Wychowanie fizyczne Przedmiot obowiązkowyPobieranie 18.87 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar18.87 Kb.
1. Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne
2. Przedmiot obowiązkowy
3. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
4. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: II rok
5. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1- go studenta):

Wykłady:

Seminaria:

Ćwiczenia: 30 godz.


6. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres jednostki: ul. Marcelińska 25, 60-802 Poznań

Numer telefonu: 0-61-854–70-99

Numer faxu: 0-61-854-70-99

Adres e-mail: azsam@op.pl
7. Kierownik jednostki: dr Janusz Przybylski
8. Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: mgr Paweł Kowalski

Kontakt:

Numer telefonu: 0-61-854-70-99
9. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):

REGULAMIN ZAJĘĆ


Wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego II Kierunek lekarsko-dentystyczny

Studentów obowiązują 30 godziny ćwiczeń.

Studenci uczestniczą w zajęciach z wychowania fizycznego:


 1. w wybranych przez siebie grupach:

– aerobic,

– taniec współczesny,

ćwiczenia w siłowni,

– ćwiczenia w siłowni „cardio”

koszykówka,

piłka nożna,

– unihoc,

– tenis,


Zgłoszenia udziału w grupach ćwiczących należy dokonać osobiście.

Udział w wybranych grupach staje się obligatoryjny. Po 4 zajęciach istnieje możliwość przejścia do grupy fakultetów sportowych, o zakwalifikowaniu decyduje trener. 1. w grupach rehabilitacji ruchowej dla studentów ze stwierdzonymi schorzeniami i po przebytych urazach na podstawie orzeczeń lekarskich;

 2. w grupach seminaryjnych dla osób całkowicie zwolnionych z ćwiczeń rehabilitacyjnych na podstawie orzeczeń lekarskich.

 3. w grupach fakultatywnych sportowych – są to grupy studentów uczestniczących w licznych rozgrywkach m.in. w lidze środowiskowej m. Poznania, turniejach międzyuczelnianych i międzynarodowych, a także biorących udział w Mistrzostwach Polski Akademii Medycznych o zakwalifikowaniu decyduje trener (patrz pkt.1).


SPRAWDZIANY

W ramach ponad 40-to letniego programu badań nad stanem biologicznym studentów Uniwersytetu Medycznego na początku roku akademickiego przeprowadzany jest ogólnopolski test sprawności fizycznej obejmujący I roczniki wszystkich wydziałów. Wyniki sprawdzianów – testów nie wpływają na ocenę z przedmiotu.


FAKULTETY DODATKOWE

W grupach: aerobic, taniec współczesny, siłownia, siłownia cardio, lekka atletyka, koszykówka, siatkówka, piłka nożna, unihoc, tenis, tenis stołowy i inne.

Udział w tych zajęciach jest dobrowolny i nie stanowi podstawy do zaliczenia przedmiotu.


 1. Cele kształcenia:

– wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego studenta,

– rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,

– doskonalenie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.


 1. Opis przedmiotu:

  • Świadome stosowanie ćwiczeń ruchowych wg indywidualnego programu dostosowanego do własnych potrzeb.

  • Rozwijanie wyczucia płynności ruchu, ciężaru oraz przestrzeni i czasu.

  • Wdrażanie do samokontroli zdrowia i rozwoju.
 1. Tematy wykładów, seminariów i ćwiczeń

– aerobic,

– taniec współczesny,

– ćwiczenia w siłowni,

– ćwiczenia w siłowni „cardio”

– koszykówka,

– piłka nożna,

– unihoc,

– tenis,
13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu:ZASADY ZALICZANIA ZAJĘĆ

Po zakończeniu ćwiczeń student otrzymuje zaliczenie z oceną.

Student, który po 15 tygodniach dydaktycznych uczestniczył w 13 zajęciach (26 godz.) otrzymuje zaliczenie roku. Każdą nieobecność należy odrobić do następnych zajęć dydaktycznych w terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia. Zajęcia w ten sposób odrobione będę traktowane jako normalne obecności.

Odrabianie zajęć w terminie późniejszym wiąże się z obniżeniem oceny z przedmiotu.

Istnieje możliwość opuszczenia 2 zajęć w roku akademickim bez konieczności usprawiedliwienia i odrabiania, wpłynie to jednak na obniżenie oceny.

W wyjątkowych sytuacjach za zgodą kierownika Studium WFiS, istnieje możliwość podniesienia oceny z wychowania fizycznego, pomimo odrabiania zajęć. Bierze się pod uwagę: • pomoc organizacyjną, uczestnictwo w imprezach sportowych i obozach organizowanych przez Studium WFiS lub Klub Uczelniany AZS UM;

 • wyjątkowa aktywność i zaangażowanie w zajęciach.

Zwolnienie lekarskie 1-3 tygodni nie zwalnia od obowiązku odrabiania zajęć. Zwolnienia powyżej 3 tygodni mogą być podstawą do usprawiedliwienia bez konieczności odrabiania, może to jednak wpłynąć na ocenę końcową. Decyzję podejmuje kierownik Studium WfiS lub z-ca kierownika ds. dydaktycznych.
OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Na ocenę składają się:

 • systematyczny udział w zajęciach

 • osobiste zaangażowanie w zajęciach dydaktycznych /aktywność sportowa poza zajęciami dydaktycznymi/

 • frekwencja jako ważny element oceny /systematyczność/

 • praca organizacyjna na rzecz Studium i AZS.

Po zakończeniu zajęć student otrzymuje zaliczenie z oceną. Wpisu dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia lub uprawniony przez Kierownika Studium WFiS inny pracownik. Przy podpisie obowiązuje imienna pieczątka.
14. Literatura obowiązująca i uzupełniająca:

 1. E. Groos, D. Roth-Maier, Nowy aerobik. Wydawnictwo Sic. Warszawa 1997

 2. J. Uzarowicz, Siatkówka; co jest grane? Kraków 1998

 3. T. Huciński, Vademecum koszykówki. Warszawa 1996

 4. Królak A. „Tenisowy atlas ćwiczeń”, Warszawa 2000,

 5. Bator., Buła A., Stanek L. Popularne gry rekreacyjne, AWF Kraków, 2002.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna