Wybrane problemy z historii kultury (Problemy kultury antycznej) 30w forma zaliczeniaPobieranie 371.95 Kb.
Strona6/12
Data07.05.2016
Rozmiar371.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Podstawowe treści kursu: Morze Czarne w literaturze bizantyńskiej. Porty-emporia nadczarnomorskie: Trapezunt, Cherson, Tmutorakań. Pieczyngowie, Połowcy i Mongołowie wobec Morza Czarnego. Al-Idrisi i jego spojrzenie na Morze Czarne. Odbudowa bizantyńskiego panowania na wybrzeżu bułgarskim. Trapezunt jako centrum oporu przeciw Turkom Seldżuckim. Trapezunt jako centrum cesarstwa Wielkich Komnenów. Bizancjum, Chazaria i Ruś. Tmutorakań – ruska enklawa. Separatyzm chersoński. Bizancjum wobec Armenii i Gruzji. Polityka Konstantynopola wobec Alanii. 1204 - upadek bizantyńskiej hegemonii na Morzu Czarnym. Początek panowania tureckiego.Literatura podstawowa:

M. Angold, Cesarstwo Bizantyjskie 1025-1204: historia polityczna, Wrocław 1993

R. Browning, Cesarstwo Bizantyńskie, Warszawa 1997.

Ch. King, Dzieje Morza Czarnego, Warszawa 2006.

G. Ostrogorski, Dzieje Bizancjum, Warszawa 1967.
Średniowieczne korzenie małych narodów

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za kurs: dr Jacek Bonarek

Cele kursu: Kurs jest kontynuacją zajęć z poprzedniego roku akademickiego. Jego celem jest omówienie procesu narodowotwórczego w XX w., zasygnalizowanie najważniejszych zjawisk wpływających na powstawanie i odradzanie się regionalnych separatyzmów, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tegoż procesu w Europie Zachodniej i próbą odpowiedzi na pytanie, na ile wpływa na nie przeszłość.
Podstawowe treści kursu: Język jako wyznacznik odrębności narodowej. Początki – język nostratycki i praindouropejski. Różnorodność – jedność – różnorodność (od łaciny do języków romańskich). Państwa unitarne, regionalistyczne i federacyjne w Europie. Wolny Sojusz Europejski – narody bez państw. Partie regionalistyczne i ich rola w procesie narodowotwórczym. Belgia: Flamandowie i Walonowie. Separatyzmy francuskie (Bretonia, Alzacja, Korsyka, Ocytania). Galisyjczycy – nowy naród Hiszpanii. Czy istnieje naród Sabaudczyków i Sardyńczyków? Casus Padanii. Wielka Brytania i jej narody. Ruch Autonomii Śląska. Problem narodów niereprezentowanych. Nadniestrze – inicjacja nowego narodu?
Literatura podstawowa:

M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003

M. Kuczyński, Krwawiąca Europa, Warszawa 2001

Kultura życia codziennego w Polsce w dobie nowożytnej i najnowszej

30 ĆW

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Aleksander Bołdyrew

Cel kursu: zapoznanie studentów z metodologicznymi aspektami kultury życia codziennego, omówienie źródeł i literatury przedmiotu. Przedstawienie wybranych zagadnień z kultury życia codziennego w Polsce w XV-XVIII w. ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej życia codziennego.
Podstawowe treści kursu: Warunki mieszkaniowe przełomu średniowiecza i renesansu. Siedziby mieszkalne poszczególnych warstw społecznych (szlachta, mieszczanie, chłopi, duchowieństwo). Renesansowe domy i nowożytne umocnione punkty oporu. „Staropolska jakość życia”. Polski ubiór szlachecki epoki nowożytnej. Polski ubiór mieszczański. Ubiór dworski w Polsce Jagiellonów.
Literatura podstawowa:

L. Kajzer, Zamki i społeczeństwo. Przemiany architektury i budownictwa obronnego w Polsce w X-XVIII wieku, Łódź 1993

M. Bartkiewicz, Polski ubiór do 1864 roku, Wrocław 1979

Z. Żygulski jun., Kostiumologia, Kraków 1972

I. Turnau, Polskie skórnictwo, Wrocław 1983

K. Turska, Ubiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów, Wrocław 1987


Dzieje broni i barwy
30 ĆW

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Aleksander Bołdyrew

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z dziejami przemian formalnych broni i barwy w okresie średniowiecza i nowożytności
Podstawowe treści kursu: Broń a uzbrojenie. Systematyka bronioznawcza. Przemiany typologiczno-funkcjonalne:

  • uzbrojenia zaczepnego

  • uzbrojenia ochronnego

  • rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego

  • artylerii przedogniowej

  • broni czarnoprochowej

Początki munduru. Konserwacja i kolekcjonerstwo broni. Uzbrojenie a sztuka użytkowa.
Literatura podstawowa:

Polska technika wojenna do 1500 roku, red. A. Nadolski, Warszawa 1994

Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 1975

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1350-1450, red. A. Nadolski, Łódź 1990

Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450-1500, red. A. Nowakowski, wyd. II, Toruń 2003

J. Szymczak, Produkcja i koszty uzbrojenia rycerskiego w Polsce XIII-XV w., Łódź 1989

A. Bołdyrew, Produkcja i koszty uzbrojenia w Polsce XVI w., Warszawa 2005

„Broń i Barwa”, roczniki 1934-1939


Polskie powstania narodowe w okresie zaborów


30 ĆW

Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr Janusz Budziński

Cele kursu: rozważenie najważniejszych działań narodowo-patriotycznych:

społecznych, politycznych, militarnych i kulturalnych mających na celu odbudowę

państwowości polskiej i utrzymanie tożsamości narodowej; uwarunkowań

międzynarodowych wpływających na niepowodzenie polskich walk narodowo-

wyzwoleńczych.
Podstawowe treści kursu: zakres chronologiczny obejmuje lata 1806 – 1905. Pod względem terytorialnym ujęte zostały ziemie z których utworzono Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie i Rzeczpospolitą Krakowską. Przedmiotem zajęć będą polskie zrywy zbrojne mające doprowadzić do odzyskania niepodległości oraz zmian ustrojowych w odbudowanym państwie.
Literatura podstawowa:

Goclon J., Polska na królu pruskim zdobyta, Poznań 2002.

Grochulska B., Księstwo Warszawskie, Warszawa 1991.

Wąsicki J., Powstanie 1806 roku w Wielkopolsce, Poznań 1958.

Łojek J., Opinia publiczna a geneza powstania listopadowego, Warszawa 1982.

Bortnowski W., Łuna nad Solcem 1830. Blaski i cienie nocy listopadowej, Warszawa 1980

Tokarz W., Sprzysiężenie Wysockiego i noc listopadowa. Warszawa 1980

Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831, Warszawa 1993

Zajewski W., Powstanie listopadowe. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, Warszawa 1990.

Kocój H., Niemcy a powstanie listopadowe: sprawy powstania listopadowego w niemieckiej opinii publicznej i w polityce pruskiej 1830 – 1831, Warszawa 1970.

Dutkiewicz J., Anglia a Polska w latach 1830 – 1831, Łódź 1967

Dutkiewicz J., Francja a Polska w 1831 r., Łódź 1950

Zajewski W., Powstanie listopadowe. Dzieje wewnętrzne. Militaria. Europa wobec powstania, Warszawa 1990.

Puzyrewski K., Wojna polsko-ruska 1831 r., Kraków 1988

Ajrapietow O., Wnieszniaja politika Rossijskoj impierii (1801-1914), Moskwa 2006.

Wyskoczkow L., Nikołaj I, Moskwa 2003.

Tyrowicz M., Jan Tyssowski i rewolucja 1846 w Krakowie. Dzieje porywu i pokuty, Kraków 1986

Żychowski M., Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956O powstaniu krakowskim 1846 , opr. W. Bortnowski, Warszawa 1950.

Żychowski M., Generał klęski. Ludwik Mierosławski 1814 – 1872, Warszawa 1965

Bortnowski W., O powstaniu wielkopolskim 1848 roku, Warszawa 1952

Rezler M., Wielkopolska Wiosna Ludów 1848 roku. Zarys dziejów militarnych,

Poznań 1993

Kieniewicz S., Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskim 1848 r., Warszawa 1960

Ramotowska F., Narodziny tajemnego państwa polskiego 1859 – 1862, Warszawa 1990.

Ramotowska F., Tajemne państwo polskie w Powstaniu Styczniowym 1863 – 1864. Struktura i organizacja, 2000

Ramotowska F., Rząd narodowy polski w latach 1863 – 1864 (skład, organizacja, kancelarie), Warszawa 1978.

Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1983;

Ćwiek Z., Przywódcy powstania styczniowego. Sześć sylwetek, Warszawa 1963

Jachimek K., Fałek H., Wybitniejsi dowódcy oddziałów powstańczych wg. S. Rybickiego, Warszawa 1993.

Kozłowski E., Od Węgrowa do Opatowa, 3 II 1863 – 2 II 1864, wybrane bitwy z powstania styczniowego, Warszawa 1962.

Ratajczyk L., Polska wojna partyzancka 1863 – 1864. Okres dyktatury Romualda Traugutta, Warszawa 1986

Kalembka S., Powstanie styczniowe 1863 – 1864: wrzenie, bój, Europa, wizje,

Warszawa 1990.

Koberdowa I., Polityka czartoryszczyzny w okresie powstania styczniowego,

Warszawa 1956

Koberdowa I., Watykan a powstanie styczniowe, Warszawa 1960

Pawliszczew M., Tygodnie polskiego buntu, t. 1-2, Warszawa 2003.

Miliutin D., Wospominanija 1863-1864, Moskwa 2003.

Ajrapietow O., Wnieszniaja politika Rossijskoj impierii (1801-1914), Moskwa 2006.

Kalabiński S., Tych F., Czwarte powstanie czy pierwsza rewolucja: lata 1905 – 1907, Warszawa 1976.

Kormanowa Ż., Kwestia narodowa w rewolucji 1905 – 1907 roku, Warszawa 1958.

Targalski J., W ogniu walk 1905, Warszawa 1968.

Tych F., Rok 1905. Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 199

Polska XIX wieku. Państwo-społeczeństwo-kultura, pod red. S. Kieniewicza,

Warszawa 1986.

Borejsza J. W., Piękny wiek XIX, Warszawa 1984.

Dunin-Wąsowicz K., Francuska opinia publiczna wobec sprawy polskiej i Polaków w latach 1885-1894, Wrocław 1987.
Od Anny Jagiellonki do Anny Walentynowicz. Kobiety w Polsce w dobie nowożytnej i najnowszej.

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Aneta Bołdyrew

Cele kursu: zapoznanie studentów z położeniem i rolą kobiet w dziejach Polski w XVI-XX w. w aspekcie politycznym, społecznym i obyczajowym. Wyjaśnienie pojęcia historia gender, płeć kulturowa, biografia zbiorowa. Omówienie funkcjonowania kobiet w społeczeństwie polskim w dobie najnowszej w świetle ustaleń antropologii kulturowej.

Podstawowe treści kursu: Historia kobiet - metodologia, stan badań nauki w Polsce i na świecie, główne kierunki i problemy badawcze. Rola wybitnych kobiet w Rzeczypospolitej szlacheckiej na przykładzie biogramów Anny Jagiellonki i królowej Marysieńki. Rola ziemianek w Królestwie Polskim w rodzinie i społeczeństwie w XIX i na początku XX w. Kobiety w małżeństwie w XIX w. - model seksualności w świetle poradników obyczajowych, podręczników szkolnych, prasy. Przemiany modelu życia wewnątrzrodzinnego a emancypacja kobiet w rodzinie i społeczeństwie na ziemiach polskich w latach 1795-1918. Położenie kobiet w świetle prawa cywilnego na ziemiach polskich w latach 1795-1918 -(Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten - Powszechne Prawo Krajowe PPK, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch - ABGB). Kultura czasu wolnego w przestrzeni wielkomiejskiej na przełomie XIX w. Sposoby spędzania czasu wolnego przez robotnice i zamożne mieszczanki. Demokratyzacja kultury czasu wolnego na ziemiach polskich na początku XX w. a przemiany kulturowe w relacjach kobiet i mężczyzn. Kobiety wiejskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Próba biografii zbiorowej. Życie codzienne studentek na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku. Maria Skłodowska - Curie. Sukces w nauce. Kobiety w polityce w II Rzeczypospolitej. Portret zbiorowy "kobiet aktywnych" w Polsce międzywojennej. Żanna Kormanowa - historyk czy politruk? Praca zawodowa kobiet w Polsce w okresie stalinowskim. Anna Walentynowicz. Bohater kontrowersyjny.
Literatura podstawowa:

Jedynak B., Dom i kobieta w kulturze niewoli, [w:] Kobieta w kulturze i społeczeństwie. Materiały konferencji feminologicznej, red. B. Jedynak, Lublin 1990;

Badinter E., Historia miłości macierzyńskiej, Warszawa 1998;

Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI- XVII wieku, Warszawa 1994;

Flandrin J. L., Historia rodziny, Warszawa 1998;

Historia życia prywatnego, red. P. Aries, G. Duby, t. I- V, Wrocław 1999;

Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc,

Warszawa 2001;

Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Zbiór studiów, red.

A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1995;

Kobieta i świat polityki. Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Zbiór studiów, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1994;

Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000;

Siennicka M., Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga połowa XIX o początek XX wieku, Warszawa 1998.
Kultura życia codziennego w Polsce w dobie nowożytnej i najnowszej

30 ĆW


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Aneta Bołdyrew

Cel kursu: zapoznanie studentów z metodologicznymi aspektami kultury życia codziennego, omówienie źródeł i literatury przedmiotu. Przedstawienie wybranych zagadnień z kultury życia codziennego w Polsce w XVIII-XX w. ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej i obyczajowości.
Podstawowe treści kursu: Matka i dziecko w rodzinie i społeczeństwie w Europie w ujęciu historyczno-filozoficznym. Zmiana statusu matki i dziecka w rodzinie polskiej w XIX i na początku XX w. Narodziny mitu "Matki-Polki". Zmiana wizerunku ojca w rodzinie polskiej w XIX i na początku XX w. Seksualność jako kategoria badań interdyscyplinarnych. Kulturowe i historyczne uwarunkowania modelu seksualności w Polsce w przeszłości i współcześnie. Polska kultura religijna w dobie baroku i w XIX w. Śmierć jako zjawisko społeczne i kulturowe w Polsce w XVIII-XIX w. Alkohol - alkoholizm - alkohologia. Produkcja i spożycie alkoholu i jego społeczne implikacje. Kultura czasu wolnego jako zjawisko socjologiczno-historyczne. Rozrywki mieszczan i ziemian w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. Warunki życia łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej na przełomie XIX i XX w. Kultura stołu w Polsce w XIX i XX w. - snobizm i powszechność. Czystość, brud i zdrowie Polaków w XIX i na początku XX w. Demokratyzacja kultury czasu wolnego w Polsce w latach 1918-1939. Życie codzienne w Polsce w okresie stanu wojennego.
Literatura podstawowa:

Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1989;

Thiel E., Geschichte des Kostüms. Europäische Mode von der Antike bus zur Gegenwart, Berlin 1960;

Krawczak T., W szlacheckim zaścianku, Warszawa 1993;

Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999;

Baranowski B., Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969;

Pytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914, Łódź 1994;

Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004;

Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV-XVII w., Warszawa 1986;

Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Warszawa 1995;

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985;

Olszewski D., Polska kultura religijna na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1996;

Flandrin J. L., Historia rodziny, Warszawa 1998;

Vigarello G., Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, Warszawa 1996;

Historia życia prywatnego, red. P. Aries, G. Duby, t. I- V, Wrocław 1999;

Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000;

Siennicka M., Rodzina burżuazji warszawskiej i jej obyczaj. Druga połowa XIX o początek XX wieku, Warszawa 1998;

Toussaint-Samat M., Historia naturalna i moralna jedzenia, Warszawa 2002;

Vigarello G., Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997

Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.


Kultura życia codziennego w Europie w warunkach przemian społeczno-gospodarczych w ujęciu historii, socjologii, antropologii kulturowej.

30 W


Forma zaliczenia: zaliczenie z oceną

Odpowiedzialny za kurs: dr Aneta Bołdyrew

Cel kursu: zapoznanie studentów z wybranymi aspektami kultury życia codziennego w Polsce i w Europie ze szczególnym uwzględnieniem kultury materialnej i obyczajowości. Omówienie interdyscyplinarnego charakteru badań nad życiem codziennym. Analiza wartości, symboli i postaw związanych z formułowaniem i realizacją modelu rodziny i społeczeństwa w Europie w warunkach przeobrażeń społeczno-ekonomicznych oraz ewolucji tegoż modelu we współczesnych realiach.

Podstawowe treści kursu: Płeć kulturowa, historia kobiet, historia gender. Narodziny feminizmu w nauce. Matka i dziecko w rodzinie i społeczeństwie w Europie w ujęciu historyczno-filozoficznym. Przeobrażenia statusu dziecka i rewolucja w rolach w rodzinie w Europie w XX wieku. Przemiany modelu życia wewnątrzrodzinnego a emancypacja kobiet w rodzinie i społeczeństwie na ziemiach polskich w latach 1795-1918. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety współczesnej w Polsce. Dlaczego współczesne Polki nie chcą mieć dzieci? Próba analizy socjologicznej, demograficznej i antropologicznej. Ewolucja modelu ojcostwa na przestrzeni wieków. Seksualność jako kategoria badań interdyscyplinarnych. Kulturowe i historyczne uwarunkowania modelu seksualności w Polsce w przeszłości i współcześnie. Pojęcia normy i dewiacji seksualnej. Starość, starzy i konflikty międzypokoleniowe w Europie w przeszłości i współcześnie. Śmierć jako zjawisko społeczne i kulturowe. Alkohol - alkoholizm - alkoholonializm - alkohologia. Produkcja i spożycie alkoholu i jego społeczne implikacje. Pożywienie w Polsce w dobie nowożytnej i jego kulturowe aspekty. Kultura czasu wolnego jako pojęcie socjologiczno-historyczne. Kultura elitarna, kultura masowa. Kulturalny elitaryzm i egalitaryzm w przeszłości i współcześnie. Choroba jako zjawisko socjologiczne. Analiza wybranych koncepcji badawczych. Patologie życia społecznego w Polsce w XIX i XX w.
Literatura podstawowa:

Rosenbaum H., Formen der Familie, Frankfurt a/M. 1982;

Sieder R., Sozialgeschichte der Familie, Frankfurt a/M 1987;

Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1989;

Ph. Aries, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Gdańsk 1995;

Thiel E., Geschichte des Kostüms. Europäische Mode von der Antike bus zur Gegenwart, Berlin 1960;

Molik W., Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura materialna, Poznań 1999;

Delimata M., Dziecko w Polsce średniowiecznej, Poznań 2004;

Arnold K., Kind und Gesellschaft in Mittelalter und Renaissance. Beiträge und Texte zur Geschichte der Kindheit, Paderborn 1980;

Delumeau J., Strach w kulturze Zachodu XIV-XVII w., Warszawa 1986;

Historia ojców i ojcostwa, red. J. Delumeau, D. Roche, Warszawa 1995;

Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1985;

Flandrin J. L., Historia rodziny, Warszawa 1998;

Stegmann N., Die Töchter der geschlagenen Helden. "Frauenfrage", Feminismus und Frauenbewegung in Polen 1863-1919, Wiesbaden 2000;

Vigarello G., Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, Warszawa 1996;

Historia życia prywatnego, red. P. Aries, G. Duby, t. I- V, Wrocław 1999;

Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000;

Toussaint-Samat M., Historia naturalna i moralna jedzenia, Warszawa 2002;

Vigarello G., Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997;

Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002;

Budrowska B., Regulamin i improwizacje, czyli o kulturowym skrypcie bycia matką, „Kultura i Społeczeństwo”, 2001, nr 2;

Budrowska B., Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety, Wrocław 2000;

Kłoskowska A., Z historii i socjologii kultury, Warszawa 1969;

Duch-Krzystoszek D., Małżeństwo, seks, prokreacja, [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce, red. A. Titkow, H. Domański, Warszawa 1995;

Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, red. J. Brach-Czaina, Białystok 1997.
Opozycja polityczna i ruch dysydencki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

po 1945 r.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna