Wydawnictwa zwartePobieranie 50.2 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar50.2 Kb.


W S P A R C I E S P O Ł E C Z N E Zestawienie bibliograficzne w wyborze oprac. Arleta Hoffmann-Piasecka


WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych / pod red.

Grażyny Kwaśniewskiej, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu

Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 327 s.


2. Bezrobocie : różne oblicza wsparcia / Agata Chudzicka-Czupała. - Katowice :

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - 151 s.


3. Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, Tom 3 / pod redakcją Józefa Marka

Śniecińskiego . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004. - S.

896-900 : Organizacje : grupy wsparcia społecznego
4. Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną - implikacje systemu

wsparcia społecznego i edukacyjnego / Helena Łaś // W : Człowiek z

niepełnosprawnością intelektualną, Tom 2 : Wybrane problemy społecznego

funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / pod

redakcją Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza

Impuls, 2004. - S. 13-26


5. System wsparcia osób bezdomnych / Adrian Matuszczyk // W : Formy opieki,

wychowania i wsparcia w zreformowanej systemie pomocy społecznej / pod

redakcją Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu

Opolskiego, 2005. - S. 203-216


6. Ośrodki wsparcia dziennego / Piotr Sikora // W : Formy opieki, wychowania i

wsparcia w zreformowanej systemie pomocy społecznej / pod redakcją Józefy

Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. -

S. 551-561


7. Obszary wsparcia społecznego rodzin polskich / Stanisław Kawula // W : Kawula

Stanisław, Józef Brągiel, Andrzej W. Janke : Pedagogika rodziny : obszary i

panorama problematyki. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. -

S. 318-319


8. O rodzajach pomocy / Barbara Hajduk, Edward Hajduk. - Kraków : Oficyna

Wydawnicza Impuls , 2006. - S. 46-50 : Zachowania allocentryczne i wsparcie

społeczne
9. Ośrodki wsparcia dziennego / Piotr Sikora // W : Formy opieki, wychowania i

wsparcia w zreformowanym systemie opieki społecznej / pod red. Józefy Brągiel

i Sylwii Badory. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 551-

561
10. Pedagogika specjalna : kontynuacja tradycji dla przyszłości / pod redakcją

Kazimierza Jacka Zabłockiego i Danuty Gorajewskiej. - Warszawa :

Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2004. - 155 s.


11. Pomoc psychologiczna online w systemie profilaktyki i wsparcia

psychospołecznego młodzieży - analiza i propozycja / Bassam Aouil // W :

Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja

młodzieży / pod redakcją Teresy Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. -

Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003. - S. 330-340
12. Psychologiczne portrety człowieka / pod redakcją Anny I. Brzezińskiej. – Gdańsk

: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 85-85 : Wsparcie

społeczne, S. 465-467 : Źródła wsparcia i korzystanie z pomocy innych
13. Społeczne wsparcie osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim /

Aleksandra Zawiślak // W : Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian

społecznych / pod red. Andrzeja Pieleckiego. - Lublin : Wydawnictwo

Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. - S. 95-100


14. Środowiskowa oferta pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych na

przykładzie Głogowa / Magda Ernst // W : Potrzeby osób niepełnosprawnych w

warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, Tom 2 / pod redakcją

Heleny Ochonczenko, Marii Agnieszki Paszkowicz. - Kraków : "Impuls", 2006. -

S. 389-400
15. Wsparcie rodziny / Bożena Matyjas // W : Pedagogika społeczna : podręcznik

Akademicki, Tom 2, Debata / pod redakcją Ewy Marynowicz-Hetki. - Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 515-517
16. Wsparcie społeczne osób z głębszą niepełnosprawnością umysłową i ich rodzin /

Jolanta Ostasz // W : Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian

społecznych. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej,

2002. - S. 101-109


17. Wsparcie społeczne rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym i jej uwarunkowania /

Janusz Kirenko // W : Rodzina : źródło życia i szkoła miłości / pod redakcją

Doroty Kornas-Biela. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. - S. 385-392


18. Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej / Anna

Kasperczyk. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - 304 s.


19. Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak, Zdzisława

Bartkowicza. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. - 323 s.

WYDAWNICTWA CIĄGŁE
1. Być matką : konfrontacja oczekiwań i rzeczywistości w kontekście wsparcia

społecznego (badania własne) / Monika Świerczek // Chowanna. - 2004, T. 2, s.

129-143
2. Bezpieczeństwo lokalne problemem pedagogicznym / Mikołaj Winiarski //

Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9, s. 56-61


3. Czy na pewno pomoc ? / Edward Orpik // Problemy Opiekuńczo-Wychowcze. -

2005, nr 7, s. 24-27


4. Dysfunkcja wzroku i wsparcie społeczne jako czynniki nabywania siły psychicznej

/ Monika Ciechomska // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 82-92


5. Edukacja, rynek pracy, wsparcie społeczne / Piotr Mosiek // Auxilium Sociale.

2001, nr 1, s. 25-38


6. Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych / Piotr Mosiek //

Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 54-55


7. Forum internetowe - pomoc i samopomoc dla rodzin osób niepełnosprawnych /

Izabela Krasiejko // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 33-48


8. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych : doświadczenia z realizacji jej

zadań / Ewa Masłowska // Problemy Narkomanii : biuletyn. - 2005, nr 3, s. 37-40


9. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzonym narządem słuchu / Joanna

Kosmala, Joanna Kobosko // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 174-180


10. Grupy pedagogicznej samopomocy (Gdy spotkają się psychologia i pedagogika) /

Anna Gawkowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 20, s. 10


11. Grupy samopomocy i wsparcia / Maria Piszczek // Rewalidacja. - 2006, nr 1,

s. 26-44
12. Internetowa grupa wsparcia / Joanna Stelmaszczyk // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 50
13. Istota wspomagania społecznego - przegląd wybranych stanowisk / Alina

Kuczkowska-Krukowska // Wychowanie na co dzień. - 2006, nr 6, s. 16-20


14. Jak opracować plan indywidualnego wsparcia seniora ? / Andrzej Mielczarek //

Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 74-89


15. Konieczne jest społeczne wsparcie... / Maja Piotrowska // Nowa Szkoła. - 2006,

nr 2, s. 18-25


16. Kwestie socjalne w społeczeństwie zdolnym do przetrwania i rozwoju :

pomocniczość, profilaktyka, wsparcie społeczne / Stanisław Kawula // Auxilium

Sociale.- 2001, nr 1, s. 9-24


17. O potrzebie wsparcia / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 10, s. 6
18. Odrzucenie w rodzinie / Joanna Chrzanowska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5,

s. 13-18


19. Obserwuj, wymagaj i pomagaj / Anna Brzezińska // Remedium. - 2003, nr 2,

s. 4-5
20. Organizacja programu pracy grup wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od

środków psychotropowych / Ewa Masłowska // Problemy Narkomanii : biuletyn. -

2004, nr 3, s. 81-85


21. Ośrodki wsparcia dziennego/ Beata Nowak // Problemy Opiekuńczo -

Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 49-50


22. Poczucie wsparcia społecznego u uczniów i wychowanków / Grażyna Gajewska

// Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 8-13


23. Postrzeganie przez uczniów gimnazjum wsparcia społecznego a występowania

zachowań ryzykownych / Agnieszka Małkowska, Barbara Woynarowska //

Edukacja : studia, badania, innowacje. - 2004, nr 3, s. 36-47
24. Poziom wsparcia podstawowego osadzonych w zakładzie karnym / Izabela

Godzina // Auxilium Sociale. - 2005, nr 1, s. 207-214


25. Programy wsparcia wychowanków i ich rodzin / Franciszek Bronk // Problemy

Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 30-33


26. Przyjaźń jako wsparcie społeczne / Beata Sul // Auxilium Sociale. - 2001, nr 1,

s. 93-100


27. Rodzina wobec bezrobocia - między rezygnacją i bezradnością a adaptacją do

życiowej zmiany / Piotr Mosiek // Chowanna. - 2001, tom 2, s. 35-45


28. Rodziny ryzyka socjalnego we współczesnej Polsce - potrzeba wsparcia /

Stanisław Kawula // Wychowanie na co dzień. - 2005, nr 3, s. 3-7


29. Rola kuratora sądowego w systemie wsparcia rodziny i dziecka w kryzysie /

Beata Zinkiewicz // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 17-23


30. Samoocena jako predykator wsparcia społecznego osób chorych na SM / Anita

Woźnicka // Auxilium Sociale. 2001, nr 2, s. 109-115


31. Sieć i natężenie społecznego wsparcia młodzieży z trudnościami w uczeniu się /

Anna Bujnowska // Auxilium Sociale. 2003, nr 1, s. 30-40


32. Sieć wsparcia społecznego młodzieży słabowidzącej / Monika Parchomiuk //

Auxilium Sociale. - 2003, nr 2, s. 83-103


33. Sieć wsparcia społecznego rodziców dzieci z porażeniem mózgowym / Monika

Parchomiuk // Auxilium Sociale. - 2004, nr 1, s. 102-110


34. Stereotyp a wsparcie społeczne : dlaczego pomagamy osobom żebrzącym / Ewa

Potyrała // Auxilium Sociale. - 2003, nr 1, s. 41-56


35. Szkolne grupy wsparcia / Ludmiła Prusko, Ewa Arkuszewska // Edukacja i Dialog.

- 2005, nr 1, s. 26-31


36. Udzielanie pomocy i wsparcia w trudnej sytuacji wypadku / Jerzy Stochmiałek //

Auxilium Sociale. - 2001, nr 1, s. 39-55

37. Uwarunkowania gotowości specjalistów wsparcia społecznego do udzielania

pomocy ofiarom nadużyć seksualnych / Aleksandra Mańka // Auxilium Sociale.

2002, nr 1, s. 177-186
38. W jaki sposób wspierać dziecko z niepełnosprawnością na różnych etapach życia

? / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 1, s. 10-20


39. Wsparcie czy bezpośrednia pomoc rodzinom ryzyka - dylematy organizacji

pomocy społecznej/ Jolanta Biała // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 97-102


40. Wsparcie dla nauczycieli / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 1, s. 4-5
41. Wsparcie społeczne jako sens wychowania we współczesnym świecie /

Katarzyna Segiet // Auxilium Sociale. 2005, nr 3-4, s. 70-79


42. Wsparcie społeczne niepełnosprawnych : propozycje rozwiązań / Mirosław

Przewoźnik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2007, nr 2, s. 88-107


43. Wsparcie społeczne oczekiwane przez kobiety doświadczające agresji ze strony

ich partnerów życiowych / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. 2001, nr 1, s. 21-33


44. Wsparcie społeczne otrzymywane w szkole w percepcji wybranych grup

młodzieży / Przemysław Piotrowski // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 59-68


45. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością ruchową / Beata Mazur //

Auxilium Sociale. - 2004, nr 3-4, s. 148


46. Wsparcie społeczne uczniów w szkole w badaniach HBCS / Agnieszka

Makowska // Remedium. 2005, nr 7-8, s. 26-27


47. Wsparcie społeczne w sytuacji umierania i śmierci / Jerzy Stochmiałek // Auxilium

Sociale. - 2000, nr 3-4, s. 9-33


48. Wsparcie społeczne ważnym elementem klimatu społecznego / Krystyna

Ostrowska // Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. – 2007, zeszyt 12, s. 24-2
49. Wspierać czy zastępować rodzinę ? / Jan Wszołek // Problemy Opiekuńczo -

Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 34-38


50. Wspieranie dziecka i jego rodziny / Gabriela Gralak // Problemy Opiekuńczo-

Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 20-23


51. Wybrane aspekty wsparcia społecznego młodzieży w wieku od 11 do 18 lat /

Maria Pluta // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 2, s. 32-33


52. Zapobiec kryzysowi czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra

Lorenc-Steinmec // Psychologia w Szkole. 2007, nr, s. 29-35


53. Zasoby osobiste w rozwoju człowieka, część 1 / Jan Chodkiewicz // Remedium. -

2005, nr 1, s. 14-15


54. Zasoby osobiste w rozwoju człowieka, część 2 Jan Chodkiewicz // Remedium. -

2005, nr 4, s. 14-15


55. Zastępcze rodziny terapeutyczne w systemie wsparcia społecznego w

rehabilitacji / Lidia Bogusz // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2003, nr 3,

s. 20-22
56. Zewnętrzne i wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania społecznego dzieci

wiejskich i miejskich / Barbara Rochon, Krystyna Dżur // Wychowanie na co

Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 38-39
57. Znaczenie wsparcia społecznego w doświadczeniu przez młodzież krytycznych

wydarzeń życiowych / Grażyna Teusz // Auxilium Sociale. - 2005, nr 3-4, s.170-185
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna