.
Część humanistyczna z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z zestawu egzaminacyjnego gimnazjalista mógł otrzymać 33 punkty.
Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści przystępujący do egzaminu gimnazjalnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uzyskali średnio 56,27% punktów, a gimnazjaliści z województwa pomorskiego 55,96% punktów.
W zakresie historii sprawdzano przede wszystkim umiejętności analizy i interpretacji historycznej, związane z wyszukiwaniem oraz porównywaniem informacji z różnych źródeł i formułowaniem wniosków, wyjaśnianiem związków przyczynowo-skutkowych analizowanych wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych oraz umiejętności związane z chronologią historyczną – sytuowaniem wydarzeń, zjawisk i procesów historycznych w czasie, porządkowaniem ich i ustalaniem związków poprzedzania, równoczesności i następstwa. W zakresie wiedzy o społeczeństwie zadania dotyczyły umiejętności wykorzystania i tworzenia informacji, znajomości zasad i procedur demokracji oraz znajomości podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Egzamin wskazał umiejętności, które gimnazjaliści opanowali lepiej, i te, które opanowali słabiej.
W zakresie umiejętności analizy i interpretacji historycznej tegoroczni gimnazjaliści bardzo dobrze poradzili sobie z wyszukiwaniem oraz porównywaniem informacji pozyskanych z różnych źródeł, tj. tablicy genealogicznej, mapy czy tekstu zestawionego z ilustracjami (zadanie 4. i 13. oraz 5.).
Najłatwiejsze okazało się zadanie 5.

Zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w pomorskim poprawnie rozwiązało je 88% gimnazjalistów.
Tekst i ilustracje do zadania 5.
Kolonizacja na prawie niemieckim w XIII–XIV w. była organizowana przez polskich książąt, możnowładców, biskupów i klasztory. Organizatorem zakładanej wsi lub miasta był tzw. zasadźca, który najczęściej zostawał sołtysem lub wójtem. Lokowane miasta charakteryzowały się prostokątnym rynkiem i regularną siatką ulic. Miasto otaczano fortyfikacjami: początkowo były to rów i palisada, potem – mury i wieże z cegły.
Na podstawie: Encyklopedia szkolna. Historia, Warszawa 1993.1234

Źródło: [w:] L. Leciejewicz, Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy, Wrocław1989; http://www.zory.pl/container/MIASTO//O_mie%C5%9Bcie//historia//grod_zory.jpg;
Atlas historyczny. Od starożytności do współczesności, PPWK Warszawa–Wrocław 1999.
Zadanie 5. (0–1)

Dokończ poniższe zdanie – wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Opisany w tekście typ miasta został przedstawiony na ilustracjach oznaczonych numerami


  1. 1 i 2.

  2. 2 i 3.

  3. 3 i 4.

  4. 1 i 4.

W zadaniu tym sprawdzano, czy uczeń potrafi zestawić informacje z tekstu i ilustracji dotyczących kolonizacji niemieckiej. Dobrze wykształcona umiejętność wyszukiwania i porównywania informacji pozyskanych z różnych źródeł pozwoli gimnazjaliście na samodzielne analizowanie i interpretowanie wszelkich tekstów kultury.
Pewne trudności sprawiły uczniom zadania, w których wyszukane informacje trzeba było połączyć
z posiadaną wiedzą na temat kluczowych wydarzeń czy podstawowych pojęć historycznych. Ilustruje to zadanie 11.


Tekst do zadania 11.
My rady koronne, duchowne i świeckie i rycerstwo wszystko obiecujemy zjechać się i wspólnie akt elekcji podług woli Bożej do skutku słusznego przywieść.

A iż w Rzeczypospolitej naszej jest niezgoda niemała w sprawie religii chrześcijańskiej, zapobiegając temu, aby się z tej przyczyny między ludźmi rozterka jaka szkodliwa nie wszczęła, którą po innych królestwach jaśnie widzimy, obiecujemy to sobie wspólnie, za nas i potomków naszych, iż którzy jesteśmy różni w wierze, pokój między sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w kościołach krwi nie przelewać.


Na podstawie: Historia. Teksty źródłowe, pod red. S. Sierpowskiego, Warszawa 1998.
Zadanie 11. (0–3)

Uzupełnij poniższy tekst, przyporządkowując w każdym zdaniu właściwą odpowiedź spośród oznaczonych literami A–C.
Przedstawione w tekście porozumienie zawarto w 11.1. ____. W cytowanym fragmencie dokumentu szlachta gwarantowała sobie 11.2. ____. Wspomniana w dokumencie forma wyboru króla została wprowadzona w dobie 11.3. ____.

11.1.

A. XIV w.

B. XV w.

C. XVI w.

11.2.

A. przywileje ekonomiczne

B. tolerancję religijną

C. wzajemną pomoc

11.3.

A. monarchii patrymonialnej

B. rządów absolutnych

C. demokracji szlacheckiej  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna